De alleen wijze God
(Rom. 16:27)

door
Granville Walker (†1992)

Het is niet voor niets dat we gaan zien, net zoals Christus zag, dat het kruis Gods wijsheid was. Wijsheid die eigenschap die de hoogste en beste toepassing van kennis maakt. Wijsheid verzekert dat het kruis van Christus, in de voorkennis van God, een perfecte en complete toepassing van die kennis was. Op Golgotha werd Gods bedoeling, de redding van heel Zijn schepping, bereikt. Zo wordt God, de Bron van allen, de Redder van allen.

De Zoon van God, de Eerstgeborene van alle schepselen, door Wie al het andere tot stand kwam, heeft, komend als het Offerlam van God, ook de titel "Redder," zoals Zijn naam aangeeft. Jezus is de Griekse vorm van Zijn Joodse naam, Joshua, wat "Redder" betekent, zoals de Schrift ons vertelt: "... en jij zal Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden"(Matt. 1:21;SW).

Kruisiging was een vernederde en folterende dood waarmee de Romeinen de ergste typen van criminelen uitroeiden (en anderen als dat zo te pas kwam). Christus' kruis verschilde in die zin dat zij die met Hem gekruisigd werden gegokt hadden met de dood en verloren hadden; Hij, echter, nam de oneerbiedigheden en onrechtvaardigheden van alle tijd op Zich, die verschrikkelijke barrire van zonde die Gods schepselen zouden oprichten tussen zichzelf en de Vader. Daarom ook zou Christus voor de duur van drie lange uren gescheiden worden van de Vader, want helemaal alleen leed Hij voor ons, en daardoor werden wij gekochten en werden we van Hem!

Het vertrouwen van onze Heer en Zijn gehoorzaamheid aan de wil van Zijn Vader wordt des te heerlijker wanneer we ons Zijn bekendheid met de Schrift herinneren. Had Hij niet gelezen: "Ik ben uitgegoten als water en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is als was; het is gesmolten in het midden van mijn darmen" (Psalm 22.14;SW)? Dezelfde Psalm begint met: "Mijn El, mijn El, voor wat heeft U mij verlaten?"(Psalm 22:1b;SW). Die kennis van de Schrift staat ook voor de woorden die van de lippen van de Heer werden gewrongen: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"(Matt. 27:46;SW).

Die woorden, uitgesproken toen de drie uren duisternis over het land op hun einde liepen en Hij opnieuw de troostende aanwezigheid van de Vader voelde, zullen allen, zonder enige twijfel, begrijpen. Het was geen probleem. Nu, Zich bewust wordend dat Gods wijsheid getriomfeerd had, riep Hij met luider stem uit: "Het is volbracht!" Dan, Zijn geest toevertrouwend aan de zorg van Zijn Vader, blies Hij de laatste adem uit. Hij had Zijn geest toevertrouwd met het vaste geloof dat Zijn Vader, na drie dagen, Hem zou opwekken. Christus, Eerste in alles, is ook de Inwijder van geloof!

Paulus ging heel ver om aan te tonen dat de noodzaak dat Christus opgewekt zou worden van de hoogste orde was.

"En indien Christus niet werd opgewekt, dan is jullie geloof voor niets; jullie zijn dan nog in jullie zonden. Dientengevolge zijn ook de ontslapenen in Christus verloren. Indien wij alleen in dit leven in Christus onze verwachting hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu: Christus werd opgewekt uit doden, als Eersteling van de ontslapenen. Want omdat door een mens de dood er is, is er ook door een mens opstanding van doden. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden"
(1 Kor. 15:17-22;SW)

"omdat door een mens de dood er is..." Doorheen de eeuwen hebben de mensen gezocht naar een levenselixer, want ze geloven dat er een moet zijn. Toch gaan mensen door met geboren worden, zondigen en sterven. Lezers van Gods woord hoeven niet misleid te zijn. Lees nog eens: "Want omdat door een mens de dood er is, is er ook door een mens opstanding van doden. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in de eigen klasse: Eersteling is Christus, daarna die van de Christus zijn bij Zijn aanwezigheid, daarna de voleinding, wanneer Hij het koninkrijk overdraagt aan Zijn God en Vader, wanneer Hij alle soevereiniteit en alle gezag en kracht zal hebben afgeschaft" (1 Kor. 15:21:24;SW). Tussen die eerste en die laatste klasse is een andere, lange aion!

Onze erfenis van Adam is een stervend lichaam, een verzwakt lichaam, dat, zonder hulp, de verleiding niet kan weerstaan. Dat we slaven van de zonde zijn, en "zonde heerst in de dood," is een universele en verwoestende waarheid. Maar in die drie uren heeft God, door een mens, de Zondeloze, aangetoond dat de dood slechts hoort bij Zijn doelstelling en aan Hem onderschikt is!

We weten uit de Schrift dat het bovenstaande altijd Gods bedoeling was: "een vlekkeloos en onbesmet lam, tevoren gekend, ja vr de nederwerping van de wereld, maar openbaar gemaakt op het laatste van de tijden..." (1 Petr. 1:19,20;SW).En ook lezen we: "het boek van het Leven van het Lammetje, Dat geslacht werd vanaf de nederwerping van de wereld..." (Openb. 13:8;SW). Dit bevestigt opnieuw de heerlijke wijsheid van al Gods raad en doelstelling, want indien er een betere toepassing zou zijn van Zijn voorkennis, zou Hij die dan niet toepassen?

Deze paar paragrafen hebben slechts geraakt aan de macht en wijsheid en heerlijkheid van God en Zijn geliefde Zoon. Mogen wij, in het licht van de geciteerde Schriftgedeelten, in onze redding een compleet slagen van God zien! Er is geen tekortkoning die gevuld moet worden door wat wij, of iemand anders, zouden kunnen doen. De Galaten maakten die vergissing. Er is niets over waarin WIJ zouden kunnen roemen, anders dan in de Heer - in de enig wijze God.

© Grace and Truth - Andrew Maclarty
www.hetbestenieuws.nl