De grootste manifestaties van Gods kracht in deze tijd


door Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Wat zijn de grootste manifestaties – of uitingen - van Gods kracht in deze tijd, en waar zijn ze te vinden? Als ik deze vraag stel aan de doorsnee Christen, dan krijg ik steevast een antwoord in termen van wonderen en tekenen, zoiets als: “De genezing van een ongeneeslijk zieke!” of “Het opwekken van een dode!”

En de locatie? Tja, dat zijn vaak ontwikkelingslanden, zoals “Heb gehoord dat in Afrika de grootste wonderen plaatsvinden!” of “Nee hoor, zelf heb ik gezien hoe God geweldige dingen heeft gedaan in Zuid-Amerika!” en ga zo maar door! Het zijn vooral de Evangelische Christenen die dit soort antwoorden het vaakst geven.

Wanneer er in de nabije toekomst inderdaad een grote “opwekking” komt, gepaard gaand met geweldige wonderen en tekenen, dan zal iedereen – met name de Evangelische Christenen – dit van harte verwelkomen. Het zal niet bij hen opkomen uit welke bron dit alles vandaan komt. Ze zullen niet eens vermoeden dat deze wonderen en tekenen zullen plaatsvinden door het “Beest uit de Aarde”, ook wel genoemd “de Valse Profeet” (Openbaring 13:11-15) – bijvoorbeeld vuur dat uit de hemel valt, net zoals bij het altaar van Elia – en het zal dus GEEN WONDER zijn dat al deze mensen letterlijk massaal achter het “Beest uit de Zee”, ook wel genoemd “de Antichrist” (Openbaring 13:1-9), zullen aanlopen!

Er staat geschreven:

"En dan zal de wetteloze onthuld worden, … wiens aanwezigheid is naar de werking van de Satan, in alle kracht en tekenen en valse wonderen, en in allerlei verleiding van ongerechtigheid voor die vernietigd worden, in plaats waarvan zij de liefde voor de waarheid niet ontvangen voor hun redding. En daarom zendt God hen een werking van dwaling, zodat zij de leugen geloven, zodat allen geoordeeld zullen worden die niet de waarheid geloven, maar zich verheugen in onrecht."
2Thessalonicenzen 2:8-12

Maar wat is de werkelijkheid in dit tijdperk van genade, waarin we momenteel nog leven?

"Want wij wandelen door geloof, niet door waarneming"
2Korinthiërs 5:7.

Wat betekent deze uitspraak?

Het evangelie van de Besnijdenis, dat van toepassing is op Israël, in een ander tijdperk, is gebaseerd op WAARNEMING, op wonderen en tekenen. Zodra je naar het volk Israël en de aarde kijkt, dan kun je dit soort zichtbare manifestaties verwachten. Joden verlangen immers tekenen (1Korinthiërs 1:22).

Deze manifestaties waren rijkelijk aanwezig in het Pinkstertijdperk (Handelingen - hoofdstukken 1 t/m circa 12) onder leiding van Petrus en de overige van de twaalf apostelen, maar ze werden geleidelijk minder in het tijdperk van de Overgang (Handelingen - hoofdstukken circa 13 t/m 28), totdat ze helemaal stopten. Aanvankelijk begon Paulus’ bediening dus ook met zichtbare manifestaties (wonderen en genezingen), maar later stopte dat ook bij hem volledig. Zodanig zelfs, dat hij zijn goede kameraad Timotheüs moest aanraden om wat wijn te nemen voor zijn maag en zijn vele gezondheidsgebreken (1Timotheüs 5:23)!

Wat kwam er dan - in de huidige tijd - in de plaats van deze zichtbare manifestaties?

Er kwam een veel hogere manifestatie voor in de plaats, namelijk een onzichtbare!

Onzichtbaarheid – vooral bekend onder de woorden “verborgenheid” en “geheim”) – is een belangrijk kenmerk van Paulus’ evangelie van de Onbesnijdenis waarin zuivere en onvermengde genade absoluut heerst! Om bijvoorbeeld geloof – wat onzichtbaar is – effectief tot zijn recht te doen komen is het noodzakelijk dat zichtbare manifestaties ophouden.

En dat is precies wat er is gebeurd.

Daarna zei Hij tot Thomas: “Breng jouw vinger hier en neem Mijn handen waar en breng jouw hand en leg die in Mijn zijde en word niet ongelovig, maar gelovig.” Thomas antwoordde en zei tot Hem: “Mijn Heer en mijn God!” Jezus zei tot hem: “Omdat jij Mij gezien hebt, heb jij geloofd. Gelukkig zijn zij die niet waarnemen en geloven.”
Johannes 20:27-29

Geloof, verwachting en liefde zijn de grote onzichtbare manifestaties van het tijdperk waarin we leven. Deze vormen een veel hogere weg (1Korinthiërs 12:31) dan de zichtbare!

Eerder, in dezelfde passage (1Korinthiërs 12:1-30), spreekt Paulus over de gaven van de Geest. Aan het einde van zijn uitleg wijst hij op de hogere weg waarover hij het vervolgens heeft: de liefde, de hoogste weg! En daar wordt ook melding gemaakt van geloof en verwachting (1Korinthiërs 13:13).

Waar hebben we het dan over? Stel je het volgende voor:

Iemand die God kent en gelooft is erg ziek en/of wordt verdrukt en vervolgd vanwege diens geloof, maar blijft op Hem vertrouwen en blijft Hem danken voor alles, te midden van al deze verschrikkelijke omstandigheden! Kun je je dat voorstellen? Komt het bekend voor?

Kijk, dát is pas een grote geestelijke manifestatie: God blijven geloven en vertrouwen en danken TERWIJL je in die ellende zit! Wellicht krijgt onderstaande passage dan meer inhoud:

"Maar IN DIT ALLES zijn wij meer dan veroverend, door Die ons liefheeft"
Romeinen 8:37.

Let wel, er staat: IN dit alles! Waarin dan?

"In droefheid, of spanning, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard"
Romeinen 8:35.

Waarom is dat mogelijk? Omdat je Dé GOD hebt leren kennen, waardoor je bent gaan snappen dat het juist verdrukkingen zijn die uithoudingsvermogen uitwerken, en dat werkt weer beproefdheid uit, en dát produceert de verwachting. Dit is de sleutel waardoor we kunnen roemen in verdrukkingen. Lees Romeinen 5:3-4.

Het is de verwachting waarvoor we gered zijn. En verwachting is per definitie onzichtbaar. Als het gerealiseerd – dus zichtbaar – wordt dan is het geen verwachting meer, toch? Lees Romeinen 8:24.

Het is de schitterende verwachting waardoor we de verdrukkingen kunnen doorstaan. Dit gold ook voor Jezus van Wie staat geschreven dat Hij, vanwege de vreugde die voor Hem lag, het kruis verdroeg en de schande verachtte (Hebreeën 12:2).

"Want ik reken er op dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet op kan tegen de heerlijkheid die in ons onthuld zal worden, want vol spanning verwacht de schepping de openbaring van de zonen van God"
Romeinen 8:18-19

Dat is waar we doordrongen van mogen zijn en waar we naar mogen uitkijken!

"Want ik ben overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch machten, noch wat is, noch wat komt, noch krachten, noch hoogten, noch diepten, noch welk ander schepsel ook, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, in Christus, onze Heer"
Romeinen 8:38-39

Wowww!! En daar mogen we op vertrouwen en stevig in verankerd zijn!

Het zijn de uitingen van de vrucht van de Geest – liefde – die gestalte geven aan deze onzichtbare manifestaties. Zij zijn de brandstofcomponenten uit deze onuitputtelijke Bron van Liefde, die God is, zodat verdrukkingen kunnen worden doorstaan: blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Wat is dan echt de grootste manifestatie van geestelijke kracht? Ja, precies! Het feit dat Jezus, hangend aan het vloekhout van het kruis, en uitgedaagd door anderen, NIETS deed, maar Zijn Vader juist vroeg om hen te vergeven want ze wisten niet wat ze deden! Dát is liefde, dus dát is kracht!

Ware kracht is die, welke geboren wordt uit zwakheid, uit gebrokenheid en dát is GODS kracht!

"En Hij heeft tot mij gezegd: “Mijn genade is voor jou voldoende, want kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.” Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij."
2Korinthiërs 12:9

Het geheim zit dus in het feit dat Gods ware kracht – liefde – pas volledig wordt in onze zwakheid.

Dringt het tot je door? Jeetje, dit is toch echt compleet het tegenovergestelde van de boodschap van Pinkster- en Evangelische Christenen! Let wel, dit wil NIET zeggen dat er helemaal geen wonder en/of genezing meer plaatsvindt, maar dat de zichtbare manifestatie daarvan – conform de beginperiode van het boek Handelingen – er niet meer is. Dat is volkomen naar de achtergrond verdwenen.

En waar vind je dan deze onzichtbare manifestaties? Je vindt deze manifestaties overal in de wereld, maar dan wel onzichtbaar, in het hart en het leven van de gelovigen. Dat is de groep mensen die het Lichaam van Christus (ecclesia) vormt dat door Hem Zelf opgebouwd en klaargemaakt wordt. Dit zijn de mensen die door God:

- eerst werden gekend,
- daarna bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,
- vervolgens (na hun geboorte) geroepen zijn (mede door een maat van geloof te schenken),
- op grond daarvan gerechtvaardigd en verzoend zijn, en
- (wat nog toekomst is) verheerlijkt worden!

Dat is Romeinen 8:29-30, ietwat geparafraseerd.

Dit gebeurt allemaal in het leven van de gelovige, in het hart, in het verborgene!

En het zijn deze onzichtbare manifestaties die de miljarden hemelbewoners volkomen overdonderen! Ze staan met verwondering en “met open mond” te kijken naar zulke uitingen van geloof van mensen die zulke ellende meemaken in een zo beperkt en vernederd lichaam.

Dit is wat NU AL bekend zou worden aan de overheden en de gezaghebbers te midden van de hemelingen, door de ecclesia: de veelkleurige wijsheid van God (Efeziërs 3:10)!

Zie je nou waarom die weg van ONZICHTBARE manifestaties in dit bijzondere tijdperk vele malen hoger is?© Peter Meye