Een reis naar en door de tweede dood
deel 17


door J. Philip Scranton   

De zoektocht naar de tweede dood - deel 15


Het karakter van de Rechter

God is voor orde. Wanneer de tijd voor het grote witte troon oordeel is aangebroken, zal Gods schepping tot een chaos en lang genoeg zonder vrucht gemaakt zijn. Alles zal tot orde terug gebracht worden. Alles zal goed gemaakt worden. Wat het karakter van God is, zal echt bepalen wat goed is. En het ware karakter van God is nooit méér volledig onthuld geworden dan toen Hij Zijn Zoon voor allen over gaf op het kruis. Op dat punt scheurde God het gordijn open, alsof Hij wilde zeggen: “Nu, voor de eerste maal, zien jullie Mij duidelijk. Kijk naar Degene Die de zonde en schaamte van de wereld draagt, en jullie zien Mij!”

Het doet er niet toe of tien mannen met een verschillende mening met dezelfde Bijbel in hun handen staan. Wat er toe doet is de waarheid die de Bijbel onderwijst. Wat er toe doet zijn de genaden van geloof en onthulling, en het beeld van God dat bewustwording van waarheid in harten en denken kerft.

Opstanding voor de grote witte troon is een sirene van genade. De wet zal vervuld zijn. Zonde zal haar loop gelopen hebben. Goed en kwaad zullen geproefd zijn. Ja, geproefd, gegeten en verteerd. Maar zelfs al is de loop van vernedering van de mensheid gelopen, God is nog niet klaar met Zijn schepping! Opstanding voor correctie is de samenroepende trompetstoot van hoop en verwachting. Hoe ernstig de noodzakelijke kastijding moge zijn (Rom. 2:9), de toestand die aanwezig is wanneer God de dingen goed maakt moet beter zijn dan de voorafgaande toestand. De grote witte troon is een deur van liefde en genade, en de Schrift draagt dit uit.

De troon

Het woord troon (thronos in het Grieks) komt vaker voor in het boek Openbaring dan in alle andere boeken van het Nieuwe Testament samen. Er is verwijzing naar de troon van God, de troon van Satan, tronen in de hemel en tronen op de aarde, de troon van het wilde beest en de tronen van de heiligen. De grote witte troon, genoemd in Openbaring 20:11, wordt onderscheiden van de tronen van de trouwe heiligen, genoemd in vers 4 van hetzelfde hoofdstuk. Ze wordt slechts één maal de grote witte troon genoemd en in de volgende verwijzingen wordt hij gewoon de troon genoemd, of een andere benaming gegeven.

De verschijning van deze grote witte troon in Johannes’ visioen levert een zichtbaar, tastbaar beeld om ons te helpen het karakter te verstaan van de goddelijke autoriteit die wordt uitgeoefend. Het is niet een wit stuk meubilair dat in beeld is. Het grootse doel van God maakt voortgang en er gaan grote verandering plaatsvinden. De laatste vijanden worden in onderschikking gebracht. In plaats van de heerschappij van de Leeuw van Juda, staat nu de heerschappij van het Lammetje op punt van beginnen. Een Lam dat heerst! Dat concept is geheel vreemd aan het denken van de huidige tijd!

Een troon is een symbool voor gezag en kracht. Het boek Openbaring laat een grote worsteling zien tussen tegengestelde machten van kracht en gezag, en daarom worden vele tronen genoemd. Een troon is typisch een plaats van waar het gezag van heerschappijn uit gaat. Een koninkrijk heeft slechts één troon. Vanaf deze troon gaan beslissingen uit die betrekking hebben op wettelijke, politieke, militaire, burgerlijke en religieuze zaken. Maar toch, als veel mensen gevraagd zouden worden wat het doel van de grote witte troon is, zou het gemiddelde antwoord waarschijnlijk zijn dat het is voor het oordeel over de ongelovige mensheid. Dit antwoord is maar ten dele. Het is zeker waar dat het oordeel van de ongelovigen van de mensheid hier plaats zal vinden. Maar moeten we ook denken dat als dit oordeel eenmaal is uitgesproken, de grote witte troon zal verdwijnen of vervangen worden door een andere troon? Hij wordt geen dais genoemd, of oordeelszetel. Het is een troon, en het zou ons niet moeten verrassen dat het bereik van het doel er van veel breder is dan oordeel alleen.

De troon is wit

De troon is wit! Door haar tradities en eisen heeft de mensheid de grote witte troon gedrapeerd met de sombere zwarte grafkleding van rouwen. Ze hebben er een zetel van hopeloosheid en wanhoop van gemaakt, de zetel van woede en onvergelijkbaar wee. Maar God zegt dat de troon wit is. En hij is wit. Er is licht, geen duisternis. Wit is een kleur die verbonden is met rechtvaardigheid. “Al zouden jullie zonden worden als dubbel gedompeld scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. Al zouden ze rood zijn als karmozijn, ze zullen worden als de wol” (Jes. 1:18;SW). De grote prostituee is gekleed in batist en purper en scharlaken, maar de bruid wordt gegeven om gekleed te zijn in schoon, schitterend batist, wat de juiste beloning is voor de heiligen. Zij die uit de grote verdrukking komen hebben hun mantels gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam, en de legers van de hemelen zijn gekleed in schoon, wit batist (Openb. 18:16; 19:8; 7:14; 19:14). “U zal mij wassen en ik zal witter zijn dan de sneeuw” (Psa. 51:7;SW).

De troon is wit! Alles zal goed gemaakt worden. De rechtvaardigheid van God zal gediend worden. De kern van alle dingen is dat ze rechtvaardig zijn. Een eenvoudige afhankelijkheid van het karakter van God is afdoende om alle leringen en theorieën van de mensheid weg te vegen. Het oordeel zal op geen enkele wijze slap zijn, maar er kan geen vrees bestaan over het uiteindelijk resultaat.

De troon is groot

De troon is groot vanwege de majesteit van Degene Die er op gezeten is. “En ik nam een grote witte troon waar, en Die daar op zit, van Wiens gezicht de aarde en de hemel vluchtten. En voor hen werd geen plaats gevonden” (Openb. 20:11;SW). Hier zit de verheerlijkte Christus, de Zoon van God. Hij wordt beschreven als hebbend ogen van vuur en voeten als brons en een stem als vele wateren en uit Zijn mond komt een scherp tweezijdig zwaard en Zijn gezicht schijnt als de zon ((Openb. 1:14-16). En Hij zit op de troon, waar Hij Zijn Vader vertegenwoordigt, de God van heel de schepping.

Toch schijnt het dat ook God daar is gezeten. God is de “Rechter van allen” (Hebr. 12:23). Overweeg, samen met deze gedachte, ook dat “de Vader oordeelt niemand, want al het oordelen heeft Hij gegeven aan de Zoon, opdat allen de Zoon zullen eren zoals zij de Vader eren” (Joh. 5:22;SW). En toch, kort voordat Christus deze woorden sprak, zei Hij: “Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, de Zoon is niet in staat iets uit Zichzelf te doen, indien Hij het niet de Vader ziet doen. Want wat Die ook zal doen, op gelijke wijze doet ook de Zoon deze dingen. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem alles wat Hij doet. En grotere dingen dan deze zal Hij doen, werken waarover jullie je zullen verwonderen” (Joh. 5:19-20;SW). Christus drukte deze of een soortgelijke gedachte op een zeer eenvoudige manier uit in Openbaring 3:21, toen Hij zei: “Die overwint, hem zal Ik geven met Mij gezeten te zijn op Mijn troon zoals ook Ik overwin en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon” (SW).

Aangezien Openbaring 20:11 spreekt van de geuite terreur van zowel de mensheid als het geestelijk gebied bij de verschijning van deze troon, is het van het grootste belang dat wij de suprematie verstaan van de Ene Die op de troon zit. De eenheid van Vader en Zoon is smetteloos. De Zoon kan op de troon gezien worden door hen die Hem ontkenden, niet in Hem geloofden en Hem vermoordden. Toch is Hij hier als de vertegenwoordiger van Zijn Vader en we mogen naar Hem opzien als God. Hoe goed of armzalig wij deze dingen begrijpen, één feit blijft waar: er bestaat geen grotere autoriteit dan die Autoriteit Die op de troon gezeten zal zijn. De tijd zal voor allen gekomen zijn om Hem antwoord te geven. De troon is groot omdat Hij Die er op gezeten is Groot is.

De troon is groot vanwege het bereik van het gezag er van. Allen van de hemelen en de aarde worden er voor bijeen gebracht. Nooit tevoren is het universum getuige geweest van een oordeel van deze omvang. Heel de mensheid vanaf Adam (uitgezonderd zij die tevoren in genade zijn geroepen) zal er voor gebracht worden om er rekening af te leggen. De ontelbare menigten van de hemel zullen daar staan. Het aantal van daar aanwezige wezens zal het denken overweldigen. De troon is groot om wat ze bereikt. De werken van de mensheid zullen geoordeeld, gecorrigeerd en recht gezet worden. Het denken van de mensheid zal naar een grotere bewustwording van de waarheid gebracht worden. En ieder religieus systeem zal onthuld worden. Al deze aspecten van menselijk leven hebben parallelle aspecten van leven in het geestelijk gebied. De geestelijke wezens zullen een soortgelijk oordeel hebben, dat bij hen past. Als toevoeging schijnt het dat door deze troon het oordeel komt waarmee alle fysieke werken en bewijs van de mensheid, alsook dat van de geestelijke wezens in de hemelen, door het vuur zullen gaan. En hier is de troon die een einde maakt aan de dood. Deze troon is groot!

Het oordeel van deze troon is groot. We weten niet of Adam en Eva dagen of weken of jaren leefden vóór die enkele daad van ongehoorzaamheid die het oordeel van de dood bracht over het hele menselijk ras. Sommigen hebben gemeend dat het maar minuten of uren was. Slechts twee van de miljarden mensen waren daar aanwezig, maar heel de mensheid werd daar geoordeeld. Toen Christus vlees werd, onderging Hij een beproeving door de Tegenstander in de wildernis. Hij stond op het randje van uithongering en de beproevingen en testen die Hij onderging waren veel zwaarder dan die van Adam, maar toch zijn er veel parallellen tussen hen. Maar het testen van Christus en het bewijzen van Zijn geloof, werden niet beperkt tot die ene test in de wildernis. Heel Zijn leven was een test, uitlopend in het kruis, de zwaarste beproeving van alle. Hij bewees dat Hij trouw was. De Zijne was de tweede test van de mensheid, en Hij slaagde voor de test. En nu is Hij door Zijn Vader aangewezen als de Rechter. Hij Die trouw was in heel Zijn leven, brengt nu het oordeel voor allen met betrekking tot de werken en daden van hun leven. En zo zal heel de mensheid, die in een oordeel van dood was geworpen voor een zonde waaraan ze niet deelnamen, een Rechter krijgen Die wandelde waar zij wandelden. De troon is groot vanwege het daar gedane oordeel.

Door naar deel 18...


Heeft u een woord gelezen waar u meer over wil lezen, vul het dan hieronder in.

   


© www.hetbestenieuws.nl