Het geheim van de godsvrucht


door Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij ťťn woord slechts ťťn grondbetekenis kan hebben.

Inleiding

Het woord godsvrucht is niet onbekend in onze spreektaal. Het wordt veelal gebruikt in een sfeer van (levens)houding, -stijl en godsdienst. Een godsvruchtig leven leiden wordt vaak geassocieerd met de kerk en het doen van goede werken.

Als we het woord opzoeken in een encyclopedie vinden we de volgende definities: devotie, godsdienstigheid, vroomheid.

Je snapt het al: elk van deze woorden kan op zichzelf ook weer iets betekenen. Dus hebben we in feite niets aan een encyclopedie. Zoals de titel laat zien beoogt dit artikel niet om het woord godsvrucht met je te delen, maar de uitdrukking het geheim van de godsvrucht. En het mag duidelijk zijn dat dit toch iets heel anders is dan godsvrucht zelf. Anders zou het geen geheim zijn.

Toch is het van belang om eerst goed te snappen wat godsvrucht betekent, zodat we van daaruit de basis hebben om vervolgens het geheim van de godsvrucht te bestuderen.

De betekenis van godsvrucht

Wat is dat nou echt, godsvrucht?

Vaak verneem je over mensen die een godsvruchtig leven hebben geleid. Eťn van de mensen die hierom bekend staan is moeder Teresa. Als je kijkt naar hoe ze leefde, zie je dat ze haar leven wijdde aan het helpen van andere mensen in nood. De activiteiten die zij verrichtte kun je samenvatten met de uitdrukking goede werken. Want dat waren het zeker! Dat zagen wij immers met onze eigen ogen, nietwaar?

Toch herinner ik je er aan dat wij, mensen, alleen maar kunnen zien wat voor ogen is. Alleen Dť God kan in het hart van mensen kijken. Hij ziet de schuilhoeken van het hart - de werkelijke drijfveren, motivaties, redenen waarom we echt doen wat we doen.

In 1SamuŽl 16:7 zegt de Here God - Jahweh - tegen SamuŽl: "Want het is niet wat de mens ziet, want de mens ziet met de ogen, maar JAHWEH ziet naar het hart."

Zoals je eerder kon zien hebben we eigenlijk niets aan een encyclopedie als we willen zoeken naar de betekenis van godsvrucht. Kunnen we die dan wel uit het Woord van God destilleren?

Het Griekse woord eusebeia (Strong G2150) - de grondtekst van godsvrucht - wordt ook vertaald met (ge)trouw(e). De grondbetekenis zou kunnen worden vervat in de uitdrukking geloofstrouw, d.w.z. trouw vanuit een bepaalde geloofsovertuiging c.q. -besef. Het betreft hier de concordantie van James Strong. Aan elk woord dat in de grondtekst van de Schrift voorkomt is een uniek nummer toegekend waardoor men in staat is de teksten in de vertaling met elkaar te vergelijken.

Als we nu deze definitie toepassen op moeder Teresa, kunnen we met vrij groot gemak vaststellen dat ze wel degelijk godsvruchtig is geweest. Ze ontplooide haar liefdadige activiteiten met trouw, en vanuit een bepaalde (geloofs)overtuiging. Menselijkerwijs is daar niets mis mee.

Naar analogie van de bijgevoegde foto betekent het paard de innerlijke overtuiging en de wagen de (uiterlijk zichtbare) daden die het gevolg zijn van de overtuiging. Zoals je kunt zien is het uiteraard niet mogelijk dat de wagen het paard trekt, maar de werkelijkheid is omgekeerd.

Zoals moeder Teresa zijn er wel meer mensen die goede werken doen vanuit een bepaalde overtuiging. Dat geldt voor zowel gelovigen als ongelovigen. De overtuigingen kunnen namelijk behoorlijk verschillend zijn!

Maar aangezien we inmiddels weten dat God niet kijkt naar het uiterlijk maar naar het innerlijk, namelijk het hart, kunnen we dus gerust concluderen dat het moet gaan om het hart van de mens. En als het innerlijk de trekker is van het uiterlijk, dan is het dus de correctheid van het innerlijk dat bepalend is als bron voor de daaruit voortvloeiende werken. En dit brengt ons bij het onderwerp van dit artikel.

Wat is dan het GEHEIM?

In Gods Woord, namelijk de eerste brief van Paulus aan TimotheŁs, hoofdstuk 3:16, staat een interessante passage:

"En uitgesproken groot is het geheim van de godsvrucht, dat werd onthuld in vlees, werd gerechtvaardigd in geest, werd gezien door boodschappers, werd verkondigd onder de natiŽn, werd geloofd in de wereld, werd opgenomen in heerlijkheid."

Hier gaat het dus niet over de godsvrucht maar over het geheim! DŠt is het onderwerp.

Als je deze passage rustig doorneemt en op je laat inwerken, wat valt je dan op?

Over Wie gaat het hier, heel duidelijk verwoord? Juist, over Christus Jezus!

Is dit niet frappant en erg interessant tegelijk? Het Geheim van de godsvrucht blijkt Jezus Himself te zijn!

En toch... Toch is er iets meer aan de hand dan die constatering alleen.

Inderdaad, Jezus werd bijvoorbeeld gezien door boodschappers, Hij werd verkondigd onder de natiŽn en ook werd Hij opgenomen in heerlijkheid. Maar als mens op aarde was Jezus toch al vlees? Hij werd dus niet onthuld in vlees, maar was dat al. Wat werd dan WEL onthuld in vlees? Dat was het Woord (in het Grieks: Logos)! Het gaat hier dus wel om Jezus, maar feitelijk gaat het om het Woord. Er staat geschreven:

"En het Woord werd vlees en sloeg Zijn tent op onder ons. En wij staarden naar Zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als van een eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid."
Johannes 1:14

Jezus is het vleesgeworden Woord. Dat is hopelijk nu wel duidelijk. En we lezen in Johannes 1:1 - "In het begin was het Woord en het Woord was op God gericht, en God was het Woord."

Hier leg ik de nadruk op de onderstreepte woorden: het Woord was op God gericht.

Wat is feitelijk ons ultieme doel als mens? Beseffen Wie Dť Levende en Ware GOD werkelijk is!

Dus het gaat er keihard om HOE we God zien, HOE we naar Hem kijken, welk BEELD we van Hem hebben. En hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Feitelijk is de vraag dus: HOE leer je God kennen?

We kunnen God alleen leren kennen via het Woord - of het nou het vleesgeworden Woord is of het geschreven Woord!

Echter, zoals eerder vermeld in 1TimotheŁs 3:16, is het vleesgeworden Woord al bijna 2000 jaar geleden in heerlijkheid opgenomen. Dus wat blijft er over als ENIGE middel om God te leren kennen? Het geschreven Woord!

Dankzij het geschreven Woord leren we Jezus - het vleesgeworden Woord - kennen en daardoor ook Wie God WERKELIJK is en wat Zijn Plan is met de hele schepping!

Hij had Zichzelf zeker ook bekend kunnen maken door andere middelen zoals beelden (visioenen, dromen, etc.) of gesproken woorden (fluisteringen, of zoiets). Maar God koos voor het geschreven Woord. Waarom? Omdat dit het beste middel is. Wat is er nou beter dan om een bericht aantoonbaar, zwart-op-wit, verifieerbaar, duidelijk te kunnen maken aan de ontvanger van dat bericht? Deze wijze van communiceren heeft wel een belangrijke consequentie! Om te leren Wie God is, wat Zijn plan met de schepping is en hoe Hij dat tot stand brengt - dus wat de waarheid is - is het dus zaak om geduldig te bestuderen:

- wat er nou echt staat geschreven,
- hoe het precies is geformuleerd,
- aan wie het is gericht,
- in en voor welke tijd het is opgetekend.

Dit alles impliceert dus bepaalde eigenschappen bij de student, zoals geduld, veel nadenken en overpeinzen, analyseren en verbanden leggen, een kritische houding en eigenlijk oersaaie woordstudies verrichten zodat de werkelijke betekenis van (sleutel)woorden ontdekt wordt.

Dit resulteert in een schitterende realisatie en besef van Wie GOD werkelijk is en wat Zijn liefde werkelijk inhoudt. Je gaat steeds meer beseffen wat de omvang is van Zijn soevereiniteit en de veelzijdigheid van Zijn wijsheid. Dat vind je alleen maar door studie van Zijn geschreven Woord.

Pas dan krijg je een steeds scherper en juister BEELD van de ware GOD. Een andere weg is er niet.

Wat is dus het GEHEIM van de godsvrucht? Dat is het juiste ONDERWIJS aangaande de levende en ware GOD. Deze informatie vind je door studie in het geschreven Woord van God.

Alleen indien je een juist beeld hebt van God - het beeld dat je hebt verkregen van Hem zelf, via Zijn Woord - en je je vervolgens realiseert wat dat echt betekent, kun je de juiste HOUDING etaleren naar buiten toe, gepaard gaand met de juiste werken, namelijk de ware godsvrucht!

Dus als je vraagt of er in feite verschil is in godsvrucht, dan is het antwoord: jazeker! Maar wij, mensen, kunnen het verschil niet waarnemen. Twee personen, A en B, kunnen exact dezelfde goede werken doen. Toch kunnen de werken van A uit de juiste bron komen, terwijl die van B voortkomen uit een verkeerd beeld, bijvoorbeeld vanwege een misverstand! Alleen God kent de bron, het hart, van waaruit de daden verricht worden. En daar gaat het om.

Een bevestiging hiervan tref je aan in Titus 1:1 -

"Paulus, slaaf van God en toch apostel van Jezus Christus, in overeenstemming met het geloof van de uitverkorenen van God en de realisatie van de waarheid, die overeenstemt met de godsvrucht, ..."

Waarom wordt dit dan een geheim genoemd?

Eerst is het goed om je te realiseren dat het grootste deel van Gods Woord NIET is gericht aan ons maar aan IsraŽl. En die boodschap aan de IsraŽlieten is een beduidend andere dan die gericht is aan ons (alleen te vinden in de brieven van Paulus)! Het belangrijkste kenmerk van de IsraŽl-boodschap bevat een voorwaardelijk aspect, namelijk: als je dit doet, dan zal God dat doen. Dus het was: menselijke daden leiden tot goed gedrag, dat wordt beloond door God.

Echter, deze boodschap is:

- verleden tijd, en
- NIET tot ons gericht, dus NIET voor ons bestemd!

God heeft door de tijden heen Zichzelf steeds meer onthuld: van een strenge tuchtmeester die de wet uitdeelt (ter opvoeding) naar een liefdevolle Vader die genade uitdeelt (ter opvoeding). De boodschap die voor ons is bestemd laat Gods werkelijke hart zien en is aan de apostel Paulus toevertrouwd, en aan niemand anders. Nu is dit kostbaars opgetekend en maakt deel uit van Gods Woord. Prachtig hŤ?

Dit is de volgorde

Het begint bij studie in Gods Woord. Daardoor krijg je het juiste beeld van GOD, de Bron van alles! Door dat beeld krijg je de juiste denkwijze en gedachten over alles om je heen (mensen, wereld, ontwikkelingen, etc.). Je gedachten zetten zich om in de juiste, gezonde woorden volgens Goddelijke definitie! Je woorden monden uit in de juiste werken vanuit de goede bron. Het patroon van je daden wordt een gewoonte en dat vormt je karakter verder.

Een interessante passage vinden we hieronder:

"Wandel als kinderen van licht! Want de vrucht van het licht is in iedere goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, toetsend wat de Heer welgevallig is"
EfeziŽrs 5:8-10.

Waarom is dit interessant? Omdat het - op het eerste gezicht - lijkt alsof Gods Woord ons oproept om "goed te wandelen", namelijk als kinderen van het licht. MAAR: als je dit overpeinst wordt duidelijk dat de wandel het gevolg is van het licht! Zie je dat? Wat wordt er altijd met licht vergeleken? Precies, Gods Woord! Zie bijvoorbeeld Psalm 119:105. Dus eerst licht (onderwijs), dan vrucht (wandel)! En dat wordt bevestigd door de volgende zin die handelt over de vrucht van het licht.
Vergis je vooral niet over de FarizeeŽn en Schriftgeleerden in de dagen van Jezus op aarde. Ze waren ECHT aardige, leuke mensen en ze deden goede werken. Je zou ze heel graag als buurman willen hebben ... gegarandeerd! Zo zijn er ook vele oprecht lieve Christenen vandaag de dag die ook goede werken doen door voor anderen klaar te staan en hen te helpen waar nodig.
Kijk maar naar het verslag over Martha en Maria in Lukas 10:40-42. Deed Martha goede dingen? Jazeker, naar de mens! Ze werkte hard om Jezus te bedienen. En toch - als het erop aankwam - zei Jezus dat Maria het goede deel koos. Wat was dat dan? Luisteren naar Jezusí woorden!
Kortom: het gaat om de geestelijke (dus onzichtbare) kant. Je kunt het niet zien aan de buitenkant, aan de werken. Deze activiteiten kunnen nog zo goed zijn en mensen kunnen er zoveel aan hebben, maar uiteindelijk gaat het altijd om het godsbeeld dat we hebben. Dat kan alleen worden verkregen door het juiste onderwijs uit Gods Woord aangaande Wie God werkelijk is, Wie Jezus is en wat Gods Plan is met ons allen.

Conclusie

Het is simpelweg onmogelijk om de WARE houding te etaleren zonder dat je weet waar dat uit voortkomt. De enige goede route is: van binnen (innerlijk) naar buiten (uiterlijk).

Graag deel ik nog de volgende passage met jou:

"Want de reddende genade van God verscheen aan alle mensen, ons opvoedend, zodat - de oneerbiedigheid en de wereldse verlangens verloochenend - wij verstandig en rechtvaardig en godsvruchtig zouden leven in de huidige aion*"
Titus 2:11-12.
* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk - met zowel een begin als een einde - waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3e aion.

Wat is de boodschap van dit artikel? Dat is: eerst licht, dan vrucht!

Alleen het JUISTE LICHT - namelijk het JUISTE onderwijs - brengt de JUISTE VRUCHT voort, namelijk de WARE houding en het JUISTE gedrag!

DŠt is het GEHEIM van de godsvrucht.
© Peter Meye