103 redenen om te geloven in Gods Soevereiniteit
en de redding van ALLE mensen.

samengesteld door Elwin R. Roach

49 Schriftplaatsen uit het Oude Testament.
 1. Jes. 46:10 - God kan alles doen wat Hem behaagt.
 2. Dan. 4:35 - Gods wil zal in de hemel en op Aarde gedaan worden, niemand kan Hem tegenhouden daarin.
 3. Spr. 16:9 - de mens wikt, God beschikt.
 4. Spr. 19:21 - de mens wikt, maar Gods Raad blijft staan.
 5. Spr. 16:33 - ELKE beslissing is van de Here!
 6. Psalm 37:23 - de schreden van de mens worden door de Here geboden.
 7. Psalm 33:10 - De Here verbreekt de raad van de natiën en verijdeld hun gedachten.
 8. Psalm 33:15 - God vormt alle harten.
 9. Job 5:17-18 - God verwondt en maakt daarna alles heel.
10. Hos. 6:1-2 - God verscheurt, maar in de derde dag maakt Hij het weer heel.
11. Deut. 32:39 - God doodt, en doet herleven.
12. Psalm 90:3 - God doet de mens verloren gaan, en zegt "Keert weer."
13. Jer. 18:2-6 - God verwerpt een maaksel en maakt het tot een ander maaksel.
14. Klaagl. 3:31-32 - God verstoot niet voor altijd!
15. Psalm 102:18-20 - God zal de ten dode gedoemden bevrijden.
16. Jes. 2:2 - ALLE natiën zullen naar het huis van de Here stromen.
17. Joel 3:21 - God zal niet gereinigd bloed reinigen.
18. Gen. 18:18 - ALLE volkeren op Aarde zullen gezegend worden.
19. Jes. 45:22 - Heel de Aarde krijgt opdracht zich te laten verlossen.
20. Jes. 45:23 - Voor God zal IEDEREEN zich buigen en ALLE tong zal Hem belijden.
21. Jes. 40:3-5 - De snelweg van de Heer zal ALLE mensen in staat stellen ZIj heerlijkheid te zien.
22. Psalm 138:4 - ALLE koningen zullen God loven en prijzen.
23. Psalm 72:17 - ALLE natiën zullen God gezegend noemen.
24. Psalm 86:9 - ALLE natiën zullen God aanbidden en ALLE mensen zullen gezegend zijn.
25. Jes. 52:10 - HEEL de Aarde zal de redding van God zien.
26. Psalm 65:2-4 - ALLE vlees zal tot God komen.
27. Jes. 11:9 - De Aarde zal vol zijn van de kennis van God.
28. Psalm 66:3-4 - Vijanden zullen zich onderschikken en HEEL de Aarde zal aanbidden.
29. Jes. 19:14-25 - Egypte en Assyrië zullen hersteld worden.
30. Eze. 16:55 - Sodom zal hersteld worden.
31. Psalm 68:18 - God zal alle gevangenschap gevangen nemen en bij de mensen wonen.
32. Jes. 54:5 - Hij zal God van de HELE AARDE genoemd worden.
33. Psalm 22:25-29 - ALLEN zullen zich herinneren en zich tot de Here wenden.
34. Psalm 145:9-10 - God is goed voor ALLEN en genadig voor Zijn werk.
35. Psalm 145:14 - De Here ondersteunt ALLEN die vallen en ALLEN die gebogen zijn.
36. Psalm 145:15 - De ogen van ALLEN wachten op God en Hij zal hen te juister tijd vlees geven.
37. Psalm 145:16 - God zal het verlangen van ALLEN bevredigen.
38. Psalm 145:9 - De Here is goed voor ALLEN.
39. Psalm 145:10 - AL uw werken prijzen u (u,lezer, bent één van Zijn werken!)
40. Psalm 24:1 - De Aarde is van de Here en de volheid daarvan en zij die daarin wonen.
41. Jes. 25:6 - De Heer zal voor ALLE mensen een feestmaal aanrichten.
42. Jes. 25:7 - Hij zal de sluiter wegnemen die over ALLEN is.
43. Jes. 25:8 - Hij zal de dood(ALLE dood) verzwelgen in overwinning.
44. Jes. 25:8 - Hij zal de tranen afwissen van ALLE gezichten.
45. Jer. 32:35 - Het kwam nooit in zijn gedachten op om zonen en dochters door het vuur van Moloch te laten gaan.
46. Psalm 135:6 - De Here deed wat Hem behaagde in de hemel, op Aarde en in de zee.
47. Jes. 26:9 - Als Gods oordelen over de Aarde gaan, dan zullen de mensen rechtvaardigheid leren.
48. Jes. 53:11 - Hij zal het werk van Zijn ziel zien en tevreden zijn.
49. Gen. 12:3 - Alle geslachten op Aarde zullen gezegend worden.

En nu 54 Schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament.

1. Efe. 1:11 - God werkt ALLE dingen uit naar de raad van Zijn wil.
2. Joh. 8:29 - Jezus doet ALTIJD wat de Vader behaagt.
3. ITim. 2:4 - God wil dat ALLEN gered worden.
4. IJoh. 4:14 - Jezus is gezonden om Redder van de wereld te zijn.
5. Joh. 4:34 - Jezus doet de wil van God Die Hem gezonden heeft.
6. Joh. 12:47 - Jezus kwam om ALLEN te redden.
7. ITim. 2:6 - Jezus gad Zichzelf als losprijs voor ALLEN.
8. Joh. 5:36 - Hij zal afmaken waar Hij aan is begonnen.
9. Joh. 4:42 - Jezus is de Redder van de WERELD.
10. Joh. 12:32 - Jezus ALLEN tot Zich trekken.
11. Heb. 7:25 - Jezus is in staat tot het uiterste te gaan om te redden.
12. Kol. 1:15 - Jezus is de Eerstgeborene van HEEL de schepping.
13. Kol. 1:16 - door Hem werden ALLE dingen geschapen.
14. Rom. 5:15-21 - In Adam zijn ALLEN veroordeeld, in Christus leven ALLEN.
15. I Kor. 15:22 - In Adam sterven ALLEN, In Christus leven ALLEN.
16. Efe. 1:10 - ALLEN komen tot Hem bij de volheid van de tijden.
17. I Kor. 15:26 - De dood, de laatste vijand, zal vernietigd worden.
18. Phl. 2:9-11 - IEDERE TONG zal belijden dat Jezus is Heer!
19. I Kor. 12:3 - Men kan niet belijden zonder de HEILIGE GEEST.
20. ROm. 11:26 - HEEL Israël zal gered worden.
21. Hand. 3:20-21 - wederoprichting van ALLE dingen.
22. Luc. 2:10 - Jezus zal de vreugde van ALLE mensen zijn.
23. Efe. 2:7 - Zijn genade zal te zien zijn in de komende aionen.
24. Heb. 8:11-12 - ALLEN zullen God kennen.
25. Luc. 3:6 - ALLE vlees zal de redding Gods zien.
26. Titus 2:11 - Genade is aan ALLEN verschenen.
27. Rom. 8:19-21 - De schepping bevrijdt van verderf.
28. Kol. 1:20 - ALLEN met God verzoend.
29. I Kor. 4:5 - ALLEN zullen God loven.
30. Jac. 5:11 - het eind dat de Here geeft is vol van genade.
31. Openb. 15:4 - ALLE natiën zullen aanbidden wanneer zijn de oordelen zien.
32. II Kor. 5:17 - ALLEN zullen in Christus een nieuwe schepping worden.
33. Rom. 11:32 - ALLEN zijn onderworpen aan ongeloof; genade over ALLEN.
34. Rom. 11:36 - ALLES is uit God, door Hem en tot Hem.
35. Efe. 4:10 - Jezus zal ALLE dingen tot volheid brengen.
36. Openb. 5:13 - De HELE schepping looft God.
37. I Kor. 15:28 - God zal zijn Alles in ALLEN.
38. Openb. 21:4-5 - Geen tranen meer, ALLE dingen zijn nieuw geworden.
39. Joh. 5:25 - ALLE doden die horen zullen leven. En daarom...
40. Joh. 5:28 - ALLEN in het graf zullen horen en naar voren komen.
41. Joh. 6:39 - En dit is de wil van de Vader... dat NIETS verloren gaat.
42. Joh. 6:12 - Verzamel de brokken... opdat niets verloren ga.
43. I Kor. 3:15 - ALLEN gered, maar als door vuur.
44. Marc. 9:49 - Iedereen zal met vuur gezouten worden.
45. II Kor. 5:15 - Jezus stierf voor ALLEN.
46. I Joh. 2:2 - Jezus is de verzoening voor de zonden van GEHELE wereld.
47. Rom. 11:15 - Verzoening van de wereld.
48. Heb. 2:2 - Hij de erfgenaam van ALLE dingen.
49. Joh. 3:35 - ALLES is in Zijn handen gegeven.
50. Joh. 17:2 - Jezus zal aionisch leven geven aan ALLES wat de Vader Hem geeft.
51. Joh. 6:44-45 - ALLEN zullen over God leren en komen.
52. I Tim. 4:9-11 - Jezus is de Redder van ALLEN.
53. Hand. 13:47 - Redding, tot aan het einde van de Aarde.
54. Gal. 3:8- ALLE natiën zullen gezegend worden.
© www.hetbestenieuws.nl