Hoezo: "In Christus allen?"
door André Piet
www.goedbericht.nl

HOEZO: "IN CHRISTUS ALLEN"?

Vraag: Dat alle mensen "in Adam" begrepen zijn, snap ik. De hele mensheid stamt immers van hem af. Maar waarom zijn ook alle mensen "in Christus" begrepen. Wat is daar de logica van?

Voor het antwoord op deze vraag moeten we teruggaan naar de schepping. Van Christus lezen we:

... in Hem zijn alle dingen geschapen...
Kolosse 1:16

Het gaat hier niet specifiek over de mensheid maar over héél de schepping. Zoals een plant zich reeds bevindt in het zaad waaruit het ontstaat, zo is Christus de kiem waarin heel de schepping haar oorsprong heeft. Dat is antwoord één.

Een tweede aanwijzing komen we op het spoor wanneer we in Genesis 1:27 lezen (letterlijk vertaald):

... En God schiep de mens IN ZIJN BEELD; in Gods beeld schiep Hij hem..

Wat is dat beeld van God? Of beter: wie is dat beeld van God? Paulus werpt daar in zijn brieven een zeer bijzonder licht op. Het Beeld van God blijkt niemand minder te zijn dan "de Zoon van Gods liefde"!

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van elk schepsel
Kolosse 1:16

.... zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het Beeld van God is.
2Korinthe 4:4

Toen God de mens schiep, deed Hij dat in Zijn Beeld...d.w.z. in Christus! Dat houdt in dat toen Adam geschapen werd, hij reeds "in Christus" was! Christus was er vóór Adam en stond zelfs 'model' voor Adam. Adam is een 'replica' van het Origineel, Christus.

De ijzeren consequentie hiervan is, dat aangezien de totale mensheid besloten is "in Adam" zij daarvóór reeds besloten is "in Christus"! M.a.w. als Adam lotsbepalend is voor de mensheid (en hoe waar is dat!), veel méér moet Christus dat zijn. Omdat Christus het Origineel van de mensheid is, kan het niet missen dan dat Hij ook de uiteindelijke bestemming van de mensheid bepaalt. Hij is de Eerste en dus ook de Laatste. Niet voor niets noemt Paulus Hem ook: "de laatste Adam".

Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
1Korinthe 15:45

Let wel: de laatste Adam. Niet de twééde Adam. Deze uitdrukking zou ruimte openlaten voor de mogelijkheid dat het opnieuw 'mis' zou gaan, zoals bij de eerste Adam. Nee, Christus is de laatste Adam, zodat Hij Degene is die het lot van de mensheid definitief bezegelt. Interessant is dat Paulus het woord "laatste" kort tevoren nog gebruikte, toen hij schreef:

De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood...
1Korinthe 15:26

Wanneer de dood buiten werking wordt gesteld, dan triomfeert het leven. Zoals nu op aarde alle leven verzwolgen wordt door de dood, zo zal straks de dood verzwolgen worden door het (overwinnings-)Leven!

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
1Korinthe 15:22

Zo absoluut universeel als de eerste waarheid is, zo absoluut universeel is de laatste waarheid. Alle mensen zijn stervelingen... "in Adam". Zó zullen "in Christus" alle mensen worden levendgemaakt. Let er overigens op dat er staat: "in Christus allen" en niet: "allen in Christus". Deze wijze van formuleren betekent dat de laatste "allen" onmiskenbaar dezelfde zijn als de eerste "allen".
En wie nóg mocht twijfelen, raad ik ten slotte aan de volgende twee verzen héél aandachtig te lezen.

...gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.
Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen tot zondaren gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.
Romeinen 5:18,19
www.hetbestenieuws.nl