Zullen miljarden mensen voor eeuwig verloren gaan?
---
Hoofdstuk 35
HET WOORD VAN KRACHT BEROVEN

door J. van A.

   
"Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Behouder is van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen."
(1 Timoteüs 4:10;SV)

Wat jammer toch dat de vertalers van de Nieuwe Vertaling de vrijheid hebben genomen om te vertalen: "God, die een Heiland is voor alle mensen", terwijl de Statenvertaling correct vertaalde: "God, die een Behouder is van alle mensen."

Dat maakt nogal een verschil! In de S.V. is God de God, die alle mensen gaat behouden, terwijl in de N.V. God als Redder voor alle mensen als het ware beschikbaar is.

Raadplegen we de grondtekst, dan staat het onomstotelijk vast, dat de juiste vertaling is: "God (de) levende, die is Redder van alle mensen, het meest van (de) gelovigen."

Maar er is meer

Nu zegt het commentaar van de Studiebijbel (uitgave "In de Ruimte"): "Het slot van dit vers is enigszins moeilijk."

Hier wordt de lezer op het verkeerde been gezet met de onzinnige opmerking, dat dit vers moeilijk is. Maar de zaken liggen totaal anders: Het vers is heel goed te begrijpen, maar de commentator vindt het vers moeilijk, omdat het afwijkt van zijn opvattingen.

Het betreft hier de vertaling van het Griekse "malista" met "inzonderheid" of "allermeest".

Dit is het volledige commentaar op het betreffende vers, zoals dat te vinden is in de Studiebijbel:

"Het slot van dit vers is enigszins moeilijk. Naar analogie van 2:4 moeten we concluderen, dat God alle mensen wil redden. (vgl. Tit. 2:11) en dat Hij door de kruisdood van Jezus alle mensen met Zich heeft verzoend door hun overtredingen niet toe te rekenen. (2Kor. 5:19; Col. 1:20; 1 Joh. 2:2). Maar de redding gaat pas in vervulling m.a.w. wordt pas concreet, wanneer iemand deze gelovig aanvaardt. Het woord "malista" (letterlijk: meeste) moet hier dan ook met "om precies te zijn" worden weergegeven."

Wat een bewering!!

Dit wordt ons geleerd, zonder dat men aangeeft, waarom er zo merkwaardig moet worden vertaald. En je vraagt je af, waarom de schrijver van de Studiebijbel in deel 8 blz. 704 toch maar vertaalde met "het meest van (de) gelovigen."

In de woordconcordantie van diezelfde Studiebijbel deel 13 onder nr. 2764 vinden we het woord "malista."

Daar lezen we het volgende: Het bijwoord "malista" betekent "het meest"; "vooral".

In het algemeen wordt malista niet gebruikt in het geval van een grootste hoeveelheid, maar in het geval dat iemand of iets als het belangrijkste beschouwd wordt. Zon uitzonderingspositie wordt ook wel aangegeven met vertalingen als "voornamelijk", "in hoge mate", "nog wel" of "inzonderheid".

Dat is duidelijk, maar waar wordt dan die vertaling met "om precies te zijn" vandaan gehaald? Dat die "vertaling" nergens op slaat, wordt duidelijk, als we kennis nemen van de onderstaande opsomming van teksten, met wat commentaar. Het toont zonneklaar aan, hoe bijbelleraren soms knoeien met de uitleg om een waarheid ten onder te houden. Zelfs in de waardevolle Studiebijbel treffen we dat aan.

Hand.20:38 "het meest bedroefd over het woord, dat hij gesproken had."
Toch ook bedroefd over andere zaken.

Hand. 25:26 "daarom heb ik hem vóór u laten komen en voornamelijk vóór U."
En dus ook vóór anderen.

Hand. 26:3 "daar u vooral een kenner bent van alle gewoonten en twistpunten"
Er zijn ook kenners, die er minder vanaf weten. Maar ook zij weten het een en ander.

Gal. 6:10 "wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten"
Betekent het hier om precies te zijn voor de geloofsgenoten, dus niet echt voor allen? Ja natuurlijk, ook voor allen.

Fil. 4:22 "inzonderheid die aan het huis van de keizer verbonden zijn."
Dus niet alleen zij.

1 Tim. 4:10 "die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen".
Hier wordt malistai in de Studiebijbel toch niet vertaald met "om precies te zijn", ondanks het commentaar op deze tekst!!
(het onderstreepte is vertaling van "malista".)

Zo zijn er nog een groot aantal voorbeelden te noemen, waaruit blijkt dat "malista" nooit vertaald kan worden met "om precies te zijn".
In zinnen, waarin "malista" voorkomt, sluit het ene deel van de zin het andere deel niet uit. Integendeel, het is altijd insluitend: het een en ook het ander. Wel is het zo dat het ene deel van de zin een bijzondere plaats inneemt.

Waarom toch?

Waarom heeft de Studiebijbel zon volstrekt onjuist commentaar gegeven op 1 Timoteüs 4:10?

Het antwoord ligt voor de hand. Ook hier weer speelt de angst een rol, dat de lezers zouden gaan geloven, wat het Woord zo duidelijk zegt:

"de levende God, die een Behouder is van alle mensen inzonderheid (in het bijzonder) van de gelovigen."

De gelovigen nemen een aparte plaats in, dat is zeker. Maar God redt alle mensen!

Merk op, dat de vertaling "om precies te zijn" alleen wordt voorgesteld in enkele commentaren, maar in geen enkele bijbelvertaling wordt dat voorstel gehonoreerd.
Er zou immers onzin staan, zoals in de zin: "Alle leerlingen van de school moeten deze week een medisch onderzoek ondergaan, om precies te zijn de leerlingen die een bril dragen".

God wist hoe moeilijk het zou zijn voor ons mensen om het woord in 1Timoteüs 4:10 restloos te geloven. Onze liefde gaat naar enkelen uit. Het exclusieve zit ons in het bloed.

Wij en onze geloofsgenoten gaan de hemel in en de anderen? Jammer, zij grijpen ernaast. Omdat God weet hoe beperkt onze liefde is en hoeveel moeite wij hebben met zijn liefde voor alle mensen heeft Hij erbij gezegd: dit is een betrouwbaar woord en waard door allen te worden aangenomen.


Naar hoofdstuk 36

Naar de indexpagina

   


© www.hetbestenieuws.nl