Gods Woord: wat er staat en wat er lijkt te staan


door Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Er is een overvloed aan duidelijke passages in Gods Woord waarin de waarheid onomwonden staat opgetekend: God is de Redder van ALLE mensen! Dit doet Hij dankzij het VOLTOOIDE werk van Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, die hét Offer is door Wie de dood, alle zonden en alle kwaad tenietgedaan zullen worden.

Zodanig duidelijk is het, dat er geen verkeerde interpretatie aan kan worden gegeven.

De door God uitgekozen oorspronkelijke talen, Hebreeuws en Grieks, zijn daar de garantie voor: dit zijn namelijk de enige talen die zuiver zijn. In een zuivere taal heeft elk woord slechts één grondbetekenis.

Maar er zijn zeker ook passages aan te wijzen in Gods Woord waarin het tegendeel van die eerdergenoemde waarheid LIJKT te staan geschreven, en waarin het ook niet zo duidelijk LIJKT te zijn omschreven.

En het zijn deze passages die erom vragen om nader bestudeerd te worden. Het zijn ook deze passages die zichtbaar maken tot welke groep mensen je behoort:

a. degenen met een hart dat serieus op zoek is naar de waarheid, ongeacht de gevolgen voor zichzelf;
b. degenen die in hun hart prima kunnen leven met de huidige situatie van onrechtvaardigheid, en daartoe de makkelijke weg volgen van de meerderheid en van “wat de leider zegt”.

Groep a. denkt kritisch na, legt verbanden, bestudeert echt de betekenis van de woorden in de grondtekst en kijkt dus ook onder de oppervlakte. Kortom, het doel is om de waarheid te vinden, al betekent het: verandering van uitgangspunten, beeld en richting, reputatieschade, gezichtsverlies bij familie, vrienden, kennissen en verdrukking voor zichzelf.

Groep b. koestert de eigen opvattingen en tradities, omdat die hen vaak goed uitkomen, en hen bijvoorbeeld achting en respect bezorgen in hun eigen kring. Daarnaast hebben ze een goed gevoel over zichzelf ten opzichte van “zondaren” of anderen die niet zoals zijzelf zijn. Deze groep mensen leest de Bijbel veelal oppervlakkig met het doel om bevestiging te krijgen van hun eigen (traditionele) opvattingen.

Hartsgesteldheid

God plaatst namelijk MET OPZET zaken in Zijn Woord die verkeerd geïnterpreteerd KUNNEN worden! Waarom doet Hij dat nou? Hij doet het om de volgende RELATIEVE reden:

1. De mensen, die in hun hart van de waarheid houden, onderscheiden zich door de extra moeite die ze ervoor doen, vinden vervolgens altijd de waarheid en kunnen getuigen van de persoonlijke rijkdom die het hen oplevert.
2. Degenen die in hun hart NIET van de waarheid houden, zien hun zoektocht schijnbaar bevestigd. Waarom schijnbaar? Omdat wat ze vinden in werkelijkheid alleen aan de oppervlakte waar lijkt, indien ze bijvoorbeeld Gods Woord niet echt serieus nemen en geen rekening houden met de context.
"Het is de heerlijkheid van Elohim om een zaak te verbergen en de heerlijkheid van koningen om een zaak te onderzoeken."
Spreuken 25:2

Het begint bij de gesteldheid van het hart.

Het zijn de mensen met een onderzoekend hart, een hart dat daadwerkelijk God wil leren kennen via Zijn Woord, aan wie de waarheid wordt bekendgemaakt. Je kunt ze herkennen aan hun kritische houding ten aanzien van wat ze horen en zien, en aan het feit dat ze bereid zijn om die extra moeite te doen om echt te graven in Gods Woord. Hoe kun je weten dat ze van de waarheid houden? Plaats het vergrootglas erboven en zie dat, als het erop aankomt, deze mensen bereid zijn om de vaak nare en pijnlijke consequenties te dragen ten behoeve van de waarheid. Hun focus is om God te leren kennen zoals Hij werkelijk is en om te kunnen groeien in de realisatie van Hem.

Laten we als voorbeeld de eerdergenoemde waarheid nemen van de redding van ALLE mensen, die op diverse plaatsen in de Schrift te lezen is, o.a. in Johannes 3:17, Johannes 12:32, Johannes 12:47, 1Timotheüs 2:4-6, 1Timotheüs 4:10, 1Johannes 2:2, Kolossenzen 1:20.

Mensen die in de verborgen schuilhoeken van hun hart hopen dat hun schofterige werkgever, vervelende buurman, beledigende tante of pestende collega voor altijd gepijnigd wordt, gaan – vaak onbewust – op zoek naar “bewijzen” voor “eeuwige pijniging”. En als ze dan passages daarover WILLEN vinden in Gods Woord, dan zullen ze die ook ogenschijnlijk vinden. Dit is veelal de oorzaak van het verkeerd interpreteren van vele passages. Deze mensen zullen altijd op zoek gaan naar wat hun gehoor streelt en hun onrechtvaardige hart bevestigt. Daartoe keren ze zich dus af van de waarheid en gaan achter mythen aan (2Timotheüs 4:3-4).

Een voorbeeld van zo’n houding is te vinden bij de profeet Jona, die van God de opdracht krijgt om naar de grote stad Ninevé te gaan om haar ondergang aan te kondigen: God zou die stad – met meer dan 120.000 bewoners – namelijk na 40 dagen doen omvallen. Jona deed met tegenzin wat van hem gevraagd werd, dus volledig ongeïnspireerd. Maar het Woord raakte allen en de hele stad toonde berouw, tot de koning aan toe!

En toch hoopte Jona dat God Ninevé zou doen omvallen! Dit is mijn parafrase: hij ging buiten de stad, kocht een kaartje 1e rang en een zak popcorn, en dacht: “Zo, nu ga ik eens genieten van een prachtig schouwspel. Tja, dan moeten ze maar niet zo zondig zijn!”

Maar God spaarde Ninevé. Hij voerde Zijn oordeel niet meer uit. En, wat denk je? Jona werd boos! Nogmaals: hij hoopte er toch op dat de stad vernietigd zou worden!

Herkenbaar? Het is menselijk, nietwaar? We hebben allemaal wel eens dat gevoel gehad. Het probleem is dat men dit gevoel van pseudo-superioriteit wilt behouden TEN KOSTE VAN DE WAARHEID! Kijk, dan gaat er iets mis…

De sleutel ligt altijd relatief dichtbij

Weet je, God plaatst altijd “een sleutel bij de deur”. Je kunt ook zeggen “een sleutel net onder de oppervlakte”. Dat is een manier om vaak vrij gemakkelijk de waarheid te achterhalen ALS je er echt op bent gericht om de waarheid te vinden!

Enkele voorbeelden heb ik hieronder vermeld zodat het wat duidelijker wordt.

Denk bijvoorbeeld aan alle plaatsen in de Schrift waar het woord “eeuwigheid” of “eeuwig” staat vermeld. Stel dat je zelfs maar een gerucht hoort over de keuze van het woord “eeuwigheid” in de vertaling, wat is dan je houding? Schuif je het meteen terzijde als “onzin”, of luister je leergierig en ga je dan meteen op onderzoek uit? Met weinig inspanning kom je er namelijk al snel achter dat het volkomen verkeerd vertaald is en iets heel anders betekent, namelijk “aion”. Dit is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. Deze ontdekking brengt een volledig andere beeldvorming en verwachting van Dé Levende God teweeg, en je realiseert je daardoor ook welke vaak desastreuze gevolgen dát heeft gehad in de theologie van het Christendom!

Denk maar aan het oordeel over de natiën in Mattheüs 25:32. Als je die passage ietwat onverschillig doorneemt, en je later leest over de schapen en de bokken, dan ben je vergeten dat er in het begin duidelijk stond dat het natiën betreffen en dus geen individuen. Verder kom je er bij een beetje serieuze studie vrij snel achter dat het niet gaat om het eindeloze lot van “de (on)gelovige mens” maar om de positie op aarde tijdens de 1000 jaren – namelijk de 4e aion – van de natiën die Israël goed/slecht hebben behandeld.

Waarom gebruikt God bewust stijlfiguren in Zijn Woord? Waarom zei Jezus tijdens de laatste maaltijd, terwijl Hij het brood brak, “Dit IS mijn lichaam?” Woww, heeft dát verstrekkende gevolgen gehad binnen de Katholieke kerk! Soms zo triest dat het humoristisch is! Jezus had kunnen zeggen “Dit is ALS mijn lichaam”, maar Hij deed dat niet.

Gevolg? Mensen die graag van rituelen houden, hebben dit tot één van de meest absurde rituelen ooit gemaakt, genaamd “transsubstantialisatie”. Geweldige uitdrukking hè? Tja…alleen al om het uit te kunnen spreken heb je een theologische én doctorale graad nodig!

Transsubstantialisatie betekent namelijk dat de bekende hostie, tijdens de avondmaalviering van de Katholieke kerk, door hen wordt gezien als het LETTERLIJKE lichaam van Christus dat als materie in die hostie zit.

Denk ook aan het VERHAAL van “de rijke man en Lazarus” in Lukas 16. Als je het graag wilt dan grijp je dit verhaal meteen aan om “te bewijzen” dat het gaat om “eindeloze pijniging”, “want het is immers toch geen gelijkenis?”

Maar als je echt kritisch op zoek gaat naar de waarheid dan neem je Gods Woord serieus en dan ga je uit van bepaalde, veelal bekende, waarheden. Dan zul je ontdekken dat er in de originele talen, Hebreeuws en Grieks – dus het echte Woord van God – geen leestekens en hoofdletters voorkomen, noch indeling in hoofdstukken en verzen. Deze zijn door mensen aangebracht in de vertalingen vanuit eigen inzichten en tradities. Dus zul je ontdekken dat er aan het begin van Lukas 15 wel staat dat het om een gelijkenis gaat en dat die uit vijf delen bestaat, waarvan dit verhaal het vijfde deel is. En als je ziet dat het dus wel degelijk een gelijkenis betreft, dan bestudeer je het vervolgens vanuit die (Joodse) mindset (= denkhouding), met heel andere resultaten en conclusies!

Lezen we wat we willen lezen, of wat er staat?

Een bekende passage die ik aanhaal om aan te tonen dat God uiteindelijk iedereen zal redden, staat opgetekend in 1Timotheüs 4:10: "want hierom zwoegen wij en worstelen wij, dat wij vertrouwd hebben op de levende God, Die Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen."

Hoe duidelijk kan Gods Woord zijn?

En toch, toch spelen Christenen het klaar om te focussen op het deel “speciaal van gelovigen”! Alsof het eerdere deel “Redder van alle mensen” er niet toe doet!! En dit is Gods Woord, waaruit geciteerd wordt, dus Gods Woorden! Zou God Zichzelf tegenspreken? Sterker nog, spreekt de uitdrukking “speciaal van gelovigen” het eerdere deel “Redder van alle mensen” tegen?

Tsjonge, wat zielig is dat.

Dezelfde uitdrukking komen we tegen in Galaten 6:10, waar staat: “Daarom dan: als we de gelegenheid hebben, werken wij het goede voor allen, maar speciaal voor de familieleden van het geloof.” Werken wij dan plotseling niet meer het goede voor allen, maar alleen voor de familieleden van het geloof??

Het Griekse woord voor “speciaal” – “malista” – betekent NIET exclusief, maar juist inclusief – op een speciale manier.

De betekenis van de uitdrukking “speciaal van gelovigen” is simpel: gelovigen hebben namelijk een eerdere roeping dan degenen die nu nog ongelovig zijn.

Hoe moeilijk is dat? Maar ook: hoe is jouw houding ten aanzien van deze informatie? Word je blij omdat iedereen gered wordt en God daadwerkelijk liefde blijkt te zijn, en de werken van Zijn handen echt nooit verloren laat gaan? Of word je boos, net zoals Jona, omdat je stiekem gehoopt had dat God die verschrikkelijke buurman, of die genadeloze misdadiger, etc., eindeloos zou pijnigen?

Vooruit dan, nog een voorbeeld om het af te leren. Er staat geschreven: "Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden" – 1Korinthiërs 15:22.

Als ik Christenen wijs op het feit dat God allen Levend (= onsterfelijk) zal maken, terwijl ik deze passage gebruik als één van de vele voorbeelden, dan interpreteren ze dit bijna allemaal zoals zij het willen zien, namelijk: de “allen” in Adam betreft echt de hele mensheid, maar de “allen” in Christus betreft alleen hen die in Christus zijn tijdens hun leven hier op aarde, dus degenen die nu geloven!

Ze willen dat gewoon graag zien, omdat het hen beter uitkomt. Dan voelen ze zich beter dan anderen.

Maar, dat kán niet kloppen als je de zin blanco – als buitenstaander – doorneemt. Je hoeft alleen te kijken naar de woorden “evenals” en “zo” om te zien dat het hier om een perfecte vergelijking gaat.

Daardoor concludeer je al snel dat zowel de “allen” in Adam als de “allen” in Christus echt de hele mensheid betreffen! Uiteindelijk zullen allen namelijk geloven! Lees Jesaja 45:23, Romeinen 14:11, Filippenzen 2:10.

Zo zijn er uiteraard legio (typen) voorbeelden op te noemen.

Houd er s.v.p. rekening mee dat elk woord in de Schrift zeer zorgvuldig en nauwkeurig is gekozen en zevenmaal is gezuiverd! Dat is Psalm 12:6.

Het is met deze mindset dat we Gods Woord zouden bestuderen, zodat we mogen stilstaan bij alles wat er opgetekend staat, wetende dat niets wat vermeld wordt zonder reden is.

God doet dat gewoon. Hij plaatst zogenaamde “zachte valstrikken”, zodat de mensen met een slechte houding van het hart erover vallen en daardoor geoordeeld kunnen worden tot hun eigen voordeel en opvoeding. Hij zendt dus een werking van misleiding zodat die mensen kunnen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloven, maar genoegen scheppen in onrechtvaardigheid (2Thessalonicenzen 2:11-12).

Het is zeer interessant en indrukwekkend om te zien hoe Dé God Zijn Woord heeft geïnspireerd en welke delicate balans Hij daarin heeft aangebracht!© Peter Meye