Nu slechts één lichaam
door William B. Screws
? - 1961

The Pilgrim's Messenger

"Have a pattern of sound words which you hear from me, in faith and love
which are in Christ Jesus."--11 Timothy 1:13
Published Monthly By W. B. SCREWS, Glennville, Georgia
Twenty-five Cents a Year

Volume XVI

November, 1936

Number 4.

Entered at the postoffice at Glennville, Ga., as second-class matter.

"Israel is, gedeeltelijk, verhard totdat het complement van de natiën binnengaat"
Rom. 11:25

Hoewel dit tekstgedeelte geen data noemt, komt het dichterbij dan enige andere tekst om te vertellen hoe lang de verharding van Israel zal duren. Het zal net zo lang duren, totdat het complement van de natiën is binnen gegaan. Slechts een deel van Israel was verhard. Paulus zelf was een Israeliet en hij was niet verhard. Hij was lid van een groep, die bekend stond als "overblijfsel naar de verkiezing der genade" (Rom.11:5). Allen, behalve dit overblijfsel, waren verhard en de verharding zal blijven voortduren totdat het complement van de natiën binnen gaat.

Verharding betekent meer dan blindheid, het woord dat gebruikt wordt door de King James vertaling. Het betekent zonder gevoel. Het geeft uitdrukking aan de gemoedstoestand van Israel. Christus kan worden gepredikt tot hen, maar zij VOELEN de kracht van het evangelie niet.

De brief aan de Romeinen was geschreven aan de heiligen in Rome (1:7) en de bedoeling van de bediening van Paulus is om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken onder de natiën (1:5). Deze heiligen waren mensen uit de natiën (heidenen) en de apostel verklaarde, dat zij de uitverkorenen van God zijn (8:33). Dus is ook het complement van de natiën, in niet mindere gradatie dan het overblijfsel van Israel, naar de verkiezing der genade.

Een complement is datgene, dat completeert en hoewel dit niet volledig wordt onderwezen in Romeinen, leren we in de brief aan de Efeziërs, dat dit complement van de natiën de ecclesia is, het lichaam van Christus en dit is het complement, dat het hele universum compleet maakt (1:22,23). Dit laatste is niet van belang voor deze discussie. Ik verwees er alleen maar naar om het complement van de natiën te kunnen identificeren als zijnde de ecclesia, dat is het lichaam van Christus.

Deze ecclesia is samengesteld uit het overblijfsel van Israel naar de verkiezing der genade en uit het complement van de natiën. De laatste groep overheerst sterk. Deze groepen verliezen hun onderscheidende identiteit door gedoopt te worden in één geest, in één lichaam (1 Cor.12:13).

De ecclesia, die Zijn lichaam is, kon niet gebouwd worden, totdat Israel verhard werd. Het was geen ongeluk, dat zij verhard werden. Het was niet iets onvoorziens; noch was het een situatie die ontstond tegen de wil in van het plan van God. Hij voorzegde deze verharding door de mond van de oude profeet. In Joh. 12:38-41 wordt ons verteld waarom Israel niet geloofde. "Zij geloofden niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld zou worden, dat hij gesproken heeft "Heer, wie gelooft onze boodschap? En aan wie was de arm van de Heer geopenbaard? " Daarom konden zij niet geloven, want opnieuw zei Jesaja, "Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zouden waarnemen en met het hart niet zouden begrijpen en zich bekeren en Ik hen zou genezen". Deze dingen zei Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak." In andere woorden, Israel gelooft niet, omdat zij niet anders kunnen. De reden, dat ze niet anders kunnen is, omdat God hun ongeloof heeft gepland en bewerkstelligd.

Johannes zei, dat Jesaja deze woorden sprak toen hij de heerlijkheid van God waarnam. Men denkt, dat de verharding van Israel afbreuk doet aan de heerlijkheid van God. Dat is niet zo. Het voorziet Hem juist van heerlijkheid. Hij had de ecclesia, die het lichaam van Christus is, gepland en Hij moet de verharding over Israel brengen om dit plan uit te kunnen voeren. En geen enkele andere groep, aan deze kant van de voleinding van de aionen, zal zo veel heerlijkheid aan God brengen als de ecclesia. Wij zijn Zijn gedicht. Wij zijn Zijn prestatie, Zijn meesterwerk. (Zie Ef. 2:10). Terwijl Israel op aarde soeverein zal zijn, zullen wij tussen de hemelingen de genade beheren. We zijn gered, niet alleen DOOR genade (Rom.3:24) maar ook UIT genade (Ef. 2:8).

De geest heeft een eenheid gecreëerd. Denominaties en "kerken" hebben geen deel aan deze eenheid. Zij vormen de divisies. Maar zij hebben hun nut, hoofdzakelijk om te voorzien in synagoges, die, nadat wij zijn weggenomen van de aarde, de synagoges zullen worden van de satan (Openb. 2:9). Veel leden van het lichaam van Christus zijn in de "kerken", maar er zijn ook vele kerkleden, die geen genade kennen. De laatsten zullen achtergelaten worden, wanneer wij zullen worden weggegrist voor een ontmoeting in de lucht. Tot die tijd zullen sommige leden van het lichaam van Christus in de "kerken" blijven, niet om in geestelijk opzicht zelf ondersteund te worden, (hoewel dit hun doel is), maar om de synagoges te behoeden om, voordat de tijd van God gekomen is, synagoges van de satan te worden.

Deze eenheid is zevenvoudig: één lichaam, één geest, één verwachting, één Heer, één geloof, één doop, één Vader. Van geen van deze kenmerken bestaan er twee. Zijn er twee lichamen, een lichaam van Israel en een ander lichaam van de natiën? Als dat zo is, dan moeten er ook twee verwachtingen zijn - de heiligen van de natiën hebben de verwachting om te worden opgenomen in het hemelse rijk en de heiligen van Israel hebben de verwachting om het aardse koninkrijk te ontvangen. En als we de woorden van Paulus veronachtzamen in Ef. 4:4-6 ten aanzien van het ene lichaam, dan kunnen we net zo goed alles veronachtzamen hetgeen Paulus hier zegt en zeggen dat we twee geesten, twee Heren, twee geloven, twee dopen en twee Vaders hebben!

Gezien het feit dat Paulus in mijn tekst zegt, dat Israel, gedeeltelijk, verhard is geworden TOTDAT HET COMPLEMENT VAN DE NATI?N ZAL BINNENGAAN, hoe kan iemand het dan rechtvaardigen om te zeggen dat er twee lichamen zijn. Welk bewijs is er, dat God nu sommige Israeliërs roept, die een plaats zullen hebben in het aardse koninkrijk, terwijl Paulus ons duidelijk vertelt, dat deze verharding van Israel zal voortduren totdat het complement van de natiën binnen zal gaan? Als deze duidelijke taal niet betekent, dat God niet zal beginnen om Israel voor te bereiden voor het koninkrijk, totdat Hij klaar is met Zijn huidige werk (het roepen van Zijn uitverkorenen uit de natiën om het complement te vormen) - wat betekent het dan wel?

God zal te zijner tijd zeker voor Israel zorgen. Dit is duidelijk en overvloedig verteld in hetzelfde hoofdstuk als waarin mijn tekst staat. Maar op dit moment doet Hij iets anders.

Wij zullen weggegrist worden voor een ontmoeting met de Heer in de lucht, voordat de Dag van de Heer aanbreekt (1 Thes. 5:1-10) en we zien in de toekomst geen enkele ecclesia van Israel op aarde tot na het begin van de dag van de Heer (Openb. 1:10 en de hoofdstukken 2 en 3).

Er is nu slechts één lichaam.
www.hetbestenieuws.nl