De minder bewandelde weg - deel 7
door
Rick Longva

(Ga met de muis op een onderstreepte tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst)
(Alle Schriftteksten zijn uit de SchriftWoord vertaling, tenzij anders aangegeven)

De poel des vuurs (een inleiding)

Dit is bedoeld als inleiding voor hen die dieper willen graven in dit zeer misverstane deel van de Schrift. Ik begon te geloven dat de Poel des Vuurs figuurlijk was toen ik me bewust werd dat de hel niet in de Schrift voorkomt, wat onmiddellijk gebeurde nadat mij was getoond dat God allen met Zichzelf zal verzoenen. Ik zag nergens in de geschriften van anderen (die geloven in de verzoening van allen) de lokatie waar God Zijn vijanden na hun opstanding aan Zichzelf zou onderschikken. Alleen in een paar verzen in het Nieuwe Testament, in de eerste brief aan de Korinthirs (1 Kor. 15:20-28) en in Hebreen (Hebr. 10:12-14), lezen we over het onderschikken van Zijn vijanden aan Hem.

Waar zou dit gaan gebeuren?

Johannes gaf het antwoord in de Onthulling van Jezus Christus (Openbaring).

Paulus toonde me het hoe en Wie, Johannes toonde me wie en waar.

Later, toen ik naar meer materiaal over deze waarheid zocht, vond ik korte artikelen door gelovigen in de verzoening van allen. A.P. Adams schreef een artikel getiteld  "The Second Death" in een compilatie  "More light," samengesteld door Alfreda Fiebiger. Een ander auteur, Stephen Jones, schreef kort hierover in zijn boek  "Creation's Jubilee." Ongeveer twintig jaren later las ik een boek van J. Philip Scranton  Klik op de link voor de Nederlandse vertaling van dit boek "Journey to and Through the Second Death."

Hoewel deze leer dus bestreden wordt door allen die geloven in de letterlijkheid van de Poel des Vuurs, zowel door hen die geloven in de verzoening van het al als door hen die geloven dat het de einbestemming is van een ongelovige deel van de mensheid, zijn er mensen die het niet zien als een letterlijke plaats van vernietiging, of dat nu tijdelijk of eeuwig is, of een plaats van eeuwige kwelling. Velen van hen schrijven er niet over uit vrees uit de gemeenschap gestoten te worden, maar zij die naar waarheid zoeken zijn niet bang voor hen die hen niet langer willen "insluiten" in hun kamp. Zij gaan verder, verzamelend en verwerpend, groeiend en wachtend in alle dingen met betrekking tot het kennen van God en Zijn wegen. Iets van wat u hier zal lezen is van een gelovige uit Holland (Wim Janse), die een paar van zijn gedachten met mij deelde; andere zijn uit het doorzoeken van de Schrift om te zien of die het zo heeft. Zoals gezegd, dit is bedoeld als een inleiding voor diepere studie. Ik zou u zeer willen aanraden de bovengenoemde auteurs te lezen over dit onderwerp, en deze dingen in de Schrift na te speuren.

De Poel des Vuurs, een korte blik in een misverstane doctrine

"De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood"
(1 Kor. 15:26)

Wanneer gaat deze laatste vijand buiten werking gesteld worden?

Velen denken dat hij al buiten werking is gesteld en geloven onwetend dat het nooit een vijand was, omdat velen geloven dat de dood, op het punt van sterven, de poort naar leven zou zijn en dat de ziel voorgaat met leven zonder het lichaam. Dit is niet een schriftuurlijke leer, maar er is een schriftuurlijke leer over de afschaffing van de dood en die is te vinden in de Onthulling van Jezus Christus (Openbaring).

"En de Dood en het Onwaarneembare werden in het meer van het vuur geworpen; dit is de tweede dood: het meer van het vuur. En indien iemand niet werd gevonden geschreven zijnde in het boek van het leven, werd hij tot in het meer van het vuur geworpen."
(Openb. 20:14,15)

Deze verzen geven ons het einde van de dood. En ze geven ons ook het begin van leven, een leven dat vrij van dood is. De gelovigen zullen, bij hun opstanding en levendmaking, leven ervaren dat vrij is van dood; maar zelfs in die tijd zal er nog steeds dood zijn en mensen die dood zijn blijven nog voor minstens duizend jaren dood.

"De overigen van de doden leven niet, totdat de duizend jaren tot een einde gebracht zouden worden."
(Openb. 20:5)

Maar na deze periode van duizend jaren zullen voor de Grote Witte Troon de overblijvende doden opgewekt worden en de dood en het graf zullen in de Poel des Vuurs geworpen worden. Deze Poel des Vuurs is niet een letterlijke poel (of meer) van vuur, die God heeft geschapen (of zal scheppen), maar het is het verterende vuur van God Want onze God is ook een verzengend vuur. (Hebr. 12:29).

In de ogen van de Israelieten was de heerlijkheid van God een verterend vuur. We lezen dit in Exodus 24:17.

"En het uiterlijk van de heerlijkheid van JAHWEH was, voor de ogen van de zonen van Israel, als een verterend vuur op de top van de berg."

Een verterend vuur is een vuur dat alles verteerd. God is het verterende vuur, niet de een of andere ketel of meer van brandend zwavel dat velen geloven de Poel des Vuurs is. In de Schrift zijn er verscheidene verzen die ons onthullen dat de Poel des Vuurs niet letterlijk is. We kunnen dit al snel opmaken vanuit wat dit vuur doet.

Niemand of niets kan letterlijk de dood oppakken en letterlijk de dood in een letterlijk meer van vuur werpen, maar God kan ze vernietigen door alle tekenen er van te verteren met Leven en Onsterfelijkheid, door Zijn vuur, Zijn heerlijkheid. U kunt net zo min het graf (de plaats van de doden, het Ongeziene) en de dood oppakken en ze letterlijk in een letterlijk meer van vuur werpen. Alleen al daarmee hebben we een reden dat de Poel des Vuurs niet een letterlijk meer van vuur is, dat ergens in de toekomst geschapen zal gaan worden, of zoals velen geloven nu al bestaat, alleen onder een andere naam: hel.

De Poel des Vuurs is Gods verterend vuur, Zijn heerlijkheid, en Hij zal heerlijkheid naar voren brengen uit iedereen die in de Poel des Vuurs geworpen zal worden.

Er wordt op verschillende manieren over de Poel des Vuurs geloofd.

Sommigen geloven dat de Poel des Vuurs de plaats is waar mensen die niet geloofden vernietigd zullen worden.

Er zijn velen die geloven dat het de eindbestemming is van de ongelovige mensheid, waar zij voor de eeuwigheid gekweld zullen worden.

Sommigen (onder hen die geloven in de verzoening van allen) redeneren ook dat het een plaats is waar de dood en de doden bewaard zullen worden tot de voleinding en dat aan het einde van de tijd God dan de dood zal afschaffen en iedereen in deze Poel des Vuurs (die letterlijk brandt tot aan het einde van de tijd) levend gemaakt zal worden en ingaan in de eeuwigheid met God.

De eerste groep gelooft dat God mensen zal doen opstaan vanuit of de dood of de hel, hen zal oordelen en hen zal werpen in een letterlijke Poel des Vuurs, waar zijn simpelweg zullen verdwijnen.

Deze groep, die gelooft dat de Poel des Vuurs een letterlijk vuur is om allen die niet geloven te vernietigen, geloven dat de dood nooit afgeschaft zal worden; het is een vijand die met een bepaald vermogen zal regeren doorheen de eeuwigheid, de woorden van Paulus ontkennend:

"De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood."
(1 Kor. 15:26)

De tweede groep gelooft dat zonde eeuwig is, omdat zondaren in leven gelaten worden om voor hun zonden gekweld te worden, daarmee de waarheid ontkennend dat:

"Maar nu n maal, bij de voltooiing van de aionen, tot afschaffing van de zonde, door Zijn offer, is Hij openbaar gemaakt."

De andere groep, die eveneens de Poel des Vuurs ziet als een letterlijk meer van vuur, waar de Dood en het graf (het Ongeziene) letterlijk ingeworpen worden, zal vrede moeten vinden met het simpele feit dat ontastbare dingen (de Dood en het Ongeziene) nergens letterlijk ingeworpen kunnen worden, en al helemaal niet in een letterlijk meer van vuur. Deze mensen die hierin geloven, geloven niet in de hel. Daarom moeten zij geloven dat God een letterlijk meer van vuur heeft, of dat in de toekomst zal scheppen, om mensen in te werpen aan het einde van het Grote Witte Troon gericht. Zij geloven dat God (of Jezus en de engelen) deze mensen letterlijk zullen werpen, mensen van wie de naam niet geschreven staat in het Boek des Levens van het Lammetje, in dit letterlijke meer van vuur, waar zij op den duur zullen sterven en na een onbekende periode, die de aion van de aionen wordt genoemd - de laatste grote aion, uit dit letterlijke meer van vuur zullen worden opgewekt en met God en Christus zijn. Volgens hen zal de dood nog steeds levend en wel (bij gebrek aan een betere uitdrukking) zijn tijdens deze laatste grote aion, ook al wordt ons verteld dat op de nieuwe aarde (tijdens de aion van de aionen) de dood niet meer zal zijn en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw... [Openb. 21:4].

Deze drie groepen moeten nog een onthulling krijgen van de kracht van Gods verterend vuur, een vuur dat de dood zal afschaffen De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood [1 Kor. 15:26] en de stekel van de dood: zonde (handelingen tegen Gods rechtvaardigheid) De stekel nu van de dood is de zonde en de macht van de zonde is de wet. [1 Kor. 15:56].

Wanneer we een beetje dieper kijken in deze Poel des Vuurs en de kracht van God zien terwijl Hij Zijn schepping tot onderschikking brengt, niet vernietiging of eeuwige kwelling, of zoals sommigen ook geloven: een plaats waar zij in as liggen, omringd door vuur, samen met de Dood en het Ongeziene, tot aan de voleinding, zullen we de waarheid gaan zien met betrekking tot de Poel des Vuurs.

Lokatie, lokatie!

Er is wel gezegd (en naar ik aanneem ook geloofd) dat de Poel des Vuurs gelegen zal zijn waar de Dode Zee nu is. Ten tijde van de nieuwe aarde (feitelijk zeer kort daarvoor) zullen zij die niet geschreven worden gevonden in het Boek des Levens van het Lammetje, in dit letterlijke meer van vuur geworpen worden, waar de Dode Zee nu is gelegen, en zij zullen voortgaan in die lokatie te zijn voor de rest van de tijd, of tot het einde van de tijd.

We lezen bij Ezechil dat de Dode Zee hersteld zal worden tot een zee die gevuld is met een overvloed aan vis, en mensen zullen langs de oevers vissen tijdens de tijd dat het land hersteld zal zijn. Er wordt van het water gezegd dat dit zal vloeien vanuit de tempel en de wateren van de Dode Zee zal genezen.

"1 En hij bracht mij terug naar de deur van het huis, en zie!, er stroomde water van onder de drempel van het huis, naar het oosten, want de voorzijde van het huis is naar het oosten. En de wateren daalden af naar beneden, van de rechter schouder van het huis, ten zuiden van het altaar.
2 En hij bracht mij uit via de poort van het noorden en hij leidde mij buitenom op de buitenweg, naar de buitenste poort, de weg die naar het oosten ziet, en zie!, er was opborrelend water van de rechterschouder.
3 Toen de man uit ging naar het oosten, met het meetlint in zijn hand, mat hij duizend ellen en hij deed mij door het water gaan, water tot aan de enkels.
4 En hij mat duizend en hij deed mij door het water gaan, water tot aan de knien. En hij mat duizend en hij deed mij door water tot aan het middel gaan.
5 En hij mat duizend, een waterloop die ik niet in staat was over te steken, want het water zwelde aan, water om in te zwemmen, een waterloop die niet over te steken is.
6 En hij zei tot mij: Zie jij het, zoon van de mensheid? En hij leidde mij en bracht mij terug naar de oever van de waterloop.
7 Toen ik terugkeerde, zie!, er waren zeel veel bomen aan de oever van de waterloop, aan deze zijde en aan die zijde.
8 En hij zei tot mij: Deze wateren gaan uit naar het oostelijk gebied en zij dalen af naar de vlakte en zij gaan de zee in; naar de zee worden zij gebracht, en de wateren worden genezen.
9 En het gebeurt dat iedere levende ziel die overal zwerft waar de waterlopen komen, zal leven. En er zal heel veel vis zijn, want deze wateren komen daar en zij zullen genezen worden. En alles zal leven waar de waterloop komt.
10 En het gebeurt dat daaraan vissers staan, van En-Gedi tot aan En-Glam, een uitspreidplaats voor de netten. Naar hun soort zal hun vis zijn, zoals de vis van de grote zee, heel veel.
11 Zijn moerassen en poelen zullen niet genezen worden; zij zijn aan het zout gegeven.
12 En aan de waterloop, aan deze kant en aan de andere kant, zal iedere soort van voedselboom opschieten. Zijn blad zal niet vergaan en aan zijn vrucht zal geen einde zijn. Naar zijn maanden zal hij eerstelingen maken, want zijn wateren zijn die uit gaan van het heiligdom. En zijn vrucht wordt tot voedsel en zijn blad tot genezing. "

We kunnen uit deze verzen in Ezechil opmaken dat de Dode Zee niet de lokatie zal zijn van de Poel des Vuurs. De reden is: er is geen lokatie van de Poel des Vuurs.

We lezen in de Schrift dat allen gezouten zullen worden met vuur Want elkeen zal in vuur gezouten worden en elk offer zal in zout gezouten worden. [Mar. 9:49]. Is dit een letterlijke zouting met vuur?

Zal God feitelijk letterlijk vuur gebruiken om iemand te zouten?

Natuurlijk is het antwoord nee, dat zal Hij niet doen.

Het vuur van God vernietigt alleen die dingen die ons hinderen Hem te kennen. Het leven van de gelovige wordt voortdurend gezouten met vuur van God terwijl we groeien in de kennis van Hem. We lezen hierover in Lucas:

"Inderdaad, ik doop jullie in water, maar de Sterkere dan mij komt, van Wie ik niet toereikend ben de riem van Zijn schoeisels los te maken. Hij zal jullie dopen in heilige geest en in vuur, van Wie de wan in Zijn hand is. En Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Hij zal het graan tot in Zijn opslagplaats verzamelen. Maar het kaf zal Hij verbranden in niet uitgeblust wordend vuur."
(Luc. 3:16,17

Een vuur dat niet geblust kan worden kan alleen het verterend vuur van God zijn. Het is het vuur dat de komst van heilige geest ontsteekt in allen die van Hem zijn. Terwijl wij in Hem groeien brandt Hij alles weg dat vals is met betrekking tot ons verstaan van Hem (het kaf), alleen waarheid achterlatend (het graan). Iedere gelovige weet dat dit waar is.

Zijn vuur is niet te vinden op n lokatie, het is wereldwijd, en het brandt in iedereen die Christus zijn of haar Heer noemt. Het brengt ons in de plaats waar we Hem kunnen kennen zoals Hij werkelijk is. Dat zal het doel en de lokatie van de Poel des Vuurs zijn in de komende aionen voor hen die Hem niet kennen. Het vuur zal niet anders zijn dan nu, alleen dat het dan mogelijk heter zal zijn en restricties plaatsen op hen die in Zij Poel des Vuurs zijn, aangezien hen niet wordt toegestaan binnen te gaan in het Nieuwe Jeruzalem tijdens die laatste aion, terwijl zij nog steeds door hun zuivering gaan:

"En geen enkel ongewijd ding of die de gruwel of de leugen doet zal tot in haar binnenkomen, anders dan die geschreven zijn in de boekrol van het leven van het Lammetje."
(Openb. 21:27)

We lezen ook dat zij allen een "deel" zullen hebben in de Poel des Vuurs, met andere woorden, zij zullen een deel zijn van de Poel des Vuurs, zij zullen de lokatie zijn van de Poel des Vuurs. Johannes geeft ons de lijst van hen die kwalificeren voor hun deel er in:

"Maar voor de timiden en voor die niet geloven en voor die gegruwd zijn en voor moordenaars en voor ontuchtige mannen en voor tovenaars en voor afgodendienaars en voor al de leugenachtigen, hun deel is in het meer, het brandende in vuur en in zwavel, dat is de tweede dood."
(Openb. 21:8)

Velen geloven vanwege de elementen vuur en zwavel dat dit het letterlijk maakt. In oude tijden werden beide gebruikt om besmettingen te zuiveren en dat gebeurt op sommige plaatsen nog steeds. De Grieken en Hebreers die deze woorden lazen wisten dat zij in een figuurlijke zin werden gebruikt. Zij wisten dat God nooit iemand letterlijk zou verbranden en zij wisten dat Hij individuen (mensen) zou zuiveren met Zijn alles verterende vuur.

Het is slechts de menselijke theologie die van dit meer van vuur een letterlijke plaats en een letterlijk vuur heeft gemaakt en zij hebben dit stigma op God geplaatst, allen vertellend dat zij die vanwege menselijke zonde letterlijk verbrand worden in een letterlijk vuur, krijgen wat ze verdienen.

Deze leer komt niet vanuit het hart van welke gelovige dan ook die gedoopt is geworden in heilige geest en vuur. Het is vanuit het denken van de traditie en vals verstaan van Gods verterend vuur.

Zij die geloven dat het vuur in de Poel des Vuurs letterlijk is, in een specifieke lokatie, geloven dat dit letterlijke vuur met slechts n doel door God werd geschapen: om mensen letterlijk te verbranden, of dat nu voor eeuwig is of voor hoe lang het duurt voordat ze sterven.

Zij die geloven dat het vuur figuurlijk is, geloven ook dat dit vuur van God is. In feite geloven zijn dat het Gods vuur is, al het valse wegzuiverend dat mensen nu, tijdens hun levens, in hun hart opgeslagen hebben over God en ook in de dag dat zij, in die toekomstige tijd, voor Hem zullen staan. Wij zijn nu nog niet volledig in onze kennis over Hem; we zullen nog het vuur van God ervaren wanneer we voor de das staat, zo lezen wij in 1 Korinthe.

"11 Want een ander fundament kan niemand plaatsen naast hetgene dat er ligt, dat is Jezus Christus.
12 En indien iemand op dit fundament bouwt met bewerkt goud en zilverstuk, kostbare stenen, houtdelen, gras of stro,
13 het werk van ieder zal openbaar worden; want de dag zal duidelijk maken dat het onthuld wordt in vuur. En van welke aard ieders werk is, het vuur zal het toetsen.
14 Indien iemands werk dat hij er op bouwt zal blijven zal hij loon in ontvangst nemen.
15 Indien iemands werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden, maar zelf zal hij gered worden, maar zo: als doorheen vuur."

(1 Kor. 3:11-15)

Gelooft iemand die een gelovige is dat dit vuur letterlijk is?

In de verre toekomst zal dit vuur hetzelfde doen voor allen van wie de namen niet gevonden worden in het Boek van het Leven van het Lammetje, omdat het doel er van is hen gepast te maken om met allen de eeuwigheid binnen te gaan.

De lokatie van de Poel des Vuurs is niet het een of andere grote meer dat met vuur en zwavel gevuld is, door God geschapen om te vernietigen of om mensen te martelen. Het is te vinden in allen die er deel aan zullen hebben, terwijl God op Zijn manier het kaf uit hun levens verteert.

Wat is de tweede dood?

Er zijn onder hen die geloven die menen dat de tweede dood precies dezelfde is als de eerste dood, alleen is de tweede dood de laatste. Het is God Die mensen in een letterlijk meer van vuur doodt die niet gevonden worden in het Boek des Levens van het Lammetje. Het stervensproces wordt versneld door een duwtje van de hand van God in het meer van vuur.

Er zijn onder hen die geloven die menen dat de tweede dood niet echt dezelfde is als de eerste dood, het is kwelling in het meer van vuur. Dezelfde hand van God werpt hen er in, maar met een morbide draai sterft niemand in deze tweede dood, want zij schreeuwen en kronkelen en knarsen hun tanden voor eeuwig en altijd.

Er zijn onder hen die geloven in de verzoening van allen met God die hetzelfde leren als zij die geloven in de vernietiging van mensen door Gods hand in deze tweede dood. Maar er is een verschil. Zij geloven dat mensen uit de dood worden opgewekt, geoordeeld voor de Grote Witte Troon, waar zij aan God worden onderschikt, Christus belijden als hun Redder en dan in een letterlijk Poel des Vuurs worden geworpen waar zij uiteindelijk voor een tweede keer sterven. En bij de voleinding van de tijd worden zij uit deze tweede dood opgewekt, daarna levend gemaakt (leven gegeven dat voorbij de reikwijdte van de dood gaat) en toegang verleend tot de eeuwigheid met alle anderen die wel van de laatste aion genoten hebben. Onderschikking en belijden van Christus als hun Redder is de poort naar het letterlijke meer van vuur en een tweede dood, niet vergeving en verzoening ten tijde van de onderschikking en belijdenis.

Er zijn verscheidene verzen die spreken van een dood die niet een letterlijke dood is. In Lucas hebben we een paar voorbeelden.

"En Hij zei tot een ander: "Volg Mij!" Maar hij zei: "Heer, sta mij toe eerst, wegkomend, mijn vader te begraven." Hij nu zei tot hem: "Laat de doden hun doden begraven, maar jij, wegkomend, kondig het koninkrijk van God af!"
(Luc. 9:59,60)

We weten dat Jezus deze man niet vertelde dat dode mensen zijn vader konden begraven. Zij van wie Hij sprak waren zij die dood waren voor de waarheden van God en voor het komende koninkrijk dat deze man wilde volgen en verkondigen. Het hele gedeelte heeft van doen met hen die geroepen waren God te geloven en Zijn koninkrijk te verkondigen en van hen die het niet wilden (lees Lucas 9:51-62).

Hier is een ander deel van de Schrift dat spreekt van iemand die dood is maar leeft, in het verslag over de verloren zoon in Lucas 15.

Wanneer de vader zijn dienaren vertelt van de terugkomst van zijn zoon, zegt hij:

"want deze, mijn zoon, was een dode en hij leeft weer. Hij was verloren en hij werd gevonden"
(Luc. 15:24)

Er is ook een dood die een gelovige ervaart die niet een letterlijke dood is:

"Indien wij nu samen met Christus stierven, geloven wij dat wij ook samen met Hem zullen leven"
(Rom. 6:8)
"Rekenen jullie zo julliezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde, maar levenden voor God in Christus Jezus, onze Heer."
(Rom. 6:11)

Dit zou ons enig licht moeten geven over de betekenis van een dood die niet letterlijk is. In sommige gevallen is het wanneer iemand niet ziet wat voor hem ligt met betrekking tot de rechtvaardigheid in Christus; zij erkennen God niet in hun levens. In anderen is het alsof ons eerdere "zelf" dood is, het stierf met Christus aan het kruis en wij zijn meer levend dan dat we nu zijn in het leven terwijl we nu in het vlees zijn.

De Poel des Vuurs, dat is de tweede dood, is het proces dat de dood uitschakelt in hen die het leven van God in hen weerstaan.

We zien in de Schrift dat zowel de Dood als het Ongeziene (sommige vertalingen: Hades of graf) in de Poel des Vuurs worden geworpen. Beiden hebben van doen met sterfelijkheid. De Dood leeft in ieder levend wezen en wanneer we sterven gaan we het Ongeziene binnen, we zijn er niet meer. Voor de gelovige in Christus (en uiteindelijk voor allen) heeft Christus de Dood overwonnen en bij onze opstanding zullen we levend gemaakt worden, wordt ons leven gegeven dat buiten het bereik van de Dood is).

Ons geloof heeft ons geplaatst in het Boek des Levens van het Lammetje. Paulus noemt het de rol van het leven in van wie de namen staan in het boek van het leven. Filippenzen 4:3. Zij die niet gevonden worden in het Boek van het Leven zullen zichzelf, na hun opstanding uit de dood, terugvinden gaande door de tweede dood, niet een andere letterlijke dood. Zij hebben die al ervaren en zijn er uit opgewekt om te staan voor de Grote Witte Troon. Zij zullen door een dood gaan die de dood uitschakelt die reeds uitgeschakeld was geworden in hen die nu geloven, ons levend makend in Christus.

In Openbaring 2:8-11 lezen we van de beloning die geschonken wordt aan hen van de ecclesia van Smyrna die overwinnen tijdens hun beproeving door de Tegenstander.

"Die overwint zal niet beschadigd worden vanuit de tweede dood."
(Openb. 2:11)

Hier wordt gezegd dat de tweede dood niet meer doet dan beschadigen.

De tweede dood is niet dezelfde als de dood die we allen ervaren aan het einde van onze levens. Het is de dood van het "zelf" wat alleen bereikt kan worden door het verterende vuur van God.

De eerste dood wordt afgeschaft (buiten werking gesteld) bij de laatste opstanding, die opgetekend staat in Openbaring 20, bij de Grote Witte Troon, en wordt in de Poel des Vuurs geworpen. Ze is daarna geen hindernis meer voor hen die nu de Poel des Vuurs gaan ervaren, Gods verterend vuur, wat de tweede dood is.

Beperkte tijd

Het ene ding dat velen missen wanneer de Poel des Vuurs ter sprake komt, is het element van tijd. Velen van die geloven dat het een letterlijk meer van vuur is geloven dat het voor altijd door zal gaan, terwijl de Schrift ons vertelt dat dit niet het geval is, het zal eindigen.

Hier, in vers 11 van Openbaring hoofdstuk 14 zien we dit:

"9 En een andere, derde boodschapper volgt hen, zeggend met een grote stem: "9 Indien iemand het wilde dier en zijn afbeelding aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand in ontvangst neemt,
10 dan drinkt hij ook van de wijn van de woede van God, onverdund gemengd zijnde in de drinkbeker van Zijn verontwaardiging en hij zal gekweld worden in vuur en zwavel, in het zicht van heilige boodschappers en in het zicht van het Lammetje.
11 En de rook van hun kwelling gaat omhoog tot in de aionen van de aionen, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het wilde dier en zijn afbeelding aanbidden en indien iemand het merkteken van zijn naam in ontvangst neemt"

(Openb. 14:9-11)

Ten eerste is niet zoiets in de eeuwigheid als wat nu dag of nacht wordt genoemd. Er zal alleen permament Licht zijn en er zal in de aion vr de eeuwigheid geen nacht zijn. We lezen dit in verscheidene delen van de Schrift. Hier zijn er drie.

"En de stad heeft geen behoefte aan de zon, noch aan de maan, dat zij in haar zouden verschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lammetje is haar lamp"
(Openb. 21:23)
"En er zal niet meer nacht zijn en zij hebben geen behoefte aan het licht van een lamp en aan het licht van de zon, want de Here God zal hen verlichten."
(Openb. 22:5)
"18 Er zal niet langer geweld gehoord worden in jouw land, verwoesting en verbreking in jouw grensgebieden. En jij noemt jouw muren: Redding, en jouw poorten: Lof.
19 Niet langer zal de zon voor jou tot licht zijn, overdag; en de helderheid van de maan zal aan jou geen licht geven, maar JAHWEH zal voor jou tot aionisch licht worden en jouw Elohim tot schoonheid.
20 Niet langer zal jouw zon ondergaan en jouw maan zal niet verzameld worden, want JAHWEH zal voor jou tot aionisch licht worden en de dagen van jouw treuren zullen vergolden worden."

(Jes. 60:18-20)

Zo kunnen we zien dat de tijd van de Poel des Vuurs beperkt is tot een tijd waarin er niet meer dag of nacht zal zijn, en dat moet wel tijdens de laatste aion zijn, de aion van de aionen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Een ander vers uit Openbaring dat ons hetzelfde vertelt met betrekking tot tijd in de Poel des Vuurs is 20:10.

"En de duivel, die hen doet dwalen, werd geworpen tot in het meer van het vuur en van zwavel, waar ook het wilde dier en de pseudo-profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gekweld worden tot in de aionen van de aionen."

Er zijn sommigen die geloven dat deze drie (als twee er van tenminste letterlijke mensen zijn) ook van hun wegen gezuiverd zullen worden in de Poel des Vuur, aangezien ook zij een beperking hebben op de tijd die zij er in zullen zijn.

En ding dat we uit bovenstaande verzen weten is dat de Poel des Vuurs beperkt zal zijn voor wat het de duur in tijd betreft. Ze zal niet voor eeuwig en altijd doorgaan en als eenmaal de tijd voorbij zal zijn zal Gods vuur voor hen alles hebben bereikt wat voor allen in het verleden bereikt is. Zijn vuur zal al het kaf in de harten van allen wegdoen en alleen complete eerbied voor Hem achterlaten.

In Zijn aanwezigheid

"9 En een andere, derde boodschapper volgt hen, zeggend met een grote stem: "Indien iemand het wilde dier en zijn afbeelding aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand in ontvangst neemt,
10 dan drinkt hij ook van de wijn van de woede van God, onverdund gemengd zijnde in de drinkbeker van Zijn verontwaardiging en hij zal gekweld worden in vuur en zwavel, in het zicht van heilige boodschappers en in het zicht van het Lammetje.
11 En de rook van hun kwelling gaat omhoog tot in de aionen van de aionen, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het wilde dier en zijn afbeelding aanbidden en indien iemand het merkteken van zijn naam in ontvangst neemt."

(Openb. 14:9-11)

Er zijn verscheidene verschillende inzichten met betrekking tot de identiteit van het wilde beest. Sommigen zeggen dat het een letterlijke mens is, aan wie door de Tegenstander macht gegeven wordt. Anderen geloven dat het een systeem is dat al gaande is voor zolang als mensen bijeen gekomen zijn, en sommigen geloven dat het wilde beest opstandige mensen zijn. Wat ook dit wilde beest mag zijn, het staat op tegen God, en hen die het of het systeem of zichzelf aanbidden worden gekweld in de aanwezigheid van het Lammetje en Zijn boodschappers.

Boodschappers kunnen zowel engelen als mensen zijn. De Concordant Greek-English Keyword Concordance zegt (vertaald): boodschapper, iemand die een boodschap overbrengt, menselijke of hemelse koeriers.

Sommigen geloven dat deze boodschappers mensen zijn en zij citeren de woorden van Paulus aan de Korinthirs:

"Of hebben jullie niet waargenomen dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien in jullie de wereld wordt geoordeeld, zijn jullie de minste van rechtbanken onwaardig. Hebben jullie niet waargenomen dat wij boodschappers zullen oordelen? En dan niet de zaken van het leven?"
(1 Kor. 6:2,3)

Anderen geloven dat deze boodschappers engelen zijn, aangezien zij gebruikt worden om mensen naar het oordeelsvuur van God te brengen:

"37 Hij nu, antwoordend, zei: "Die het goede zaad zaait is de Zoon van de mens.
38 Het veld nu is de wereld. En het goede zaad, dezen zijn de zonen van het koninkrijk, maar het giftige onkruid zijn de zonen van de boosaardige.
39 De vijand nu, die zaait, is de duivel. De oogst nu is de voltooiing van de aion en de oogsters nu zijn boodschappers.
40 Net zoals dan het giftige onkruid wordt bijeengeraapt en in vuur wordt verbrand, zo zal het zijn in de voltooiing van de aion.
41 De Zoon van de mens zal Zijn boodschappers afvaardigen en zal vanuit Zijn koninkrijk alle valstrikken en die de wetteloosheid doen bijeenrapen,
42 en zij zullen hen tot in de smeltoven van het vuur werpen. Daar zal het huilen zijn en het knarsen van tanden."

(Matt. 13:37-42)
"31 Wanneer nu ook maar de Zoon van de mens zal komen in Zijn heerlijkheid en al de heilige boodschappers met Hem, dan zal Hij gaan zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.
32 En vlak voor Hem zullen al de natin verzameld worden en Hij zal hen van elkaar afzonderen, net zoals de herder de schapen van de bokjes afzondert."

(Matt. 25:31,32)

En gedachte is dat de engelen gebruikt worden om bijeen te brengen en voor te bereiden en dat de heiligen gebruikt worden om samen met het Lammetje te oordelen. Hoe dan ook, zij die in het vuur zijn zijn in de aanwezigheid van het Lammetje en Zijn boodschappers en zij worden niet, zoals algemeen gedacht, vernietigd of gemarteld in letterlijk vuur.

Deze drie termen: zwavel en vuur, vuur, en oven van vuur, zijn meer dan waarschijnlijk synoniem aan de Poel des Vuurs.

Wij weten wie het Lammetje is in Wiens aanwezigheid zij zijn:

"Jezus ... het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt."
(Joh. 1:29)

De onderschikking

De apostel Paulus geeft ons in 1 Korinthe 15:20-28 de procedure die God zal gebruiken om allen bij Hem te brengen. Het is wanneer we deze schriftgedeelten vergelijken met de schriftgedeelten in Openbaring dat wij zien hoe de Poel des Vuurs (Gods verterend vuur) allen tot onderschikking zal brengen.

Dit is vanwege bepaalde religieuze tradities geheel verloren gegaan, zowel voor die van hen die geloven in een letterlijk meer van vuur dat bereid is voor alle ongelovigen om hen voor eeuwig te martelen en voor hen die geloven dat een letterlijk meer van vuur de lokatie is waar God hun asresten zal opwekken en hen voor altijd met Hem in de eeuwigheid zal brengen. De laatste groep gelooft dat zij het woord van God op de juiste wijze snijden door deze delen van de Schrift van Openbaring toe te wijzen aan de Besnijdenisleer, terwijl beide delen (Korinthe en Openbaring) van doen hebben met Gods allen tot onderschikking brengen aan Hem.

In 1 Korinthe 15 lezen we:

"22 Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden,
23 maar ieder in de eigen rangorde: de eerste vrucht van de oogst is Christus, vervolgens die van Christus zijn in Zijn aanwezigheid,
24 daarna het einde, wanneer Hij ook maar het koninkrijk aan Zijn God en Vader zal overdragen, wanneer ook maar Hij alle overheid en alle autoriteit en macht buiten werking zou stellen.
25 Want het is voor Hem bindend koning te zijn, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal plaatsen.
26 De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood,
27 want alles onderschikt Hij onder Zijn voeten. Maar wanneer ook maar Hij zal zeggen dat alles onderschikt is, dan is dat duidelijk buiten Hem die aan Hem het al onderschikt.
28 En wanneer ook maar aan Hem het al zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem die Hem het al onderschikt, opdat God, zal zijn alles in allen."

(1 Kor. 15:22-28)

Voor mij is dit met meest beslissende bewijs van de verzoening van allen, en dat God Alles in allen zal zijn. Ik kan niet zien hoe iemand iets anders dan die waarheid in deze verzen kan zien. Deze verzen tonen ons het hoe en Wie.

Christus zal heersen totdat allen aan Hem onderschikt zullen zijn (uitgezonderd God). Wij lezen hier van een tijd wanneer allen uiteindelijk aan Hem onderschikt zullen zijn: bij de voleinding. Op dat moment zal Hij het koninkrijk overdragen aan Zijn God en Vader.

De vraag die gesteld kan worden is:  "Wie worden er onderschikt?"

Openbaring geeft ons het antwoord.

"Maar voor de timiden en voor die niet geloven en voor die gegruwd zijn en voor moordenaars en voor ontuchtige mannen en voor tovenaars en voor afgodendienaars en voor al de leugenachtigen, hun deel is in het meer, het brandende in vuur en in zwavel, dat is de tweede dood."
(Openb. 21:8)

Paulus vertelt ons in 1 Korinthe hoe dit kan zijn: "De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood."

Als eenmaal de dood buiten werking is gesteld, alleen dan kunnen zij die in de Poel des Vuurs zijn onderschikt worden. De dood wordt niet afgeschaft n de Poel des Vuurs bij de voleinding; ze wordt buiten werking gesteld in de Poel des Vuurs En de Dood en het Onwaarneembare werden in het meer van het vuur geworpen; dit is de tweede dood: het meer van het vuur. [Openb. 20:14].

Johannes vertelt ons dat op de nieuwe aarde de dood er niet meer zal zijn:

"1 En ik nam een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar, want de eerste hemel en de eerste aarde kwamen weg en de zee was niet meer.
2 En ik nam de heilige stad waar, nieuw Jeruzalem, neerdalend vanuit de hemel vanaf God, gereed gemaakt zijnde zoals een bruid versierd is voor haar man.
3 En ik hoorde een grote stem vanuit de troon, zeggend: "Neem waar, de tent van God is met de mensen en Hij zal met hen in een tent wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal met hen zijn.
4 En Hij zal elke traan afwissen vanuit hun ogen en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw, noch luidkeels roepen, noch ellende zal er meer zijn, want de eerste dingen kwamen weg."
5 En Die zit op de troon zei: "Neem waar, Ik maak alles nieuw!" En Hij zegt: "Schrijf, want deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig."

(Openb. 21:1-5)

Tijdens de nieuwe hemel en aarde lezen we dat de Poel des Vuurs (Gods verterend vuur) werkzaam is.

"6 En Hij zei tot mij: "Ik ben de Alfa n de Omega geworden, het Begin en het Einde. Ik zal aan die dorst heeft vanuit de bron om niet van het water van het leven geven.
7 Die overwint zal deze dingen als lotbezit ontvangen en Ik zal voor hem God zijn en hij zal voor mij zoon zijn.
8 Maar voor de timiden en voor die niet geloven en voor die gegruwd zijn en voor moordenaars en voor ontuchtige mannen en voor tovenaars en voor afgodendienaars en voor al de leugenachtigen, hun deel is in het meer, het brandende in vuur en in zwavel, dat is de tweede dood."

(Openb. 21:6-8)

Zoals gezegd, er zijn er die door Christus aan God onderschikt zullen worden door het verterend vuur van God.

Ze zijn in de laatste aion in leven, de dood is afgeschaft geworden bij hun opstanding voor het Grote Witte Troon oordeel.

"11 En ik nam een grote witte troon waar en Die daar op zit, vanaf Wiens gezicht de aarde en de hemel vluchtten. En voor hen werd geen plaats gevonden.
12 En ik nam de doden waar, de groten en de kleinen, staande in het zicht van de troon. En boekrollen werden geopend. En een andere boekrol werd geopend, welke is van het leven, en de doden werden geoordeeld vanuit de dingen die geschreven zijn in de boekrollen, overeenkomstig hun werken.
13 En de zee geeft de doden die in haar zijn en de Dood en het Onwaarneembare geven de doden die in hen zijn en zij werden ieder geoordeeld naar hun werken.
14 En de Dood en het Onwaarneembare werden in het meer van het vuur geworpen; dit is de tweede dood: het meer van het vuur."

(Openb. 20:11-14)

Hier lezen we opnieuw van een dood die niet letterlijk is: "En ik nam de doden waar, de groten en de kleinen, staande in het zicht van de troon."

Deze doden (die voor Hem staan) zullen uiteindelijk levend gemaakt worden in Christus, net zoals wij die eens dood waren levend gemaakt zijn in Christus.

"1 En jullie, die doden zijn in jullie misstappen en zonden,
2 in welke jullie eens wandelden overeenkomstig de aion van deze wereld, overeenkomstig de overste van de autoriteit van de lucht, van de geest die nu inwerkt in de zonen van de ongezeglijkheid,
3 in wie ook wij eens allen verkeerden in de begeerten van ons vlees, doende de wilsbeschikkingen van het vlees en van de denkwijzen. En wij waren van nature kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen,
4 maar God, rijk zijnde in ontferming, vanwege Zijn vele liefde, waarmee Hij ons liefheeft,
5 maakt ook ons, die doden zijn door de misstappen en door de begeerten, samen levend in Christus (in genade zijn jullie geredden)."

(Efe. 2:1-5)

Die geest van koppigheid moet uit hen verwijderd worden, zoals die uit ons werd verwijderd. Dat is onderschikking, dat is Gods verterend vuur, dat is wat Hij bereikt in hen die hun deel hebben in de Poel des Vuurs; zij zullen de laatsten zijn die tot onderschikking aan God gebracht zullen worden. En wanneer dat eindelijk zo zal zijn, dan zal God inderdaad Alles in allen zijn.

Rick.

Naar deel 8


www.godisgod.cawww.hetbestenieuws.nl