Een reis naar en door de tweede dood
deel 9


door J. Philip Scranton   

De zoektocht naar de tweede dood - deel 7


Identiteiten

Het definiëren van de identiteiten van de karakters in Johannes’ visioen is van groot belang om te verstaan wat de Poel des Vuurs en de tweede dood zijn. Indien het beest en de valse profeet menselijke wezens zijn, dan moet de Poel des Vuurs figuurlijk zijn. Mensen zouden niet kunnen voldoen aan: “En zij zullen dag en nacht beproefd worden, voor de duur van de aionen van de aionen” (Openb. 20:10;SW) in letterlijk vuur. Letterlijk vuur zou de dood veroorzaken en dan zou de kwelling eindigen, lang voordat een periode van tijd die de aionen van de aionen benadert voorbij kon gaan. Men heeft wel gedacht dat het beest en de valse profeet bovenmenselijk zouden zijn. De term bovenmenselijk vraagt om een meer expliciete definitie. Als het betekent dat het twee mensen zijn die door boze geesten bezeten zijn, blijft het probleem dat de menselijke lichamen door vuur verteerd zullen worden. Misschien betekent de term dat deze wezens strikt geestelijk zijn? Dit doet weer andere vragen oprijzen. Is het zelfs mogelijk dat geestelijke wezens gekweld worden door letterlijk vuur?

Geestelijke wezens en vuur

De boodschapper van Jahweh werd door Mozes gezien als een vlam in een bosje. Mozes werd door dit spektakel aangetrokken omdat het bosje niet door de vlam werd verteerd. De boodschapper van Jahweh nam kennelijk de vorm van een vuurvlam aan. De engel van de Heer die de Israelieten door de wildernis leidde, werd iedere nacht gezien als een kolom van vuur. De boodschapper aan Samsons ouders steeg op in de hemel in de vlam op het altaar. Gods boodschapper wandelde met Shadrach, Meschach en Abednego in de oven, hen beschermend tegen de hitte. Ook worden geestelijke boodschappers “vuurvlammen” genoemd (Psa. 104:4; Hebr. 1:7). Er is absoluut geen aanwijzing om te geloven dat deze geestelijke wezens kwelling ervoeren in deze tijd in vuur. De valse profeet heeft de macht om vuur te gebruiken en te controleren, het van de hemel naar beneden op de aarde roepend (Openb. 13:13). In Openbaring 19:7 wordt van de engel die de vogels van de hemelen naar het grote feest roept, gezegd dat hij “in de zon” staat. Misschien kunnen zij die staan op een letterlijke Poel des Vuurs, ons uitleggen hoe, in hetzelfde visioen, de engel letterlijk in de zon kan staan. En als dit geestelijk wezen letterlijk in de zon kan staan, zonder gekweld te worden, kunnen wij ons niet enig vuur dat op de aarde is aangestoken voorstellen dat het beest en de valse profeet zou kwellen, als zij ook geestelijke wezens zijn.

Hoewel deze passages niet als beslissend bewijs gezien mogen worden dat geesten niet door letterlijk vuur gekweld kunnen worden, doen ze zeker aanzienlijke twijfel rijzen. Zo zeer zelfs dat de bewijslast ligt op hen die er op staan dat geestelijke wezens inderdaad door vuur gekweld kunnen worden. In feite lijken geesten nogal grote angst te hebben om in water opgesloten te worden (Luk. 8:31; zie ook Openb. 20:1-3), een substantie die heel anders is dan vuur. De knechting van geesten is kennelijk meer intensief in de duisternis van de diepte dan dat het is in brandende helderheid van vuur (2 Petr. 2:4; Judas 6).

Een tweede vraag die gesteld moet worden met betrekking tot geestelijke wezens en de Poel des Vuurs is deze: Kunnen geestelijk wezens sterven? Als de tweede dood een letterlijke dood is, zou het dan niet redelijk zijn te veronderstellen dat het de dood is waar allen daar ingeworpen worden. Toen de Sadduceeën Christus ondervroegen over de opstanding, zei Christus: “Want zij kunnen niet langer sterven, want zij zijn gelijk aan boodschappers en zij zijn zonen van God, zijnde zonen van de opstanding”(Luk. 20:36;SW). Christus was “een beetje minder gemaakt zijnd dan de boodschappers …. zodat door de genade van God, Hij zou proeven van de dood ten behoeve van iedereen” (Hebr. 2:9;SW). Deze passages laten zien dat geestelijke wezens, zoals boodschappers (engelen in veel vertalingen), niet kunnen sterven. De Poel des Vuurs kan dan voor hen geen dood zijn. Dit doe de vraag rijzen of de Poel des Vuurs in feite een letterlijke dood voor iedereen zal zijn.

Nog een andere vraag moet overwogen worden. Als het beest en de valse profeet geestelijke wezens zijn, waarom worden zij dan in de Poel des Vuurs geworpen, terwijl Satan opgesloten wordt in de put, of afgrond? Waarom worden ze gescheiden? Waarom zijn er twee verschillende soorten van opsluiting voor wezens van dezelfde aard, als zij inderdaad hetzelfde zijn? Of … vertegenwoordigen het zevenhoofdige beest en de valse profeet wezens die zoveel verschillen van hem die vertegenwoordigd wordt door de draak?

De Tegenstander en zijn boodschappers

Na de grote eindstrijd van de verdrukkings-era, worden het wilde beest en de valse profeet in de Poel des Vuurs geworpen, die brandt van zwavel (Openb. 19:20). Dit is, kennelijk, dezelfde Poel des Vuurs waarin de Tegenstander geworpen zal worden, na zijn duizend jaren vastzetting in de afgrond. Hier is de vraag: Zijn de Tegenstander en zijn boodschappers, voor wie aionisch vuur voorbereid is volgens Mattheüs 25, dezelfde als Satan en zijn boodschappers, die allen bestemd zijn voor de Poel des Vuurs in de afsluitende hoofdstukken van Openbaring (Openb. 12:7-10;20:10)?

Indien de context voor het vaststellen van de identiteit van de Tegenstander en zijn boodschappers beperkt is tot Mattheüs 25:31-46, waar natiën worden geoordeeld, dan kan een betoog worden gehouden voor het definiëren van de betrokken identiteit als een tegenwerkende natie en haar afgevaardigden. Maar dan rijst echter de vraag op: Waarom zegt de Koning dan niet: “Ga weg van Mij, jullie vervloekten, in het aionische vuur dat voor jullie is bereid? Het schijnt duidelijk dat de context op dit punt aanvullende karakters introduceert – Satan en zijn boodschappers.

Ook, de geschiedenis van Israel overdenkend, is er een aanzienlijk aantal van tegenwerkende natiën. Antisemitisme heeft over heel de globe gebloeid. Indien “tegenwerkende natie” de bedoelde interpretatie zou zijn, dan zou de term tegenstander in het meervoud moeten staan. Zelfs in de verdrukking is het niet een enkele natie die de Joden vervolgt, maar veeleer een wereldwijde confederatie.

Wanneer de context wordt verbreed om heel het boek Mattheüs te omvatten, wordt Satan de eerste kandidaat voor de genoemde tegenstander. De koninkrijken van de wereld, die de Joden vervolgd hebben, staan onder zijn gezag (Matt. 4:8,9; Luk, 4:6). Het wilde beest wordt in Openbaring omschreven als zeven hoofden hebbend en tien horens (13:1), een beschrijving die past bij die van de grote draak in de hemel (12:3), die de Tegenstander en Satan is (12:6). Het politieke systeem dat de heiligen zal vervolgen tijdens de verdrukking, is de belichaming van de geestelijke krachten die oorlog voeren in het hemelse gebied. Kennelijk is er geen substantiële reden om te denken dat de Tegenstander en zijn boodschappers, genoemd in Mattheüs 25, die in het aionische vuur zullen gaan, anderen zullen zijn dan Satan en zijn boodschappers (Openb. 12:7-10), die in de Poel des Vuurs geworpen zullen worden En aangezien het aionische vuur niet echt vuur is, maar eerder een beschrijving van kastijding, (verg. vv. 41 en 46), is de Poel des Vuurs ook geen letterlijk vuur, maar een toestand van kastijding. Het aionische vuur, de Poel des Vuurs, werd voorbereid voor hen die door letterlijk vuur niet beschadigd worden. De Poel des Vuurs dient zeker niet als letterlijk verstaan te worden.

Het wilde beest

Het Griekse woord theerion komt meer dan vijf en dertig maal voor in het boek Openbaring, en wordt in de Concordante Vertaling vertaald met wilde beest. De eerste maal dat het voorkomt is in Openbaring 6:8 en verwijst naar de niet getemde dieren van de aarde, in het bijzonder naar roofdieren. Alle andere gebruik van dit woord in Openbaring verwijst naar twee wilde beesten die niet echte dieren zijn, maar figuurlijke karakters in Johannes’ visioen. In Openbaring 13:11 komt een wild beest op uit het land. Na de introductie daar, wordt naar dit beest verwezen als de valse profeet. Alle andere plaatsen waar “wild beest” voorkomt verwijzen naar het wilde beest dat opkomt uit de zee (Openb. 13.1).

Er wordt ook een scharlaken [diep rood] wild beest genoemd, waarop de grote prostituee gezeten was (Openb. 17:3,4). Kennelijk is dit een andere beschrijving van het wilde beest dat opkwam uit de zee, omdat het ook zeven hoofden en tien horens heeft (verg. vv. 3 en 7). Het noemen van de kleur is niet voldoende onderscheiding om aan te nemen dat dit een ander schepsel is. Op gelijk wijze wordt de draak slechts één maal de rode draak genoemd.

De overeenkomst van het wilde beest met de beesten van Daniëls visioen is zo opvallend, dat er nauwelijks op gewezen hoeft te worden (verg. Dan. 7:3-7 en Openb. 13:1,2). Net als de beesten van Daniël is dit wilde beest een politiek machtssysteem (Dan. 7:17). In Daniëls visioen kenmerken verschillende trekken de beesten, verschillende koninkrijken vertegenwoordigend die in de loop van de tijd oprijzen. Wanneer de Tegenstander neergeworpen zal worden op de aarde, zal zijn tijd kort zijn. Alle aspecten van zijn heerschappij worden samengevoegd in één beest. Alle aspecten van zijn heerschappij zullen ineens volledig getoond worden. Zijn werk in de huidige aion is voorbereidend voor deze gebeurtenissen.

Van het wilde beest wordt gezegd dat het opkomt uit de afgrond (11:7), en later wordt gezien dat het oprijst uit de zee (13:1). De zee is een type van de natiën: "De wateren die jij waarnam, waar de prostituee zit, zijn volkeren en menigten en natiën en talen” (Openb. 17:15;SW). Deze beschrijving van het beest identificeert het als de heerschappij van de Tegenstander, belichaamd door menselijke regeringen. Dit wilde beest heeft tien horens met tien diademen en zeven hoofden, en het ontvangt gezag over iedere stam en volk en taal en natie (13:7). “De zeven hoofden zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. En er zijn zeven koningen …. En de tien horens … zijn tien koningen …. Dezen hebben één mening, en hun kracht en gezag geven zij aan het wilde beest … en de tien horens … geven hun koninkrijk aan het wilde beest” (Openb. 17:9-17;SW). Het is niet mis te verstaan dat het wilde beest een politiek systeem van wereldwijde macht zal zijn. Het is een confederatie van koninkrijken, en is verbonden met een religieus-commercieel systeem.

In Openbaring 17:8-11 lijkt het er op dat de term wilde beest toegepast wordt op de individuele koning die de macht van het beest uitoefent. Het zou echter een vergissing zijn vanaf dit punt van het beest een individu te maken, en dan ook, op die basis, te zeggen dat beest een individuele anti-christ is. Van David wordt gezegd dat Hij vanuit Millo Zion gebouwd heeft, rondom en naar binnen (2 Sam. 5:9). Maar dit betekent niet dat David ook maar iets van het bouwen zelf uitvoerde. De werken van een koning worden uitgevoerd door het koninkrijk.

In Openbaring 17:8 brengt de context ons terug naar hoofdstuk 13, waar het beest opstijgt uit de zee, of ondergedompelde chaos. Het lijkt er op dat de tijd waarin het beest ondergedompeld is in de zee, een tijd is wanneer het berg-koninkrijk niet dominant is. Wanneer het aan de macht komt, is de koning er van de centrale figuur voor het beest. Maar dat betekent niet dat de koning, en niet het koninkrijk, het beest is. Als er bedoeld wordt individueel van de koning te spreken, zou niet naar hem verwezen worden als een beest. Beesten worden in de visioenen gebruikt om dominante koninkrijken te vertegenwoordigen. Dit onderwerp zal verder behandeld worden wanneer we De Interpretatie van visioenen bespreken.

De valse profeet

Het woord pseudo-profeet, of valse profeet, komt drie maal voor in Openbaring. In Openbaring 19:20 wordt getoond dat het een benaming is voor het wilde beest dat opkomt uit het land. De term valse profeet is een beschrijving van het karakter van het ambt dat hij bekleed, en het onderscheid ook dit beest van het wilde beest dat opkwam uit de zee. Aangezien deze acteur in het visioen als een beest geïntroduceerd wordt (13:11-17), mag ook verwacht worden dat het een vorm van systeem van gezag of politieke organisatie zal zijn. Aangezien het twee horens heeft, en horens vertegenwoordigen gewoonlijk koningen, zal er mogelijk een dualiteit zijn in zijn koningschap.

Let op de dingen die door het tweede wilde beest bereikt worden: het dwingt aanbidding van het eerste beest af doorheen heel de aarde(13:12), en het zorgt er voor dat allen, groot en klein, rijk en arm, slaaf en vrije, het teken van het eerste beest ontvangen op hun rechterhand of voorhoofd. Door middel van deze markering regelt het de handel op een wereldwijde schaal (13:16,17). Hoewel de valse profeet bovennatuurlijke krachten vertoont, schijnt het aannemelijk dat de meeste van zijn prestaties bereikt en afgedwongen zullen worden door een soort Gestapo-achtige politiemacht.

Denk nog eens aan de gedachte: “Waarom zijn het wilde beest en de valse profeet tijdens de duizend jaren gescheiden van Satan? Waarom ontvangen zij verschillende soorten van opsluiting?” Als u zich herinnert dat het beest en de valse profeet systemen zijn die verband houden met grote massa van de mensheid, is het antwoord voor de hand liggend. Ze zijn anders. Ze zijn andere soorten wezens en ze zijn andere plateaus van Gods doelstelling. Gods doelstelling is dat de mensheid bevrijd zal worden van de invloed van Satan voor de duur van duizend jaren. Tijdens de millennium era zullen de politieke leiders van deze wereld zonen van de opstanding zijn, gevuld met de Geest van God. Er zal geen corruptie zijn in de politiek. Het recht zal snel en accuraat toegepast worden. Het excuus van de mensheid dat dingen beter zouden gaan als de mens maar goed geregeerd zou worden en bevrijd zou zijn van het verderf van oneerlijkheid en gebrek aan leiderschap, zal getest worden. Maar na duizend jaren van ideale heerschappij zal Satan losgelaten worden en de massa van de mensheid zal snel in een razernij van rebellie tegen God opgezweept worden. Het wilde beest en de valse profeet worden afgescheiden van Satan omdat zij samengesteld zijn uit mensen, niet uit geesten.

De grote prostituee

In scherp contrast met de Bruid, het Nieuwe Jeruzalem, staat “Geheim Babylon, de grote moeder van de prostituees en van de gruwelen van de aarde” (Openb. 17:5;SW). Deze vrouw rijdt op het wilde beest, beschreven als “scharlaken… vol met namen van godslastering en met zeven hoofden en tien horens” (Openb. 17:4; 12:3; 13;1, enz). De prostituee zit op vele wateren, wat “volken en menigten en natiën en talen” zijn(Openb. 17:1,15). Van de prostituee wordt gezegd dat zij een stad is, Babylon (Openb. 18:10), die als locatie heeft waar de zeven hoofden, of zeven koningen, van het wilde beest gezeten zijn (Openb. 17:9). Zij maakt de kooplieden, de handelaars of Kanaänieten rijk. Hun waren omvatten alles van goud, zilver en kostbaar gesteente tot graan, vee en zelfs mensenzielen (Openb. 18:11-13). Net als het nieuwe Jeruzalem, de bruid, de hoofdstad is van Gods koninkrijk, is de grote prostituee de hoofdstad van het rijk van het beest.

De prostituee heeft wereldwijde invloed op de handel en religie. Het lot dat haar toevalt is representatief voor wat het hele systeem toevalt, en, tot op zekere hoogte, allen die deel uitmaken van dat systeem. Hoewel er de structuur van een stad zal zijn, zijn de mensen de stad.

Satan

Veel studenten van de Schrift zouden verrast worden door de uitspraak: “Johannes zag Satan niet in zijn visioen van de Openbaring.” Johannes noemt Satan meer dan eens. Maar de uitspraak is wel waar. Johannes zag een draak met zeven hoofden en tien horens. En soms zag Johannes de draak als een slang, of sprak de draak als een slang (Openb. 12:15-16). Johannes identificeert voor zijn lezers de draak als Satan(Openb. 12:9; 20:2). Als Johannes Satan als een individueel, geestelijk wezen had gezien, zou hij eenvoudig naar hem verwezen kunnen hebben als Satan. Maar door de draak te identificeren als Satan, is het duidelijk dat Johannes in zijn visioen alleen de draak zag, en de identificatie was bedoeld om voor Johannes’ lezer te verhelderen wie de draak vertegenwoordigde.

Dit doet een belangrijke vraag oprijzen: “Waarom werd Satan gepresenteerd als een draak?” De overeenkomsten tussen het wilde beest dat opkwam uit de zee en de draak zijn voor de hand liggend. Beide hebben ze zeven hoofden en tien horens. De hoofden en horens van het wilde beest staan voor koningen en koninkrijken in de mensheid. Is het niet waarschijnlijk dat er een soortgelijke vertegenwoordiging is in het geestelijke gebied door de figuur van de draak? De figuur van de draak kan alle geestelijke wezens omvatten die deel uitmaken van de structuur van gezag van de Tegenstander.

Indien de voorgaande veronderstelling waar is, dan omvat de opsluiting van de draak in de ondergedompelde chaos ook de opsluiting van alle boze geesten voor die tijdsperiode. Waar zullen alle demonen zijn tijdens de periode van Satans gevangenschap? Zal alleen het materiële gebied van Satans koninkrijk ingeperkt worden en niet ook het geestelijke gebied? De term Satan, wat “een tegenstander” betekent, is soms gebruikt als een algemene term voor boze geesten: “En indien de Satan de Satan uitwerpt, is hij in zichzelf verdeeld. Hoe dan zal zijn koninkrijk blijven staan?” (Matt. 12.26;SW). Deze uitspraak werd dor Christus gedaan, in antwoord op de beschuldiging dat Hij demonen aan het uitwerpen was door Beëlzebul, het hoofd van de demonen. Het is zeer redelijk aan te nemen dat alle boze geesten ingeperkt zullen worden tijdens de duizend jarige periode.

In Markus 5:1-3 wordt van een man gezegd dat hij bezeten is door een onreine geest. Vragend naar zijn naam wordt duidelijk dat de man bezeten was door een legioen van demonen. In het verslag van Lukas vraagt dit legioen dat ze niet aan de ongedompelde chaos toevertrouwd zullen worden (Luk. 8:31). In het verslag van Mattheüs vraagt het legioen of Christus was gekomen om hen “voor de tijd” te kwellen (Matt. 8:29). Dit geeft aan dat zij een verwachting van zo’n opsluiting hebben, en dat zij duidelijk een komende tijd van kwelling vrezen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de demonische krachten die het beest en de valse profeet hun kracht geven, met Satan in de afgrond zullen gaan, terwijl alle mensen die het beestsysteem vormen in de aionische kastijding komen, die figuurlijke de Poel des Vuurs genoemd wordt.

Door naar deel 10...


Heeft u een woord gelezen waar u meer over wil lezen, vul het dan hieronder in.

   


© www.hetbestenieuws.nl