Een reis naar en door de tweede dood
deel 10


door J. Philip Scranton   

De zoektocht naar de tweede dood - deel 8


De interpretatie van Daniëls visioen

Het voorbeeld van een ander visioen kan dit punt verhelderen, en het zal helpen om te zien hoe inconsistent de interpretatie van Johannes’ visioen is geweest. In een visioen zag Daniël een beest dat leek op een beer. Dit beest werd verteld veel vlees te verslinden (Dan. 7:5). Dit beeld wordt vaak gezien als een representatie van het Medo-Perzische rijk, en wordt als zodanig in sommige studie Bijbels zo weergegeven. (Er worden verschillende interpretaties gegeven en het doel is hier niet een bepaald inzicht naar voren te brengen; we presenteren alleen een algemeen, wijds geaccepteerde interpretatie als een voorbeeld.) Het verslinden van veel vlees werd vervuld door de uitbreiding van dit rijk door haar militaire en politieke campagnes. De passage zegt noch beweert dat iemand echt door een beer werd gegeten. Er waren drie ribben in de bek van de beer. Zij zijn geďnterpreteerd geworden als de koninkrijken van Lydië, Babylonië en Egypte, die door de Meden en de Perzen werden veroverd. Maar, nogmaals, niemand in Lydië, Babylonië of Egypte werd door een beer opgegeten om dit visioen te vervullen; noch begaf een groep beren, het landschap bedekkend, zich door deze koninkrijken, iedereen opetend, de Meden en Perzen in staat stellend binnen te trekken en het land in bezit te nemen. Blijf er nog even bij, ook al lijkt dit misschien belachelijk. Daniël zag een beer met vlees in z’n bek. Dit visioen werd door militaire veroveringen vervuld.

In een ander visioen (hoofdstuk 8) zag Daniël een geit die een ram vertrapte. Dit vertegenwoordigde het Griekse rijk dat het Medo-Perzische rijk versloeg:

“De ram die jij zag, de bezitter van de twee hoornen, staat voor de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland; en de grote hoorn die tussen zijn ogen is, dat is de eerste koning, die welke afgebroken wordt. En vier staan er op in zijn plaats. Vier koninkrijk zullen opstaan uit deze natie, maar niet in zijn kracht”
(Dan. 8:20-22;SW).

Niemand verwacht ook maar voor een moment dat deze passage zal betekenen dat een ram echt ter dood zou worden getrapt door een geit. Ook betekent dit visioen niet dat enig volk ter dood werd getrapt door geiten, toen Alexander de Grote de Grieken naar de overwinning over de Meden en de Perzen leidde. Dit was een symbolisch visioen. Daniël is de enige die ooit het gevecht tussen de geit en de ram zag. Daniël is de enige die de leeuw met de arendsvleugels zag, de beer met ribben in z’n bek, de vierhoofdige luipaard met vier vleugels of de diverse beesten met tien horens. De mensen die leefden in de tijden waarin dit visioen werd vervuld, zagen geen van deze beesten. Zij zagen de koninkrijken en de militaire en politieke campagnes waarvan de beesten beelden waren.

Let er op dat het citaat uit Daniël zegt: “de harige geitenbok is de koning van Griekenland.” Hier wordt de koning genoemd als de representant van het koninkrijk. Dat is voor de hand liggend, aangezien de context voort gaat te zeggen dat de hoorn van de geit staat voor de eerste koning. En wanneer de eerste horen afgebroken werd en vervangen door vier horens, representeerde dat de verdeling van het Griekse rijk in vier koninkrijken. Zo kan ook naar de koning die leider is van het wilde beest rijk verwezen worden als de vertegenwoordiger van het hele beestsysteem.

Visioenen vergelijken

Denkend aan de interpretatie van Daniëls visioen, zouden we een paar vergelijkingen willen maken tussen dit en Johannes’ visioen. Daniël zag de vier winden van de hemel zich inspannen op de zee (Dan. 7:2,3), en Johannes nam de draak waar, staande aan de kust, kennelijk zijn invloed of creatieve krachten uitoefenend op de wateren. Blijkbaar vertegenwoordigt dit de geestelijke krachten die op de vluchtige massas van de mensheid neerkomen. Daniël zag vier beesten opkomen uit de zee (Dan. 7:4-7). Het beest dat Johannes zag kwam op uit de zee en had de kenmerken van alle beesten van Daniël. Er waren kenmerken van de leeuw, de beer en de luipaard, en som van totaal zeven hoofden, en er waren tien horens (Verg. Dan. 7:4-7 met Openb. 13:1,2). Let er ook op dat dit beest het beeld van de draak is (verg. Openb. 12.3).

Nu we deze overeenkomsten in de visioenen hebben opgemerkt, zouden we Johannes’ visioen willen overdenken dat opgetekend is in Openbaring 19:11 – 20:3. De eerste scene van het visioen is een beschrijving van Christus met de legers van de hemel.

De scene van Christus’ verschijning
“En ik nam de hemel waar, geopend, en zie, een wit paard en Die er op zit wordt genoemd Trouw en Waar en Hij oordeelt en strijdt in rechtvaardigheid. Zijn ogen nu zijn als een vuurvlam en op Zijn hoofd zijn vele diademen, hebbende een naam geschreven die nog niemand heeft waargenomen dan Hij. En Hij is gekleed met een kleed dat ondergedompeld is in bloed, en Zijn Naam wordt genoemd: Het Woord van God. En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gekleed zijnde in schone, witte batist. En uit Zijn mond gaat een scherp zwaard uit, opdat Hij daarmee de natiën zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de trog van de wijn van de woede van de verontwaardiging van God, de Almachtige. En op Zijn kleed en op Zijn dij heeft Hij een naam geschreven: ‘Koning van koningen en Heer van heren’"
(Openb. 19:11-16;SW).

Christus’ ogen worden beschreven als “een vuurvlam” (v. 12). Zijn mantel is ondergedompeld in bloed, en een scherp zwaard gaat uit van Zijn mond (vv. 13-15). Wat wordt bedoeld met dat zwaard dat uitgaat van Zijn mond? Moeten we aannemen dat dit de echte verschijning van Christus zal zijn wanneer Hij terugkomt? Moeten we aannemen dat toen Christus verheerlijkt werd, Zijn tong een zwaard werd? Zeker niet! Maar wat betekent het dan wel?

In Handelingen hoofdstuk vijf is een voorbeeld van een zwaard dat uitgaat uit Petrus’ mond, twee maal. Ananias en Saffira wilden de gemeenschap en het gemeenteleven van de kerk genieten, maar zij wilden ook een appeltje voor de dorst voor zichzelf houden. Zij verkochten hun eigendommen en gaven een som aan de kerk, onder het mom dat heel het bedrag was gegeven. In feite hielden ze in het geheim een gedeelte achter. Petrus voelde dat er iets niet in orde was en vroeg Ananias naar het bedrag. Ananias bevestigde dat alles was gegeven. Petrus vertelde Ananias dat hij niet tegen mensen had gelogen, maar tegen God. Ananias viel dood neer. Later kwam Saffira binnen en Petrus vroeg ook haar naar het bedrag. Ook zij bevestigde dat de gedeeltelijke gift het volle bedrag was. Petrus zei haar dat de voeten van hen die haar dode echtgenoot hadden weggedragen nog bij de deur waren en dat zij ook haar weg zouden dragen. Saffira viel dood neer. Er was geen zichtbaar zwaard, maar Petrus’ woorden waren dodelijk voor Ananias en Saffira.

Er is ook een typerende profetie van deze strijd in Johannes visioen gegeven in het verslag van Johannes over het leven van Christus (Joh. 18:1-7). Een gewapende macht, geleid door Judas, kwam om Jezus vast te nemen in Gethsemanee. Hij vroeg hen wie zij zochten. Zij antwoordden: “Jezus, de Nazarener.” Toen Jezus zei: “Ik ben Hem,” vielen ze allen achterover op de grond, alsof ze neergeslagen waren geworden. Dit was een typerende vervulling van Psalm 2 en Openbaring 19. Jesaja zei: “En een twijg zal voortkomen uit de stam van Jesse en een loot uit zijn wortels zal vruchtbaar zijn. En geest van JAHWEH rust op Hem, een geest van wijsheid en verstand, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en vrees van JAHWEH. En Zijn geur is in de vrees van JAHWEH. En niet door het zicht van Zijn ogen zal Hij oordelen en niet naar het horen van Zijn oren zal Hij corrigeren. En Hij oordeelt armen in rechtvaardigheid en Hij corrigeert de nederigen van het land met gelijkheid. En Hij slaat het land met de knuppel van Zijn mond. En door de geest van Zijn lippen zal Hij de boosaardige ter dood brengen” (Jes. 11:1-4;SW).

Jezus Christus, onze Heer, stond buiten Lazarus’ tombe en gaf de opdracht: “Lazarus! Hierheen! Buiten!” (Joh. 11:43;SW). Hij is Degene Die zal terugkomen met een roep van bevel om de graven te openen van hen die in Christus zijn gestorven. En door Zijn woord zullen zij opstaan en onsterfelijk worden. Toen Johannes in zijn visioen in het eerste hoofdstuk van Openbaring Christus zag, zei Christus: “Ik heb de sleutels van de dood en van het ongeziene” (Openb. 1:18;SW). Het in bezit hebben van de sleutels van iets is er gezag over hebben. Bij Zijn terugkomst zal Christus gezag uitoefenen over de dood. Het zal voor Hem niet moeilijker zijn een woord te spreken en het leven van iedere soldaat die tegen Hem verzameld is weg te nemen, dan het voor Hem zal zijn om de bevelsroep te geven die Zijn uitverkorenen tot leven zal brengen. Er zal geen zwaard flitsen en door de horden van dat grote leger heen snijden. Zij zullen gewoon dood neervallen door het bevel van Christus. Het zwaard dat uitgaat uit Zijn mond is figuurlijk, maar het is heel erg echt.

Zijn er paarden in de hemel? In het visioen is de hemel geopend en zitten Christus en de menigte van de hemel op witte paarden. Hoe reizen de paarden door de ruimte? Waarop vinden hun hoeven grip? Na Zijn opstanding kon Christus door muren heen gaan om in afgesloten kamers te komen. Hij kon op de ene locatie verschijnen en even later op een andere. Waarom zou Hij een paard nodig hebben? Johannes zag witte paarden in het visioen, maar we moeten ze niet letterlijk verstaan. Ze maken deel uit van een uitbeelding van koninklijke militaire macht.

De scene van de engel in de zon.
“En ik nam een boodschapper waar, staande in de zon, en hij schreeuwt* met luide stem, zeggend tot alle vogels die vliegen in het midden van de hemel: ‘Kom hier! Word vergaderd voor het grote diner van God, dat jullie het vlees van koningen mogen eten en het vlees van kapiteins en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen die op hen zitten en het vlees van alle vrijen, zowel als van slaven en van kleinen en van groten’"
(Openb. 19:17,18;SW)

Er rijzen hier verscheidene vragen op. Eerst: het wordt vaak geloofd dat Satan en andere geestelijke wezens in letterlijk vuur gekweld zullen worden. Aks dat waar is, waarom lijdt dan deze boodschapper, die in de zon staat, niet onder de hitte?

Ten tweede: spreekt hij echt tot de vogels? Johannes hoorde de boodschapper spreken met een menselijke stem. Betekent dit dat de vogels menselijke taal kunnen horen en begrijpen en er op reageren? Of betekent het dat vogels engelentaal verstaan en dat Johannes in staat was die te vertalen? Hoe kan een boodschapper, staande in de zon, zo luid roepen dat alle vogels in de hemelen rondom onze planeet, 93 miljoen mijlen verderop, hem konden horen? En hoe reist het geluid van zijn stem door de ruimte? Geluid kan niet reizen in een vacuüm.

Een van de meest verbazingwekkende dingen waar we in deze wereld getuige van mogen zijn, is de trek van vogels. De trek van vogels is niet iets dat gewoon komt door hun verlangen een warmere plaats te hebben om de winter door te brengen. Het is feitelijk nodig voor hun overleven. De vogels worden eerst aangemoedigd om teveel te eten, zodat ze vetvoorraden hebben om hen de energie te leveren voor deze lange vlucht. Vogels hebben normaal 3 tot 5% lichaamsvet. Maar ze overeten en beginnen hun trek met 15% of meer lichaamsvet. Sommige vogels, die over oceanen moeten vliegen, kunnen wel 30 tot 50% vet aan vetgewicht hebben.

Bovendien is hun reis zo getimed dat ze arriveren, paren, nestelen en hun jongen uitbroeden op een tijd wanneer er een overvloedige voedselvoorraad is in het gebied waarheen ze zijn getrokken. De meeste vogels trekken over land, wat hen in staat stelt gebruik te maken van opstijgende warme lucht. Het land verwarmt sneller dan grote wateroppervlakten, en daarom verwarmt de lucht er boven, er voor zorgend dat de lucht opstijgt. Dit ondersteunt het vliegen, in het bijzonder voor zwevende vogels, zoals adelaars en gieren. Veel vogels maken ook gebruik van kustgebieden met bergruggen. De thermale opstijging over het land krijgt een extra duwtje door de koelere lucht van de oceaan die binnenvloeit, dan verwarmt, en naar boven gestuurd door het oplopend landschap.

Het land Palestina bevat een verbazingwekkende combinatie van deze kenmerken. De Jordaanvallei is een van de heetste plekken op aarde en is voorzien van bergen en ligt tussen de Middellandse Zee en de woestijnen in het oosten. Dit is een van de drukst gebruikte trekroutes in de wereld. Dit land is de verbinding tussen Afrika in het zuiden en Europa en Azië in het noorden. Het biedt een alternatieve route voor het oversteken van de Middellandse zee en de woestijnen van Arabië. Het biedt ook opstijgende winden en voedsel voor onderweg.

Ornithologen hebben experimenten uitgevoerd en zeggen dat bewezen is dat de stimulering die vogels doet voorbereiden op en het maken van de trek, het zonlicht is. Hun hersenen zijn gevoelig voor het aantal uren zonlicht in een dag. Wanneer de tijd van daglicht een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, beginnen ze te overeten, nodig om hen voor te bereiden op de trek. Is het geen interessante gedachte dat, wanneer we de Schrift lezen, een boodschapper, staande in de zon, verantwoordelijk is voor het bijeenbrengen van ontelbare groepen vogels?

Toen Johannes het visioen zag, zag hij een boodschapper, staande in de zon, roepend tot de vogels. Zal dat letterlijk vervuld worden? Is een letterlijke vervulling van die woorden wat verwacht zou moeten worden? Of zou de vervulling tot stand komen omdat een boodschapper van God het zonlicht dat op aarde valt zo aantast dat het duizenden en duizenden vogels de trek doet aanvangen op juist die tijd dat zij zullen arriveren op dit strijdtoneel wanneer het bedekt zal zijn met lijken? Het feit dat de boodschapper in de zon stond, kan een goddelijke hint zijn over hoe de wonderlijke verschijning van enorme groepen vogels tot stand zal komen. Johannes beschreef precies wat hij zag, maar de vervulling van zijn visioen vereist niet dat de gebeurtenissen die hij zag ook letterlijk zullen verlopen.

Door naar deel 11...


Heeft u een woord gelezen waar u meer over wil lezen, vul het dan hieronder in.

   


© www.hetbestenieuws.nl