Gods Grote Liefde

door
een onbekende schrijver

GEACHTE LEZER:
Deze boodschap is aan u gericht, of u nu godsdienstig of niet godsdienstig bent; het is een boodschap uit Gods eigen Woord. Ik ben niet van plan om u conclusies door te geven van mijzelf of van andere mensen, want ik ken niemand wiens autoriteit gelijk is aan de waardevolle waarheden die zich in Gods Woord bevinden.

In 1Timotheüs 2:4 lezen we dat God:

"...wil dat alle mensen worden gered en tot kennis van de waarheid komen."
De geloven van mensen hebben dit veranderd zodat we daar lezen:
"God zou willen dat alle mensen worden gered."
Wat is het jammer dat de religieuze wereld het eenvoudige Woord van God heeft ingeruild voor de bedenksels van mensen!
In Efeze 1:11 vinden we, dat Gods wil niet is beperkt tot een wens, maar dat Hij:
"..in alles werkt in overeenstemming met de raad van zijn wil"
(eigen concordante vertaling - wj)
En we weten zeker dat noch demonen noch mensen Degene die het universum heeft geschapen kan verslaan. Ik vind het fijn om te denken, ja zelfs te weten, dat mijn God geen slappeling is, die poogt iets te doen voor de mensheid, als de mensheid Hem dat maar toestaat; dat wordt tenminste wereldwijd geloofd. Nee, beste vriend, de God van de Schriften is niet alleen in staat, maar Hij is BEZIG met het besturen van het universum (het Al) zoals Hij dat wil. Alles in liefde.

"Maar", hoor ik iemand zeggen: "de mens heeft een vrije wil!" Toch is dit slechts een van de gedachten van de mens. Gods Woord stelt precies het tegenovergestelde!

"Het is niet van hem die wil, noch van hem die loopt, maar van God, de genadevolle"
(Rom. 9:16, eigen concordante vertaling - wj)
en
"Ik weet, O Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten"
(Jer. 10:23, NBG)
Dit is wat GOD zegt, niet wat de een of andere valse leraar denkt, of hij nu in de kerkbank of op de kansel staat! Het is wat Gods Woord zegt en dat hoort beslissend te zijn!

God Geloven.
Wat een motto of leefregel om te volgen: God geloven! Wat een prachtige eenvoud! GELOOF GOD! Dat zou toch niet te moeilijk moeten zijn om te doen, als je nagaat dat "alles is uit God" - alle macht, alle wijsheid, alle liefde. In Romeinen 11:36 lezen we dat alles UIT God is en TOT Hem(zie ook 2Cor 5:18-21).
Als u de nu volgende verklaringen uit de Schrift volgt, dan zult u ontsnappen aan de vele misleidingen en vallen van Satan, die het Woord van God heeft verdraaid, waaruit de theorieŽn van de mensen zijn voortgekomen. Waarom laat u deze theorieŽn niet gaan en GELOOFT u GOD niet? Wat zei onze Here Jezus Christus, toen Satan probeerde de Schrift voor Hem te verdraaien? Het antwoord dat er voor zorgde dat Satan uit Zijn aanwezigheid deed vluchten was: "Er staat GESCHREVEN", "Er staat GESCHREVEN", "Er staat GESCHREVEN".
Ik zou wel willen dat ik dit motto, GELOOF GOD, in uw verstand en in uw hart kon branden, zodat u het nooit zou kunnen vergeten!

In 2Tim. 3:16 lezen we:

"Alle van God geademd Schrift is van nut om u te leren, te tonen, terecht te wijzen en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens van God is toebereid, toegerust tot alle goed werk"
(2Tim. 3:16,17;eigen concordante vertaling - wj)
Want dat is alles wat we nodig hebben (zie Jer. 10:23; 1Joh. 2:2; Rom. 10:20)

Kolossenzen 1:20 is nog een ander Schriftwoord, dat er recht op afgaat:

" en door Hem, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, het al (het universum - wj) met zichzelf te verzoenen; door Hem, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is"
(Kol. 1:20; eigen concordante vertaling - wj)
Dit spreekt van Gods alomvattende macht, liefde en wijsheid, maar wordt, voor zover ik weet, niet geloofd door wie dan ook die vasthoudt aan door mensen gemaakte leerstellingen. Er zijn vele andere Schriftgedeelten, net zo waar en net zo kostbaar als de voorgaande, die worden verwaarloosd door de religieuze wereld van gisteren en vandaag.
Maar, zijn de genoemde verzen niet voldoende om iedere lezer, die uitkijkt naar wat God werkelijk zegt, te doen ontwaken? Zijn ze niet sterker dan de leringen en tradities van de mens? En zouden Gods woorden niet geliefd en geŽerd moeten worden door hen die beweren Christenen te zijn?
Nu een vraag voor u, beste lezer: zou u zo vriendelijk willen zijn mij te vertellen of u een stroming kent in het Christendom, die deze kostbare verklaringen uit Gods Woord, die hierboven zijn aangegeven, omhelst en bevat? Maar ook, kunt u mij enig door mensen gemaakt geloof vertellen dat ze niet ontkent? We zouden moeten bidden voor allen die zo verblind zijn geworden, dat ze de verdichtsels van mensen verkiezen boven Gods Woord.

In Johannes 12:32 wordt ons verteld door Christus zelf,

" en als Ik van de aarde zal zijn verhoogd, dan zal ik ALLEN tot mij trekken. Hij zei dit, duidend op de manier waarop Hij de dood zou sterven"
(Joh. 12:32; eigen concordante vertaling - wj)
Waarom zouden we de verklaringen van onze Heer vervangen door de theologische gevolgtrekking, dat als wij, Christenen, Hem verhogen door onze getrouwe prediking en harde werken, Hij een ENKELING tot zich zal trekken?
Denk nu echter niet dat ik preken belachelijk probeer te maken, want de gelovige is een "ambassadeur van Christus". Nee, ik dring er op aan Gods Woord te preken in al haar zuiverheid en eenvoud, ook de Schriftverzen die ik hierboven heb aangehaald.
Gods methoden zullen uiteindelijk ALLEN tot Zijn Geliefde Zoon doen komen. Hij Die alle wijsheid, liefde en macht heeft, is in staat ALLEN aan Hemzelf te onderwerpen, zoals Philippenzen 3:21 vermeldt. Onthoudt die tekst en weet dat we een God hebben die niet alleen in staat is, maar ook van plan is om uiteindelijk ALLE mensen aan zich te trekken en alle macht van Satan en zijn volgelingen, tezamen met verblinde leraren en predikanten, kan Zijn succes daarin niet in de weg staan. Hij bereikt Zijn doel!

De reden wordt duidelijke gegeven: want Hij

"Die het al bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil"
(Ef. 1:11; Conc.vert. Eben Haezer 1999)
"Wil dat allen worden gered en komen tot de erkentenis van de waarheid"
(1Tim. 2:4; eigen concordante vertaling - wj)
Als we Efeze 1:11 in gedachten houden, houden we ons kalm en verstandig te midden van de verwarring van de wereld en ongeloof.

Hebben we niet eerlijke mannen, onbekend met de Schriften, zien vragen , ja zelf smeken, aan God om verloren zielen te redden? God heeft niet nodig door mensen te worden verteld wat te doen! Hij is meer geïnteresseerd in de mensheid, dan u en ik ooit zullen kunnen zijn. Waar heeft Hij ons ooit opgedragen Hem te smeken om zielen te redden? 1Timotheus 4;10 zegt dat Hij de Redder is van ALLE MENSEN en dat Hij, op Zijn tijd en plaats, ALLEN tot zich zal trekken. Wij hebben de opdracht het evangelie te verkondigen, het "goede nieuws" van wat God voor ons heeft gedaan, door Christus en Hij zal zorgen voor het trekken en de redding van ALLEN!!!
www.hetbestenieuws.nl