God, de oorzaak van waarnemen, zien en horen.

door Tony Nungesser

"1 Dit zijn de woorden van het verbond dat de Here Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond dat Hij met hen bij Horeb gesloten had.
2 Mozes dan riep geheel Israël tot zich en zeide tot hen: Gij hebt alles gezien wat de Here in het land Egypte voor uw ogen Farao, al zijn dienaren en zijn gehele land heeft aangedaan:
3 de grote beproevingen, die gij met eigen ogen gezien hebt, die grote tekenen en wonderen.
4 Doch de Here heeft u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag.
5 Veertig jaar liet Ik u door de woestijn trekken; de klederen die gij droegt zijn niet versleten evenmin als de schoenen aan uw voeten.
6 Brood hebt gij niet gegeten, wijn of bedwelmende drank niet gedronken, opdat gij zoudt weten, dat Ik de Here, uw God, ben."

(Deut. 29:1-6;NBG)

Waarom deed God dat?

Veertig jaren lang gaf Hij ze niet het vermogen om waar te nemen, te zien of te horen wat Hij hen in werkelijkheid aan het geven was. Veertig jaren lang was Israël verloren in de wildernis. Als God hun waarnemingsvermogen had geopend, hun ogen had geopend en hun oren had geopend, dan ze niet heel die tijd verloren zijn geweest.

Totdat en tenzij God onze waarnemingsvermogen opent om waar te nemen, totdat Hij onze ogen opent om te zien en totdat Hij onze oren opent om te horen, zullen wij het niet kunnen.

De mensheid, aan zichzelf over gelaten, kan niet datgene ontvangen wat van God is.

"6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet:
8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. "

(Rom. 8:6-8)

"Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. "
(1Kor. 2:14)
Ja, beste lezer, er bestaat niet zoiets als dat God de mens een keuze geeft om te geloven of niet te geloven, zonder dat Hij er voor zorgt dat ze wel of niet geloven.

Wanneer het evangelie uitgaat van de mond van de evangelist over alles wat God bereikt heeft voor de mensheid door de dood, begrafenis en opstanding van Zijn Gezegende en Eniggeboren Zoon, kán de mensheid het niet geloven, omdat ze niet in staat zijn het te geloven! God moet hun waarnemingsvermogen openen om waar te nemen, hun ogen openen om te zien en hun oren openen om te horen... en dan, en alleen dan, zullen ze waarnemen, zien en horen.

We danken God voor onze redding omdat we onszelf niet kunnen redden. Door God te danken zeggen we feitelijk dat God ons gered heeft en wij niet onszelf.

En we danken God dat in de verre toekomst Hij voor de rest van de mensheid zal doen wat Hij zo genadevol voor ons deed bij het openen van onze waarneming, ogen en oren, waarvan getuigd wordt in Filippenzen 2:9-11...

"9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,
10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!"
Dank U God, voor onze redding! Amen!© www.hetbestenieuws.nl