Wat en waar is de hel?

door Jim Rodgers

   
Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?
8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er;
9 nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee,
10 ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.

(Psalm 139:7-10;NBG)

22 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.
...
29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

(Matt. 5:22,29;NBG)

omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien.
(Hand. 2:27;NBG)

En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar,
(1Petr. 2:4;NBG)

Een oude "spiritual" gaat zo ongeveer zo: "Niet iedereen die praat over het naar de hemel gaan, gaat er naar toe." Echter, veel van deze zelfde mensen praten over over de "hel" zonder volledig geïnformeerd te zijn over wat God feitelijk over zo'n plaats of toestand vertelt. Ik heb vele malen over het onderwerp gesproken, inclusief jongstleden zondag. Een paar jaar geleden schreef ik ook een boekje over dit onderwerp met als titel: "Wat God over de hel zegt." Het is nog steeds te verkrijgen. Onlangs ontving ik een kopie van een studie, geschreven door een broeder in Fresno, Californië. Hoewel ik in veel zaken niet overeenkom met de traditionele presentatie over dit controversiële onderwerp, ben ik geneigd de eeuwen-oude uitspraak te volgen: "Met stroop kun je meer vliegen vangen dan met azijn." Veel mensen zijn als die aardige meneer die deze week zei: "Ik ben altijd onderwezen, en heb daardoor gedacht, dat de hel een vreselijke plaats is van eeuwige en bewuste kwelling voor onbekeerde zondaren." Jammer genoeg hebben velen niet de tijd genomen te luisteren naar, of te vergelijken, wat buiten hun eigen kerkopvoeding wordt geleerd, en daardoor geen aanleiding gekregen vragen te stellen bij hun waarheden of fouten, of ze te bevestigen. Het zoeken naar de waarheid vereist dat we meer doen dan eenvoudig het geloof en de religieuze waarden hergebruiken die we van onze ouders erven. Maar laat me u waarschuwen dat "op de hoogte zijn" voor u niet automatisch populariteitswedstrijden zal doen winnen!

Laten we de studie zo beginnen: Het woord "hel" wordt 54 maal gevonden in de King James Bijbel, maar zelfs de meest intelligente student zal niet in staat zijn het onderwerp te begrijpen, zonder de hulp van een Hebreeuws-Grieks-Engelse concordantie. Waarom? Omdat "hel", een Anglo-Saxisch woord dat "bedekken" of "verbergen" betekent, door de King James vertaling en andere vroege vertalers werd gebruikt om een verscheidenheid aan Hebreeuwse en Griekse woorden mee te vertalen. In het Oude Testament bijvoorbeeld, wordt het Hebreeuwse woord "sheol" 31 maal met "hel" vertaald. Voorbeeld: Psalm 139:7-10 onthult dat David er vertrouwen in had dat God voor hem zou zorgen, zelfs als hij zou afdalen in de "hel." En wat dacht u van Jona 2:1-2? Jona stelt dat hij drie nachten en dagen in de "hel" was, op de bodem van de zee. Was Jona in een "vurige oven" in de buik van de vis? Ik denk van niet! Hier komt het: "sheol" wordt ook 34 maal vertaald met "graf" en 3 maal met "put". Voorbeeld: Ezechël 31:15 geeft "graf", terwijl vers 17 "hel" te zien geeft, en toch zijn beide in het Hebreeuws hetzelfde woord, dat wil zeggen: sheol. Het is misschien ook interessant te weten dat "graf" in Job 17:13, "put" in vers 16 en "hel" in 26:6 in het Hebreeuws allemaal "sheol" is. Job 3 beschrijft "de stilte van het graf" in de verzen 11 tot en met 22 op dezelfde wijze als Salomo dat doet in Prediker 9:5-10. En dan te denken dat dit woord, dat met "graf" wordt vertaald, op vele andere plaatsen met "hel" wordt vertaald. De traditie wil ons doen geloven dat "hel" iets heel anders is dan stil. Wat een puinhoop!

Dan hebben we ook nog een soortgelijke puinhoop in het Nieuwe Testament, waar dit Anglo-Saxische woord "hel" in de King James vertaling 23 maal voorkomt. Het Griekse woord HADES wordt 10 maal met "hel" vertaald. Voorbeeld: Lucas 10:13-15 en 16:23. Ook GEHENNA, een vallei aan de rand van Jeruzalem(Jozua 15:8; 2Kron. 33:6, waar eens valse goden werden aanbeden), wordt 12 maal met "hel" vertaald. Voorbeeld: Matt. 5:22 en 29. Jesaja 66:24 onthult hoe God denkt deze plaats tijdens de tijd van het Koninkrijk te gebruiken. En alsof het nog niet verwarrend genoeg is, gaven de vertalers het woord TARTARUS, mogelijk een gevangenis voor zondigende engelen, in 2Petrus 2:4 weer met het woord "hel."

Maar wat dan met Lucas 16:23, het controversiële verhaal over de rijke man en Lazarus, dat door velen gebruikt wordt om de ellende van de hel te beschrijven? Ten eerste leren we door Psalm 16:10 te vergelijken met Hand. 2:27, dat "hel", in Lucas 16 staand voor het Griekse woord HADES, hetzelfde is als het Hebreeuwse woord sheol in het Oude Testament, dat we al besproken hebben. De oplossing voor Jezus' gebruik van het verhaal gaat terug naar Lucas 12:12, waar Hij een 5-voudige gelijkenis begint, gericht aan een verscheidenheid aan luisteraars. Het "rijke man en Lazarus" verhaal gaat gelijk op met de onrechtvaardige herders van Jesaja 57:11-12, Jeremia 25:34-36 en Ezechiël 34. Aangezien Lucas 16 bij Lazarus geen melding maakt van "geloof in Christus", of dat de rijke man God afwijst, belooft Jezus eenvoudig dat God ergens in de toekomst de schalen van rechtvaardigheid in balans zal brengen.

Beginnend met Romeinen 6:23 is er meer dan voldoende waarheid te vinden over de "straffen" van God. Het loon voor de zonde is de dood, en niet leven. Voorbeelden zijn te vinden in Genesis 3;19, Deuteronomium 30:15-19 en Ezechiël 18:4. In plaats van "hete en koude plaatsen in de hel" toont Lucas 12:47-48 dat in Gods oordelen zij die meer schuld hebben, meer tuchtiging verdienen.

   


© www.hetbestenieuws.nl