Vraag en Antwoord!


 
Hieronder vindt u een aantal vaak gestelde vragen, samen met een "kort" antwoord.

1. Heeft God schuld aan al het lijden?
2. Gaan gelovigen niet rechtstreeks na hun overlijden naar de hemel?
3. De mens heeft een vrije wil, maar u zegt dat dit niet waar is?
4. Waarom doet God nu niets aan al dat kwaad?
5. Waarom zijn we eigenlijk hier op aarde?
6. Wat gebeurt er met Islamieten?
7. Zouden dan zo veel mensen het fout hebben?
8. Als toch alle mensen gered zullen worden, waarom zou ik dan nog me aan allerlei regels en geboden houden?
9. "Wie in Hem gelooft...
10. Wat u leert is allemaal van de laatste tijd en bestond vroeger niet!
11. Moeten we ons laten dopen?
12. Ik ben zo bang voor God!
13. Misschien heeft u wel gelijk, maar...
14. "Jullie alverzoeners..."
15. Islam gelijk aan Christendom?
16. Ja, maar Romeinen 5:19 zegt toch....
17. Maar Jezus zei toch dat Lazarus in de hemel was??
18. Over de leer van de Drie-eenheid.
19. God kan ons niet dwingen Hem lief te hebben, dat zou niet fair zijn.
20. Schiep God de mens perfect of schiep Hij hem niet zo perfect?
21. Wat betekent het begrip "heerlijkheid des Heeren"?
22. Als God alle mensen zal redden, waarom dan al dat lijden? Dan had dat toch allemaal niet zo hoeven gaan?
23. Waarom had God spijt dat Hij de mens op Aarde gemaakt had? God wist toch wat er ging gebeuren?
24. Waarom wordt Jezus ook wel "laatste Adam" genoemd? Er zijn toch wel meer Adammen geweest?
25. Hoe kun je de "goede geur van Christus" en rijmen met "die verloren gaan"? (2Kor. 2:14-16)
26. Waarom gaat God de wereld met vuur vernietigen?
27. Wat denkt u van Exodus 13:13?
28. U leert dat de gelovigen van nu naar de hemel gaan. Maar de Here Jezus zal toch koning worden op Aarde en wij zullen toch altijd met Hem zijn?
29. Schreef Petrus toch niet aan iedereen?
30. U leert dat Satan ook gered zal worden? Echt niet!!
31. God wordt in Rom 16:26 "de aionische God" genoemd. Betekent dat dat God bestaat voor de duur van een aion ?
32. Waarom maakt Paulus in 2 Kor 4:18 een kontrast tussen de tijdelijke en aionische dingen als deze laatste net zo tijdelijk zijn ?
33. Wat betekent "de aion van de aion" in Hebreeën 1:8?
34. Is "alle mensen" in 1Tim. 2:3,4 niet eigenlijk "alle soorten mensen"?
35. Nogmaals de waterdoop... (zie ook vraag 11)
36. Zijn de aartsengel Michaël en de Here Jezus dezelfde persoon?
37. Kunnen gelovigen dan tóch hun hemels lotdeel kwijtraken?
38. Is dan toch niet alles uit God?
39. De opname is een recent verzinsel, het werd in de dagen van de vroege kerk niet geleerd. Toch?
40. Waarom zouden we nog evangeliseren als toch iedereen gered gaat worden?
41. Mijn gebed wordt niet verhoord! Geloof ik wel genoeg?
42. Wat betekent "de vrede van God"?
43. God verzoende Zich toch met de wereld?
44. Tussen 1 Korinthe 2:6 en Kolossenzen 1:28 zit een tegenstelling, toch?
45. Onze kerk heet de Maranathakerk, de "Onze Heer, Kom!" kerk. Mooi, hè?
1. Heeft God schuld aan al het lijden?
Vraag:
"U schijnt te beweren dat God schuld heeft aan al het lijden. Maar de Bijbel leert toch dat de Satan achter al het lijden zit?"

Antwoord:
Satan kan niet meer doen dan God hem toestaat. Lees Job 1 nog maar eens en kijk eens wie er toestemming krijgt en Wie die toestemming geeft.
Uw vraag lijkt me ook niet correct. Als er namelijk schuld zou zijn bij God, dan zou God een fout begaan moeten hebben. Schuld komt altijd voort uit een gemaakte fout of vergissing. God maakt geen fouten of vergissingen, nooit!!

Voor de kern van de zaak moeten we bij Jesaja 45:7 zijn:

Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.(SV)
God is dus zeer zeker de SCHEPPER van het kwaad! Maar Hij is nooit schuldig. God gebruikt het kwaad als middel tot iets veel hogers en beters. Dan kan het nooit fout zijn en er dus bij Hem geen schuld zijn.
"Goed" en "kwaad" zijn op zich neutraal en worden pas wat ze zijn als ze afgezet worden tegen de ander. Als iemand zonder oorzaak met een mes in de buik wordt gesneden, dan is dat fout en krijgt de dader straf. Maar als diezelfde persoon als chirurg precies datzelfde doet om een ontstoken blindedarm te verwijderen, dan is dat goed en krijgt hij lof. Het is maar wat het doel is wat bepaalt of iets goed of kwaad is. Als God dus het kwaad gebruikt om iets goeds te voorschijn te laten komen, is dan "kwaad" nog "kwaad"?
Als bediener van het kwaad heeft God een speciaal wezen geschapen: de Tegenstander(ofwel: de duivel, Satan).
Als u stelt dat Satan achter het lijden zit, dan heeft u maar deels gelijk. De vraag is namelijk: wie zit er achter Satan? Echt, lees Job 1 nog eens een keer en vraag u al lezend af: Wie gaf Satan opdracht om Job zo te treffen?

Veel mensen kunnen of willen niet zien dat God met de grote wereldoorlogen iets goeds aan het uitwerken is. "God achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, achter zulk groot kwaad? Hoe durft u dat te beweren!" Beste lezer, de 2e Wereldoorlog en zelfs de Holocaust was een klein kwaad, vergeleken met wat onze Heer en Heiland werd aangedaan op het kruis van Golgotha. Daar werd een volkomen onschuldige, zondeloze aan het kruis genageld en kreeg ook nog eens alle zonde van alle mensen op Zijn nek. Dát was pas een daad van kwaad! En Wie was verantwoordelijk? De Here zei, aan het kruis: "Uw wil geschiedde!" Wie was die U? God!

Voor mensen is het kwaad een groot probleem, maar voor God is het kwaad een van de middelen om van kleiklompjes Zonen van Hem te maken. Paulus zegt niet voor niets in Efeze 5:20

dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,
Als u meer over dit onderwerp wil lezen, er staat een uitgebreide serie hierover op deze site. Ga naar "Artikelen -> A.E. Knoch" en kies daar: "Het Probleem van het Kwaad en de Gerichten van God."
Terug naar boven2. Gaan gelovigen niet rechtstreeks na hun overlijden naar de hemel?
Vraag:
"U beweert dat gelovigen na hun overlijden niet rechtstreeks naar de hemel gaan. Maar de Here Jezus beloofde toch aan de misdadiger naast Hem aan het kruis dat hij diezelfde dag nog in de hemel zou zijn?"

Antwoord:
Ten eerste: "Hemel" en "Paradijs" zijn twee totaal verschillende zaken. De hemel is de verblijfplaats van God, maar het Paradijs is een nog toekomstige aardse zaak; het is namelijk de benaming van de plek in het Nieuwe Jeruzalem (Openb. 21 en 22) waar de boom des levens zal staan.
Als Jezus dus aan het kruis zou beloven dat die man naast Hem diezelfde dag nog in het paradijs zou zijn, dan belooft Hij iets dat niet kan. Het Paradijs was op dat moment nog minstens 3000 jaar van hen verwijderd!
We hebben hier dan ook met een vertaalfout te maken. Er staat in Lucas 23:43 niet:

En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. (NBG)
maar:
En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u heden, gij zult met Mij in het paradijs zijn.
Het verzetten van een komma en het omzetten van gij en zult doet hier wonderen.
Waarom zegt Jezus hier dan "heden"? Jezus gaf op dat moment aan deze man grote troost en zekerheid, iets waarop hij anders nog minstens 3000 jaar zou moeten wachten, tot bij het Grote Witte Troon gericht(Openb. 20).

Terug naar boven3. De mens heeft een vrije wil, maar u zegt dat dit niet waar is?

Vraag:
"De mens heeft een vrije wil, dat is algemeen bekend en aanvaard. Maar u stelt dat dit niet waar is. Maar de mens heeft toch een vrije wil nodig om voor God te kiezen en van hem te houden? Anders zou het toch niet echt zijn?"

Antwoord:
Mag ik een paar vragen retour stellen? Toen u geboren werd, heeft u daarvoor gekozen? Nee? Maar is uw leven dan niet echt?
Toen u geboren werd, werd u als sterveling geboren; heeft u daarvoor gekozen? Nee? Maar is het feit dat u sterven zult dan niet echt?

Als het van onze vrije wil zou afhangen om gered te worden, dan zou er niemand gered worden.
Het idee dat de mens een "vrije" wil zou hebben is nergens op gebaseerd. De Bijbel spreekt daar in geen geval over. We hebben wel een wil, dat is zeker waar, maar die is zeer zeker niet vrij. Onze wil is er alleen op uit ons vlees te dienen. De Bijbel is heel duidelijk dat onze wil niet echt op zoek is naar God:

10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een,
11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt;
12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

(Rom 3; NBG)
Ziet u: "Niemand"!!! We mogen dan wel wat religieuze neigingen hebben, maar dat brengt ons geen stap dichter bij God! Een wit voetje halen bij God is er niet bij.
Het grote misverstand is dat WIJ richting God moeten gaan om gered te worden. Er worden allerlei zaken aangevoerd die wij moeten. Maar wie de Bijbel goed leest, zal zien dat wij niet naar God op zoek zijn, maar dat het precies andersom is: God is op zoek naar Zijn verloren schepselen! Het heerlijke evangelie (goed nieuws) is dat Hij ons zoekt en zal vinden, ieder van ons!!
Tot slot wil ik nog wijzen op Romeinen 9:20,21, waar staat:
20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?
21 Of heeft de pottebakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?

(Rom.9:20,21;NBG)
Sinds wanneer heeft de klei iets te zeggen over wat de pottenbakker ermee gaat doen? Sinds wanneer bepaalt het produkt wat de eigenaar er mee gaat doen?

Voor meer informatie over dit onderwerp: zie
De illusie van de vrije wil" door Wim Janse en
"Uiteindelijke verantwoordelijkheid" door Ken Eckerty en

Terug naar boven4. Waarom doet God nu niets aan al dat kwaad?

Vraag:
"Er is zoveel ellende en kwaad in de wereld, waarom doet God er niets aan?"

Antwoord:
U gaat uit van een verkeerde veronderstelling. God doet er wel degelijk wat aan: Hij werkt Zijn plan uit!
Maar u zou natuurlijk willen zien dat al het kwaad NU al weg zou zijn? Toch is dat niet het geval en het antwoord hier op is: genade! Genade? Jazeker.
Er zijn drie redenen waarom God nu niet ingrijpt:
1. Het door Hem gekozen moment is nog niet aangebroken.
2. Zijn heiligen. Er moet kennelijk nog een aantal door Hem verkozenen aan het aantal reeds bestaande heiligen worden toegevoegd; het Lichaam van Christus is nog steeds niet compleet!
3. Zou God nu ingrijpen, dan moet Hij dat op wereldwijde schaal doen; zomaar de ergste gevallen er uit halen is niet rechtvaardig. Zou God echter nu op grote schaal ingrijpen, dan zouden de nog niet geroepen heiligen uit het eerste punt (nu nog gewoon ongeredde zondaren) samen met de rest kunnen omkomen. U moet Openbaring maar eens lezen om te zien wat de gevolgen van Zijn ingrijpen zullen zijn!!

Het is dus genade van God dat alles mag doorgaan, ook al moeten de heiligen er onder lijden. Maar als u even denkt aan het geluk dat de nog komende heiligen te wachten staat, heeft u dan niet nog even geduld, zodat ook zij uitgeroepen kunnen worden? Verdraagt u dan niet nog even al dat kwaad, terwille van uw mede-heiligen?
Wees gerust, AL het kwaad zal aan het licht komen voor de Grote Witte Troon, waarop Christus zal richten over al het kwaad dat ooit is begaan.


Terug naar boven5. Waarom zijn we eigenlijk op aarde?

Vraag:
"Waarom zijn wij hier op aarde? Wat is het doel?"

Antwoord:
Het Christendom geeft u geen rechtstreeks antwoord omdat de doctrines van het Christendom in tegenspraak zijn met de waarheden van Gods Woord.

Maar er zijn wel antwoorden! Ik zal u een paar antwoorden geven op het "waarom".

  1. Een groot en wijs God heeft ons hier neergezet. Hij begon de menselijke familie.
  2. God is niet dwaas, Hij had een groot en eeuwig doel in gedachten bij het maken van de mensheid
  3. God heeft vele eigenschappen, krachten, kennis, etc, die de mensheid kennelijk niet heeft. Maar God wil dat wij diezelfde eigenschappen zullen krijgen, in het bijzonder de liefde!
  4. Karaktertrekken zoals liefde worden niet onmiddellijk geschapen, ze moeten worden ontwikkeld. Die ontwikkeling vraagt om een schepping, omstandigheden en tijd. En zo schept God al deze dingen die nodig zijn voor hun ontwikkeling.
  5. Hoewel God GOED is, heeft Hij desalniettemin kennis en begrip van zowel goed als kwaad. Daarom moeten ook wij tot een begrip en kennis komen van beide, goed en kwaad. Waarom? Omdat ALLE kennis draait rond het juist verstaan ervan!

Mensen zeggen dingen zonder zich ooit te realiseren hoe stom of onmogelijk hun gedachten of uitdrukkingen zijn. De meeste Christenen denken dat als Adam en Eva niet hadden gezondigd, wij nu allemaal nog steeds het prachtige leven zouden hebben, vol van blijdschap en vreugde in die fabuleuze Hof van Eden. ABSOLUUT NIET! Adam en Eva stelden, voordat ze zondigden, niet op prijs wat ze allemaal met God hadden. Ze hadden niet het CONTRAST om het tegen af te zetten!

Hier is een kernstuk van verstaan en wijsheid. God wil kinderen! God is bezig een familie te bouwen! Kinderen moeten opgroeien en de eigenschappen van hun ouders bezitten. Maar deze dingen moeten door ervaring GELEERD worden; het gaat niet door middel van schepping! Niet alleen stelden Adam en Eva wat ze hadden niet op prijs, ze KONDEN het niet op prijs stellen omdat ze tot dan alleen het goede hadden ervaren!

Probeer eens ook maar één goede eigenschap te vinden, zoals liefde, geduld, eerlijkheid, goedheid of wat dan ook, die niet het overwinnen van de een of andere vorm van kwaad inhoudt. Precies, er is geen eigenschap, van welke soort dan ook, en in wie dan ook, die niet met het overwinnen van kwaad, in welke mate of vorm dan ook, van doen heeft!

Kunt u nu zien waarom we hier zijn? Kunt u nu zien waarom er niet alleen goed is in de wereld, maar ook zo veel kwaad? Het is noodzakelijk! We moeten LEREN! God bracht het niet hier om ons alleen maar ellendig te laten voelen! God is niet bezig met een oorlog tegen de Satan om de heerschappij over het universum! God SCHIEP Satan als Satan! God gebruikt Satan. En ook Satan zal gered worden, pal nadat hij al zijn smerige werk zal hebben volbracht. God zal hem doen bekeren!

God vergroot zijn familie tot MILJARDEN zonen en dochters. Het huidige leven is een deel van de training om ZONEN VAN GOD te kunnen worden en om te ervaren en waarderen wie God is en hoe goed Hij is.
Alle kwaad, inclusief de dood, zal worden afgeschaft zodra God ze heeft gebruikt om Zijn familie op een niveau van liefde en rechtvaardigheid te brengen dat Hij nodig vindt. Wij zullen dan alles overgedragen krijgen dat God heeft en wat God is. God is werkelijk onze Vader!

Het leven zal niet altijd zo miserabel en pijnlijk blijven als het nu lijkt. Ook dit zal voorbijgaan.

Deze vraag en dit antwoord zijn gebaseerd op een vraag en antwoord op de site van L.Ray Smith


Terug naar boven6. Wat gebeurt er met Islamieten?

Vraag: "Als het Christendom de enig juiste godsdienst is, wat gebeurt er dan met Islamieten en Judaïsten? Graag een Schriftuurlijk antwoord."

Antwoord:
Weet u zeker dat u een Schriftuurlijk antwoord wil?

Het is interessant dat u er de Islam en het Judaïsme uit pikt. Ik vraag me af waarom u ook niet het Christendom er bij insluit?.

Het Islamitisch geloof heeft niets van doen met het onderwijs van Jezus Christus en Zijn apostelen. Er is maar Eén Naam onder de hemel door welke mensen gered MOETEN worden, en dat is Jezus Christus. De Islam is zeer zeker niet het geloof van onze Here, Jezus Christus. Het tegendeel is waar: de Islam ontkent dat God een Zoon heeft!!

Het Judaïsme is een behoorlijke vergane versie van de godsdienst van de Oud Testamentische Israëlieten. De Joden, als natie, ras en religie, verwierpen Jezus Christus als hun Redder(uitzonderingen daargelaten). Ze wezen het door Hem (en later door de apostelen nogmaals-) aangeboden koninkrijk af en werden om die reden tijdelijk door God terzijde gesteld.

Nu komt een veel grotere en veel kwadere godsdienst aan bod. Welke zou dat nu kunnen zijn?

En de vrouw [een vrouw wordt symbolisch gebruikt om in de Schrift een kerk/gemeente aan te geven] was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven,

een geheimenis:
het grote Babylon,
moeder van de hoeren
en van de gruwelen der aarde.
(Openb. 17:4,5;NBG)

Nu Openbaring 18:4
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. (Openb. 18:4,5;NBG)
Ziet u dat God bij Zijn volk er voor pleit dat ze er uit zullen gaan? Welk groot religieus systeem zou God hier nu mee bedoelen? Islam? Judaïsme? Hundoeisme? Confucianisme? Jehovahs getuigen? Zeer onwaarschijnlijk allemaal!

Nogmaals:

Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde [deze kerk zit niet ergens in een hoekje, ze gaat om met de "koningen der aarde!"] gehoereerd [geestelijk overspel] hebben, en zij, die op de aarde wonen [dat zijn heel wat mensen!], zijn dronken [geestelijk] geworden van de wijn harer hoererij. (Openb. 17:1,2;NBG)
Welke grote religie heeft ooit de aarde bedekt zoals geen andere dat in de wereldgescheidenis heeft gedaan?

Welke religie leert de meest verschrikkelijke en verwerpelijke valse leerstellingen, veel slechter dan welke heidense religie in de geschiedenis van de wereld?

Welke religie leert dat Jezus Christus NIET de Redder van de wereld is(maar van slechts een heel klein deel), dat Hij NIET zondaren zal redden(maar alleen de wijze en verstandige mensen die Hem aannamen), dat Zijn missie een vrijwel volkomen misser en schande zal zijn en dat Hij feitelijk miljarden en miljarden mannen en vrouwen, jongens en meisjes in een hellegat vol vuur zal werpen men het grootste deel van de mensen zonder enige genade voor altijd zal roosteren??? (O.K., dat zegt men niet letterlijk zo, maar het is helaas wel de trieste uitkomst van hun valse leer.)

Het misschien schokkende antwoord is: precies die religie die zegt dat Jezus hun Heer is, het Christendom!!

Misschien begint u nu te zien bij wie God het leeuwendeel van de schuld zal leggen voor de duisternis van de geestelijke misleiding die tegenwoordig de wereld bedekt!

Gode zij dank voor het komende Witte Troon gericht en de Poel des Vuurs, die de wereld zal zuiveren van al de vlees-gerichte duisternis die de mensheid gedurende eeuwen heeft geteisterd.

Het antwoord op uw vraag is: ook de Islamiet zal gered worden, want God is de Redder van ALLE mensen(1Tim. 4:10) en Hij wil dan ook dat alle mensen gered worden(1Tim. 2:3,4). Dat Hij dat ook kan wordt duidelijk in Jesaje 46:10

"Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;"
De Islamiet zal niet gered worden omdat hij in Allah gelooft en zijn islamitische godsdienstige plichten vervult. Hij zal gered worden omdat hij in Christus zal gaan geloven, want Hij is de enige weg!
Wat God wil zal gebeuren. Het verschil tussen de gelovigen en de rest van de mensheid is dat de gelovigen eerder gered worden(om mee te mogen werken in het plan van God), niet omdat zij dat op de een of andere manier verdienen, maar omdat God hen daarvoor al voor de nederwerping van de wereld heeft uitverkoren(Efe. 1:4). De rest komt later, na de behandeling in de poel des vuurs. Maar op den duur zullen, door gerichten heen, alle mensen gered worden, want dat is Gods wil. En dat kan ook, want Christus heeft aan het kruis een heerlijk werk verricht: de wereld(lees: alle mensen) werd door Hem met God verzoend(Kol. 1:20). Terug naar boven
7. Zouden dan zo veel mensen het fout hebben?

Vraag:
"Jullie beweren nu wel dat het Christendom het mis heeft en dat toch alle mensen gered zullen worden. Maar zouden dan zo veel mensen het fout kunnen hebben???

Antwoord:
Ja, helaas is dat wel het geval.
In het Christendom heerst de gedachte dat het nu de tijd is, en aan ons de taak is, om de wereld te bekeren. Deze gedachte komt voort uit de misvatting dat wij het nieuwe, geestelijke Israel zijn. Met die gedachte nam de kerk de plaats in van Israel en eigende zich de taak, met de daarbij horende zegeningen, toe. Helaas liet men de bijhorende vloek(als het niet goed ging) wel op Israel liggen!! De kerk heeft ook hier heel wat schuld op zich geladen.

Paulus, de apostel voor deze tijd tussen de tijdelijke verstoting en weder-aanname van Israel, leert ons dat in deze tijd alleen de uitverkorenen uit Efeze 1:4 tot geloof komen en dat wij verder aan IEDER mens mogen vertellen dat God de wereld, dus ieder mens, met Zich heeft verzoend. Er is dus tussen Hem en de mensheid geen probleem meer.
Als dan ook, met name in Europa en Amerika, er in sommige landen een bijna volledige "bekering" tot het Christendom plaats vindt(beter gezegd: vond), dan is het verstandig zich eens goed achter de oren te krabben en vragen te gaan stellen.

Terug naar boven


8. Als toch alle mensen gered zullen worden, waarom zou ik me dan nog aan allerlei regels en geboden houden?

Vraag:
"U denkt dat toch alle mensen gered zullen worden. Als dat waar is, waarom zou ik me dan nog aan allerlei regels houden en er niet op los leven? Het komt immers toch goed?"

Antwoord:
Dat lijkt een goeie vraag, maar het toont alleen maar aan hoe vleselijk u nog denkt.
Wie eenmaal door God gegrepen is, kennis heeft gemaakt met Zijn onvoorstelbare liefde, die zal deze vraag niet stellen. Diens leven is dusdanig veranderd dat hij of zij het de gewoonste zaak van de wereld zal vinden zich aan regels te houden (door wie die dan ook zijn gesteld). Regels zijn er om ons te weerhouden van het kwaad. Ze zijn er ten behoeve van ons.
En de Tien Geboden dan? Die zijn vervuld door onze Heer, Christus Jezus! Wij, in ons vlees, zijn niet in staat ze te vervullen.
Zijn die Tien Geboden dan niet van toepassing? Jazeker wel, maar als wij ons "in Christus" weten, dan liggen ze niet meer OP ons(zoals destijds bij Israel), ze zitten IN ons. Ze zijn geen ondragelijke last meer, maar een vreugde. De geredde mens leest ze dan ook niet meer als Geboden(met het zwaaiende 'Pas op' vingertje), maar als Belofte!

Terug naar boven


9. "Wie in Hem gelooft..."

Vraag:
"U stelt dat alle mensen gered zullen worden en dat er niemand verloren zal gaan. Maar er staat op vele plaatsen in de Bijbel toch echt een voorwaarde:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
(Joh. 3:16;NBG)"
Antwoord:
U lijkt gelijk te hebben, ware het niet dat u twee dingen door elkaar haalt: 1."eeuwige redding" en 2."leven tijdens de twee nog komende tijdperken". U bent gevallen in de val van de vertaling!

In deze tekst staat namelijk niet "eeuwig leven", oneindig leven, maar "aionisch leven". Een aion is een stuk tijd, met een begin en een einde. Helaas heeft een keizer in 553 n.Chr. ooit beslist dat aion niet "tijdperk", maar "eindeloos" moest betekenen, daarmee de aanval op de Schrift belonend!

Geloof is zeker voorwaarde voor aionisch leven, maar niet voor de uiteindelijke redding. Daar is het offer van Christus aan het kruis van Golgotha, voortkomend uit de liefde van God voor Zijn schepping, meer dan afdoende voor. Door dat offer werd de wereld (let op: dus niet de mens die besloot Jezus te volgen, maar alle mensen!) met God verzoend. Dat is een voldongen feit.
Geloof is het paspoort voor leven tijdens de komende aionen/tijdperken, met een lichaam zoals Jezus dat kreeg na Zijn opstanding. Zij die niet geloven zullen dat tijdens de aionen niet krijgen.
Gelovigen zijn voorlopers op de rest, zij hebben een zgn. "eerdere verwachting in de Christus"(Efeze 1:12. Letterlijk staat daar "voor-verwachtend in de Christus"). Als er nu een "eerdere verwachting" is, dan moet er toch ook een "latere verwachting" zijn, in de Christus?

Leest u ook eens: Waar haalt men toch al dat "eeuwig" en "eeuwigheid" vandaan?

Terug naar boven10. Wat u leert is allemaal van de laatste tijd en bestond vroeger niet!

Vraag:
"U leert zaken die vroeger nooit werden geleerd. Het is allemaal een uitvinding van de Satan om gelovigen van het ware geloof af te krijgen!"

Antwoord:
U vergist zich zeer, net als sommige websites die ons bestrijden. Het is geen nieuwlichterij, het is al zo oud als de brieven van Paulus. Al sinds de tijd van deze apostel van de heidenen zijn er altijd mensen geweest die dit leerden. Velen van hen hebben er door kerktribunalen met hun leven voor moeten betalen!
Leest u Erkenning van universele verzoening maar eens goed door (twee delen, en dan met name deel 2), dan zult u wel anders gaan praten(hoop ik).

Terug naar boven

11. Moeten we ons laten dopen?

Vraag:
"De kerk leert dat we ons moeten laten dopen, als bewijs en verzegeling van onze redding. Ik zie dat nergens op uw site!"

Antwoord:
Klopt! Dat heeft u goed gezien.
Maar mag ik u een tegenvraag stellen? "Zou u een dode dopen?" Ik denk dat uw antwoord "Nee" zal zijn, toch? Waarom zou u, als gelovige, u dan toch laten dopen? U bent immers dood voor de zonde? Niet? Lees maar mee:

Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. .......
6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

(Rom. 6:3,4,6,7;NBG)
Wij zijn dus samen met Christus gekruisigd en dus is ons oude lichaam, in Gods ogen, NU al zo dood als maar zijn kan. Dat Paulus in vers 3 nog verwijst naar hun doop, stamt uit een tijd dat hij, Paulus, nog niet alles onthuld had gekregen. In zijn latere brieven lees je geen spoor meer van dopen met water. En terecht, want wij zijn mede met Christus gekruisigd en op die manier dood voor de zonde. En over doden heeft de zonde geen macht!

Met dat allemaal in onze gedachten keren we naar Kol. 2:10-13.

en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,
12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop
[Hoe? Op dezelfde manier, "geen werk van mensenhanden" of water]. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,
Toen Christus stierf, waren wij met Hem aan het kruis. Toen Christus opstond, stonden ook wij met Hem op. Ik weet het, voor ons klinkt dat gek! Hoe kun je nu in 30 na Christus zijn gestorven en opgewekt, als je pas in 1947 bent geboren? Maar toch staat het er! Dat wij het pas merken wanneer we door God tot geloof worden geroepen en het geloof z'n werk gaat doen, neemt het feit van het samen sterven en opstaan, nu bijna 2000 jaren geleden, niet weg. En omdat wij toen al stierven en daardoor gerechtvaardigd werden van zonden(Rom. 6:7), maakt dat wij nu niet meer in water gedoopt hoeven te worden; het is sinds Golgotha allemaal verleden tijd. In Gods ogen waren we al zondeloos bij onze geboorte. Maar dan moeten we wel in de gaten houden dat het allemaal IN CHRISTUS is.

Hoeveel dopen zijn er volgens Paulus?
één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.
(Efe. 4:4-6;NBG)
Paulus kent vanaf Efeze maar één doop, en dat is de doop "in geest", de doop in de dood van Christus, samen met Hem. De waterdoop, de afwassing der zonden, heeft afgedaan; iets veel beters is er voor in de plaats gekomen.

Zie ook vraag 35

Terug naar boven

12. Ik ben zo bang voor God!

Vraag:
"Ik ben zo bang dat ik Jezus niet zal aanvaarden. Ik stel nog steeds vragen waarom God al die aanbidding wil. Ik ben zo bang dat ik straks geoordeeld ga worden en sterven vanwege deze dingen. Ik word er bijna gek van. Ik heb om hulp gebeden en gebeden tot God. Ik zou wel willen dat ik deze gedachten nooit had."

Antwoord:
U maakt uzelf ziek. Paulus geeft ons deze opdracht:

"Wees in geen ding bezorgd!!"
(Filip. 4:6)
Nu weet ik best dat niet allen dit gebod van hem opvolgen, maar het is wel de waarheid! Indien we God vertrouwden zouden we in het geheel geen zorgen hebben!

Stop met uzelf te redden. U bent door God gered! Breng een werkelijkheid van redding in uw hart en geest. God zal zeker niet proberen u te "pakken" en u uw redding afnemen.

God is heel best in staat heel de mensheid te redden en al de hemelse bewoners, inclusief de demonische machten. Hij zal NIETS verliezen van wat Hij met een doel heeft geschapen. Ze zullen ALLEMAAL hun doel bereiken. Ook u heeft een doel in Gods Plan. Er zijn kwade machten die u willen ontmoedigen om zo uw vreugde over dat bereiken van dat doel weg te nemen. Denk er aan dat er heel wat moeite gepaard gaat met het binnengaan van het Koninkrijk van God.

Geloof me, God is er niet op uit u te straffen voor wie u bent. Studeer dagelijks in Gods Woord en bid dagelijks om Gods leiding in uw leven. Luister naar Gods Woord en niet naar die stemmetjes in uw oor. Het komt echt in orde, God heeft u in Zijn hand!

Terug naar boven
13. Misschien heeft u wel gelijk, maar....

Vraag:
"Ik heb zo het een en ander gelezen op uw en andere websites. Het lijkt me allemaal wel mooi en misschien heeft u ook wel gelijk. Ik ben alleen zo bang om te veranderen van mening. Stel je voor dat jullie toch ongelijk hebben!"

Antwoord:
Iemand heeft eens gezegd: "Er is niets zo moeilijk voor een mens als het loslaten van het oude vertrouwde."

Als deze uitspraak ergens op toepasbaar is, dan is het wel op de relatie tussen mens en God. Er is in de Bijbel geen enkele grond te vinden om aan te nemen dat wat de kerken als basis leren - hel en eeuwige verdoemenis voor de ongelovigen - ook werkelijk waar is. Toch is het menselijk gezien onmogelijk een mens uit deze greep weg te halen, puur en alleen vanwege de vastigheid die men er op allerlei gebied aan ontleent. Het vertrouwen in wat zovele anderen als wáár zien gaat uit boven het werkelijk vertrouwen in de Onzichtbare God of Diens Zoon Die zo'n 2000 jaar geleden even op Aarde was. Het is dan ook voor een vleselijk mens vrijwel onmogelijk z'n vertrouwen te stellen in Iemand die je nog nooit hebt gezien en Die zaken regelt op een manier die je zelf nooit zo zou doen.

Moge de Here uw oren en ogen openen, en u vrede geven!

Terug naar boven14. Jullie alverzoeners....

Vraag:
"Jullie, alverzoeners, prediken een vals evangelie".

Antwoord:
U maakt een fout! U geeft ons veel te veel eer. WIJ zijn geen Alverzoeners. GOD is De Alverzoener!

en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen[letterlijk staat er "het al" - alles wat bestaat] weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
(Kol 1:20;NBG)
Uw redenering volgend, dan was het Paulus, de door God geroepen apostel van de heidenen, die een vals evangelie predikte! En ik denk toch niet dat u die uitspraak voor uw rekening wil nemen?

Terug naar boven

15. Islam gelijk aan Christendom?

Vraag:
"Een ouderling van mijn kerk zei me dat ik de Islamiet als mijn broeder in het geloof moet aanvaarden. In zijn ogen zijn Islam en Christendom gelijkwaardig. Het gaat immers, zo zei hij, om dezelfde God. Hij zei ook dat wij nog heel wat van de Islam kunnen leren op het gebied van de verdraagzaamheid! Wat is uw mening?"

Antwoord:
Ik ben toch bang dat uw ouderling er een paar mijlen naast zit. Het centrale punt in het verlossingsplan van God is Zijn Zoon, die wij kennen als Christus Jezus.
Maar de Islam, in de Koran, stelt luid en duidelijk dat God in het geheel geen zoon heeft:

91. Allah heeft zich geen zoon genomen,...
(Koran, Sura 23:91)
In de Rotskoepel moskee in Jeruzalem staat een tekst op de muur waarin dit nog eens wordt herhaald.
Ook wordt de kruisdood en opstanding uit de dood ontkend. Men stelt dat Jezus niet is gestorven maar, na levend van het kruis te zijn gehaald, richting India is vertrokken, al is over dat laatste binnen de Islam verschil van mening.

Over de "verdraagzaamheid" van de Islam kan ik alleen maar wijzen op de gevangenisstraffen, of zelfs doodstraffen, die in streng Islamitische landen regelmatig vallen als mensen Christus gaan volgen. In minder strenge landen is toch altijd de sociale uitstoting een feit. Men zou zich ook eens af moeten vragen waarom het de Amerikaanse soldaten werd verboden hun Bijbels mee te nemen toen ze voor de Golfoorlog in Saudi Arabië werden gelegerd!

Maar we prediken geen Christendom of Islam, we prediken een gekruisigde, gestorven en opgestane Heer, Christus Jezus!! Uw ouderling moet zich dus nog maar eens beraden.

Terug naar boven


16. Ja, maar Romeinen 5 zegt toch "zeer velen" en niet dat iedereen...?

Vraag:
"U zegt nu wel dat God alle mensen zal redden, maar Romeinen 5:19 heeft het toch alleen maar over "zeer velen". Dat sluit toch de rest uit?"

Antwoord:
U lijkt een sterk punt te hebben, maar het is het niet. Eerst even lezen wat er in de NBG vertaling staat:

Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

(Rom. 5:18,19;NBG)
Maar er staat in de Griekse grondtekst niet "zeer velen", maar "de velen" en dat maakt het toch wel wat anders:
Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens de velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een de velen rechtvaardigen worden.
Paulus spreekt hier niet over een grote groep en een rest. Het "de velen" in vers 19 duidt op de grote hoeveelheid mensen die ooit heeft geleefd. Als hij in vers 18 laat zien dat het om alle mensen gaat, dan zou hij toch wel raar schrijven als hij een vers later al de zaak onderuit haalt!

Misschien wordt het wat duidelijker als we beide zaken eens schematisch naast elkaar zetten?

Romeinen 5:18
gelijk het
door één daad van overtreding
voor alle mensen
tot veroordeling
gekomen is
zo komt het ook
door één daad van gerechtigheid
voor alle mensen
tot rechtvaardiging
ten leven.
Romeinen 5:19
Want, gelijk
door de ongehoorzaamheid
van één mens
de velen
zondaren
geworden zijn
zo zullen ook
door de gehoorzaamheid
van één
de velen
rechtvaardigen
worden.
Ziet u de parallelen in beide verzen, zowel verticaal als horizontaal?

Echt, Paulus doelt hier op alle mensen en sluit niemand uit. Het is een heerlijk evangelie dat hij, in opdracht van zijn God, mocht brengen!Terug naar boven
Vraag:
17. "In uw artikel over Lazarus en de Rijke Man ontkent u dat dit werkelijkheid is en stelt u dat Lazarus niet in de Hemel is (in de schoot van Abraham). Maar Jezus zei dit toch, dan is het toch waar?"

Antwoord:
U heeft gelijk, Jezus zei het. Maar Jezus sprak in een gelijkenis tegen het volk Israel. En gelijkenissen zijn nooit rechtstreeks waarheid, het zijn verhulde uitingen van een dieper liggende waarheid!

Het feit dat uw standpunt ontzenuwt is wel de uitspraak van de apostel Johannes in diens evangelie, hoofdstuk 3

"En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen."
(Joh. 3:13;NBG)
Als Johannes dat nu zegt, dan kan Lazarus niet al in de Hemel zijn(in Abrahams schoot). Tot de opstanding aan het begin van het 1000-jarig rijk, zal niemand, buiten Jezus dan, dit aardse verlaten en naar de hemel vertrekken, dat gebeurt pas bij de opname van de gelovigen(1Thess 4:15-17).
Ik wil u vragen nogmaals deze artikelen op de website te lezen.

De Arme Lazarus en de Rijke Man door Wim Janse
Lazarus en de Rijke Man door E.L.Martin
Terug naar boven

Vraag:
18. "U meent te mogen onderwijzen dat de leer van de Drie-eenheid een valse leer is. U heeft het fout! De hele kerk gelooft deze leer en het is waar!"

Antwoord:
"Dan hebben we dus een verschil van mening!
In de loop der jaren ben ik hierop vaak aangevallen. Toch heeft niemand mij ooit, op basis van de Schrift, van de waarheid van deze leer kunnen overtuigen.

Ik weet dat het niet netjes is een vraag met een vraag te beantwoorden, maar ik ga het toch doen, in een poging u wat helderheid te laten krijgen over hoe de Schrift tegen dit onderwerp aankijkt.
Vraag 1: Waar staat het in de Schrift?
Vraag 2: Waarom wordt de Heilige Geest NERGENS in de Schrift "God" of "god" genoemd? Zowel de Vader als Christus hebben deze titel!
Vraag 3: Op een aantal plaatsen in de Schrift wordt van een "eenheid" tussen Vader en Zoon gesproken. Waarom wordt daar NERGENS de Heilige Geest bij betrokken?
Vraag 4: Waarom worden in het Grieks zowel de Vader als de Zoon als een "Hij" weergegeven (wat op een persoon duidt), maar wordt de Geest altijd als een "het" weergegeven, een iets dus? Als de Geest een persoon zou zijn, dan zou het Grieks deze toch ook als "Hij" moeten weergeven?
Vraag 5: Indien alle drie gelijk-gelijkwaardig zijn, waarom heeft Jezus dan een God(Zijn Vader) en heeft de Vader dan geen God?
Vraag 6: Als de leer van de Drie-eenheid waar is, hoe kan dan Jezus door de Heilige Geest verwekt zijn, maar Zoon van de Vader genoemd worden? Dan zou Hij toch Zoon van de Heilige Geest genoemd moeten worden?
Vraag 7: Van de Zoon wordt gezegd dat Hij onderschikt zal worden aan de Vader(1Kor. 15:24-28), maar waar wordt gezegd dat de Vader of de Heilige Geest aan een van de anderen zal worden onderschikt? Of is er verschil in "rang" binnen de Drie-eenheid??(zo ja, waar staat dat?)

Dat waren zomaar wat vragen. Misschien wilt u ze eens bestuderen?

Terug naar boven
Vraag:
19. "U stelt dat God met alle mensen tot Zijn doel komt. Maar daarvoor moeten wij Hem toch liefhebben? Als Hij ons zou dwingen, dan is dat toch geen echte liefde?"

Antwoord:
"Er staat nergens in de Schrift dat God ons gaat dwingen Hem lief te hebben. U zult dat van mij dan ook nooit horen. Wel dat Hij dringt, maar dat is iets anders.
Mag ik een misschien wat krikkemikkig aards voorbeeld geven dat iets kan blootleggen over hoe God werkt?

Stel u woont in een oud huisje en iemand komt langs en doet er een mooi bod op. Maar u slaat dat bod af.
Jaren later komt diezelfde man opnieuw langs en doet een nog mooier bod. Opnieuw zegt u nee.
Na verloop van tijd gaat uw huisje in verval raken. De fundering verzakt, de muren trekken scheef en scheuren, en het dak begint het te begeven. Maar u heeft schulden opgelopen en bent niet in staat het huisje op te knappen. Weer komt die man langs en doet opnieuw dat mooie bod. En opnieuw weigert u te verkopen.

Uw huisje stort in en u wordt gedwongen in de bouwval te wonen, onder plastic lappen; uw schulden blijven bestaan.
En opnieuw komt die man langs en weer doet hij u een aanbod: "Ik koop dat krot van je voor de eerder aangeboden prijs, en jij komt lekker bij mij wonen."
"Ja, maar... m'n schulden dan?"
"Dat is ook opgelost, die heeft je broer al betaald."
U bent helemaal van uw stuk en u vraagt de man waarom hij dit doet. "Joh, luister nou even: ik ben je vader en ook al wil je niks van me weten, ik ben altijd van je blijven houden. Daarom!"
"Ja maar ik hou helemaal niet van u en ik heb nooit iets voor u gedaan!", zegt u. En uw vader legt alleen maar z'n vinger op z'n mond! Sssst, laat maar!
U gaat met hem mee om te kijken en tot uw stomme verbazing zitten daar al uw broers en zussen, ooms en tantes en de hele verdere familie! Ze hadden allemaal zo'n soort ervaring gehad en steeds was deze man hen uit de nood komen helpen. Nooit hadden zij er aan gedacht hem iets te vragen, maar steeds was hij er uit zichzelf op af gegaan.
Spijt? Nooit hadden ze er een moment spijt van gehad. Ze waren van hem gaan houden, als antwoord op wat hij voor hen had gedaan!

Vraag: werd de "u" in dit voorbeeld gedwongen?

Onze liefde voor God is geen voorwaarde tot redding, het is het gevolg van redding!!

Nogmaals, het is maar een krakkemikkig aards voorbeeld......

Terug naar boven

Vraag:
20. U beweert dat God de mens niet perfect schiep, maar met een gebrek. Maar in Genesis staat toch dat wat God maakte "goed" was?

Antwoord:
U heeft gelijk, ik leer dat en er staat inderdaad in Genesis 1:31 dat het "goed" was, "zeer goed" zelfs. Maar er staat niet dat de mens "zeer goed" was, maar dat wat God had gedaan:

"En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag"
(Gen. 1:31;NBG)
Het gaat dus over Gods werk. Wat God gemaakt had, was precies zo geworden als Hij het had voorzien.

Het probleem waar het hier altijd om draait is de vraag: was Adam een in alle opzichten perfect mens en had hij, door zijn zogenaamde "vrije wil", kunnen weigeren van de vrucht te eten? Het antwoord wat de kerken geven is: dat had Adam zeker kunnen doen, maar ja, de Satan hè. Mijn antwoord is: beslist niet. Adam was daarvoor veel te zwak.

Waar moeten we naar kijken? We moeten kijken naar onze Heer. Was Hij, die in opdracht van Zijn Vader heel het heelal schiep, perfect? Je zou het toch denken! Maar lees eens mee in Hebreeën 2:10

"Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken."
Hier staat iets zeer opmerkelijks! Hier staat dat onze Heer en Heiland, de Schepper van hemel en aarde, voordat Hij op aarde kwam en moest lijden, niet perfect was. Hij moest immers nog, door lijden heen, volmaakt gemaakt worden!! Dat is even schrikken!
En kijk ook nog even mee in Hebreeën 5:8
en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,...
Dus onze Heer en Heiland heeft ook nog gehoorzaamheid moeten leren, ook dat was kennelijk nog niet helemaal 100% in orde. Jezus werd pas na 4.000 jaar mensheid perfect/volmaakt gemaakt en moest gehoorzaamheid leren. Heeft u dat gezien?

We kunnen nu met recht de volgende vraag stellen: Zouden de schepselen hoger zijn dan de Schepper?
Als de Schepper al niet perfect was, dan kunnen toch zeker de schepselen niet perfect zijn?

De Heer moest door lijden heen heel wat bijgebracht worden en daarom, omdat we naar Zijn beeld zijn gemaakt, moeten ook wij door lijden heen heel wat leren. Eén van de middelen is het kwaad en dat wordt dan ook uitbundig gebruikt.
De mens was niet perfect of volmaakt toen hij in de Hof van Eden liep. God had in hem iets neergelegd van morele zwakte, zwakte die hem tot overtreding zou brengen, opdat hij door middel van het kwaad God zou leren kennen zoals Die in al Zijn grootheid is. En God had dat "zeer goed" gedaan! Het zwakste zuchtje van de slang was voldoende om eerst Eva en daarna Adam omver te krijgen.
Als de mens, Gods hoogtepunt van de schepping, niet in staat was te voldoen aan de wens van de Schepper, en dus faalde, dan moet er iets mis geweest zijn met het ontwerp van de Schepper. Maar dat is volkomen ondenkbaar. Daarom is de conclusie overduidelijk: God schiep de mens met een zwakte, zodat die zou zondigen en door Hem gered kon worden.

Terug naar boven

Vraag:
21. Wat moet ik me voorstellen bij het begrip "heerlijkheid des Heeren"?

Antwoord:

En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.
Luc. 2:9

En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde;
Hand 9:3

Er zijn verschillende verklaringen voor gegeven, maar ik vind "licht" wel de beste.
Moet je dan denken aan een lichtbron zoals de zon of een lamp? Nee, het gaat veel verder.
Als u met uw gezicht in het zonnetje zit te bakken, dan hebt u aan één zijde het licht, maar aan de andere zijde is er schaduw. Als we echter praten over "heerlijkheid", dan mag u niet meer aan schaduw of duisternis denken, dan is er geen afwezigheid van licht meer.
Als we over "heerlijkheid"(of glorie) spreken, dan spreken we over VOLLEDIGE afwezigheid van duisternis (zelfs van schaduw).
De zonde en duisternis gaan hand in hand. God kent geen zonde en in Hem is daarom geen enkele duisternis. Datzelfde geldt voor Zijn Zoon, onze Here Christus Jezus. Ooit zullen ook wij zo zijn!

Heerlijkheid is dus de volledige afwezigheid van duisternis, voortkomend uit de volkomen afwezigheid van zonde. Wie zonder zonde is, is licht!

Terug naar boven

Vraag:
22. "Als God alle mensen zal redden, waarom dan al dat lijden? Dan had dat toch allemaal niet zo hoeven gaan?"

Antwoord:
"Goeie vraag! Jammer dat de Christelijke kerken hier niet echt een antwoord op hebben.

God is Geest. God is uiteindelijk alleen in geestelijke zaken geïnteresseerd. Heel deze fysieke schepping is niet iets waar God Zijn grootste genoegen uit haalt; het is een middel om iets anders te bereiken.
Wat wil God dan? Hij wil kinderen, een gezin! Hij wil geestelijke zonen en dochters, die in alle opzichten precies op Hem lijken!

Maar hoe krijgt Hij die dan? Ze scheppen? Ja, inderdaad, scheppen. Maar hoe schept Hij ze? onmiddellijk? Nee! Om zo precies op God te lijken is het nodig dat we exact hetzelfde karakter en dezelfde liefde als God hebben. Maar karakter en liefde kunnen niet direct geschapen worden; ze kunnen alleen over een tijdsperiode worden ontwikkeld, onder zware druk en dwang. En daarom schiep God zware druk en dwang, om zo een goddelijk karakter te laten ontstaan. Om maar één voorbeeld te geven: hoe schep je geduld? Kan dat onmiddellijk? De gedachte op zich spreekt zich al tegen! Geduld betekent van nature dat er op iets wat we nu wensen, gewacht moet worden.

God weet wat Hij doet. Wij zouden nooit werkelijk de kwaliteiten van zaken die we zullen krijgen, zoals karakter, liefde en deugd, op prijs stellen, als we niet eerst door " bloed, zweet en tranen" gegaan zijn. Er valt geen deugd te noemen die niet is voortgekomen door het overwinnen van de een of andere soort van kwaad. Daarom is dit tijdelijke, fysieke, menselijke bestaan weldadig voor ons, en voor God.

Ons bestaan als fysiek mens is de weg van kleiklompje naar zoon of dochter van God. Het hele traject tussen deze twee punten is een leer- en ervaringsproces, waarin we het tegendeel en de waarde leren kennen van zowel goed als kwaad. Dat kun je niet scheppen, dat moet je ervaren. Daarom dit leven, daarom dit lijden.

Terug naar boven

Vraag:
23. Waarom had God spijt dat Hij de mens op Aarde gemaakt had? God wist toch wat er zou gaan gebeuren?

Antwoord:
U heeft gelijk, God wist zeker wat er zou gaan gebeuren.
Maar het gaat hier niet om dat God spijt had van wat Hij gedaan had, in de zin dat Hij iets fout had gedaan. Het berouw van God gaat niet in Zijn richting, het gaat in de richting van de mens. God moest, om tenminste nog één rechtvaardig mens over te houden in de bloedlijn van waaruit de Messias zou komen, zien te voorkomen dat ook deze man, Noach, aan de zonde ten onder zou gaan. Noach was op dat moment de enige onder de mensen die nog genade kon vinden in Gods ogen! Het berouw van God slaat op de mens en op alle ellende die over de mensheid zou worden uitgestort in de komende Zondvloed, dat deed Hem zo'n pijn en Hij wilde dat dit niet nodig zou zijn. Het deed God pijn in Zijn hart dat de mensheid zo ver gedecimeerd moest worden. God heeft de mens lief, ook als die zondaar is, en daarom deed het Hem pijn en had Hij medelijden met de mensheid.

Terug naar boven Terug naar boven

Vraag:
24. Waarom wordt Jezus in de Bijbel "de laatste Adam" genoemd en "Zoon des mensen?" Er zijn toch na Adam nog meer mensen gekomen die Adam heetten en er zijn toch meer zonen geboren?

Antwoord:
Dat "laatste Adam" slaat op de toestand van Jezus. Jezus was en bleef zondevrij. Er was nooit zonde in Hem. De zonde van de wereld werd op Hem gelegd, niet in Hem. In die zin was Hij gelijk aan Adam, voordat die van de vrucht at en zondaar werd. Sinds Adam is er, uitgezonderd Jezus dan, nooit meer iemand geweest die zonder zonde was, want de vloek die op Adam kwam, is op alle mensen doorgegaan. Dat Jezus de laatste Adam wordt genoemd wijst op het feit dat Hij alles voor elkaar heeft gebracht voor de redding van de mensheid. Er hoeft geen zondeloze meer te komen. Het is volbracht!.
Dat "Zoon des mensen", naast de gewone betekenis "zoon van een mens(mensenkind)" - daarmee Zijn mens zijn bevestigend, kan ook in verband staan met Adam. Het woord mens, in het Hebreeuws, is adam. Daarom kan van Jezus, omdat Hij zondeloos was zoals Adam dat was in het begin, gezegd worden dat Hij een zoon van Adam(de zondeloze) was.Terug naar boven

Vraag:
25. Ik zou graag uw uitleg lezen van 2Kor.2:14-16 en dan specifiek vers 15.
Ik kan 'de goede reuk van Christus' nog niet echt rijmen met 'in degenen die verloren gaan'.

Antwoord:
Ik moet zeggen dat ik ook even met mijn ogen moest knipperen. Ik had er nooit naar gekeken. Zo zie je maar dat je iets vele malen kunt lezen, en er nooit over struikelt.

Ik ben dus maar in mijn boekenkast gedoken en heb gekeken of iemand er iets zinnigs over te zeggen had. Ik vond een artikel van A.E.Knoch dat hiermee verband houdt.

"Paulus maakt hier gebruik van een voorbeeld uit Rome. Zo af en toe mocht een Romeinse generaal een intocht houden in Rome, als overwinnaar van een volk of iets dergelijks. Bij zo'n optocht liepen wierookdragers mee, die de rook van hun wierook over de toeschouwers deden komen, om zo de triomf van de generaal op hen te doen neerkomen.

Paulus gebruikt dit als een beeld van de overwinning van de gelovige in Christus. Het was God Die de overwinning heeft behaald door de dood en opstanding van Zijn Zoon en Hem nu toestaat Zijn triomfintocht te houden, vrede verkondigend. En niet alleen Christus is daar, maar ook wij, die geloven, mogen op deze manier meelopen als ambassadeurs van Gods verzoening. En wie is daar bekwaam genoeg voor?

Natuurlijk is niemand dan Christus bekwaam, en we lopen dan ook niet vanwege onze eigen bekwaamheid. Daarom schrijft Paulus: "Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,.."(2Kor. 3:5).

In de Romeinse parade werd wierook verbrand. Paulus noemt dit in zijn beeldspraak "de reuk van Zijn kennis"(2Kor. 2:14), dat is de zoete geur van het evangelie. God gaf Zijn eigen Zoon over ten behoeve van ons allen en kondigt nu vrede aan in en door Zijn opstanding uit de doden. Ieder van ons wordt zo ook zo'n zelfde zoete geur als we elkaar oproepen verzoend te zijn met God, ter wille van Hem Die voor hen stierf(2Kor. 5:20).

"Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen"(Rom. 10:15). De apostel gaf uiting aan de kennis van God terwijl hij diende als een ambassadeur van Christus. De barrière van de verdediging van de mensen was verwijderd en de weg naar het hart van Gods liefde lag open. Het was een zoete geur voor hen die geloven, "een geur ten leven", net zoals de wierook langs de weg van de Romeinse optocht zoet was voor de soldaten. Voor de overwinnende Romeinen sprak de letterlijke wierook van hun beloning en bevordering. Voor de gelovigen spreekt de boodschap van Gods genade en vrede van leven in Christus en verlossing in heerlijkheid.

Maar in de Romeinse optocht waren ook geketende gevangenen. Voor hen sprak diezelfde zoete wierook van slavernij en zelfs de dood. Zo waren er in Paulus' bediening ook velen die niet geloofden. Voor hen was het woord van het kruis een dwaasheid en het woord van de verzoening een teken van zwakte. In plaats van dat de kennis van God hen versterkte, maakte het hen bitter en doodde hen en maakte het hen nog ijdeler en leeg(Rom. 1:21). Voor hen was het een geur van de dood.

Als ambassadeurs van Christus moeten wij de kennis van God tentoonspreiden als we Zijn overwinning verkondigen en aantonen. God heeft aan de dood de doodsklap gegeven en in Christus ons onze overtredingen vergeven. God nodigt de mens uit zijn vijandschap terzijde te stellen en te gaan genieten van een blijvende vrede. Wat een voorrecht is het te mogen dienen in zo'n ambassade, mee te mogen lopen in zo'n triomfoptocht en zo'n evangelie van goed te mogen aankondigen!" Einde citaat.

De geur was hetzelfde, zoet. Maar voor de gelovige is die geur een teken van vrede en overwinning, terwijl het voor degene die verloren gaat het de aankondiging van het oordeel en lijden is. Wat voor de een een heerlijke geur is, kan voor de ander stank zijn.

Mijn vader en moeder hebben in Rotterdam de tweede wereldoorlog meegemaakt. Het bombardement van Rotterdam in mei 1940 was voor de Duitsers een zoete geur van overwinning. Datzelfde bombardement was voor de mensen in Rotterdam een pure hel.
Later hielden de Duitsers van tijd tot tijd parades in de stad. De NSBers stonden te juichen, de anderen draaiden hun rug om en gingen zogenaamd naar de etalages kijken. Wat voor de een iets heerlijks was, was voor de ander helemaal niks, terwijl het toch om precies hetzelfde ging.

Zo is het ook met de gelovigen en de ongelovigen in 2Kor. 2:14-16. Dezelfde geur(zoet) is voor de een pure heerlijkheid, voor de ander de aankondiging van ellende en dood.

Nog even wat over dat "verloren gaan." In de Schrift wordt wat "verloren" is of gaat, altijd weer terug gevonden. Denk maar aan de verloren zoon, aan het muntje dat de vrouw kwijt was en weer terug vond, aan het verloren schaapje waarvoor de herder heel de kudde achter laat en zoekt totdat het gevonden is.

"Verloren gaan" betekent in de Schrift nooit "altijd verloren blijven", maar niet kunnen deelnemen aan het koninkrijk der hemelen(op Aarde) waar de Heer zo voortdurend over sprak. Zij die verloren gaan hebben niet de redding voor die tijd, maar ze worden gevonden en zullen ook de uiteindelijke redding ontvangen aan het eind van de aionen.

Terug naar boven
Vraag 26:
In 2Petrus 3:12 staat dat de huidige Aarde en de hemelen vergaan zullen door vuur. Waarom? God kan de huidige Aarde toch op opknappen?

Antwoord:
Zodra de Aarde en de hemelen vergaan zijn, zal het oordeel aanbreken voor de Grote Witte Troon van Christus(Openbaring 20:11-15). Daar staan dan alle ongelovigen die net uit de dood zijn opgewekt, klaar om het oordeel te ondergaan. Om nu te voorkomen dat men zich zal beroemen op wat men bezat voordat men stierf en naar die "rijkdommen" kan wijzen, zal God de Aarde doen vergaan in vuur, zodat er van die "rijkdommen" niets meer over zal zijn. Dit is niet om een lange neus naar de ongelovigen te trekken, in het geheel niet. Het is om hen te helpen niet langer op eigen kracht te vertrouwen, maar alles te verwachten van Christus, Die tegenover hen op de troon zit. Zolang de mens ook nog maar een strootje van eigen verdienste heeft om naar te verwijzen, zal hij pogingen doen om zich daarop te beroemen. Daarom haalt God alles weg om alles nieuw te maken, en dan is de mens volkomen van Christus afhankelijk.
Terug naar boven


"Vraag 27:"
Wat denkt u van Exodus 13:13? Waarom moet daar een stuk kleinvee gegeven worden voor een ezelsveulen?

"Antwoord:"

" Maar elk eerste ezelsveulen zult gij lossen met een stuk kleinvee; of, indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. Iedere menselijke eerstgeborene onder uw zonen echter zult gij lossen. "
(Ex. 13:13 - ook Ex. 34:19,20)

De Aarde is eigendom van God. Daarom reserveert God alle eerstgeborene voor Zichzelf, zowel onder mensen als dieren.
Nu waren er reine en onreine dieren, en die onreine dieren mochten in de Israëlitische eredienst niet aan God geofferd worden. Zo waren ezels, paarden, kamelen, honden, varkens en nog een aantal andere dieren onrein. Volgens de regel zouden deze dan gedood moeten worden door ze de nek te breken(sommigen zeggen dat ook het doorsnijden van de hals mogelijk was). Maar omdat ezels, paarden en dergelijke voor de mens waardevolle dieren zijn(denk maar aan transport), had God op die regel een uitzondering gemaakt en mocht men zo'n onrein dier "lossen" door een stuk kleinvee(lammetje of geitenbokje) ervoor in de plaats te stellen.
Terug naar bovenVraag 28:
Gaan de gelovigen van nu samen met de Heer op Aarde regeren, of gaan ze naar de hemel? Ze zullen toch altijd bij de Heer zijn?

Antwoord:

"daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen"
(1Thess. 4:17)
Het probleem hier is dat ""altijd met de Here wezen."" Dat de Heer op een bepaald moment terug zal komen voor Israel en dan Zijn koninkrijk op Aarde zal vestigen is absoluut waar. Maar het is niet zo dat Hij blijvend op Aarde de troon van Israel zal bezetten. De Schrift laat zien wie er op die troon zal zitten:
"Dan zal Ik een herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Here, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Here, heb het gesproken."
(Eze. 34:23,24)

"En mijn knecht David zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijn."
(Eze. 37:24)
De oplossing is duidelijk: David zal weer koning zijn over Israel. Hoe zit dat dan?
Wel, het gaat hier om delegeren, het overdragen van macht.
God is eigenaar van en Koning over alles wat bestaat, maar Hij heeft die macht gedelegeerd, overgedragen, aan Zijn Zoon. Die zit op de troon in de hemel en zal straks heel het universum regeren, inclusief de Aarde. Maar een deel van die macht zal Hij overdragen aan David.
De woonplaats en de plaats van de troon van de Heer is in de hemel en daar zullen wij zijn, onze taken in die plaats uitvoerend, net zoals Israel dat op Aarde zal doen. Misschien dat we even met Hem naar beneden komen om te helpen bij het opzetten van het Koninkrijk, maar verder zullen wij altijd met Hem in de hemel verblijven. Pas als de nieuwe hemel en de nieuwe Aarde geschapen zullen zijn, zullen wij met Hem plaats nemen in het nieuwe Jeruzalem, op die nieuwe Aarde, want daar zal Hij dan Zijn troon vestigen. Maar dat is nog minstens 1000 jaren van ons verwijderd. Eerst dus: de hemel.

Terug naar boven


Vraag 29:
Volgens u schrijft Petrus alleen aan de Joden. Maar hoe zit het dan met 1Petrus 2:10, waar hij schrijft over "u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk"? Dat slaat toch op de gelovigen uit de heidenen?

Antwoord:
Ik denk dat de oplossing gezocht moet worden in "het overblijfsel" waar in Zacharia 8:6, 11 en 12 over wordt geschreven en in Romeinen 11:15. Het huidige Israel is nog steeds(grotendeels) een ongelovig volk, en het zal door een vreselijke tijd heen gaan, waaruit een (gelovig) overblijfsel zal overblijven en ingaan in het komende koninkrijk. Lees ook Hosea 1:9-11 en 2:23 er eens op na. Zodra de Heer terug is op Aarde om daar Zijn koninkrijk te gaan vestigen, zal het overblijfsel van "Lo Ammi"(Niet Mijn volk) weer "Ammi"(Mijn volk) gaan worden. Zij zullen in Zijn ontferming worden aangenomen.

Toch gebruikt ook Paulus deze uitdrukkingen (Lo Ammi en Ammi) in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 9:25, waar Paulus is begonnen met zijn betoog over Israel, dat door loopt tot en met hoofdstuk 11. Hieronder een citaat uit deel 44 van de studie in Romeinen zoals die op deze website staat. G.L. Rogers schrijft daar:
"Deze woorden worden toegepast op heidenen, hoewel hun volle kracht als nationale beloften blijft bestaan. De profetie was gericht aan de tien-stammige natie, die praktisch heidenen zijn, totdat ze terugkeren naar God. Nationaal zijn zij op dit moment precies zoals de heidenen. Genade is Israël's enige hoop en in dit opzicht zijn ze een patroon van de heidenen. Beiden zijn Lo-Ammi, niet Mijn volk.

Paulus en Petrus citeren beide Hosea, maar ieder past hoe toe op een andere klasse. Petrus citeert Hosea 2:23 en past het toe op het overblijfsel, dat inderdaad het Israel van God is. De natie[Israel] is "Niet Mijn volk," maar het overblijfsel is "het volk van God." Maar Paulus citeert Hosea 1:10 én 2:23. En hij past het hier toe op de heidenen die door genade geroepen zijn. De zin waarin Paulus het gebruikt is veel weidser dan de woorden van Hosea. Hij voegt het woord "daar" toe, met als betekenis dat waar ook zij die "niet Mijn volk" genoemd worden zijn, daar zullen zij de zonen van de levende God genoemd worden. In het citaat is dat overal in de heidense landen waar Joden en heidenen geroepen worden."

Dat Paulus dit zelfde stukje uit Hosea ook gebruikt, wil echter niet zeggen dat Petrus DUS ook aan iedereen schrijft. Ze schreven beide aan aparte groepen, met beide een andere gedachte in het achterhoofd.

Verder moeten we oppassen met de huidige gelovigen, de leden van het lichaam van Christus, een "volk"(in de zin van "natie" - ethnos) te noemen. Dat de vertalers het zo hier en daar wel doen(bv. NBG in Efe. 1:14, waar het woord "volk" -laos- geheel niet voorkomt) is jammer en misleidend. In Titus 1:24 doet Paulus het wel, maar daar is de link naar "natie" niet te vinden; men moet daar meer denken aan een groep mensen met een gezamenlijke eigenschap, in dit geval geloof.

Terug naar boven

"Vraag 30:"
U leert dat ook Satan gered zal worden? Echt niet!!! Dat geldt alleen voor mensen!

"Antwoord:"

Echt wel! Maar u hoeft mij niet te geloven, let op wat Gods Woord zegt!
Eerst moeten we begrijpen dat Satan en zijn dienaren in de hemelen verblijven.

"want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten"
(Efe. 6:12)
en op de Aarde (Openbaring 12:9 is niet een eenmalige gebeurtenis).
Nu we dat weten kunnen we kijken wie er gered worden.
"om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten"
(Efe. 1:10)
"want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten[inclusief de overheden en machten uit Efe. 6:12]; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;... en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."
(Kol. 1:16, 20)
"Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!"
(Filip. 2:9-11)
"Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft."
(1Kor. 15:25)
Volgens Matt. 13:39 is de duivel een vijand!!
"Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."
(1Kor. 15:28)

Dat waren zomaar een paar teksten. Het gaat dus om allen in zowel de hemelen als op Aarde. Het lijkt met duidelijk dat ook Satan, de duivel, onder dat "allen" valt.


Terug naar boven


"Vraag 31:"

God wordt in Rom 16:26 "de aionische God" genoemd. Betekent dat dat God bestaat voor de duur van een aion ?

Antwoord:

Het korte antwoord is: nee.
Het lange antwoord is:
U moet eerst onderscheid maken tussen naam en titel. Gods Naam is Yahweh en Zijn titel is God(Hebreeuws: EL, Grieks: Theos). Yahweh heeft altijd bestaan, bestaat nu en zal altijd bestaan, maar Hij zal niet altijd God zijn, die titel is beperkt tot de aionen. Om dat te kunnen verstaan moet u weten wat die titel inhoudt.
In het NT komen we ook de titel "God" tegen. Het woord dat daar in het Grieks wordt gebruikt is "Theos". Dat woord betekent "plaatser", iemand die een ander of anderen op de door hem of haar gewenste plaats zet.
In het OT zien we voor het woord God/god drie woorden: EL, voor de Vader, Eloah voor de Zoon en Elohim, de meervoudsvorm.
EL betekent daar "Onderschikker"(alles wordt uiteindelijk naar Hem toe onderschikt).
Eloah betekent "Naartoe-Onderschikker"(onderschikkend naar EL).
Elohim betekent "naartoe-onderschikkers"(onderschikkend naar Eloah).
De Elohim(dat kunnen ook mensen zijn, denk aan de apostelen en evangelisten. Ook Mozes was een Elohim voor Farao!!) onderschikken alles naar Eloah(die wij kennen als Christus Jezus). Als alles aan Hem(Christus) is onderschikt, dan zal Hij zichzelf, inclusief al het aan Hem onderschikte, onderschikken aan de Vader. Lees daarvoor 1Korinthe 15:25 t/m 28.

Nu komen we weer terug bij uw vraag. En het antwoord is: nee, God is God tijdens de aionen, maar houdt op God(Onderschikker) te zijn zodra alles en iedereen aan Hem is onderschikt. Er valt dan niets meer te onderschikken. Je kunt het vergelijken met een arts. Stel dat plotseling iedereen op de wereld perfect gezond zou zijn én blijven, dan heeft die titel "arts" geen enkele waarde meer. De dokter kan zich wel arts blijven noemen, maar er valt niets meer te genezen. De titel is leeg. Als 1Korinthe 15:28 zal zijn bereikt(God Alles in allen), dan is er geen enkele opstandigheid meer in de schepping. Dan is er ook geen repressie of correctie meer nodig. Dan hoeft de Vader niet langer God te zijn(Onderschikker), maar kan Hij voluit Vader zijn.

Als u meer wil weten over de naam en titel van God, lees dan deze serie artikelen van A.E.Knoch op Het Beste Nieuws


Terug naar boven
Vraag 32:

Waarom maakt Paulus in 2 Kor 4:18 een kontrast tussen de tijdelijke en aionische dingen als deze laatste net zo tijdelijk zijn ?

Antwoord:

Paulus spreekt hier relatief en stelt twee zaken tegenover elkaar die met tijd verbonden zijn. Hij stelt het tijdelijke(voor de korte duur van een mensenleven of zelfs een deel daarvan), tegenover het aionische(voor de duur van de aionen). Nu weten we ongeveer hoe lang de tijdsduur is vanaf Adam tot het einde van de komende, 4e aion. Dat zal ongeveer 7.000 jaar zijn. Maar er zijn nóg twee aionen: de eerste, van vóór Adam, en de laatste, de vijfde, die in Openbaring 21 en 22 wordt beschreven. De duur van beide aionen is onbekend en kan heel lang zijn. Tel die bij elkaar op en de zaak is helder: een kort mensenleven, afgezet tegenover een heel lange periode van tijd. Zet je een mensenleven af tegen de duur van de aionen, dan is dat "tijdelijk". Het probleem is dat de aionen ook een begin en een einde hebben en dus "tijdelijk" genoemd zouden kunnen worden. Maar dan lopen we vast in de vraag of je binnen de tijdloosheid iets tijdelijk kunt noemen.

Paulus heeft het over het zichtbare tegenover het onzichtbare. Hij doelt daarbij o.a. op het huidige lichaam en op het nieuwe, geestelijke lichaam(zoals alleen de Heer dat nu heeft en de gelovigen zullen krijgen bij de opname). Het huidige lichaam duurt maar een kort aantal jaren, maar het geestelijke lichaam gaat sowieso de rest van de aionen mee. Wat er na de aionen gebeurt vertelt de Schrift niet, waarschijnlijk omdat het niet in mensentaal is uit te drukken en wij het met ons begripsvermogen niet kunnen begrijpen.
Terug naar boven
Vraag 33:

Wat betekent "aion van de aion" in Hebreeën 1:8?

Antwoord:

Ja, dat lijkt even vreemd en ik moest er ook even naar kijken. Ik heb in het commentaar op het NT van A.E. Knoch het volgende gevonden:

"Als Christus regeert Hij over de volgende aion(de 4e; wij zitten nu in de 3e), inclusief de 1000 jaren. Daarna, op de nieuwe Aarde(in de 5e aion), regeert Hij als Zoon. Dit wordt "de aion van de aion" genoemd, omdat het de vrucht is van Zijn regeren gedurende de voorgaande(4e) aion."
Je zou het dus ook kunnen lezen als: "de aion die als vrucht uit de voorgaande aion voortkomt".Terug naar boven


"Vraag 34:"

Mij wordt verteld dat "alle mensen" in 1Tim. 2:3,4 niet alle mensen betekent, maar "alle soorten mensen"" of "allerlei mensen".

Antwoord:

Ik heb dat meer gehoord, maar ik kan dat niet aanvaarden. Er ontbreekt dan namelijk een Grieks woord: hopoios, wat "soort" of "type van" betekent. Het komt op een aantal plaatsen voor in het Nieuwe Testament:
Hand. 26:29 - En Paulus zeide: Ik zou God wel willen bidden, dat en spoedig en voorgoed, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden horen, ook zo[eigenlijk: van het zelfde soort] werden als ik, uitgezonderd deze boeien.
1Kor. 3:13 - ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig[van welk soort] ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
Gal. 2:6 - Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren (wat [eigenlijk: wat voor type] zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe: God ziet de persoon niet aan) mij immers hebben zij, die in aanzien waren, verder niets opgelegd.
1Thess. 1:9 - Want zelf verhalen zij van ons, hoe[eigenlijk: wat voor soort ontvangst wij bij jullie ontvingen] wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,
Jac. 1:24 - want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag[eigenlijk: wat voor soort of type hij was].
Als dat woord op die plaatsen nu uitdrukkelijk voorkomt, zou het dan, als die bewering waar zou zijn, ook niet in 1Tim. 2:3,4 voorkomen? Paulus was een beetje een Pietje Precies als het om het gebruik van taal ging. Als wat de traditionele theologie zegt waar is, dan zou Paulus hier zeer geblunderd hebben.
Terug naar boven
"Vraag 35:"

In vraag 11 stelt u dat de waterdoop is vervangen door de doop in heilige geest? Maar Jezus liet zich wel degelijk in water dopen, en ook Paulus doopte toch in water?

Antwoord:

Klopt, Jezus liet Zich in water dopen en inderdaad, Paulus doopte eerst nog in water. Het gekke is echter dat, hoewel de kerken leren dat de waterdoop nog steeds geldig en noodzakelijk is, men niet de gevolgen er aan verbindt die in Marcus 6:18 er aan worden gegeven:

"Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden."
Gelooft u, en bent u gedoopt? Dan moet u toch rustig, zonder gevolgen, per ongeluk een glas chloor kunnen drinken of een gifslang beetpakken. Hoe vaak heeft u handen opgelegd én gezien dat dan mensen gezond werden en bleven?
De beide eerste dingen heb ik nog nooit een gelovig en gedoopt iemand zien doen en het overleven. Ook het handen opleggen en dan genezen zijn heb ik nog nooit gezien. Ik wel gehoord van mensen die dan werden genezen van psychische problemen, maar van kanker, lepra, hartinfarcten en dat soort zaken?? En toch was het in de dagen van de Heer en van de apostelen aan de orde van de dag!
En wat te denken van dit:
"in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen"
Marc. 16:17
Kijkend naar het geworstel van bv. Rooms Katholieke priesters en de grote problemen die zij hebben bij het uitdrijven van demonen, moet ik zeggen dat het in de dagen van de apostelen toch wel anders ging. De demon verdween als Jezus of een apostel deze berispte(Matt. 17:18; Luc. 4:35). Er kwam in het geheel geen poespas aan te pas. Er kwam een opdracht en de demon verliet de betrokken persoon.
Als Jezus en de apostelen door geloof en na de waterdoop dit soort dingen konden doen, dan zou je mogen verwachten dat ook wij het in onze tijd zouden kunnen. Maar ik zie het nergens.

Zouden we dan niet eens goed moeten nadenken of we met de waterdoop in onze tijd wel goed bezig zijn? Ik zou zeggen, lees er vraag 11 nog maar eens op na.
Terug naar boven
"Vraag 36:"

Is de Here Jezus ook de aartsengel Michaël?

Antwoord:

Ik denk het niet. In Daniël 10:13 staat dat Michaël één van de voornaamste vorsten is. Let op het één hier. Indien Jezus een van een groter aantal is, dan zou Hij er een van vele andere engelen(boodschappers) zijn. Maar Hij is in alle opzichten uniek.

Denk er aan dat Michaël in Judas 1:9 niets in durfde te brengen tegen de duivel, maar in plaats daarvan zei: "De Here[Kurios] straffe u." Kurios is de Griekse titel die Jezus heeft en wordt gewoonlijk vertaald met "Heer". Het is de titel die een Griekse slaveneigenaar had. Jezus kocht ons vrij van de zonde en dood en is daarom onze Eigenaar, onze Kurios.
Is het niet vreemd dat, als Michaël en Jezus dezelfde persoon zouden zijn, Michaël zegt "De Heer straffe u!" Mij zegt dit dat deze "Heer" iemand anders moet zijn dan Michaël. Jezus is de Heer, de Kurios. Kennelijk, kijkend naar Michaël's opmerking, moet Jezus hoger zijn dan Michaël zelf, hoger dan een aartsengel; Michaël staat onder een Heer, een Kurios. En Jezus is hoger, want Hij is de Heer naar wie Michaël verwijst. Hij is de Zoon van God, de uitvoerend Schepper, de Elohim van het Oude Testament. De "God" van Genesis 1:1 was niemand anders dan de Zoon van God, Die wij kennen als Christus Jezus. Hij schiep alles namens Zijn Vader, Die alles "in Hem" schiep(Kol. 1:16). Als het de Vader Zelf zou zijn geweest Die het feitelijke handwerk gedaan zou hebben, dan zou de Hebreeuwse titel in Genesis 1:1 EL moeten zijn geweest, de exclusieve titel van de Vader. Maar er staat Elohim en wanneer je Elohim ziet staan, denk dan altijd "EL, de Vader, werkend doorheen iemand anders." Deze iemand kan de Zoon zijn, en dat is ook meestal het geval, maar het kan ook een mens zijn. Mozes was een Elohim voor Farao! De Vader werkte doorheen Mozes om Farao te bereiken (Ex. 7:1).

Met dit alles in ons achterhoofd, is het dan nog juist om van de Heer een (aarts-)engel te maken? Het lijkt me niet!
Terug naar boven
"Vraag 37:"

Kunnen gelovigen dan tóch hun hemels lotdeel kwijtraken? 1 Korinthe 6:9 en 10 is toch duidelijk?

Antwoord:

U verwijst naar een tekst in 1Korinthe 6.

"9 Of hebben jullie niet waargenomen dat onrechtvaardigen niet van het lotdeel in het koninkrijk van God zullen genieten? Wees niet misleid! Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch verwijfden, noch sodomieten,
10 noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, noch lasteraars, noch rovers zullen het lotdeel genieten in het koninkrijk van God."

(1Kor. 6:9,10;HBN)

Ik denk dat dit niet gaat over gelovigen. Het kernwoord is hier "ONrechtvaardigen" (in vers 9). Maar gelovigen zijn per definitie rechtvaardig, omdat ze in de naam van de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd zijn (zie ook bv. Rom. 3:24; 5:1,9; 8:30 enz).

Paulus nam in de ecclesia van Korinthe dingen waar die niet passen bij de wandel van een gelovige. Daarom waarschuwt hij hen en laat hen zien dat ze niet horen te wandelen zoals onrechtvaardigen/ongelovigen wandelen.
Kennelijk hadden de Korintische gelovigen het begrip vrijheid niet helemaal goed begrepen en waren vervallen in bandeloosheid, een beetje doorgeslagen dus. Hoewel rechtvaardig, wandelden zij ALS onrechtvaardigen. Daar wilde Paulus wat van zeggen, maar hij zegt nergens dat hun gedrag zou kunnen zorgen voor een niet genieten van hun hemelse lotdeel. Eens gerechtvaardigd, altijd gerechtvaardigd; het zegel van God zit er op(Efe. 1:13).

Terug naar boven
"Vraag 38:"

Vraag: U stelt dat ALLES uit God komt, en u baseert dat op Romeinen 11:36. Maar in 1 Johannes 2:16 staat nu juist dat NIET alles uit Hem komt. Hoe zit dat?

Antwoord.

Laten we eerst kijken wat er precies staat.

Rom. 11:36 “Want uit Hem en door Hem en tot Hem is het al. Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen.”(SW)

1Joh. 2:16 “want alles wat in de wereld is, het verlangen van het vlees en het verlangen van de ogen en de pronkerij van het bestaan, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.”(SW).

Wie is die “Hem” uit Rom. 11:36? In de voorgaande verzen zien we dat het over God, de Onderschikker gaat. Er staat in vers 36 een zeer absolute uitspraak. Dat vers besluit met “Amen,” dus is het vast en zeker.

In 1Joh. 2:16 zien we een andere titel in gebruik, nl. Vader. En daar zit de oplossing voor dit “probleem”.

Op het moment dat we tot geloof mogen komen, gaan we over van de huidige wereld (Grieks: kosmos - een georganiseerd systeem) naar de wereld zoals God die wil hebben. We verlaten dan de wereld die we nu hebben, met al z’n gebreken. Wat in de huidige wereld is, is inderdaad uit God, uit de Onderschikker, maar zodra we onderschikt zijn gaan we als nieuwe scheppingen de nieuwe wereld binnen en daar horen niet de dingen thuis die in 1Joh. 2:16 worden genoemd. In de huidige wereld kan Jahweh, als God/Onderschikker alles, maar dan ook echt alles, inzetten om ons te krijgen waar Hij ons wil hebben. Als Vader over de nieuwe wereld hoeft Hij dat niet meer te doen, want we zijn dan onderschikt.Terug naar boven

"Vraag 39:"

Vraag: U leert dat de opname of weggrissing zal plaatsvinden vóór de grote verdrukking begint. Maar dat is toch een recent verzinsel, van rond 1830 of zo, toen in Schotland ene Margaret MacDonald een visioen over de opname gehad zou hebben en dat toen John Darby dat in zijn kring is gaan verkondigen ? De vroege kerk leerde dit niet!

Antwoord.

Nou, ik heb op uw vraag/stelling wel een antwoord.

Er is door Grant Jeffrey een citaat boven water gehaald van de hand van Efraïm van Nisibis (306-373 n.Chr), waarin duidelijk wordt geleerd dat gelovigen weggenomen zullen worden naar de hemel, voordat de grote verdrukking, in de laatste drie en een half jaar van deze aion losbarst.

In een preek van Efraïm van Nisibis staat dit: "Want alle heiligen en uitverkorenen van God worden bijeengebracht, voorafgaand aan de verdrukking die zal komen, en worden door de Heer meegenomen, zodat zij niet de verwarring zullen zien die de wereld zal overweldigen vanwege onze zonden."

Het citaat werd gevonden in een voetnoot in Paul J. Alexander's "The Byzantine Apocalyptic Tradition" (University of California Press, Berkeley, CA, 1985, p. 210). Dr. Alexander is mogelijk de meest gezaghebbende wetenschapper op het gebied van de geschriften uit de vroeg Byzantijnse kerk.

Efraïm van Nisibis was niet zomaar iemand. Hij was de belangrijkste en meest vruchtbare schrijver/spreker van de Syrische kerkvaders en getuige van het vroege Christendom aan de rand van het Romeinse Rijk in de vierde eeuw.

Bron (in het Engels): klik hier

Terug naar boven

"Vraag 40:"

Vraag: Waarom zouden we nog evangeliseren als toch iedereen gered gaat worden?

Antwoord.

Ja, ik hoor die vraag nogal eens: "Waarom zouden we ons nog druk maken en veel tijd, geld en energie steken in het evangeliseren, als toch iedereen gered wordt?

Ik wil daarop antwoorden met een paar simpele voorbeelden uit het dagelijks leven.

Stel: een van uw vrienden is door omstandigheden erg arm geworden en er is weinig uitzicht op verbetering. Maar u hoort via-via dat er een grote som geld naar uw vriend onderweg is, iets waarvan uw vriend niet weet, zoveel geld dat al zijn financiële problemen in één klap en blijvend opgelost zullen worden. Zou u dan niet snel de telefoon pakken of naar uw vriend toegaan om hem het goede nieuws te vertellen? Ik wel!

Stel: uw broer of zus raakt ernstig ziek en de doktoren weten geen oplossing. Maar u leest op het internet van een nieuwe vinding die nu juist dat probleem van uw broer of zus zal oplossen. Pakt u dan snel de telefoon of rent u naar uw broer of zus om het goede nieuws te vertellen, of reageert u net zoals in uw vraag en reageert u met: Ach, die dokter zal dat ook wel lezen, dus laat maar.

Nou, precies zo is het met gelovigen en niet gelovigen. Zij die geloven wat God zegt, namelijk dat God de Redder van alle mensen is, weten dat God, uiteindelijk en door gerichten heen, alle mensen zal redden en tot kennis van de waarheid zal brengen. Dat is goed nieuws, dat is het beste nieuws dat ik ken, dat is evangelie! Veel mensen zijn erg bang voor de dood en speciaal voor wat daarna zal komen. Zou het dan van liefde voor die mensen getuigen als wij hen niet gaan vertellen dat het uiteindelijk toch goed met hen zal aflopen en dat ze een schitterende toekomst gaan krijgen, bij hun hemelse Vader? Je wil toch dat ze nu al die rust en vrede krijgen? Daarom vertellen we het nu al aan wie het maar wil horen én aan wie het niet wil horen.

Terug naar boven

"Vraag 41:"

Vraag: Ik bid me suf, maar mijn gebed wordt niet verhoord. Nu zegt men in mijn kerk dat ik niet genoeg geloof!

Antwoord.

Het zit hem niet in genoeg of te weinig geloof. Het probleem is dat wij niet weten wat te bidden. Paulus schreef in Romeinen 8:26 ...

"En op gelijke wijze ook helpt de geest onze zwakte, want wat we zouden moeten bidden naar wat passend is, dat hebben wij niet waargenomen, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke kreunen"

Wij zijn meestal nogal zelf-gericht in ons bidden. Wij willen dat God onze problemen oplost. Maar God kan die problemen nu juist goed gebruiken om ons steeds meer naar Hem toe te halen en ons te veranderen in wie Hij wil dat wij zijn, tot Zijn eer. Paulus had ook een groot probleem:

"7 Daarom: opdat ik niet verhoogd zou worden vanwege de voortreffelijkheid van de openbaringen, werd mij een doorn in het vlees gegeven*, een boodschapper van Satan, opdat hij mij zou geselen, zodat ik niet verhoogd zou worden.
8 Voor dit moedigde* ik drie maal de Heer aan, dat het van mij weggenomen* zou worden."

(2Kor. 12:7,8;SW)

En wat deed God? Nam Hij die plaag weg van Zijn geliefde apostel?

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is voor jou voldoende, want kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd"
(2Kor. 12:9;SW)

God weet heel precies wat wij nodig hebben en, meer nog, wat we niet nodig hebben. Als u dus God vraagt om iets weg te nemen en het gebeurt niet, dan mag u er zeker van zijn dat God met dat probleem in u aan het werk is, ten voordele van u. Dat u dat voordeel nu niet ziet wil niet zeggen dat het niet zo is.

Wat God wel doet is kracht geven om te blijven staan in geloof. Paulus kreeg dat ook en hij stond pal voor zijn boodschap en voor Zijn Heer.

Wij denken dat we sterk moeten zijn, om voor de Heer grote dingen te kunnen doen. Maar Paulus kreeg te horen dat kracht juist in zwakheid wordt geperfectioneerd. God werkt zo vaak precies omgekeerd aan ons denken.

Terug naar boven

"Vraag 42:"

Vraag: Wat betekent "de vrede van God," die Paulus ons in een aantal van zijn brieven toewenst?

Antwoord.

Wij mensen hebben onvrede, onrust, omdat heel vaak dingen die we ondernemen niet willen lukken of plannen die we maken niet doorgaan, en we steeds weer de scherven moeten opruimen. Dat kan nogal frustrerend zijn.

Maar God kent totale vrede en rust, want bij Hem gaat nooit wat verkeerd; God hoeft nooit scherven op te ruimen. Alles wat God Zich heeft voorgenomen, alles wat Hij gepland heeft, gebeurt precies zoals Hij dat wil en loopt precies uit op wat Hij wil. God heeft geen problemen en daarom heeft Hij vrede en rust. God is, zoals 1 Timotheüs 1:11 zegt: een blije God. Dat kan ook, want Hij krijgt precies wat Hij wil en het gaat zoals Hij wil.

Hoe meer wij ons op Hem richten en ons dit alles bewust worden en er naar gaan leven, des te meer groeien wij in die "vrede van God". En dat geeft dan weer meer vrede en rust om steeds meer ons vertrouwen op God te kunnen stellen.

Dat is dus die "vrede van God."

Terug naar boven

"Vraag 43:"

Vraag: God verzoende Zichzelf toch met de wereld?

Antwoord.

Dat is wat veel mensen denken en wat veel kerken leren, maar het is volkomen on-Bijbels.

Wat betekent verzoenen? In het Grieks is het katallasso en dat betekent NAAR-BENEDEN-VERANDEREN. Door de dood van Zijn Zoon verzoende, veranderde God de wereld naar beneden. Wat is verzoenen? Het is van vijanden vrienden maken.

In heb nergens in de Bijbel kunnen vinden dat God Zichzelf met de wereld verzoende, wel het omgekeerde. In 2 Korinthe 5:18 staat "God, Die ons met Zich verzoent door Christus.."(SW) en in het volgende vers: "God in Christus de wereld verzoenend was naar Zichzelf"(SW). Ziet u het verschil? In uw vraag staat dat God verzoend werd, in de Bijbel staat dat de wereld verzoend werd.

Als God met de wereld (of de mensheid, zo u wil) verzoend moest worden, dan zou God een vijand van de wereld/mensheid moeten zijn geweest. Maar dan is het wel heel vreemd dat die vijand Zijn eniggeboren Zoon gaf! Want wat staat er in het beroemde Johannes 3:16? "Want God had de wereld zo lief, dat Hij de Zoon, de eniggeborene, gaf." Een vijand zou zoiets nooit doen!

U zegt nu misschien: "Ja, maar er is ook 'wederverzoenen', en DAT slaat op God Die verzoend werd."

Efeze 2:16 - "en beiden in één lichaam zou verzoenen." Hier heb je dat wederverzoenen, APOkatallasso, VANAF-NAAR-BENEDEN-VERANDEREN. Wie zijn die "beiden"? Uit de voorafgaande verzen blijkt dat het gaat om de leden van het Lichaam van Christus, Israelieten en heidenen. Israel vond zich ver boven die smerige heidenen staan; denk maar aan Petrus die er niet aan dacht het huis van een heiden binnen te gaan of met een van hen te eten! In het Lichaam van Christus worden beide, Israeliet en heiden, tot één lichaam gemaakt. Dat is dat "wederverzoenen."

Bij 'verzoenen' staat het pijltje omhoog (↑), bij 'wederverzoenen' is er een pijltje dat horizontaal twee kanten op wijst (⇔).Terug naar boven

"Vraag 44:"

Vraag: Tussen 1 Korinthe 2:6 en Kolossenzen 1:28 zit een tegenstelling, toch?

Antwoord.

Laten we de teksten er eens bij nemen:

1 Kor. 2:6 - "Maar wij spreken wijsheid onder degenen die volwassen zijn, maar niet wijsheid van deze aion, noch van die belangrijk zijn in deze aion, die inactief wordt," (SW)

en

Kolossenzen 1:28 - "Die wij verkondigen, ieder mens terechtwijzend en ieder mens onderwijzend in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volwassen in Christus zouden presenteren" (SW)

Ja, dat lijkt inderdaad een tegenstelling. Eerst "degenen die volwassen zijn" (en dan moet je denken aan volwassen in het geloof), wat een beperking inhoudt, en dan een paar jaar later "ieder mens onderwijzend".
En toch is er geen tegenstelling. In 1 Korinthe 2:6, een van zijn vroege brieven, spreekt Paulus vanuit een situatie waarin nog niet alle geheimenissen van het evangelie van genade waren geopenbaard en was het nodig voorzichtig te zijn in het onderwijs. Het was immers voornamelijk mondeling onderwijs en dat kon gemakkelijk tot verkeerde ideeën lijden. Daarom was er die beperking.
Later, in de brief aan de Kolossenzen, was Paulus, vanuit zijn gevangen zijn, druk bezig met het bekend maken van al die geheimenissen en was het veilig genoeg om het aan "ieder mens" mede te delen. Het lag nu vast, alles stond op papier, en daarom kon er niet mee gerommeld worden.


Terug naar boven"Vraag 45:"

Vraag: Onze kerk heet de Maranathakerk, de "Onze Heer, Kom!" kerk. Mooi, hè?

Antwoord.

Nou, ik zou er maar niet al te trots op zijn. Ik weet dat men denkt dat het "Onze Heer, Kom!" of iets dergelijks betekent, maar het ligt wel wat anders. Ik zal A.E. Knoch citeren die er dit over schreef:

"Op een bepaalde wijze staan de woorden MARAN ATHA alleen in het goddelijk woordenboek. Geleerden denken dat ze "Syrisch" zijn en iets te maken hebben met de komst van de Heer, maar voor zover ik me bewust ben is men er niet zeker van hoe ze uitgedrukt moeten worden. Maar hoe konden de Korinthiërs, of wie dan ook, ze begrijpen? Er zijn Aramese uitdrukkingen, zoals Abba, maar in deze gevallen volgt het Griekse vertaalwoord, zoals Abba, Vader. Paulus kon niet verwachten dat de Korinthiërs Aramees konden verstaan, maar als hij slechts herhaalde wat hij al eerder had gezegd, was er geen uitleg nodig. Indien dit "de Heer komt" zou betekenen, dan zou het uitgelegd worden, zoals in andere gevallen.

Het is een feit dat er een Hebreeuws woord is, "mare" (Mal. 3:9), dat VLOEK betekent. Er is een een Hebreeuws voornaamwoord "athe",Jij. Een gebruikelijke manier om een zelfstandignaamwoord te maken is er een n aan toe te voegen. Zo wordt "maran atha" vrijwel Hebreeuws en betekent "een vloek ben jij". Klinkers variëren gemakkelijk, in het bijzonder bij het overzetten van de ene taal in de andere en Aramees verschilde van het oude Hebreeuws. Daarom hebben we hier de Aramese tegenhanger van "anathema". Daarom is er geen uitleg, en die was ook niet nodig. De Farizeeën zeiden dat de menigte die de wet niet kende, vervloekt was (Joh. 7:49). Paulus zegt dat wie onze Heer niet liefheeft, vervloekt is."

A.E. Knoch - U.R. Magazine, Jaargang 29, pag. 283 - 284.

"Een vloek ben jij" of "vervloekt ben jij" lijkt me niet zo'n prettige naam voor een kerkgebouw!


Terug naar boven

© www.hetbestenieuws.nl