Dit is de mensendag
door William B. Screws
? - 1961

The Pilgrim's Messenger

"Have a pattern of sound words which you hear from me, in faith and love
which are in Christ Jesus."--11 Timothy 1:13
Published Monthly By W. B. SCREWS, Glennville, Georgia
Twenty-five Cents a Year

Volume XI

APRIL, 1932

Number 9.

Entered at the postoffice at Glennville, Ga., as second-class matter.

"Nu is het voor mij het minste dat ik door jullie onderzocht zou worden, of door de mensendag"
1 Korinthe 4:3;SW

Aangezien dit de mensendag is, zijn de standaarden er van die van de mens. En de standaarden van de mens inzake Gods woord zijn altijd fout. Om die reden was het oordeel van de mensen over Paulus en zijn onderwijs wel de minste beuzelarij. Paulus gebruikte het woord "onderzocht" in plaats van geoordeeld.

Twee dingen springen er in vette letters uit in Paulus' leer in deze, en beide zijn te vinden in dichte nabijheid van de passage die in het begin van dit artikel werd geciteerd.

De eerste is in 2:14 - "Maar een zielse mens ontvangt niet wat van de geest van God is, want voor hem is het dwaasheid, en hij kan het niet weten, omdat het alleen geestelijk onderzocht kan worden."

De zielse mens is degene die niet de geest van Christus heeft. Zijn eigen geest is in onderschikking aan zijn ziel, die zich toont door de vijf zintuigen - zien, horen, voelen, tasten en proeven. Nooit in contact gebracht met Christus Die de Waarheid is, kent hij de waarheid niet. Noch is hij in staat die te kennen wanneer het hem wordt verteld.

De zielse mens, daarom, is gediskwalificeerd wanneer het gaat om het uitvoeren van een onderzoek om vast te stellen of men de waarheid spreekt. Men zou net zo goed een idioot een persoon kunnen laten onderzoeken die werk zoekt als leraar op de Universiteit van Harvard. Wat God zegt in Zijn Woord wordt geestelijk onderzocht en zolang iemand niet de geest van de Christus heeft, kan hij het niet onderzoeken.

Ik heb het woord "idioot" niet in een aanvallende zin gebruikt. De idioot heeft geen natuurlijke denkzin en ik verwijs alleen maar naar het feit dat de zielse mens geen geestelijke denkzin heeft. Hij heeft net zoveel natuurlijke intelligentie als hij zal hebben na in contact met Christus gebracht te zijn. Maar omdat hij geen geestelijke denkzin heeft, hij is zeker niet gekwalificeerd om de waarheid of onwaarheid van een leer door te geven die is gebaseerd op het woord van God. Hij kan niet voorkomen dat hij zo is, en ik censureer hem er niet voor.

Het andere feit dat er uit springt wordt gegeven in 3:1-4.

"En ik, broeders, kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleselijke mensen, als tot onmondigen in Christus. Ik gaf jullie melk te drinken, geen vast voedsel, want jullie waren nog niet in staat dat te verdragen, ja ook nu zijn jullie daar niet toe in staat, want jullie zijn nog vleselijken, want als er onder jullie jaloezie en twist is, zijn jullie dan niet vleselijk en wandelen jullie niet naar de mens? Want wanneer iemand zegt: 'Ik ben zeker van Paulus,' en een ander: 'Ik van Apollos,' zijn jullie dan niet als de mensen?" (SW)

Paulus richt zich hier tot heiligen. Hij ontkent niet dat ze geestelijk zijn. In feite zijn alle heiligen geestelijk. Maar zij waren ook vleselijk. Ondanks het feit dat ze geestelijk waren, moest hij hen aanspreken als vleselijk. Ze waren vleselijk en dit overheerste hun daden en veel van hun denken. Al wat ze konden doen was de meest eenvoudige feiten van het evangelie verteren, iets wat Paulus "melk" noemt. Diepere waarheden betekenden niets voor hen. Ze stonden klaar om deze diepere leer te verwerpen.

Waarom waren zij vleselijk? Omdat ze sektarisch waren. Sommigen behoorden bij de Apollosgroep, andere noemden zichzelf de Paulusgroep. Deze breuk had nog niet de openlijke oppositie bereikt van de ene groep tegen de andere, die in deze dagen te zien is. En indien zulk een houding van hun kant hen diskwalificeerde voor het onderzoeken van Paulus en zijn onderwijs, wat zullen wij dan zeggen van de sektarische heiligen van vandaag?

Daarom is de andere klasse die gediskwalificeerd is, en wiens onderzoek wel de minste beuzelarij is, sektarische heiligen. Ze wandelen naar de mens. Alle denominaties zijn naar de mens. Ze zijn gebaseerd op het denken van de mens, en dit is wat hen gaande houdt. Omdat zij Gods onderwijs verworpen hebben voor de belijdenissen van mensen, is het geen wonder dat zij de heilige Schrift niet kunnen onderzoeken.

Ik herinner me heel goed de dag dat ik "ingewijd" werd om te preken. Een groep predikanten vormde zichzelf tot een "presbiterium" en onderzocht mij. Ze vroegen me geen enkele maal of ik de heilige Schrift geloofde. Ze lazen me de geloofsbelijdenis voor en vroegen me of ik er mee instemde. Dat deed ik en zei dat. Na veel ceremonie verklaarden zij mij een ingewijde dienaar met het gezag om te preken en de "riten" toe te dienen. Eťn verrichtte de "opdracht" en overhandigde mij bij de afsluiting de Bijbel, zeggend: "Onderwijs dit." Als ik dat in die dag in hun bijzijn had gedaan, zou ik bij de volgende conferentie meteen geŽxcommuniceerd zijn geworden! Want zelfs de King James vertaling leert zo duidelijke als Engelse woorden het kunnen uitdrukken, de redding van heel de mensheid!

De woorden van Paulus die onmiddellijk vooraf gaan aan de tekst geven veel licht. "Laat men ons dan beschouwen als afgevaardigden van Christus en beheerders van geheimen van God. Dit, tenslotte, wordt gezocht in de beheerders: dat iemand getrouw gevonden moge worden"(1 Korinthe 4:1,2;SW).

Na een groot aantal jaren opende God mijn ogen om dingen te zien die al die tijd al in de Schrift stonden. Hij deed dit omdat Hij mij had gekozen om te getuigen - nu er een juiste tijd voor was gekomen - dat de Mens, Christus Jezus, Degene is Die Zichzelf geeft als vrijkoopsom voor allen (1 Tim. 2:5,6). Onmiddellijk rees de vraag: "Zal ik het onderwijzen?" Ik zag al snel dat mijn koers bepaald zou worden door mijn denken over wiens afgevaardigde en dienaar ik was. Was ik eigendom van de denominatie? Als dat zo was, dan was ik hun afgevaardigde. Maar nee! Ik ben een afgevaardigde van Christus! Ik ben Gods dienaar. Aan wie dan zou ik trouw zijn?

Hier in dit zakenleven verwachten we dat een hulpsheriff trouw is aan de man bij wie hij in dienst is. Indien ik Christus' hulp ben, dan heeft Hij iets voor mij te doen in Zijn dienst. Indien ik Gods dienaar ben, wordt van mij verwacht dat ik Hem trouw ben in mijn werk van het toedienen van evangelisch voedsel aan Zijn huishouden.

Toen ik op deze koers begon, werd ik opnieuw onderzocht. Maar het werd gedaan door sektarische heiligen. Mijn onderzoekers waren niet gekwalificeerd. Ze waren vleselijk. Al wat zij konden verteren was melk. Het gevolg van hun onderzoek was tegengesteld. Ik verwachtte het. Dit was voor mij de minste beuzelarij.

Sommige heiligen onder hen waren niet sektarisch. Zij keurden mijn koers goed en zijn vandaag enkele van mijn meest enthousiaste medestanders. Maar de meest opvallende steun kwam van hen die in contact stonden met Christus en nooit de experimentele gevolgen er van hadden gedood door zich te associŽren met de een of andere sektarische orde. Zij bouwden een prieel in hun gemeenschap, en later, met de hulp van sommigen die het sektarisme hadden afgelegd, richtten ze een tabernakel op. Dit was vlakbij de kerk waar ik verkeerd was onderzocht.

In Glenville houden we samenkomsten, gesponsord door heiligen die niet sektarisch zijn. Ik heb op dezelfde wijze tien andere ecclesias opgebouwd.

Beheerders van Gods geheimen! Paulus kon enkele van deze geheimen niet bekend maken aan de KorinthiŽrs, omdat ze sektarisch waren. Het Christendom is beroofd van het onderwijs van onze apostel, niet omdat ze niet in de Bijbel staan, maar omdat de heiligen te sektarisch zijn om ze te zien.

Indien de wereld en de hedendaagse kerk onze koers afwijzen, mag u er zeker van zijn dat u op de juiste weg bent. Van geen van beide is gekwalificeerd om u te onderzoeken.
www.hetbestenieuws.nl