Drie geniepige gaatjes van Satan
in het christelijk denken
door Wim Janse.

Vraag: "Hoe laat je een supertanker zinken, zonder dat iemand het merkt?" Antwoord: "Héél langzaam!" Je moet niet met grof geweld aan het werk gaan, want dan ziet iedereen het onmiddellijk. Maar maak een klein gaatje in de bodem, geef het de tijd, en het karwei is gepiept. Eerst ziet men het niet en op den duur, omdat het zo langzaam gaat, zal men denken dat de tanker altijd zo diep in het water heeft gelegen.

Op dezelfde manier heeft Satan een paar zaken in het christelijk geloof binnen geschoven die niet erg lijken, maar het wel degelijk zijn. En we zijn er inmiddels zo vertrouwd mee geraakt, dat bijna niemand nog vragen stelt!

Satan heeft een paar hele kleine gaatjes aangebracht in wat de Schrift leert. Heel klein en onopvallend, ja zelfs goed aanvoelend! Zoals kikkers in koud water niets merken als het water heel langzaam wordt verwarmd en ze zo op den duur worden gekookt, zo werkt Satan ook met een drie-tal misleidingen, misleidingen die we eigenlijk ook nog eens plezierig vinden, want het geeft ons wat te doen bij onze redding uit de schandblokken van de zonde.

Wat zijn die drie misleidingen dan?

1. De doctrine van de Drie-eenheid.
2. De doctrine van de menselijke vrije wil.
3. Het ombouwen van "aion" naar "eeuwig".
Ik wil graag eens met u een paar gevolgen van deze drie doctrines nalopen.

De doctrine van de Drie-eenheid
De doctrine van de Drie-Eenheid sluit onze redding uit!!
De doctrine van de Drie-eenheid leert dat God n wezen is, dat Zich als drie aparte personen aan ons kan voordoen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Er zijn een tweetal opvallende zaken aan deze leer:
1. de leer is niet in de Bijbel terug te vinden.
2. alle valse godsdiensten hebben het, overgenomen uit de Babylonische godsdienst.

De twee grootste problemen die ik met deze doctrine heb zijn deze:
A. Als, zoals de doctrine leert, de Zoon deel uitmaakt van een Drie-eenheid, dan kán Hij niet werkelijk gestorven zijn! God is onsterfelijk, heeft geen begin of einde en kan daarom niet sterven. Men heeft getracht dat op te lossen door te stellen dat wel Zijn lichaam is gestorven, maar Hij zelf niet. Dat zou duiden op het bestaan van een onsterfelijke ziel, maar dat is volkomen on-Schriftuurlijk. (voor meer info, klik hier)
Als de Zoon, lees: Jezus Christus, niet werkelijk is gestorven, dan zitten we met een gigantisch probleem: dan zijn we niet gered!
B. Als de Zoon deel uitmaakt van de Drie-eenheid, dan kan Hij geen begin hebben. God is immers eeuwig! Toch leert de Schrift ons dat de Zoon wel degelijk een begin heeft:

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping"
(Kol. 1:15;NBG)
Wie geboren wordt, heeft een begin!

De doctrine van de menselijke vrije wil.
De doctrine van de vrije wil maakt de mens tot zijn eigen redder.
De doctrine van de menselijke vrije wil is op zich niet zo'n probleem. Een ieder zal inzien dat de menselijke wil niet zo erg vrij is. Allerlei omstandigheden perken de wil in. Toch houdt men, als het aankomt op de redding, stokstijf vast aan de "vrije wil".
Men leert dan dat God wel alles voor elkaar heeft gebracht en redding aanbiedt, de mens een kans geeft, maar dat Hij, vanwege die vrije wil, de mens niet kan redden. Hij kan en mag niet tegen de wil van de mens ingaan, zo stelt men. Waar men deze regel vandaan haalt is een raadsel. In de Schrift kom ze niet voor.
Houdt men echter vast aan deze leer, dan staan er wel een paar leugens in de Schrift. Zo is God dan geen redder meer van alle mensen(1Tim.4.10)- men moet immers zelf beslissen of men gered wil worden, en kan het zo maar zijn dat God nooit bij het door Hem gestelde doel(God, Alles in allen) kan komen, puur en alleen vanwege het feit dat een paar mensen kunnen weigeren gered te worden.
Nergens in de Schrift kom je echter deze leer tegen. Alles wijst er op dat God de complete mensheid al heeft gered voor dat einddoel van Hem(Rom 3:23,24; 5:18,19). Dat er voor aionisch leven (leven gedurende de toekomstige aionen) geloof nodig is, neemt dat in het geheel niet weg. Jezus riep uit: "Het is volbracht". Voor wat na de aionen komt is meer niet nodig.

Van "aion" naar "eeuwig".
Het ombouwen van "aion" naar "eeuwig", maakt van een liefdevolle God een ijzige tiran.
Een wel heel geniepig gaatje van Satan was iets dat slechts weinigen kunnen controleren. In het begin van onze jaartelling was in gelovige kringen de betekenis van het Griekse woord "aion" (en de daarvan afgeleide woorden) duidelijk. Het stond voor een lang stuk tijd, met een begin en een einde. In de loop der jaren is binnen het christelijk denken de mening binnengeslopen dat dit niet tijdgebonden, maar altijddurend zou moeten betekenen, tenminste in een aantal gevallen. Voor meer informatie: klik hier.
In de meeste gevallen kun je wel met elkaar overeenkomen dat men toch echt "tijdperk" moet invullen, maar in n geval houdt men toch het been stijf: "God is eeuwig". In het Grieks staat daar dat Hij een aionisch God is. Hoe zit dat dan?
Om dit op te lossen moeten we niet zozeer naar aion kijken, maar naar het woord "god". Wat betekent het woord "god"?
Belangrijk: het is niet een naam, het is een titel. Gods Naam is Yahweh (of beter: IEUE). Wat betekent die titel dan? Het staat voor "plaatser", hij die iemand op z'n plaats zet. Als je kijkt in 1Kor.15:28, dan zie je daar een ander woord staan: onderwerpen. Dat is wat God doet en wat Jezus doet. Ze onderwerpen de weggelopen schepping terug aan de Schepper, op de plaats waar God ze wil hebben. Eerst zal alles en iedereen aan de Zoon (Christus Jezus) worden onderworpen, en als dat klaar is, zal ook de Zoon worden onderworpen, aan de Vader.
Maar wat nu als alles en iedereen onderworpen is, op z'n plaats is gezet? Dan valt er niets meer te plaatsen en heeft de titel geen waarde meer. Datzelfde geldt voor een arts. De titel "arts" heeft alleen waarde als er iemand te genezen valt, maar als morgen door een wonder de gehele mensheid gezond en onsterfelijk zou raken, dan is die titel niets meer waard. Er valt dan niets meer te genezen! Dan is een arts geen arts meer, maar ambteloos burger.
Datzelfde is ook met God aan de hand. Als straks iedereen aan Hem is onderworpen, dan houd Hij op God te zijn en is Hij alleen..... Vader!! Heerlijk zal dat zijn.
Als er dus "aionisch God" staat, staat daar dat God de God over de (of tijdens de-) aionen is. Yahweh (of IEUE) is aion, de titel "God" is tijdelijk.


Beste lezer, kijk uit wat u gelooft. Pas op met wat u wordt aangeboden, het lijkt soms z echt, en het is vaak zo lek als een mandje. Stop de gaten dicht, pomp het verstikkende water weg en geef God de lof die Hij zo verdient en die wij Hem zo weinig geven.
Hij is de Redder van alle mensen, speciaal van hen die geloven, want met hen is Hij nog iets bijzonders van plan!

© www.hetbestenieuws.nl