De drie hemelen en Aardes in Gods Programma

door Jim Rodgers

   
en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.
5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat,
6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.
7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.
8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht,
12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.
13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

(2Petr. 3:4-13;NBG)

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
(Gen. 1:1-2;NBG)

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
(Openb. 21:1;NBG)

De vorige Mega-Message1) (Gods redding van hen die op dit moment nog niet in Christus zijn) bracht het feit naar voren dat Gods werken en doelstelling verdeeld zijn in en beheert worden door aionen(niet "eeuwigheden", zoals in Efeze 3:11). In die M-M besproken en vergeleken we de overeenkomsten en verschillen tussen de milleniale(1000 jaren) heerschappij van Christus, dat wil zeggen, de komende aion(Matt. 13:40,49; Efe. 1:21) tegenover de aion die deze opvolgt, de Nieuwe Hemelen en Nieuwe Aarde(Openb. 21 en 22). Volgens Psalm 105:8 zal deze laatste aion 1000 generaties duren. Sommigen denken dat elke generatie 40 jaar lang zal zijn. Dit zal dan vervangen worden door de Voleinding van 1 Korinthe 15:24, waar geen einde aan zal komen.

Zonder 2 Petrus 3:4-13 zouden we maar weinig kennis hebben over deze oude "hemelen en Aarde" schepping, die onder water kwam te staan. Vele kerkorganisaties staan er op dat dit verwijst naar de vloed uit Noach's dagen(Genesis 6 tot 8) en dat Gods oorspronkelijke "scheppingsdagen" alleen naar ongeveer 1600 jaren voor die tijd teruggevoerd kunnen worden. Echter: twee belangrijke feiten vertellen ons dat dit niet het geval is. Het eerste is dat Genesis opent met Gods geest die over het water "siddert" en de scheiding van wateren die al van een eerdere tijd daar waren. Ten tweede: C.I, Scofield's Bible voetnoten erkennen de waarheid die anderen ook gevonden hebben; Gods oorspronkelijke hemelen en Aarde werden niet "woest en ledig" geschapen(Gen. 1:2), maar werden zo op een bepaald moment ná de schepping. Daarom neemt God op de eerste 4 "scheppingsdagen" gewoon de sluier weg, en maakt Hij dat wat Hij geschapen had tijdens de eerste hemelen en Aarde, weer zichtbaar voor verder gebruik. De ontdekking en opgraving van botten en fossielen van prehistorische vormen van dierlijk leven, zoals dinosauriërs, vliegende reptielen, enz, diep in de bodem verborgen, kan dan ook teruggevoerd worden naar een tijd lang voor Noach's dagen, of zelfs die van Adam en Eva, de eerste mensen. Het is interessant op te merken dat deze huidige "hemelen en Aarde" beginnen met een speciale nadruk op de eerste Adam(Gen. 1:26; 2:7) en eindigen met een speciale nadruk op de tweede Adam(Christus - 1Kor. 15:45-47). Voor deze studie echter zullen wij inzoomen op de fysieke voors en tegens van deze "werelden". Zelfs hoewel verdronken zijn door een overvloed aan water, naar 2Petrus 3:5-6, al erg genoeg klinkt, klinkt het nog tam vergeleken bij het vernietigd worden op de vurige manier die op ons afkomt als we de verzen 10 tot 12 lezen met betrekking tot hoe God de huidige "hemelen en Aarde" zal beëindigen. Maar Petrus noemt ze kennelijk samen om zowel een overeenkomst als een tegenstelling te onthullen. Maar wat valt er te vergelijken? Wel, om te beginnen kunnen we geloven dat God schiep met een doel. Het schijnt dat het overvloeien met water van de eerste schepping een vorm van reiniging was, ook al waren er, in tegenstelling tot de vloed van Noach's dagen, nog geen menselijke zondaren. Sommigen denken dat dit een oordeel op zondigende geestelijke wezens, of engelen, was, die toen regelmatige bezoekers van de Aarde waren. Aangezien ik hiervoor geen Schriftuurlijke steun kan vinden, denk ik dat God eenvoudig alle vormen van dierlijk leven op de Aarde en in de lucht(niet in het water) uitwiste, die Hij niet in een tweede schepping(de huidige) wilde overbrengen. Het is mogelijk dat de vreemde vormen van zee-leven die vandaag ontdekt worden, al aanwezig zijn sinds het begin van Gods oorspronkelijke schepping. Maar God kan ook enige aanvullende vissoorten geschapen hebben ten tijde dat Hij Noach toestemming gaf vlees te eten(in Gen. 9:2). Maar mogelijke de belangrijkste feiten zijn wel dat DEZELFDE fysieke Aarde, zon, maan, sterren, enz, "gereinigd" werden en bewaard voor beide werelden.

Toch zouden er veranderingen komen. De huidige Aarde draagt vele littekens, stammend van toen God de eerste hemelen en Aardes wegdeed en/of door al die incidenten tijdens de lange geschiedenis van de Aarde. Er is ongetwijfeld bewijs dat er gigantische meteorieten uit de lucht gevallen zijn, en aardbevingen en watervloeden hebben de niveaus van het land en de loop van rivieren gewijzigd. Genesis 10:25 en 1Kronieken 1:19 vertellen ons dat de Aarde "verdeeld" raakte ten tijde van Peleg. Wij kunnen aannemen dat al de landmassa's oorspronkelijk met elkaar verbonden waren, maar dat is vandaag zeker niet het geval. Diepe boringen in de kusten van Zuid-Amerika en ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in de kust van Afrika, laten bijvoorbeeld zien dat ze eens bij elkaar hoorden. Ook een onderzoek van het zeebed aan de afrikaanse kant van de Middellandse Zee, in de Straat van Gibraltar, onthulde rotsfragmenten en diepe sleuven in de zeebodem die gemaakt werden toen eens de wateren van de Atlantische Oceaan er doorheen gutsten om zo die Middellandse Zee te maken. Er was ook bewijs van oud plantenleven op de bodem van de Middellandse Zee.

Hoe zal dan God de huidige wereld weg doen, om zo plaats te maken voor de Nieuwe Hemelen en Aarde, de derde in opvolging, zoals beschreven in 2Petrus 3:13 en Openbaring 21 en 22? En, indien de huidige wereld werd gered uit de oude wereld, waarom kan de nieuwe wereld dan niet gered worden uit de huidige? Sommigen zullen aanvoeren: "omdat ze tot vernietiging zal worden gesmolten, volgens 2Petrus 3:10 en 12." Er zijn echter andere Schriftplaatsen, sommige toepasbaar op het verleden en andere op de toekomst, waar het op het eerste gezicht lijkt dat God de hemelen en de Aarde volkomen zal vernietigen, maar verder bewijs toont aan dat een reiniging van gebieden en van zondaren de bedoeling is. Zie Jesaja 13:6-11, 13-14; hoofdstuk 24:1-6, 9-21; hoofdstuk 34:1-10, hoofdstuk 51:6; Joël 2:1-11 en Openbaring 6:12-17. Uit deze trek ik de conclusie dat de hemelen en Aarde in Openbaring 20:11 vluchten, opdat de Nieuwe Orde ze kan vervangen. God zal eerst Zijn vurige reiniging doen, daarna radicale reconstructie en dan de rest, volgens Openbaring 21 en 22. Tenslotte: de Nieuwe Hemelen en Gods Voleinding.1) Mega-Message. Zo noemt Jim Rodgers deze korte stukjes.

   


© www.hetbestenieuws.nl