Hoe kijken wij naar God?


door Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Deze korte zoektocht naar hoe we God zien – wat dus ons godsbeeld is – heeft een algemeen karakter maar beoogt wel logisch te zijn, en gaat uit van wat Hij Zelf heeft gezegd in Zijn Woord.

Het gaat er dus om Wie God is en wat Zijn plan is met de schepping die Hij bedacht, ontworpen en gemaakt heeft. Om een zuiver beeld te krijgen van God, is het van belang om hier allereerst uit te gaan van de combi van het allerbeste én het allerhoogste. Waarom? Simpelweg omdat dit het meest logisch is als het gaat om niemand minder dan GOD!

Het zou immers een hopeloze onderneming worden als we “ergens in het midden” zouden beginnen. Met zo’n uitgangspunt zouden we – door analyse en onderzoek – steeds moeten verschuiven, naar boven en soms schijnbaar naar beneden. Dat zou deze zoektocht onnodig complex maken, maar feitelijk ook baseren op een onjuiste veronderstelling.

Stelling en onderbouwing

Dus als we uitgaan van de combi van het allerbeste én het allerhoogste, dan komen we tot de volgende stelling:

a. God is oneindige Liefde => Zijn doel met de schepping is dus liefdevol, en Hij WIL dus iedereen redden;
EN
b. God is oneindig almachtig => Hij is dus bij machte om dat liefdevolle doel te bereiken, en Hij KAN dus iedereen redden.

Dit is het uitgangspunt van ons godsbeeld.

Ziet er logisch uit, toch? God, Die de Schepper is van het complete heelal en alles wat daarin is, is natuurlijk de Allerhoogste! Bovendien is Hij Liefde (1Johannes 4:8 en 16), wat Zijn persoonlijkheid het meeste kenmerkt.

Nu is de vraag: zijn a. en b. BEIDE waar?

Het is vrijwel zeker dat de meeste gelovigen zullen erkennen wat hierboven beschreven staat. En terwijl ze dit erkennen, menen ze dit ook echt! En zelfs nadat ze zichzelf grondig onderzocht hebben, zullen ze het er volledig mee eens zijn!

Echter, nu komt het “vreemde” deel.

Toch..., toch kan het zijn dat mensen in alle oprechtheid DENKEN dat ze ergens in geloven, en het toch niet doen! Sterker nog, het zal blijken dat wat men DENKT te geloven, men niet echt gelooft!

Hoe is dat mogelijk?

De kracht van tradities en (onbewuste) aannames is namelijk veel groter dan men denkt!

Als wij ervan uitgaan dat de stelling a. en b. inderdaad de zuivere waarheid is, dan moet het kloppen in alle gevallen en situaties binnen het godsbeeld van mensen, nietwaar?

Laten we dat nu dan eens testen.

Groep A

Er zijn mensen die geloven dat God een klein deel van de mensheid heeft voorbestemd om “behouden te worden”, terwijl Hij dus de rest verloren laat gaan. Echt waar! Deze groep, laten we hen groep A noemen, gelooft echt dat God een keuze heeft gemaakt om een klein deel van de mensheid “te redden”. De rest is dus voor eeuwig – dus eindeloos – verloren, en zal branden in de hel. Dit betekent dat veruit het grootste deel van de mensheid dit vreselijke lot zal ondergaan, door bewust de onverdraaglijke pijn te lijden die gelijk staat aan verbranding, maar dan zonder ooit op te houden!

Denk hierover na, en laat dit tot je doordringen.

Conclusie is dus dat groep A eigenlijk gelooft dat God wel almachtig is. Hij kan immers alles doen en kiezen wie Hij wil. Maar de God van groep A laat het grootste deel van de mensheid helse pijnen lijden, zonder te stoppen. Kortom, hun God is helemaal niet zo liefdevol. Integendeel, dat is een monster van wie de omvang niet met woorden is te beschrijven!

Liefde betekent toch echt dat Hij van Zijn gehele creatie houdt, niemand uitgezonderd.

Samengevat gelooft groep A dat God wel almachtig is, maar zeker geen liefde!

Groep B

Daarnaast zijn er nog veel meer mensen, groep B, die geloven dat God graag Zijn hele schepping wil redden. Hij wil werkelijk dat iedereen behouden wordt. Echter, Hij kan Zijn eigen wens niet vervullen omdat de mens een “vrije wil” heeft. Dit betekent, volgens groep B, dat mensen een keuze kunnen maken die onafhankelijk is van Gods wens of keuze. Mensen kunnen dan vóór of tegen God kiezen. En wie niet kiest, die wordt dan geacht tegen God te hebben gekozen. Ja, echt waar! Ze geloven zelfs dat het God is, immers de Schepper, die de mens met een “vrije wil” heeft geschapen. Yep.

Niet zo slim van die God! Dat had Hij beter niet kunnen doen. Nu kiest namelijk veruit het grootste deel van de mensheid tegen Hem, en belandt alsnog in dezelfde hel als van groep A.

In dit geval – godsbeeld van groep B – zou je kunnen zeggen dat God wel liefde is. Hij wil immers Zijn hele schepping graag redden en behouden. Echter, deze God is niet almachtig. Almacht betekent dat Hij alles kan doen en bereiken wat Hij graag wil, dus ook Zijn schepping redden. Maar dat kan Hij kennelijk niet!

Echter, het godsbeeld van groep B is eigenlijk wat subtieler. Want waarom heeft hun God de mensen dan met een “vrije wil” geschapen, terwijl Hij weet wat er daardoor zou gebeuren? Want Hij kent toch de toekomst? Of niet? Als we dat ook meerekenen, dan is hun God eigenlijk stiekem ook niet bepaald liefdevol, anders zou Hij de mens nooit met een “vrije wil” hebben geschapen!

Zonder vrije wil leven betekent namelijk dat mensen daardoor beschermd zijn tegen verkeerde keuzes, die ze 100% zeker gemaakt zouden hebben vanwege hun sterfelijke lichaam dat een “prachtig” voertuig blijkt voor de zonde! Samengevat voor het argument: groep B gelooft dat God wel “liefde” is, maar zeker niet almachtig!

Groep C

Tot slot is er een hele kleine groep mensen – met recht een kleine minderheid – die gelooft dat God daadwerkelijk beide is: Liefde én almachtig. Hoe dan?

God heeft Zijn schepping lief, en heeft een liefdevol doel met allen. En... Hij KAN Zijn doel met de schepping behalen! Om dat doel te behalen heeft Hij een geniaal Plan ontworpen dat tot op heden – in de kleinst mogelijke tijdseenheid - volledig op schema loopt! En daardoor ZAL Hij Zijn doel met de schepping inderdaad behalen (Kolossenzen 1:20)!

Deze GOD is daadwerkelijk almachtig omdat Hij alles werkt naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11). Er is niets – goed noch kwaad – dat buiten Zijn controle valt. Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem (Romeinen 11:36). En, eeh, “alles” betekent “ALLES”, dus ook kwaad (Jesaja 45:7). En omdat het kwaad in goede handen is, DIENT het ook een liefdevol doel. En wanneer dat schitterende doel is bereikt, dan zal het kwaad niet meer nodig zijn; het wordt dus weggedaan.

Je ziet dat ik al wat teksten uit het Woord van God heb aangehaald. Het mag duidelijk zijn dat we kunnen putten uit het Woord, met als uitgangspunt dat het op de juiste manier gebruikt en onderscheiden wordt (2Timotheüs 2:15).

Het uiteindelijke doel van God met Zijn schepping staat geschreven in 1Korinthiërs 15:28 => GOD zal Alles in allen worden! Daar zorgt Hij zelf voor. Niemand kan Hem “een handje helpen”; het is allemaal Zijn werk – zodat niemand anders kan roemen – Efeziërs 2:8-9!

Jawel, God KAN iedereen redden, en omdat Hij iedereen WIL redden, ZAL Hij iedereen redden!

Bedenkingen?

Nu hoor ik je vragen: “Maar Peter, God is ook rechtvaardig en heilig. Als er zo velen zijn die kwaad doen, zondigen, ongehoorzaam zijn, etc., dan zal Hij zich daar toch van distantiëren?”

Inderdaad is God zowel rechtvaardig als heilig. Mijn verzoek is om je te verdiepen in de werkelijke, Goddelijke, definitie van die woorden. Dan ontdek je vanzelf de volgende zaken.

a. Gods rechtvaardigheid vloeit voort uit Zijn liefde; het betreft namelijk Zijn vaardigheid om daadwerkelijk recht te maken wat krom is;
b. Gods heiligheid maakt Hem uniek; Hij is de enige, de levende God; maar ook Zijn schepselen zijn uniek, en het is daarom Zijn werk om elk van hen – in fasen – uiteindelijk samen te brengen in de Christus. Daar heeft Hij een Plan voor en het loopt perfect op schema!

Hoe krijgt God het voor elkaar om iedereen te redden terwijl we weten dat er zo velen zijn die kwaad doen, zondigen, ongehoorzaam zijn, etc.? Hij doet dit door middel van:

1. Plaatsing

Het woord “God” is de vertaling van het Griekse woord “Theos” wat “Plaatser” betekent. Realiseer je je wat dat wil zeggen? Hij is namelijk Degene die ALLES plaatst en bij elkaar houdt: alle zichtbare en onzichtbare dingen in het universum, maar ook alle omstandigheden. Lees Handelingen 17:24 en 28.

Dit is een goed moment voor wat “breaking news”: God heeft Zijn schepselen zo ontworpen dat ze een eigen wil hebben, maar dat die wil voor 100% beïnvloedbaar is door ... omstandigheden!

Immers, als mensen de wil – en dus de keuzes – van andere mensen in zeer hoge mate kunnen beïnvloeden, hoeveel te meer kan God dat doen? Hij IS dé Plaatser!

We plannen, we maken afspraken, maar God bepaalt onze keuzes (Spreuken 16:9); Hij is Degene Die ALLES opereert (actief!) – en niet “toelaat” (passief!) – conform de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11).

Hij bepaalt onze bloedlijn en dus ons DNA, Hij bepaalt wanneer we geboren worden en dus ons sterrenbeeld, Hij bepaalt verder alle omstandigheden die onze wil en dus beslissingen beïnvloeden. Het zijn triljarden, nee, ontelbare factoren!

Het LIJKT erop alsof onze wil en onze keuzes “niet, of weinig beïnvloed” worden, maar dat is slechts een illusie. Alles wat we willen, en alles waar we voor kiezen, is door Hem beïnvloed. Dringt het door? Dus – of het nou “goed” of “slecht” is – uiteindelijk doen we ALTIJD precies wat Zijn bedoeling is! Lees bijvoorbeeld Job 2:10, Psalm 105:25, Jesaja 54:16, Klaagliederen 3:38. Maar vergeet vooral niet dat het kwaad in goede handen is en een schitterend doel dient!

We hebben wel een wil, maar die wil is niet vrij… het is nooit vrij (Filippenzen 2:13).

2. Contrast

Contrast zorgt ervoor dat de essentie van Gods persoonlijkheid – liefde – zichtbaar wordt tegen de duistere achtergrond van het tegenovergestelde. Dit betekent dat alle kenmerken van Gods liefde, zoals goedheid, genade, vrede, geduld, vreugde, etc, juist zichtbaar worden tegen de achtergrond van kwaad en lijden.

Het creëren van contrast is de enige manier om mensen zover te krijgen dat ze God zullen liefhebben, en zullen veranderen van vijanden naar vrienden, namelijk door Zijn liefde en goedheid te herkennen, erkennen, waarderen, te reflecteren en retourneren!

De essentie

Wat was dan het summum, het hoogtepunt van contrast dat God heeft gebruikt in Zijn Plan?

Dat was het lijden en sterven van Zijn geliefde eniggeboren Zoon, Jezus Christus, en de manier waarop! Denk hier maar over na, en houd dit in gedachten:

In werkelijkheid is Jezus Christus niemand minder dan het Beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15). Hij is dus Degene die God zichtbaar maakt voor de schepping (Johannes 14:9). En… de hele schepping is in Hem, en via Hem geschapen; Hij is namelijk het vleesgeworden Woord (Johannes 1:3 en 14)!

Precies Dezelfde Jezus stierf de meest vernederende en zinloze dood die maar mogelijk is, nadat Hij op een ongelooflijk onmenselijke manier is mishandeld! Hij nam de zonde mee het graf in.

En, wat denk je? Hierdoor stierf de hele schepping mét Hem!

Vervolgens – wat nog meer is – werd Hij door Zijn Vader opgewekt en stond op uit de doden! En uiteraard zonder zonde!

En, wat denk je? Hierdoor werd de hele schepping mét Hem opgewekt, en stond dus met Hem op uit de doden!

Dit alles gebeurde volgens het al lang geleden ontworpen en ingeplande raadsbesluit van Zijn Vader!

Hiermee zien we dus dat – juist door veruit de ergste misdaad en zonde uit de geschiedenis van het universum, door schepselen begaan – God het allergrootste bewijs van Zijn onweerstaanbare liefde heeft getoond door dit te doen met Zijn geliefde Zoon… ten behoeve van alle schepselen!!

Dus toen Jezus aan het kruis de woorden “Het is volbracht!” uitte, was het letterlijk zo! Er was geen “mogelijkheid voor redding” gecreëerd, maar er was daadwerkelijk REDDING BEREIKT voor de hele schepping! Jezus was echt ongelooflijk succesvol aan het kruis!

Het was iets – een transactie – tussen Vader en Zoon! De schepping was daar helemaal niet actief bij betrokken, en kan zichzelf dus niet redden. Redding geschiedt alleen door realisatie van de kracht en de wijsheid van het kruis van Jezus – en alleen de Vader bepaalt welk schepsel wanneer aan de beurt komt om dit schitterende feit te geloven (Romeinen 12:3)!

Hierdoor heeft God het dus voor elkaar gekregen om de hele schepping in Christus Jezus een ongelooflijk fantastische toekomst te garanderen! Het is alleen een kwestie van tijd (1Korinthiërs 15:22-28).

Niemand wordt hier ooit toe gedwongen. Uiteindelijk, bij de voltooiing van Gods Plan, wanneer de laatste vijand, de dood, is teniet gedaan (1Korinthiërs 15:26), zullen namelijk allen overtuigd raken van het feit dat Jezus Heer is, en iedereen zal het dus uit volle overtuiging – van binnenuit – belijden, tot eer van God de Vader – Filippenzen 2:11!

Door de wijsheid van plaatsing en de werking van contrast zal dit doel gerealiseerd worden.
© Peter Meye