Woorden zijn geest!


door Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij ťťn woord slechts ťťn grondbetekenis kan hebben.

Vroeger, toen ik nog een Christen* was en naar de kerk ging, was ik van mening dat God Zichzelf aan Zijn schepping bekendmaakte op twee manieren. Enerzijds was er het geschreven Woord van God en anderzijds de "mondelinge openbaringen" die mensen kregen, zoals profetieŽn, woorden van kennis, etc., kortom de uitingen die werden toegeschreven aan de gaven van de Geest.

Sinds 1994 is mijn visie hierop veranderd: ik geloof nu dat het geschreven Woord van God het ENIGE middel is waardoor God Zichzelf en Zijn Plan onthult aan de schepping.

Regelmatig krijg ik nog steeds de - uiteraard bekend klinkende - opmerking van Christenen dat God "mťťr is dan Zijn Woord". Aha, interessante opmerking! Dat klinkt namelijk zo vroom, hŤ? Groot respect voor God hebben ze!, zul je dan denken. Daarmee rechtvaardigen ze al die "profetieŽn, tongen en andere (kennis)gaven van de Geest" die naast Gods Woord worden gezien als onderdeel van Zijn communicatie. Helaas zijn dit holle klanken (1TimotheŁs 6:20), en zijn het ongezonde woorden (2TimotheŁs 1:13) die alleen een uiterlijke vorm hebben, maar geen inhoud en kracht.

Maar waarom ben ik dat van mening? Graag wil ik mijn visie op dit onderwerp met je delen.

Het is uiteraard de moeite waard om te onderzoeken hoe het nou werkelijk zit, en waarom ik dus van visie ben veranderd.

Noot* Nadrukkelijk ben ik geen Christen meer omdat het woord van toepassing is op iemand die zich beweegt binnen het (systeem van) Christendom. Deze wereldreligie is namelijk corrupt vanaf haar wortels (zie ook: Wanneer is iemand een ware gelovige).

Correct snijden (of indelen)

Laten we beginnen met deze vraag, met name aan Christenen:

Geloof je ECHT dat Gods Woord - de Schrift - bestaat uit de Woorden van GOD?
Indien ja, hoe belangrijk zijn die geschreven Woorden dan ECHT voor jou?
Hoe weet de mens in deze tijd Wie God is? Door een droom of openbaring? Nee, via Zijn geschreven Woord!
Hoe weet de mens in deze tijd wat Zijn Plan is? Door een profetie of visioen? Nee, via Zijn geschreven Woord!
Het is dus zaak om heel goed te snappen hoe Gods Woord is opgebouwd en samengesteld! Kijk eens naar de volgende passage:

"Streef er naar jezelf beproefd te presenteren voor God, als een onbeschaamd werker, het Woord van de waarheid juist snijdend" - 2TimotheŁs 2:15

Waarom zegt Paulus dit? En waarom noemt hij het Woord van God uitgerekend hier het Woord van de waarheid? Deze belangrijke instructie gaat over het op een correcte manier onderscheiden van zaken die God over Zichzelf en Zijn plan aan de schepping heeft onthuld. Wat nu volgt, komt wellicht onwaarschijnlijk over maar is wel een feit: wie geen juist onderscheid maakt in Gods woorden staat NIET in de waarheid. Er dient onderscheid te worden gemaakt naar:

1. Doelgroep => de IsraŽlieten of de heidenen (niet-IsraŽlieten)?
2. Tijd => voor welke periode was dit bestemd?
3. Perspectief => is de uitspraak in de passage absoluut (vanuit Gods oogpunt) of relatief (vanuit oogpunt van de mens)?

In dit artikel leg ik de nadruk op de invalshoek Tijd.

Zoals bekend, is de tijd een schepping van God. De tijd kan worden verdeeld naar diverse invalshoeken, waaronder:

a. Afstand tussen God en schepping: Aionen => dit zijn relatief lange tijdperken waarin een bepaald wereldsysteem van toepassing is en werkt; (Het Griekse woord aion wordt door Bijbelvertalers ten onrechte vertaald met eeuwigheid of wereld. Het kan evt. vertaald worden met eeuw.)
b. Besturing op aarde (huishoudingen): Beheerperioden en Bedelingen => dit zijn perioden waarin bepaalde (huishoudelijke) regels gelden en werken, maar ook waarin bepaalde zaken door God worden uitgedeeld.

In dit artikel leg ik de nadruk op de invalshoek Besturing (of Beheer) op aarde.

De tijd is door God verdeeld in verschillende perioden van beheer. In de Griekse grondtekst staat oikonomia (bijvoorbeeld EfeziŽrs 3:2) wat huishouding betekent. Ons woord economie herken je hier ongetwijfeld in terug. In een huishouding gelden altijd bepaalde regels. Tijdens die perioden van beheer doet God namelijk verschillende dingen waarvoor ook steeds andere regels gelden. Sommige dingen gelden door verschillende perioden heen en andere niet.

Waarom doet Hij dat nou? In Zijn wijsheid gebruikt Hij deze perioden om de mensheid op te voeden op diverse terreinen. De rode lijn van deze methode zal blijken te zijn dat de mens niet in staat is zichzelf te besturen en te redden, laat staan de wereld besturen en redden!

Er is maar Eťn Die dat kan, en Hij is de Enige die door God daartoe is aangesteld en gemachtigd: Christus Jezus!

Gods communicatie

In de loop van de verschillende tijden heeft God op diverse manieren gecommuniceerd. Zullen we Zijn Woord zelf aan het woord laten?

"In vele delen en op vele manieren spreekt God, vanouds sprekend tot de vaders in de profeten, in deze laatste van de dagen tot ons in de Zoon,..."
HebreeŽn 1:1

Het is - denk ik - zeker herkenbaar dat God voorheen sprak via de profeten, maar nu via Zijn Zoon, Christus Jezus. Dit is zo, vanaf Hij op het aardse toneel verscheen. Over Hem staat geschreven dat Hij het Woord is!

"En het Woord werd vlees en sloeg zijn tent op onder ons..."
Johannes 1:14

Dit slaat op Hem! We weten dat Hij het Woord is. Alles in het geschreven Woord verwijst immers naar Hem, en niemand anders. Alles in Gods Plan draait om Hem!

Als God nu met ons communiceert in Zijn Zoon (= het Woord), dan doet Hij dat maar op ťťn manier: via Zijn geschreven Woord. Dat bestaat immers uit Gods Woorden!

En toch haalt men diverse passages in hetzelfde Woord aan om "aan te tonen" dat er ook gaven zijn van de Geest. Dat is een gruwelijk misverstand, dat ontstaan is door het onjuist snijden van het Woord van de waarheid. Indien je dit niet correct snijdt, sta je namelijk niet in de waarheid.

Het is van groot belang dat we kunnen onderscheiden in welke periode van beheer we nu leven, namelijk in het tijdperk dat verborgenheid (of geheim) betekent. Dit is de periode die God reeds vůůr aanvang van de tijden verborgen heeft gehouden voor iedereen totdat Hij het bekend heeft gemaakt aan Paulus, zoals EfeziŽrs 3:9 vermeldt: "en allen opheldering te geven over wat de huishouding van het geheim inhoudt, dat verborgen was in de aionen in God, Die het al schept, ..."

De drie perioden van beheer (huishoudingen dus), die vooraf gingen aan de huidige periode van verborgenheid, werden alle gekenmerkt door respectievelijk:

1. het dichtbij zijn,
2. het opnieuw aanbieden, en
3. de deur die nog op een kier openstond

van het beloofde Koninkrijk waarin IsraŽl 1000 jaar lang als koninklijk priesterschap zou regeren op aarde, samen met Jezus, hun Messias.

De daarbij horende en heersende kenmerken bestonden uit tekenen die zichtbaar en merkbaar waren voor de zintuigen, namelijk wonderwerken, genezingen, demonische manifestaties en uitdrijvingen, etc. Dat waren de tekenen die toen het Koninkrijk aankondigden en die het opnieuw zullen begeleiden wanneer het Koninkrijk een feit is in de nabije toekomst!

Maar toen ... werd de deur naar het Koninkrijk - tijdelijk - gesloten. Dit werd een feit toen Paulus een passage citeerde uit de profeet Jesaja die hij door heilige Geest heeft ontvangen. Dat kun je lezen in Handelingen 28:27-28:

"Want het hart van dit volk is verhard en de oren, zij horen zwaar. En hun ogen sluiten zij, opdat zij niet misschien met de ogen zullen waarnemen en met de oren zullen horen en met het hart zullen verstaan en zich zouden bekeren. En Ik zal hen genezen [zie ook Jesaja 6:9,10]. Laat het dan aan jullie bekend zijn dat aan de natiŽn deze redding van God werd gezonden en zij zullen horen!"

Let wel, er staat dat de natiŽn zullen horen, NIET zien! Gods Woorden zijn altijd zorgvuldig gekozen.

En vandaag de dag is de deur naar het Koninkrijk nog steeds gesloten, en is IsraŽl tijdelijk terzijde gesteld, maar er komt een moment dat God Zijn handelen met IsraŽl zal vervolgen.

Het spreekt dus vanzelf dat de tekenen, die hoorden bij IsraŽl en (de komst van) het Koninkrijk, ook niet meer van toepassing zijn totdat het Koninkrijk weer voor de deur staat, en dan definitief!

Nu is mijn vraag: hoe verklaar je dan dat er nu - vooral in de Pinkster- en Evangelische wereld - zoveel nadruk wordt gelegd op tekenen en wonderen? Omdat ze op een verkeerde wijze het Woord van de waarheid snijden. Het onderscheid dat ze maken in tijden en gelegenheden is niet correct.

Echter, nu wordt het subtieler. Terecht zul je dan vragen: "Maar er komen in het Woord toch ook wondergaven van de Geest voor in de gemeente die het Lichaam van Christus is?" Ja, inderdaad is dat zo.

En hiermee komen we toch weer uit bij het juiste onderscheid in tijden en gelegenheden. Waarom? Weet je nog wat Paulus zei in 1KorinthiŽrs 13:9-10? "Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer de volwassenheid zal komen, zal wat ten dele is weggedaan worden."

Wat houdt dan de volwassenheid in? Dit gaat over de volwassenheid van het Lichaam van Christus als geheel. Daarvan denken velen dat het pas bereikt zal zijn bij de wegrukking (ook "opname" genoemd) waarvan gesproken wordt in 1Thessalonicenzen 4:17 en 1KorinthiŽrs 15:51-52.

Maar is dat waar? Nee. Als dŠt waar zou zijn, hoe kun je dan zeker weten dat je bij de groep hoort die het Lichaam van Christus is? Want, wanneer ben je dan volwassen? Als dat pas bij de wegrukking zou zijn, dan spreekt het de volgende passages tegen:

"..in Wie ook jullie het Woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in Wie ook jullie, gelovend, verzegeld zijn met de geest van de belofte, ..."
EfeziŽrs 1:13
"En bedroef de heilige geest van God niet, in welke jullie verzegeld zijn voor de dag van de verlossing."
EfeziŽrs 4:30

Verzegeling is zekerheid! Als er een zegel op zit, dan is dat zegel NIET meer te verbreken door iemand anders dan de Verzegelaar zelf! En we hebben het hier over de geest van de belofte! Dat is nu al het geval voor deze groep mensen, nietwaar? Newsflash: de volwassenheid, waar Paulus het over heeft in 1KorinthiŽrs 13:10, is allang een feit! Sinds wanneer dan? Sinds Paulus het Woord van God completeerde (voltooide). Dat was namelijk zijn voorrecht volgens Colossenzen 1:25.

Zolang het Woord nog niet compleet was, maakte God gebruik van wondergaven om bepaalde zaken - fragmentarisch - bekend te kunnen maken in de gemeente. Logisch toch?

Vergeet niet dat Gods Woord het middel is waardoor Hij Zichzelf en Zijn Plan onthult aan de schepping. Nu het geschreven Woord van God helemaal compleet is - en de eindredactie volkomen GeestgeÔnspireerd is uitgevoerd door Paulus - mogen we er dus met een gerust hart van uit gaan dat daar - zwart-op-wit - alles staat wat God ons wil bekend maken m.b.t. Zijn Persoonlijkheid en ontzagwekkende Plan van wijsheid en redding!

Geeft dat geen rust? We hoeven niet meer te twijfelen aan de profetieŽn of openbaringen van mensen, en ons afvragen of ze wel 100% kloppen met wat de Geest zegt. Ga er gerust van uit dat GEEN ENKELE rechtmatig is c.q. klopt, simpelweg omdat het niet samenvalt met Gods plan voor deze tijd.

Het is het Woord van God alleen (en dan uitsluitend in de oorspronkelijke talen, dus niet de vertaling!) dat 100% klopt met wat de Geest zegt.

Let wel, ondanks het feit dat we dienen te leren welk juist onderscheid in het Woord van de waarheid gemaakt dient te worden, staat er ook geschreven:

"Alle Schrift is door God geÔnspireerd en voordelig voor onderwijs, voor blootlegging, voor correctie en voor opvoeding, in rechtvaardigheid, ..."
2TimotheŁs 3:16

Hoe kun je geestelijk groeien? Wat is de enige manier? Door de Schrift te bestuderen.

Maar men geeft het niet zo gemakkelijk op. De volgende aanval komt eraan: "Maar het Woord bestaat toch slechts uit letters? Hebben we niet geleerd dat de letter doodt, maar de Geest maakt levend?"

Deze passage komt uit 2KorinthiŽrs 3:6. Als je de context doorneemt dan zie je meteen dat het daar gaat over de wet van Mozes. Meteen na vers 6 staat geschreven in vers 7-8:

"Maar indien de bediening van de dood, die in letters gegrift is op stenen, kwam met heerlijkheid, zodat de zonen van IsraŽl niet in staat waren in het gezicht van Mozes te staren, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, die teniet gedaan wordt, zal dan niet de bediening van de geest veel meer in heerlijkheid zijn?"

Dat werd dus de bediening van de dood genoemd! Geen wonder, als je als volk belooft dat je je aan de wet zult houden terwijl je daar NOOIT aan zou kunnen voldoen! Het gevolg was heftig en resulteerde inderdaad in vele doden!

Over die letter werd gesproken. Die letter - gegrift op stenen - doodt inderdaad.

Waar gaat het om?

Woorden zijn expressies van gedachten! Denk even met me mee:
- Jezus is het vleesgeworden Woord.
- Het geschreven Woord van God bestaat uit Zijn Woorden, en verwijst uitsluitend naar Jezus.

Welke conclusie trek je hieruit? Dit is wat Jezus Zelf zegt:

"De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen enkel goed. De WOORDEN die Ik tot jullie gesproken heb zijn GEEST en zijn LEVEN."
Johannes 6:63

Zou Jezus liegen, denk je? Nee toch?

Letters vormen samen woorden. Op zich betekenen woorden op papier helemaal niets, totdat God door Zijn geest jouw verstand opent en de woorden laat leven in je binnenste. Je zult dan snappen en realiseren wat deze woorden daadwerkelijk inhouden. Waarom? Omdat het ook God is Die jouw hart opent en je de wil schenkt, zodat je de woorden gaat bestuderen met eerbied, wetende dat dit Gods Woorden betreffen. En dan zul je ook beseffen dat woorden feitelijk geest zijn, en daarom kunnen kwetsen of blij maken. En dan ben je ook pas echt geestelijk, zoals geschreven staat in 1KorinthiŽrs 2:15: "Maar de geestelijke mens onderzoekt het alles, maar hij zelf wordt door niemand onderzocht."

De mensen die denken dat Gods Woord maar een deel is van Gods communicatie, die zijn feitelijk ziels. De ziel is onze wereld van alle bewuste zintuiglijke waarneming en is veel meer verbonden met het lichaam dan met de geest, juist vanwege onze zintuigen. De zielse mens is dus gericht op uiterlijkheden, op zintuiglijke waarneming. Dat is precies het geval met tekenen als wonderen, genezingen en overige zichtbare manifestaties. Dat willen deze mensen graag zien. En dit zegt Gods Woord daarover in 1KorinthiŽrs 2:14: "Maar een zielse mens ontvangt niet wat van de geest van God is, want voor hem is het dwaasheid, en hij kan het niet weten, omdat het alleen geestelijk onderzocht kan worden."

Hieruit volgt logischerwijs dat geestelijk zijn sterk verband houdt met BESTUDERING van het Woord van God. Interessant hŤ? Geestelijk zijn is dus geestelijk GERICHT zijn. Bestudering heeft te maken met studie. Studie kan alleen maar effectief en rendabel zijn als er logisch wordt gedacht, zaken worden vergeleken en verbanden worden gelegd. Ook hier heeft Gods Woord de bevestiging van in 1KorinthiŽrs 2:13: "...waarvan wij ook spreken, niet in woorden geleerd door menselijke wijsheid, maar geleerd door de geest, het geestelijke met het geestelijke vergelijkend."

Een enkele jaren geleden uitgevoerde test in Tokyo, Japan, zag er als volgt uit:

Men vulde twee glazen potten met een zelfde hoeveelheid gekookte rijst die in ťťn pan was klaargemaakt. Op pot A plakte men een sticker met het woord "vers", en op pot B plakte men een sticker met het woord "bedorven". Vervolgens plaatste men de twee potten op een tafel bij een druk metrostation, waar er dus veel mensen langs liepen. Binnen ťťn dag was de rijst in pot B daadwerkelijk bedorven, terwijl de rijst in pot A nog zeker vijf dagen daarna goed bleef! Deze test is trouwens vele malen daarna herhaald, en steeds met hetzelfde resultaat.

Hoe kwam dat? Dat kwam uiteraard door de gedachtengolven die de voorbijgangers - zelfs onbewust! - op de twee glazen potten wierpen, vanwege de stickers.

Het gaat erom waar ons brein op gefocust is, en uit welke bron de informatie gehaald wordt. Als we onze focus structureel richten op de juiste woorden, met de juiste (dus Goddelijke) definitie, dan ontstaat er een prachtig proces: ons denken wordt vernieuwd, waardoor we hervormd worden! Dat is wat Gods Woord ook zegt in Romeinen 12:2 - "... en word niet gelijk gevormden aan deze aion *1), maar worden jullie omgevormd *2) door de vernieuwing van het denken, zodat jullie onderzoeken wat de wil van God is: het goede en welgevallige en volgroeide."

Noot
*1) Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk - met zowel een begin als een einde - waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3e aion. Aion kan evt. met eeuw vertaald worden. De Bijbelvertalers vertalen het ten onrechte met eeuwigheid of wereld.
*2) In het Grieks staat hier een woord dat metamorfose betekent!

God en Zijn Woord

Ten slotte blijft er ťťn vraag over. Is God mťťr dan Zijn Woord, of is Hij niet mťťr dan Zijn Woord? Nu kunnen we de vraag hopelijk gemakkelijker beantwoorden.

Kwantitatief gezien is God uiteraard veel meer dan Zijn Woord, omdat er in Hem veel meer is dan er staat beschreven.

Kwalitatief gezien is God uiteraard NIET meer dan Zijn Woord, omdat Hij er Zelf zorg voor draagt dat wij via Zijn Woord leren Wie Hij is, en wat Zijn Plan is. Kortom, precies wat wij moeten weten.

Ga er maar gerust van uit dat het vooral draait om de juiste woorden, maar sterker nog: om de juiste betekenis van woorden! En dan ga je beter begrijpen wat Paulus bedoelde met de uitdrukking "een patroon van gezonde woorden" in 2TimotheŁs 1:13: "Heb een patroon van gezonde woorden, die jij van mij hoort, in geloof en liefde die in Christus Jezus is."

Laten we het woord "genade" als voorbeeld nemen. Is dat een gezond woord? Hoewel het inderdaad in Gods Woord voorkomt, weten we nog niet of het gezond is! Waarom niet? Omdat iedereen het kan gebruiken: zowel gelovigen als ongelovigen. Als een ongelovige dat gebruikt, dan heeft het geen enkele waarde en is het dus ook ongezond. Dan is het een uiterlijke vorm.

Het gaat namelijk om realisatie. Pas wanneer we ons realiseren wat "genade" daadwerkelijk betekent, dan hebben we de inhoud te pakken. Pas dan is het woord gezond in onze denkwereld, en kunnen we het op een juiste wijze toepassen. En dŠt kan alleen Gods Geest in ons bewerkstelligen. Het gaat dus nooit om (uiterlijke) vorm, maar om inhoud.

De woorden in Gods geschreven Woord zijn zorgvuldig door Hem Zelf gekozen, nauwgezet gestructureerd en opgebouwd, waarbij elk woord zevenmaal is gezuiverd (Psalm 12:6). Deze woorden zijn hťt enige middel dat God vandaag de dag gebruikt - via inspiratie door Zijn Geest - om Zichzelf aan ons te onthullen zodat wij komen tot de realisatie van Hem en Zijn Christus.© Peter Meye