God is echt GOD
door William B. Screws
? - 1961

The Pilgrim's Messenger

"Have a pattern of sound words which you hear from me, in faith and love
which are in Christ Jesus."--11 Timothy 1:13
Published Monthly By W. B. SCREWS, Glennville, Georgia
Twenty-five Cents a Year

Volume XXI

June, 1942

Number 11.

Entered at the postoffice at Glennville, Ga., as second-class matter.

Ik ben diep dankbaar dat God aan zoveel mensen een besef van Zijn macht en liefde heeft gegeven. Vrijwel iedere dag praat ik met iemand die gelooft dat God het universum werkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil, en dat leven en dood in Zijn handen is - niet in de handen van een mens. Jonge mannen, die in militaire dienst moeten, moeders en vaders die thuis achterblijven, bezonnen mensen die de wreedheid van boze natiën zien, velen van deze zijn teruggevallen op God en Zijn macht en liefde, als onze enige bescherming.

Het is een zaak van dankbaarheid dat mensen, bij de duizenden, wegkeren van de aanbidding van de mens, en zien dat de grootste van mensen in zware zaken kunnen handelen met de uiterste kinderachtigheid, wanneer God hen over laat aan het leiderschap van boze geestelijke machten. Als één persoon hebben deze duizenden het gevoel dat dit land en onze geallieerden een vreselijke kastijding zullen krijgen, en dat dit in overeenkomst is met Gods plan. Zij geloven dat het ten goede van ons zal zijn, en de toekomst er de vrucht van zal zien.

Let op: er is een wijdverspreide erkenning dat God GOD is, meer dan ik ooit heb geweten. Dit is niet te vinden onder de ultra religieuzen. Zij worden teveel in beslag genomen door hun eigen belangen, en met hun geloof in Gods onvermogen om met hen bezig te zijn. Deze erkenning van de soevereiniteit van God is voornamelijk te vinden onder hen die nooit in de schijnwerper van de religieuze wereld hebben gestaan.

Dat God het universum bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil (Efeze 1.11), is een bevredigende waarheid voor hen die geleerd hebben dat God het nooit nodig heeft om verantwoording af te leggen van wat Hij aan het doen is. Maar voor hen die Hem niet het recht geven van absolute soevereiniteit, kan deze passage niet waar schijnen. Geen vol vertrouwen in Hem hebbend, kunnen zij Hem niet zien als de bron van alles. Zodra we zien dat de rechtvaardiging van allen Zijn doel is (Romeinen 5:18), de redding van allen (1 Tim. 2:3-6), en de verzoening van het universum (Kol. 1:20), en dat alles tussen het begin en de voleinding een noodzakelijke stap is voor het bereiken van het doel, zien we niet alleen dat Jij het universum doet werken, maar berusten we er in en danken Hem er voor.

Job, de man die dat sprak wat recht was over JAHWEH (Job 42:7), vraagt in alle oprechtheid: "... zullen wij het goede ontvangen van de Elohim en zullen wij het kwade niet ontvangen?"(Job 2.10;SW). Aangezien we leren het goede alleen te waarden door een ervaring van kwaad, is er niets vreemds als God het kwaad over ons brengt. Zijn belangrijkste doel is Zichzelf te onthullen. Hoe zou iemand Hem kunnen waarderen voor wat Hij is, tenzij er een ervaring met kwaad is geweest? Adam had niet meer waardering voor god dan een varken heeft voor de boom waarvan de pruim valt. Dit is de reden waarom het voor hem noodzakelijk was in een ervaring van kwaad gebracht te worden.

Sommige van de meest majestueuze woorden die ooit door JAHWEH werden gesproken, zijn in Jesaja 45 te vinden. Maar voor de gemiddelde religieuze persoon schijnen ze gedeeltelijk onwaar. Hier zijn ze: " Ik ben JAHWEH en er is geen andere; buiten Mij is geen Elohim. Ik omgord jou, maar jij kent Mij niet. Opdat zij zullen weten, van de opgang van de zon en van het westen, dat er niemand is buiten Mij. Ik ben JAHWEH en er is geen ander. Vormer van licht en Schepper van duisternis, Maker van welzijn en Schepper van kwaad. Ik, JAHWEH, ben Maker van al deze"(Jes. 45:5-7;SW).

Wanneer de zon onder is en de duisternis om ons heen valt, en we ons bevreesd voelen en kleine kinderen dichtbij hun ouders komen, is het JAHWEH Die de duisternis heeft geschapen, net zoals het Hij is Die het licht formeert wanneer de zon zich boven de oostelijke horizon vertoont. Vrede is Zijn schepping, en dat is ook het kwaad. Hij die zou willen zeggen dat God vrede maakt maar dat kwaad geen schepping van Hem is, is gewoon zijn ongeloof aan het uitzenden.

Er is een toekomstige periode van vrede. Daarover jubelen we door geloof. Oorlogen zullen ophouden en vrede spreidt haar mooie vleugels uit over heel de aarde. Wanneer dit gebeurt zal het een handeling van JAHWEH zijn. Maar niet meer dan het huidige kwaad Zijn maaksel is. Voordat de wereld zal leren dat oorlogen nutteloos zijn, moet het kwaad toenemen. Natiën moeten uitgeput raken. De vechtkracht van de mens moet de bodem bereiken. Er moet ongekend lijden zijn. Dit kwaad zal de mensheid voorbereiden om de vrede op prijs te stellen die door de Vredevorst op de aarde zal worden gebracht. De wereld van de mensheid had nooit om deze Vorst gevraagd. Mensen hadden teveel vertrouwen in zichzelf. Dat vertrouwen moet verloren gaan in de overwinning door het kwaad, voordat de wereld klaar zal zijn voor Hem Die vrede brengt.

Mensen hebben grotendeels het vertrouwen verloren dat de massa zaken kan regelen. Ze keren zich meer en meer naar leiders. Zelfs in ons eigen land [de USA] is er een gevoel van hulpeloosheid, voor zover het de wijsheid van de menigte betreft, en we vertrouwen meer en meer op de wijsheid van één man. In andere landen aan beide zijden van deze titanenstrijd, kijkt de mensheid op naar leiders, meer dan naar zichzelf. Dit zal voortgaan tot er een wereldwijde confederatie is die naar één man opkijkt om de zaken van de wereld te runnen. Ook hij zal er niet in slagen de mensen te geven wat zij wensen. Wanneer het falen van de dictator ten volle openbaar is geworden door zijn beschamende nederlaag op de vlakte van Megiddo, zal de wereld klaar zijn voor de Vredevorst. Het is dan dat Hij het stuur in handen zal nemen.

Zij die een eigen programma hebben, hebben noch de tijd om Gods programma te overdenken, noch het geloof om te geloven dat Hij er een heeft. Ze zullen toegeven dat er inderdaad een programma is, maar dat het er een is dat God aan hen heeft gegeven om uit te voeren. Ze geloven niet dat Hij hen precies verteld heeft wat het is, maar dit toont alleen maar Zijn geloof in het menselijk vermogen iets te bedenken dat beter is dan Hij zou kunnen voorstellen! Daarom verdoen pastors zo veel tijd met het plannen wat te doen, en hoe het te doen.

Ik heb een jongeman in gedachten die, in vroeger dagen, met kennelijke interesse luisterde naar de waarheid. Nu minacht hij niet alleen de waarheid, maar ook zij die deze spreken. Wat er gebeurd is? Wel, hem is een vooraanstaande plaats gegeven in de kerk, en op zijn schouders ligt veel van de taak van het uitvoeren van hun programma. Hij zou alle tijd die besteed wordt aan het luisteren naar wat het programma van God is, zoals in dit boek beschreven, beschouwen als verspilling van tijd.

Zulke mensen zullen, als ze eerlijk zijn, zeker weten dat het programma van de mens snel aan het vallen is. En als ze oprecht zijn moet het hen vaak een angstig moment geven. Zij kunnen niet vooruit kijken, noch kunnen zij geloven dat er iets beters is, tenzij men het kan bedenken en ten uitvoer kan brengen.

Maar veel gedachtenlozen weigeren te zien dat de inspanningen van de mens falen. Ze geloven dat hun genialiteit nog iets zal bedenken dat zal werken. Een man preekte in een zoektocht naar Johannes' uitspraak: "Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde." Het duurde hem een week om aan te tonen dat de mensen "Johannes niet in de steek zullen laten," maar echt zijn visioen zullen realiseren. "Johannes zei dit vanwege zijn geloof in de mensheid en dit geloof zal ten volle gerechtvaardigd worden, wanneer de mensheid echt zulke toestanden teweeg brengt als de nieuwe hemel en een nieuwe aarde", zo verzekerde hij de mensen.

Ik wil een niet pretentieuze, maar zeer effectieve bediening noemen die uitgevoerd werd door broeder Remus Thompson uit Augusta. Ik ben er zeker van dat hij liever heeft dat ik zijn naam niet noem, maar ik geloof dat hij mij zal vergeven, want hij weet dat mijn bedoeling goed is. Hij gaat per auto van stad naar stad om zijn werk te doen, en heeft de gelegenheid om vaak een soldaat mee te nemen. Wanneer hij er een een ritje geeft, preek hij tot hen. Zijn manier is als volgt: "Als God voor jou wat te doen heeft na de oorlog, kan geen oorlogswapen jou doden. God, Die het universum maakte, is sterker dan alle landen tezamen. De soldaten van de vijanden van ons land kunnen niet datgene doen wat Gods plan met jou zou dwarsbomen. Hij kan en wil jou beschermen og het slagveld, net zoals Hij dat thuis zou doen. Mocht je toch gedood worden, is het omdat Gods tijd voor jou is om te sterven." De waarheid hiervan grijpt vrijwel iedereen aan en dan gaat hij verder met de grootse leer van de redding van alle mensen te onderwijzen, en de verzoening van het universum. Hij laat hen zien dat God liefde is, en dat Christus een complete Redder is. De meesten van hen geloven het, ook al hebben velen van hen er nooit eerder over gehoord.

Ik zou willen dat het voor mij mogelijk zou zijn de mannen in uniform te bereiken. Ik zou willen dat anderen van de leraren van Gods waarheid dat ook konden doen. Deze leer zou hen betere soldaten maken, en zou meer doen om hun moraal op te vijzelen dan alle dansavonden en andere vormen van verpozing door de regering. In dit verband wil ik mijn lezers vragen mij te vertellen of zij zonen hebben in of Camp Stewart, Ga, of in Camp Gordon, Ga. Het zou kunnen zijn dat ik met hen contact op kan nemen als ik hun namen weet en hoe ze te bereiken. Ze zouden dan onze bijeenkomsten in Glennville en Augusta kunnen bijwonen.

En indien zij van ons die reizen de methode van broeder Thompson zouden overnemen, zou deze irriterende gewoonte van liften, die zo onaangenaam geworden, omgevormd kunnen worden in een zegen voor duizenden. Broeder en zuster Walter H. Bundy, nemen op hun reizen vaak lifters mee, en in veel gevallen zijn zij in staat boodschappen mee te geven die van blijvend voordeel kunnen zijn.

Zoals ik al eerder zei ben ik blij dat God het verstand van zo veel mensen heeft geopend. Ik herhaal dat de meesten van hen geen "stralende lichten" in de kerken zijn. Zij zijn degenen die de tijd hebben om te denken, de waarheid te zoeken, en over Zijn woord te mediteren. Letterlijk duizenden zijn tot de slotsom gekomen dat God Liefde is, en dat Zijn ultieme doel weldadig is en dat Hij Zijn doel zal bereiken.

Wij zijn niet ongevoelig voor het lijden en de ontberingen die door de mannen in de oorlog worden verduurd. Onze harten bloeden voor hen. Ik denk dat een van de meest meelijwekkende uitspraken die ik ooit gelezen heb, de woorden van David zijn: "Er is niemand die naar mijn ziel vraagt"(Psalm 142:4;SW). Het stond gelijk aan te zeggen "Niemand maakte het wat uit hoe ik mij voelde," want de ziel is de zetel van het gevoel. Te moeten lijden en dan te denken dat niemand zich druk maakt, is een zeer trieste ervaring. Te weten dat een buur ziek is of gebrek lijdt, en niet proberen er iets aan te doen, is te berispen. En de overtreding neemt toe wanneer de lijder een heilige is. Zelfvoldaanheid, samen met de kennis dat een lieve heilige lijdt, is een te haten toestand.

Daarom denken we aan de jongens die de vijand tegemoet gaan. We houden van hen. We zouden hen verlichting willen brengen. Maar we denken niet dat de vijand Gods plan voor zelfs maar een van hen kan dwarsbomen. Zij zijn in Zijn hand en wij zijn er zeker van dat dit zo zal blijven. Als ze thuis zouden zijn en er geen oorlog was, dan zouden ze nog steeds in Zijn hand zijn, en van Hem afhankelijk.

Laten wij, zoveel als we kunnen, de grote waarheid verspreiden dat God GOD is.www.hetbestenieuws.nl