Door welke bril lees jij Gods Woord?


door Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Voordat we nadenken over de zaken die het meest van belang zijn in het leven, is het heel handig en zelfs fundamenteel om uit te gaan van bepaalde standpunten. Zulke uitgangspunten vervullen dus de rol van een fundament en zullen ongetwijfeld helpen om het denkpatroon op een geordende wijze te structureren zodat er een goed en flexibel bouwwerk ontstaat, waarbij alle elementen logisch met elkaar samenhangen. Op deze wijze kunnen eventuele nodige aanpassingen relatief gemakkelijk een plek worden gegeven, rekening houdend met de consequenties daarvan. Zulke uitgangspunten beoog ik hieronder uiteen te zetten.

A.

Er is één God. Alles is uit Hem. Hij is de Schepper van alles. Met "alles" wordt bedoeld: ALLES! Een opsomming, wellicht ten overvloede:

a. tijd en ruimte (universum) en alles wat daarin is
b. heel de aarde en alles wat daarin is
c. alle levende wezens (zichtbaar en onzichtbaar)
d. alle goed en alle kwaad, en alle gevolgen daarvan
e. alle omstandigheden

Mensen denken continue. We kunnen niet stoppen met denken. En het mag! Sterker nog, het is juist goed om logisch te denken.

Als we logisch nadenken, dan zullen we onszelf snel de vraag stellen: "Als er een God is en Hij is de Schepper van alles, dan moet Hij ook een doel met die schepping hebben. En van tevoren zou Hij dan ook een Plan (van Aanpak) moeten hebben ontworpen, samengesteld, en klaar hebben om dat doel te bereiken, toch? Dit Plan zou werkelijk ALLES moeten omvatten VOORDAT er ook maar iets van in uitvoering gebracht werd, nietwaar? Dus vóór de tekst in Genesis 1:1!

En dat klopt ook! Voordat het tot uitvoering kwam, is het volledige Plan vastgelegd in het Woord (in Grieks: Logos) - Johannes 1:1. Dit kan dan ook worden omschreven met "Logo", dus Embleem of Beeld – Kolossenzen 1:15. We hebben het hier over een blauwdruk, een Origineel (in Grieks: Arche) van de schepping – Openbaring 3:14. Dit Origineel is tevens de schittering van Gods heerlijkheid en het Embleem van Wie God Zelf is! – Hebreeën 1:3. En het is op basis van dit Logo, via het Woord dus, dat God ALLES heeft gemaakt! – Johannes 1:3. En het is dus ditzelfde Woord dat – vele duizenden jaren later – vlees (dus: mens) is geworden, de mens Die de naam Jezus kreeg! Is dit niet heftig, en prachtig?

En als dat alles waar is, dan kan het niet anders dan dat deze wel onbevattelijk grote en machtige God Zichzelf bekend wil maken aan Zijn schepping.

Waarom? Omdat Hij vooral liefde is! Het is liefde die de essentie is van Zijn Persoonlijkheid. Hij wil namelijk dat Zijn schepping Hem kent en zelfs intiem kent!

Waarom is dat? Denk maar na en kijk om je heen!

We zien haat, maar ook liefde. We zijn getuige van kwaad, maar ook van goed. De meesten van ons kennen het principe en concept van familie en gezin: ouders die hun kinderen onvoorwaardelijk liefhebben en kinderen die deze liefde retourneren en onbevreesd, zonder enige schaamte, naar hun ouders toe kunnen stappen voor alles. Daarnaast staan kinderen ook geen moment stil bij de dag van morgen; ze maken zich helemaal geen zorgen!
Uiteraard hebben we het hier over een normale gang van zaken.

Wie denk je dat dit concept heeft bedacht? Zou het geen teken zijn, een figuur of verwijzing naar het echte concept? Als God alles gemaakt heeft, dan heeft Hij ook dit principe gemaakt!

Waarom? Omdat een normaal liefdevol gezin een beeld is van de liefde die Hij heeft voor Zijn schepping. De belangrijkste rol van God is die van Vader. Als God tot Zijn doel komt met de hele schepping (ook genoemd: het werk van Zijn handen), dan is deze rol ook volledig vervuld en werkelijkheid geworden.

B.

Zoals eerder vermeld kan het – gezien het vorige uitgangspunt – niet anders dan dat God Zichzelf bekend wil maken aan Zijn schepping. Hoe doet Hij dat?

God maakt Zichzelf bekend aan Zijn schepping door middel van Zijn Woord. Zoals eerder vermeld is Gods Woord mens geworden. Het is Jezus en niemand anders! Als je Hem hebt "gezien" dan heb je God de Vader gezien! – Johannes 14:9.

Maar hoe ZIE je Hem dan? Feitelijk is de vraag dus: HOE leer je Hem kennen?

We leren Jezus, en dus God de Vader, kennen via Zijn Woord, namelijk Zijn geschreven Woord! Dankzij het geschreven Woord leren we het vleesgeworden Woord kennen en daardoor ook Wie God werkelijk is en wat Zijn Plan is met de hele schepping!

Hij had Zichzelf zeker ook bekend kunnen maken door andere middelen zoals beelden (visioenen, dromen, etc.) of gesproken woorden (fluisteringen, of zoiets). Maar God koos voor het geschreven Woord.

Waarom? Omdat dit het beste middel is. Wat is er nou beter dan om een bericht aantoonbaar, zwart-op-wit, verifieerbaar, duidelijk te kunnen maken aan de ontvanger van dat bericht?

Deze wijze van communiceren heeft wel een belangrijke consequentie! Om te leren Wie God is, wat Zijn plan met de schepping is en hoe Hij dat tot stand brengt, is het dus zaak om geduldig te bestuderen:

- wat er nou echt staat geschreven
- hoe het precies is geformuleerd
- aan wie het is gericht
- in en voor welke tijd het is opgetekend.

Dit alles impliceert dus bepaalde eigenschappen bij de student, zoals geduld, veel nadenken en overpeinzen, analyseren en verbanden leggen, een kritische houding en eigenlijk oersaaie woordstudies verrichten zodat de werkelijke betekenis van (sleutel)woorden ontdekt wordt.

"Wat is dan Gods Woord?" zul je vragen. Gods Woord bestaat uit een bibliotheek van 70 boeken die zijn geschreven door ca. 40 mensen gedurende een periode van ruim 4000 jaar!

Deze geschriften betreffen dus onthullingen die God doet over Zichzelf, waarbij alles verwijst naar hét onderwerp van Zijn plan met de schepping: Zijn Zoon, Jezus Christus! Hij is Degene Die God doet kennen! Deze onthullingen werden geleidelijk aan – door de tijd heen – verricht, vanaf het begin van de schepping totdat aan de apostel Paulus de laatste en hoogste onthullingen zijn gedaan!

Het is van groot en relevant belang om ons daar bewust van te zijn.

Al deze geschriften zijn direct door God geïnspireerd via Zijn geest. De daarvoor gebruikte talen zijn Hebreeuws (met een klein deel Aramees) en Grieks.

Deze inspiratie van God via Zijn Geest heeft geresulteerd in een ongelooflijk logisch opgebouwd en gestructureerd geheel, waarbij geen enkel woord overbodig of te weinig is, zichzelf nooit tegenspreekt en alles naar elkaar verwijst én versterkt! Vandaar dat we – vanuit die wetenschap en dat feit – ook spreken van "de Schrift"!

In de loop van de tijd zijn deze originele teksten door mensen vertaald, ingedeeld in hoofdstukken, verzen, etc. Deze vertalingen etc. zijn echter geen van alle door God geïnspireerd, dus ze bevatten soms zeer pijnlijk grote fouten, onvolkomenheden, blunders en zelfs fraude! Het is van belang om dit te weten en te onderkennen.

O.K., nu gaan we terug naar de originele schriften.

Als mens zijn we sterk geneigd om alles te bekijken vanuit ons relatieve perspectief. Heel begrijpelijk! Daarom is het vanuit de mens bezien moeilijk om te snappen, laat staan te geloven, dat de eerdergenoemde bibliotheek – die bekend staat als "bijbel", niet mijn favoriete woord – daadwerkelijk Gods Woord is.

Daarom wil ik graag enkele aspecten aanhalen die voor mij het onmiskenbare bewijs vormen dat dit echt Gods Woord betreft.

a.

Wij gaan ervan uit dat God almachtig is zonder beperking en dus heel ontzagwekkend. Tevens gaan we ervan uit dat het logisch MOET zijn dat Hij Zichzelf bekend wil maken aan Zijn schepping, ook al omdat Hij liefde is. Weet je nog? Nou, dan is Hij ook met gemak bij machte om ervoor te zorgen dat Zijn Woord PRECIES zegt wat Hij aan ons wil zeggen en ook wanneer en in welke context Hij dat wil doen. Tevens is Hij bij machte om ervoor te zorgen dat elk woord zorgvuldig wordt gekozen en wel zodanig dat er een rijkdom ontstaat die onmogelijk door mensen bedacht kan worden. Guess what? Laat God dat nou precies op die manier hebben geregeld!

b.

Ook de talen waarin Gods Woord zijn opgetekend zijn zorgvuldig gekozen: Hebreeuws (met een klein deel Aramees) en Grieks.

Waarom nou juist die talen? Omdat dit zgn. zuivere talen zijn. Dat betekent dat elk woord in die taal maar één hoofdbetekenis kan hebben (in tegenstelling tot bijv. westerse, onzuivere, talen). Een woord kan wel op verschillende wijzen gebruikt worden, maar de grondbetekenis is altijd hetzelfde. Had ik al vermeld dat God zorgvuldig is? Op indirecte wijze wellicht. Maar, eh, yep, Hij is ongelooflijk zorgvuldig!

c.

In de originele geschriften, die samen de Schrift - Gods Woord - inhoud geven, komen er geen leestekens voor. Ook is er geen sprake van indeling in hoofdstukken en/of verzen. Zowel leestekens als indeling zijn door mensen aangebracht in de vertalingen, en deze zijn uitgevoerd vanuit eigen inzichten en tradities.

Dit lijkt een triviaal argument te zijn, totdat je erachter komt dat beide zaken de betekenis van een uitspraak cq passage behoorlijk significant kunnen veranderen. Vanwege deze eigen inzichten zijn ook op dit gebied onnodige misverstanden ontstaan die mede hebben geleid tot verkeerde conclusies, stellingen en onderwijs. Uiteraard mag het dan duidelijk dat dit soort misverstanden tot een minimum wordt beperkt als we ons dit feit realiseren.

d.

Als je het Woord van God doorneemt, dan zul je al snel opmerken dat de inhoud daarvan niet bepaald vleiend is voor de mensheid. Het wemelt van de mislukte menselijke pogingen om God te behagen op eigen kracht en op de eigen manier, wat altijd weer resulteert in veel kwaad en ellende, pijn en verdriet, kortom in structureel falen! Stel dat de originele schriften dus door mensen zouden zijn bedacht en opgetekend, dan kan ik je verzekeren dat de inhoud zelfs heel erg vleiend zou zijn voor de mensheid. Mensen hebben altijd de neiging om zichzelf mooier te presenteren dan ze werkelijk zijn, nietwaar?

e.

Weet je nog? Gods Woord is geschreven door ca. 40 mensen, voor 100% geïnspireerd door diezelfde almachtige en alwijze God, gedurende een periode van ruim 4000 jaar.

Als je bedenkt dat er in die hele bibliotheek niet één tekst bestaat die een andere ook maar tegenspreekt. Sterker nog, de teksten blijken elkaar ook nog te versterken doordat ze direct of indirect naar elkaar verwijzen! Hoe kan dat menselijkerwijs mogelijk zijn? Wat is de kans daarop? Dat is niet te calculeren! Ga dit zelf maar na en wijs me waar er een tegenstelling zou voorkomen. Zie het als een uitdaging.

Je zult wel schijnbare tegenstellingen vinden, maar die zijn met nadruk schijnbaar en hebben een bewust tijdelijk karakter. Als je gaat zoeken in de vertaalde teksten dan zul je ook tegenstellingen vinden, maar die zijn ontstaan vanwege vertaalvervuiling van de tekst.

f.

Laten we eens kijken naar wat er geschreven staat over de woorden die God hanteert in Zijn Woord. Wat dacht je bijv. van de volgende tekst:

Psalm 12:6 - De woorden van Yahweh zijn schoon, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, zevenmaal gezuiverd.

Of deze:

Psalm 119:140 - Uw Woord is zeer gelouterd en uw knecht heeft het lief.

Nogal logisch, hè, als de woorden van God (Zijn tijdsnaam is Yahweh) zevenmaal gezuiverd zijn, dan mogen ze zeker "zeer gelouterd" heten, toch?

Kortom, het is van belang om het Woord van God te bestuderen met die mindset: een houding waarbij je je ervan bewust bent dat elk woord zorgvuldig is gekozen en dus geen enkel woord daarin opgetekend staat zonder reden! Kortom, bestuderen met aandacht, steeds rekening houdend met het originele woord en de betekenis daarvan.

g.

Een tijd geleden werd me langzaam steeds duidelijker dat woorden niet zomaar bestaan uit letters, maar dat ze echt iets betekenen en dus dienen te worden beschouwd als… geest! Inderdaad, woorden zijn geest! Ga zelf maar na: woorden kunnen zowel blij maken als kwetsen/krenken. Iedereen heeft dat wel eens meegemaakt, dus het is ongetwijfeld herkenbaar.

h. Zelf ben ik opgegroeid in een omgeving waar het Woord van God werd beschouwd als onderdeel van het proces om God beter te leren kennen. Een ander onderdeel werd bijv. gevormd door ervaringen: God ervaren in je leven, profetieën die werden uitgesproken, openbaringen die werden bekendgemaakt, etc... Het is iedereen wellicht bekend dat 7% van alle communicatie verbaal is en 93% dus non-verbaal. Dit betekent dat wij, mensen, ons leerproces vooral baseren op non-verbale communicatie. We signaleren, observeren, tellen indrukken en percepties bij elkaar op, we trekken vaak onbewust conclusies en zo komen we tot de vorming van onze puzzel: ons godsbeeld, mensbeeld, wereldbeeld.

Nou ben ik altijd een analytische denker geweest, dus dacht ik ook na over deze manier om God beter te leren kennen. Hier voelde ik me vaak vrij onzeker over, omdat vooral de ervaringen op mij niet zo betrouwbaar overkwamen. Omdat veel info van mensen afkomstig was, wist ik nooit zeker of het echt 100% God was die daar sprak. Klinkt dat een beetje logisch?

Jullie zullen nu beter snappen hoe blij en opgelucht ik was toen ik ontdekte en ging geloven dat God in deze tijd ALLEEN spreekt via Zijn Woord! Waarom? Omdat daarin duidelijk wordt gemaakt dat Gods Woord gecompleteerd is, volgens Kolossenzen 1:25! De eerdergenoemde verschijnselen kwamen ook voor in het eerste stadium van de gemeente – beschreven in het Woord – maar gelukkig ging ik duidelijk inzien dat deze verschijnselen – bijv. "gaven van de Geest" - een teken waren van de toenmalige onvolwassenheid van de gemeente. Dit geldt trouwens ook voor bepaalde specifieke gaven die mensen kregen om een bepaalde taak te kunnen uitoefenen in die periode, ter opbouw van de gemeente.

Kortom, het enige dat we nodig hebben is Gods Woord, zwart-op-wit! Heerlijk om dat te realiseren en daarin te kunnen staan. Gods Woord is echt compleet, dus alles wat God ons over Zichzelf wil bekendmaken staat daarin opgetekend! Daarom hebben we geen "hulpmiddelen" meer nodig.

i.

Eén ding staat onwrikbaar vast: heel Gods Woord is Godgeïnspireerd, dus waarheid en is nuttig tot onderwijs, blootstelling, correctie, voor opvoeding in gerechtigheid, zodat de mens van God tot alle goed werk passend is toegerust. Dat is 2Timothëus 3:16-17.

Echter, niet heel Gods Woord is direct tot ons gericht! Dus wel voor ons, maar niet tot ons!

Sterker nog, er staat duidelijk geschreven dat we "het Woord van de waarheid recht dienen te snijden" – 2Timothëus 2:15. Wat betekent dat?

Ons wordt (door de apostel Paulus) op het hart gedrukt om duidelijk onderscheid te leren maken naar diverse invalshoeken:

1. doelgroep => de Israëlieten of de heidenen (niet-Israëlieten)?
2. tijd => voor welke periode was dit bestemd?
3. perspectief => is de uitspraak in de tekst absoluut of relatief?

Ad 1.

Het Woord is n.l. gericht tot twee doelgroepen: de Israëlieten en de heidenen (niet-Israëlieten). Het centrale thema van het Woord van God is goed nieuws, sterker nog, schitterend nieuws voor de hele schepping! Dat is de trouwens de betekenis van het woord "evangelie": goed nieuws!

Nou, nu blijkt dat er dus twee doelgroepen zijn die nota bene elk hun eigen goede nieuws hebben, binnen het kader van Gods tijdplan. Yep, echt waar!

De boodschap gericht aan Israël wordt genoemd "het evangelie van de Besnijdenis" en het werd verkondigd door de twaalf apostelen die met Jezus in Israël optrokken.

De boodschap gericht aan de heidenen wordt genoemd "het evangelie van de Onbesnijdenis" en het werd verkondigd door de apostel Paulus.

Dit kun je op verschillende plekken vinden, maar staat duidelijk verwoord in Galaten 2:7, waar staat dat de apostelen erkenden dat aan Paulus het evangelie van de Onbesnijdenis was toevertrouwd, evenals aan Petrus het evangelie van de Besnijdenis. Op grond hiervan werd vervolgens de afspraak gemaakt in verband met de doelgroepen en de betreffende locaties.

Van belang is dus om je er bewust van te zijn welk deel tot ons is gericht en welk deel niet. Want ik kan je garanderen dat het behoorlijk fout kan lopen als je de post leest die voor iemand anders bestemd is, terwijl je denkt dat het tot jou gericht is!

Ad 2.

God doet verschillende dingen in verschillende perioden. Dit behoort ook tot Zijn methoden. In de ene periode werken bijv. bepaalde regels wel, die niet werken in de perioden daarna en daarvoor. In de ene periode heerst een bepaald systeem en krijgt de mens te maken met bepaalde karakteristieken, terwijl in de andere periode(n) dat niet (meer) van toepassing is. Echt waar! Onnoemelijk veel voorbeelden daarvan te vinden in het Woord.

Als we dit nu weten, dan passen we onze mindset aan tijdens studie van Gods Woord en houden we hier bewust rekening mee, toch? En dat is de bedoeling!

Ad 3.

In het Woord zijn er vooral uitspraken die Relatief zijn. Dat zijn uitspraken die moeten worden beschouwd vanuit de invalshoek van de mens. Logisch, omdat we – als mens – relatieve wezens zijn.

Voorbeelden zijn:

R1) die teksten waarin staat dat God van gedachten verandert, of
R2) waar staat dat een mens God verhoogt of groot maakt (wat vanuit absoluut oogpunt niet mogelijk is), of
R3) waar staat dat sommige mensen rechtvaardig zijn (terwijl in werkelijkheid – dus naar Gods standaard bekeken – niemand rechtvaardig is!), of
R4) waar staat dat God Adam vroeg waar hij was (terwijl Hij dat natuurlijk wel degelijk wist), etc.

Maar ook zijn er heel wat Absolute uitspraken in het Woord van God. Stellingen dus, die vanuit Gods invalshoek moeten worden beschouwd.

Voorbeelden zijn:

A1) teksten waarin keihard staat dat God alles weet, of
A2) waar staat dat alles uit, door en tot Hem is, of
A3) waar staat dat Hij alles doet naar de raad van Zijn wil, of
A4) dat Hij aan allen leven en adem en alles geeft!

Gewoon pats boem, geen discussie mogelijk, snap je?

j.

Zoals eerder vermeld ben ik opgegroeid in een omgeving waar het Woord van God werd beschouwd als onderdeel van het proces om God beter te leren kennen. Daarnaast leerde ik ook in de loop van de tijd dat de samenstelling van de bijbel (zgn. canon) is gedaan door de kerk. Dat kon alleen maar in de 4e eeuw zijn, aangezien de eerste grote Christelijke religieuze organisatie de Katholieke kerk was.

Deze gedachte vervulde me altijd met een raar gevoel omdat het feitelijk ook mijn vertrouwen in de onfeilbaarheid van Gods Woord aantastte!

Wat was ik blij en gelukkig toen ik ontdekte en ging geloven dat het de apostel Paulus was die eerst al aankondigde dat hij de degene was die het Woord van God mocht completeren (Kolossenzen 1:25)!

En inderdaad kon ik daarna diverse bewijzen zien dat Paulus daadwerkelijk Gods Woord heeft gecompleteerd en daarmee dus eindredactie van de hele bibliotheek heeft gevoerd. Meteen na zijn laatste brief (2Timotheüs) heeft Paulus - onder inspiratie van Heilige Geest - alle 70 boeken van de bijbel samengesteld (dus de canon bepaald) en in de juiste volgorde geplaatst! Hierbij werd hij overigens bijgestaan door diverse medearbeiders. Zie ook 2Timotheüs 4:11, 13. Is dat niet prachtig? Dat geeft – mij althans – nu rust en vrede. Nu mag ik echt weten dat - ook op dit gebied – Gods Woord daadwerkelijk onfeilbaar is!

Samenvatting:

Alles is uit God. De schepping kwam tot stand op basis van en dus via het Woord. God wil dat Zijn schepping Hem kent zoals Hij werkelijk is. Hij maakt Zichzelf bekend via Zijn geschreven Woord!

Uitgangspunten m.b.t. het Woord zijn van belang zodat we in ons hart echt mogen weten dat we te maken hebben met een echte onthulling door God van Zichzelf en Zijn Plan. Aspecten die we daarbij mogen overwegen zijn:

a. God is uiteraard bij machte om ervoor te zorgen dat Zijn Woord zodanig is samengesteld dat – bij studie en onderzoek – de waarheid wordt onthuld en dus ook dat we daardoor leren Wie Hij is!

b. Gods Woord is geïnspireerd, maar dan alleen in de originele talen waarin het is opgetekend! Niet in het Nederlands, of enige andere taal, want die betreffen slechts de vertaling en zijn dus niet geïnspireerd!

c. In de originele geschriften komen er geen leestekens voor, noch hoofdstukken en/of verzen. Deze zijn door mensen aangebracht in de vertalingen vanuit eigen inzichten en tradities. Ook hierdoor zijn onnodige misverstanden ontstaan die hebben geleid tot verkeerde conclusies.

d. De inhoud van Gods Woord is niet bepaald vleiend voor de mensheid. Indien deze bibliotheek door mensen zelf was opgetekend dan zou de inhoud daarvan er veel rooskleuriger uitzien voor de mensheid.

e. Gods Woord beslaat een indrukwekkende periode van ruim 4000 jaar, waarin ca. 40 schrijvers daartoe door Gods geest Zijn gebruikt door die tijd heen. En niet één tegenstelling valt daarin te vinden. Sterker nog, alles verwijst naar elkaar en bevestigt zichzelf!

f. Elk woord is zorgvuldig gekozen en geen enkel woord daarin is overbodig of te weinig! Sterker nog, elk woord is 7x gezuiverd! Dat staat in Psalm 12:6.

g. Woorden zijn geest. Als we ons daarvan bewust zijn, dan bestuderen we Gods Woord ook met die houding.

h. Gods Woord is compleet! Toen dat nog niet compleet was, gebruikte Gods geest diverse bovennatuurlijke gaven om bepaalde waarheden bekend te maken. We mogen er nu gerust op zijn dat God alle relevante info heeft onthuld in Zijn Woord.

i. Echter, het is tegelijk van fundamenteel belang om Gods Woord correct in te delen, zodat we verschillende waarheden binnen Gods Plan niet door elkaar halen c.q. met elkaar vermengen!

j. De eindredactie en dus de volledige canon is samengesteld door Paulus – Kolossenzen 1:25 – en volledig geïnspireerd door Gods geest! Daardoor mogen we er gerust op zijn dat de hele inhoud juist is én in de juiste volgorde staat! Zie ook 2Timotheüs 4:11, 13.

Tenslotte:

Het is van enorm belang om te weten – door middel van diverse zwaarwegende argumenten - dat het Woord van God daadwerkelijk gezaghebbend is. Sterker nog, in deze tijd is het Woord het enige middel waardoor God Zichzelf en Zijn Plan bekend maakt aan de wereld, Zijn schepping!

Deze wetenschap creëert daardoor een solide basis om als fundamenteel uitgangspunt te dienen zodat we Gods Woord met een gerust hart mogen lezen, ontginnen, bestuderen, overdenken, delen en bespreken.

Hopelijk zijn jullie – samen met mij – ook op dit punt beland!
© Peter Meye