Onze eerdere verwachting
door William B. Screws
? - 1961

De ecclesia of kerk van vandaag is voornamelijk, maar niet exclusief, "heidens." Het begon met de bediening van Paulus, en zal gecompleteerd worden wanneer de laatste die in Christus gekozen is vůůr de nederwerping van de wereld, in geestelijke aanraking met God door Christus is geroepen. Daarna zal de ecclesia naar de hemel weggenomen worden. Ze wordt figuurlijk het lichaam van Christus genoemd.

De Pinkster ecclesia, die op de voorgrond trad op de Pinksterdag, was voornamelijk Joods. Geen heiden was er lid van, behalve proselieten. De twaalf apostelen behoorden er toe. Ze hield op te bestaan nadat God Zich tot de natiŽn had gekeerd, maar zal in de toekomst terug in bestaan komen. Ze wordt figuurlijk de bruid van het lammetje genoemd.

Paulus, de belangrijkste van "de laatste apostelen," (1 Kor. 4:9), is degene door wie God Zijn woord completeerde voor de ecclesia die het lichaam van Christus is (Kol. 2:24,25). Wanneer hij in Efeze 2 de verzoening van de twee groepen noemt - in ťťn lichaam, bedoelt hij daarmee niet dat de bruid inbegrepen is in de ecclesia die het lichaam van Christus is. Hij verwijst naar die Joden die, net als hijzelf, leden van het lichaam waren. De tijd was gekomen toen de twee groepen een gezamenlijk lichaam waren geworden.

De King James vertaling laat Paulus in Efeze 1:12 zeggen "wij - die eerst vertrouwden in Christus." Natuurlijk zij Paulus dit niet, want hij en zij die met hem verbonden waren, waren niet de eersten die in Christus vertrouwden. De Concordant Version heeft het zo: "wij - die een eerdere verwachting in de Christus hebben." Ik denk dat de Herziene Concordante Vertaling het zo zal hebben: "Wij - die voorverwachtend zijn in de Christus." Dit zal beter zijn, omdat het korter is.

De passage leert dat wij - leden van de lichaam ecclesia - met Christus moeten zijn voordat Hij naar Israel komt om het Koninkrijk op de aarde te vestigen. Dit zou benadrukt moeten worden. Die passages in MattheŁs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen enz., die de toekomstige komst van Christus beschrijven, zijn voor ons slechts van secundair belang. Hij zal eerder voor ons komen. Maar we vinden er alleen in de brieven van Paulus informatie over. Dit, echter, had hij nooit kunnen doen door toen de aandacht te vragen voor enige bestaande passage in de Schrift.

Daarom gaf hij hen een geheel nieuwe onthulling. Zoals die was nog niet eerder geschreven. Het houdt zich bezig met de komst van de Heer, maar is in vrijwel ieder detail anders dan die passages waar ik al eerder naar verwees.

1. Paulus vertelt het door het woord van de Heer. Dat wil zeggen, het werd rechtstreeks aan hem verteld. Hij kreeg het niet uit de een of andere passage in de Schrift.

2. Het is de Heer Zelf Die de trompet zal hebben. Die is niet in de hand van een van Zijn boodschappers.

3. Een nieuwe zinsnede wordt geÔntroduceerd: "de doden in Christus". Geen schrijver van de besnijdenis verwijst zo naar dode heiligen.

4. De doden zullen opgewekt worden voordat de levende heiligen er de gevolgen van ondervinden. Dit is totaal anders dan wat ons wordt verteld over de opwekking van Israel. Vijf en zeventig dagen zullen voorbijgaan tussen de komst van Israel om de levende heiligen van Israel te zegenen, en de opwekking van de doden.(Dan. 12).

5. De levenden zullen tegelijk met de opgewekten weggegrist worden. Waarom deze overbodige uitspraak, als het niet is om te benadrukken dat het anders verloopt dan bij de komst van Christus voor Israel, wanneer de levende heiligen NIET TEGELIJK met de opgewekten het Koninkrijk binnen zullen gaan, maar ietwat vroeger?

6. De Heer zal uit de hemel afdalen in de lucht, maar niet naar de aarde. Dit is in tegenstelling tot Zijn komst voor Israel, want zoals we gezien hebben zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan. Een broeder doet het voorstel dat Hij op weg naar de aarde zal zijn, wanneer Hij in de lucht komt, en dat wij Hem daar zullen ontmoeten, om Hem naar de aarde te begeleiden. Geen passage in de Schrift geeft ons het recht dit te zeggen.

7. We zullen weggegrist worden om de Heer in de lucht te ontmoeten. Israel zal in het geheel niet weggegrist worden. Zij die in het land zijn zullen Hem zien wanneer Hij komt, en Hij zal Zijn boodschappers uitzenden om hen die niet in het land zijn te brengen. "Het land" is een zinsnede die vaak wordt gebruikt om het land Kanašn aan te duiden.

8. Wanneer Hij in de lucht komt, wordt niet gezegd dat Hij door de volken van de aarde gezien zal worden. Wanneer Hij voor Israel komt zal Hij gezien worden, net zo zeker als een bliksemflits wordt gezien.

Laten we de passage citeren in 1 Thessalonicenzen 4:15-18. "Want dit zeggen wij in een woord van de Heer, dat wij, die leven, die overblijven, in de aanwezigheid van de Heer zeker niet die rusten zouden voorbijstreven, want de Heer Zelf zal afdalen van de hemel, met een bevelsroep, met de stem van de aartsengel en met de trompet van God, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, die leven, die overblijven, tegelijkertijd, samen met hen, weggegrist worden, in wolken, in een treffen met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Bemoedigt elkaar daarom met deze woorden!"(SW)

Een zeer belangrijk vraagstuk in die tijd was de dag van de Heer. Was die al aangebroken? Was dit waarom de heiligen zoveel moesten lijden? Als die nog niet aangebroken was, zullen de "lichaam" heiligen het te verduren krijgen wanneer hij wel komt? Paulus antwoordt hierop in de verzen die volgen op dit al zijn geciteerd.

De heiligen waren zich bewust dat de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Hij zal komen op een moment wanneer ZIJ, en niet U, zullen zeggen "Vrede en veiligheid". Met andere woorden, wanneer mensen er van overtuigd zijn dat zijn vrede en veiligheid tot stand gebracht hebben. Uitroeiing zal onverwacht over hen komen, "zoals barensweeŽn de vrouw in de buik, en er zal geen ontsnapping zijn."

Na gesproken te hebben over hen die hij "zij" noemt, spreekt Paulus nu tot U - dat wil zeggen, tot de heiligen van het lichaam van Christus. "Maar jullie, broeders, zijn niet in duisternis, dat de dag jullie als dief zou overvallen. Want jullie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis" (1Thes. 5:5;SW). Hij roept hen dan op waakzaam en nuchter te zijn. Dommelen en dronkenschap zijn te verwachten over hen die van de nacht en de duisternis zijn, maar niet van de zonen van het licht en de dag. We kunnen nuchter zijn, het kuras van geloof en liefde aantrekkend en de helm opzettend, de verwachting van redding. God heeft ons niet gesteld tot verontwaardiging. Hij draagt Zichzelf op ons weg te houden uit de dag van verontwaardiging, want dit is wat de dag in het begin is.

God heeft ons aangesteld tot het verkrijgen van redding door onze Heer, Jezus Christus, de Ene Die voor ons stierf, opdat of wij nu waken of dommelen, wij zouden leven, tegelijk en samen met Hem. Lees 1 Thessalonicenzen 5:1-10. Als wij hier zouden moeten zijn wanneer de dag van de Heer komt, zou die voor de grote meerderheid van ons komen als een dief; want heiligen slapen op het werk. Slechts een uit vele duizenden is wakker. De enige reden waarom de dag van de Heer niet over ons zal komen als een dief, is dat wij niet hier zullen zijn als die komt. We zullen weggegrist zijn om de Heer in de lucht te ontmoeten, voordat die dag komt.

Sommigen denken dat dommelende heiligen door de gruwelen van de "grote verdrukking" zullen moeten gaan. Dat zou een vreemde tijd zijn voor God om de genade te verlaten. Hij redt ons voor genade; Hij roept ons in genade; Hij handelt met ons in genade; Hij vergeeft onze overtreding in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn genade. Zal Hij genade verlaten en beginnen met ons in de wet te handelen, op de cruciale tijd dat wij Zijn genade het meest nodig hebben? Moge die gedachte snel vergaan! Als Hij dat deed, zou Hij voor Zijn universum staan in ongenade. John Newton had het bij het juiste einde toen hij schreef: "Het was genade die mij tot hier heeft gebracht, en genade zal mij naar huis brengen." Ja, genade zal ons opnemen om onze Heer te ontmoeten in de lucht, niet omdat wij klaarwakker en aan het werk zijn, maar omdat genade is wat het is - Gods onverdiende gunst.
www.hetbestenieuws.nl