Het doel van het zuiverend vuur van geloof
door Travis Penner

Ik ben er van overtuigd dat als er enige trans-bedeling waarheid zou bestaan, het deze zou zijn: Geloof wordt geperfectioneerd in beproeving. Voor de meesten van ons in het Lichaam was de eerste dag dat wij het geloof verstonden dat Vader aan ons heeft gegeven, een bergtopervaring was. Er is geen "high" hoger dan je bewust te worden dat onze Vader een liefhebbende God IS en ook rechtvaardig in al Zijn wegen. Het lijkt alsof we van horizon tot horizon kunnen zien, glashelder; voor de eerste keer in ons leven worden we niet langer verward door alle mystieke misten van religieuze praatjes, waar iedere tegenstelling op de een of andere manier bewijs is van een allesoverstijgende God Die wij niet kunnen begrijpen.

Wanneer Vader ons Zijn geloof schenkt, zien we eindelijk dat Zijn wegen recht zijn, en dat Zijn wegen begrepen kunnen worden door hen met wie Hij Zijn geheimen deelt.

Onvermijdelijk moeten allen die de bergtop ontdekken uiteindelijk hun weg terugvinden naar de vallei, waar dit nieuw geschonken geloof nu getest moet worden.

Jacobus 1:2-4

"2Acht alles vreugde, mijn broeders, wanneer jullie zouden vallen in allerlei beproevingen,
3 wetend dat het testen van jullie geloof volharding voortbrengt.
4 Laat nu de volharding een perfect werk hebben, opdat jullie perfect mogen zijn en ongeschonden, in niets tekort komend."(SW)

Het is moeilijk vreugde te verstaan wanneer ons beproevingen overkomen. Het kan zijn door het verlies van een geliefde, of zelfs hun verraad, het verlies van een baan, de dood van een kind, het geweld in het leven, enzovoort. Er is in deze duistere aion geen einde aan beproevingen. Het is in deze beproevingen dat ons geloof z'n diepste test ondergaat: willen we vertrouwen in een liefdevolle God, dat ieder van deze valleien waarin we reizen bedoeld zijn om ons geloof te zuiveren, om ons zelfs diepere waarheden over Hem te leren, Hem heerlijkheid te brengen?

Net zoals goud gezuiverd moet worden in het vuur van een smeltkroes, zo is het voor ons geloof noodzakelijk gezuiverd te worden in de smeltkroes van het testen in dit leven. Iedere keer dat goud in het zuiverend vuur wordt gedaan rijst de onzuiverheid naar de oppervlakte. Men noemt dit slakken. Deze slakken moeten weggeschept worden. Iedere keer dat dit proces wordt herhaald, wordt het goud zuiverder en kostbaarder (1Pet. 1:6-7).

Dit is de reden waarom wij ons verheugen. Indien we niet getest zouden worden zouden we ons geloof niet kennen. Waar is dan ons vertrouwen? Hoe zouden we de waarde er van kennen als het niet getest zou worden? Het is voor ons voordeel dan we deze beproevingen ontvangen. Als uw geloof niet getest zouden worden, hoe zou u weten dat het echt is?

HebreeŽn 11:1

"Geloof nu is de aanname van het verwachte, een overtuiging van het niet gezien zijnde" (SW)

…ťn ding is zeker: De wereld stelt vragen bij ons geloof. Om het grof te stellen: we hebben geen enkel bewijs dat wat we geloven echt is. De Bijbel is ons enige anker en enige vuurtoren in deze donkere aion. Maar daarnaast is er voor ons geen aantoonbare reden om te geloven die door de vijf menselijke zintuigen kan worden waargenomen. We zijn er van overtuigd dat wat God heeft gesproken waar is, en dit is onze verwachting.

Onze overtuiging wordt zelfs nog meer zeker; als beproevingen ons aanvallen verzekert ons geloof ons de weg te blijven volgen en voort te gaan het evangelie te omarmen en uit te dragen dat Paulus aan ons onthulde.

Het is dit vertrouwen dat ons ver voorbij hen van deze huidige tijd leidt, zowel religieus als ongelovig: dat ALLES van God is (2 Kor. 5:18). Of we nu denken dat ons beproevingen overkomen vanwege onze eigen dwaasheid of op ons worden geworpen door de grillen van de wereld, we blijven standvastig in dat God volkomen de controle heeft en de absolute Voortbrenger is van iedere beproeving. Vreemd genoeg geeft dit ons troost wanneer we ons bewust worden dat Hij de controle niet kwijt is.

Laten wij getroost worden door deze woorden van Paulus, die ons er aan herinneren dat onze Redder Zelf ook in Zijn geloof werd getest toen Hij op deze aarde was.

HebreeŽn 12:1,2.

"1 Zeker, als gevolg dan ook, leggen wij, een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggend, alle beletsel en populaire zonde af. Mogen wij de voor ons liggende wedstrijd rennen met volharding,
2 uitziend naar de Inwijder en Volmaker van het geloof, Jezus, Die, in plaats van de vreugde die voor Hem lag, het kruis verdroeg, de schande verachtend, en gezet is aan de rechterkant van de troon van God."(SW)

En terwijl we ons in deze beproevingen bevinden, laten we ons dan troosten en elkaar er aan herinneren dat de heerlijkheden die te komen staan, veruit het lijden overstijgen dat we vandaag verduren. In feite, zoals Paulus schreef, zijn ze niet eens waard vergeleken te worden met de toekomende aionen.

2 Thessalonicenzen 1:3-12

"3 Wij behoren God altijd te danken over jullie, broeders, zoals waardig is, dat jullie geloof bloeit en de liefde van een ieder van jullie voor elkaar toeneemt,
4 zodat wijzelf in jullie roemen in de ecclesias van God over jullie volharding en geloof in al jullie vervolgingen en de verdrukkingen die jullie verdragen,
5 een tonen van het rechtvaardig oordeel van God in het jullie waardig achten van het koninkrijk van God, waarvoor jullie ook lijden,
6 aangezien het juist is dat God jullie verdrukking aan de verdrukkers terug betaalt,
7 en aan jullie, de verdrukten, verlichting geeft, met ons, in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met Zijn krachtige boodschappers,
8 in vlammend vuur wraak gevend aan degenen die God niet waargenomen hebben en degenen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.
9 Dezen zullen de boete betalen van aionische uitroeiing, weg van het gezicht van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn sterkte,
10 wanneer Hij zal komen om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, ziende dat het getuigenis van ons bij jullie werd geloofd, in die dag.
11 Daarom bidden wij ook altijd voor jullie dat jullie waardig geacht zouden worden voor de roeping van onze God en alle behagen van goedheid en werk van geloof, in kracht zouden vervullen,
12 zodat de Naam van onze Heer, Jezus, verheerlijkt mag worden in jullie, en jullie in Hem, naar de genade van onze God en de Heer, Jezus Christus."(SW)

Met liefde en alle bemoediging in Christus Jezus, uw broeder,

Travis Penner
© www.hetbestenieuws.nl