De Heidense Leer Over De Ziel
-
Opzettelijke Misleiding!!
door Ernest .L. Martin

Zij die vandaag geloven in de onsterfelijkheid van de ziel zouden tot hun schande worden uitgelachen door de filosofen uit de oudheid. Maar de theologen van vandaag baseren hun gedachten op de filosofen van de oudheid, die met opzet logen, in naam van de religie.


De waarheid over de leer van de onsterfelijke ziel en de leer over Hades is verbijsterend. Er is een duidelijk getuigenis, zelfs van de bedenkers van de doctrines, dat hun heidense onderwijs over de onsterfelijkheid en over de Hades (vagevuur e.d.) allemaal LEUGENS waren! Aangezien het een bekend feit is dat de Katholieke en Protestantse leerstellingen over deze doctrines afstammen van de oude Grieken en Romeinen, is het tijd de WAARHEID over hun oorsprong meer volledig bekend te maken. Echt, als de oude heidense bedenkers vandaag zouden leven, dan zouden ze smakelijk lachen over het feit dat wel opgevoede mensen zulke nonsens geloven!

Maar toch werd het zogeheten Christendom verleid tot het geloven in deze zelfde LEUGENS, leugens die de politieke en religieuze leiders van de oudheid UITVONDEN om zo over de ongeletterde massa's van gewone mensen te kunnen regeren. De leer over de onsterfelijkheid van de ziel werd uitgevonden om het idee te ondersteunen van onmiddellijke beloning of bestraffing na de dood. Hadden de mensen geloofd dat zodra een mens sterft hij ook DOOD is, zoals de Bijbel ons dat leert, dan hadden de doctrines over onmiddellijke bestraffingen of beloningen na de dood geen enkele basis van bestaan gehad!

Paulus veroordeelt deze LEUGENS.

Paulus zegt dat zij die zichzelf de wijsgeren van de wereld noemen, dwazen zijn geworden(Rom. 1:22). Waarom? Omdat ze voor de mensen de algemene kennis over God achter hielden, kennis DIE ZE HADDEN!!(vs. 18 en 19). Het mag dan ook geen verbazing wekken dat hij de oude filosofen veroordeelde door te zeggen: "Zij hebben geen verontschuldiging"(20). Deze zogenaamde filosofen, de leiders van de massa's, kenden de waarheid, maar hielden die weg van de mensen, en vertelden ze regelrechte LEUGENS. "Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen"(25). Dit zijn harde woorden, maar Paulus wist waarover hij sprak.

De ouden GAVEN TOE dat ze logen!

De voornaamste reden voor de uitvinding van de doctrines van een vreselijk en nooit-eindigend Hades(dodenrijk), en de ondersteunende leer van niet te verliezen onsterfelijkheid, was er duidelijk een van dienstbaarheid aan de staat. Het gewone volk werd valsheden vertelt om ze ondergeschikt te houden aan de staat. Dit was met name zo bij de Grieken en bij uitstek bij de Romeinen. We hebben de verstandige opmerkingen van een van de meest stabiele geschiedkundigen van de oude wereld: Polybius. Deze Griekse schrijver leefde in de eerste eeuw voor Christus, en schreef een geschiedenis van de Romeinse Republiek. In zijn sectie over Romeins regeren schrijft hij:
"Maar aangezien de mensen universeel grillig en onbestendig zijn, vol van wisselende verlangens, overhaast in hun passies en geneigd naar geweld, is er geen andere manier om hen in bedwang te houden DAN DOOR DE DREIGING VAN ONGEZIENE DINGEN(dwz. de delen van het dodenrijk-Hades), en door de praal van GEWELDIGE BEDENKSELS. De ouden handelden daarom niet absurd, noch zonder goede reden, toen ze het idee BEDACHTEN over de goden en HET GELOOF VAN HELSE STRAFFEN"(Bk. vi. 55, 56. Het citaat is uit Hampton's vertaling, vol. II, pp. 405, 406).
Het is overduidelijk, nietwaar? Polybius was wijs genoeg om te weten dat de heidense doctrines over de Hel en de heidense goden PURE BEDENKSELS waren, Maar hij dacht wel dat zo'n leer iets goeds was waardoor de passies van de massa's beteugeld konden worden en dat de staat dan goed zou kunnen functioneren. Maar, zoals hij zelf stelt, de geleerde leiders wisten dat de hele leer een LEUGEN was!
We hebben de geschriften van vele geleerde mannen uit het oude Griekenland en Rome, die zonder meer wisten dat de doctrines over de onsterfelijkheid van de ziel, de compartimenten van de Hades, etc, ALLEMAAL leugens waren. Ze werden uitgevonden om het gewone volk te misleiden naar een houding van gehoorzaamheid aan de staat.
"Cicero, Seneca, Panaetius, Polybius, Quintus Scaevola (de Pontifex Maximus) en Varro beschouwden religie als een middel dat staatsmannen konden benutten om de massa's te beheersen door geheimenissen en angst."
(Dictionary of Religions & Ethics, vol. 7, p.61)
De heidense religie en al haar vertakkingen waren eenvoudigweg gefabriceerd om de massa's onder controle te houden. De doctrines over een hel, onmiddellijk na de dood - wat betekende dat de mens een onlosmakelijke onsterfelijkheid had, waren bedoeld om, met angst als middel, de gewone mensen tot trouwe burgers te maken. Filosofen, theologen en staatsmannen ontwikkelden wat tijdens de eerste eeuw voor Christus bekend zou worden als "de dubbele leer" of de leer van de "dubbele waarheid".
Deze "dubbele waarheid" leer werd voornamelijk in de Mysterie-religies tot uiting gebracht. De weinigen die in de hoogste graad van de Mysteriën waren ingewijd werd de waarheid over de onsterfelijkheid van de ziel, Hades etc. verteld. Hun werd VERTELD dat de algemene doctrines LEUGENS waren, maar als weldaad werden gegeven om het volk te beheersen! Deze "dubbele waarheid" leer wordt vermeld in de Dictionary of Religion & Ethics(p.63) als "één waarheid voor de intellectuele klassen en één voor het gewone volk, waarvan de climax wordt bereikt in de zin 'Het is gepast voor de staat dat het volk in de religie wordt misleid'."
Het volk werd het ene verteld -een bak vol leugens- en de intellectuelen (feitelijk zij die, zoals we zullen zien, ingewijd waren in de Mysteriën) werd de naakte waarheid verteld. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Paulus zei dat de leiders niet ZONDER VERONTSCHULDIGING waren: ze wisten beter! "[Zij] die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden"(Rom. 1:18). De leiders wilden het gewone volk niet de feiten vertellen waar zij zelf zo goed van op de hoogte waren. De Dictionary of Religion & Ethics laat zien hoe deze mensen grappen maakten over de lichtgelovigheid van het gewone volk bij het aanvaarden van hun onderwijs.
"Cicero was een augur [een Romeins religieus beambte] maar hij citeert met instemming Cato's uitspraak dat hij zich afvroeg hoe de ene augur een andere kon ontmoeten zonder te LACHEN"(ibid . p.63)
Ook deze twee waren door de staat betaalde theologen, maar ze waren zeer wel op de hoogte van de onzin die ze zo oprecht en eerbiedig aan het gewone volk leerden.
De Dictionary of Religion & Ethics gaat verder:
"De filosofieën uit latere Griekse tijden bewezen aan de Romein dat de funderingen van zijn religie niet op vaste grond stonden, maar het voortbestaan ervan was noodzakelijk voor het voortbestaan van de staat. Dit conflict tussen persoonlijk geloof en publiek gedrag kan bijvoorbeeld bij Ennius worden gezien. Hij schreef verhandelingen waarin hij vooruitstrevende sceptische doctrines besprak, maar hij schreef ook patriotische gedichten waarin de hele cyclus van Romeinse goden werd tentoongesteld en met de grootste eerbied werd behandeld"(ibid., p.63).
Ennius gebruikte de bekende Dubbele Doctrine methode van onderwijs.

De dubbele-doctrine gevonden
in ALLE filosofische stelsels.

Een van de belangrijkste waarnemingen die men inzake het onderwijs van de heidense filosofen en/of theologen kan maken, is dat ze ALLEN de "dubbele doctrine" aanhingen als methode van onderwijs. Pythagoras in de zesde eeuw voor Christus, Plato, Aristoteles, en zelfs die uit de eerste eeuw, hebben altijd twee doctrines! Onveranderlijk werd hun volgelingen de waarheid verteld (voor zover de filosofen die verstonden), en het gewone volk werd zoveel vette LEUGENS geleerd als nodig was om hen onder controle en regeerbaar te houden.
Let op de leringen van een van de eerste heidense filosofen, Pythagoras. Origenes zei van hem en zijn systeem:
"Hij verdeelde zijn volgelingen in klassen. De ene noemde hij ESOTERISCH, de ander EXOTERISCH. Want aan hen [de eerste] vertrouwde hij de meer perfecte en hogere doctrines toe; aan deze [de tweede] de meer populaire en gewone."
(On Philosophy)
Dr. Warburton, die dit deel over Pythagoras citeert, zegt: "Dit, daar kunnen we zeker over zijn, doet hem neigen naar een meer dan gewone uitoefening van de DUBBELE DOCTRINE"(Divine Legation, vol. 1, p. 434). Warburton bewijst dat ALLE filosofen de DUBBELE DOCTRINE gebruikten. Dit te onderwijzen was de gewone gang van zaken(ibid., p444).
Een van Pythagoras' nauwste volgelingen, Timaeus Locrus, zei, sprekend over de onsterfelijkheid van de ziel en bestraffing onmiddellijk na de dood:
"Net zoals we soms het lichaam genezen met ongezonde middelen, wanneer de meest gezonde geen effect hebben, zo houden we de geesten [van de gewone mens] in bedwang door VALSE VERBANDEN, die niet overtuigd zullen worden door de WAARHEID. Er is daarom een noodzaak van het inprenten van de WEZENSVREEMDE KWELLINGEN"
(World Life, nabij het einde).
Met andere woorden, het was goed te verdedigen om zo veel LEUGENS als nodig waren te gebruiken om het volk te onderwijzen! Hoe pervers is de geest van de vleselijke mens(Jer. 17:9).
Pythagoras, in zijn leer over de onsterfelijkheid van de ziel, werd hierin gevolgd door een andere van zijn volgelingen, de welbekende Plato.
We hebben het heldere getuigenis van Galen over Plato's DUBBELE DOCTRINES. Lees mee:
"Plato verklaart dat dieren voortdurend een ziel hebben[dwz. alle wezens, inclusief de mens, hebben een onsterfelijke ziel], die er toe dient hun lichamen te bezielen en te informeren; maar wat betreft stenen, hout en wat wij gewoonlijk onbezielde dingen in de schepping noemen, al deze, zo zegt hij, bezitten geen ziel. Maar in zijn Timaeus, waar hij zijn beginselen AAN ZIJN VOLGELINGEN EN GESELECTEERDE VRIENDEN uitlegt, daar GEEFT HIJ HET GEWONE IDEE OP, verklaart dat er doorheen het universum een diffuse ziel is, die dient om ieder deel daarvan in beweging te brengen en te doordringen. We moeten ons nu nu NIET gaan inbeelden dat hij in dit geval niet consequent bezig is, of er tegengestelde doctrines op na houdt, netzomin als Aristoteles en Theophrastus beschuldigd mogen worden van tegenspraak, WANNEER ZIJ HUN VOLGELINGEN DE ECHTE DOCTRINES UITLEGDEN en AAN HET GEWONE VOLK beginselen van een geheel andere strekking.
(On the Natural Faculties, fragmenten).
Al deze filosofen vertelden FABELTJES, regelrechte LEUGENS, aan de algemene bevolking, maar ze vertelden de waarheid (de waarheid dat ze tegen het volk logen) tegen hun eigen volgelingen. Let er op hoe Galen zegt dat Plato de massa's vertelde over de onsterfelijkheid van de ziel, maar tot zijn werkelijke vrienden zei hij terecht dat één universele geest het universum doordrong om aan allen leven te geven. Bij de laatste groep was er niets over de onsterfelijkheid van de ziel! Het is zo helder als het maar kan zijn dat Plato zelf, zulke onzin niet echt geloofde, ook al onderwees hij het aan de leken.
Luister naar Strabo, die wist wat Plato werkelijk leerde. Hij spreekt over de religieuze doctrines van de Indiërs.
"Zij VINDEN ook FABELS UIT, op de wijze van PLATO, over de onsterfelijkheid van de ziel en over de straffen in Hades, en andere soortgelijke zaken"(Bk. XV, Ch. 1, 57, Bohn Translation).
Plato loog regelrecht naar het gewone volk en hij wist dat hij loog. Lees Plato's eerlijke bekentenis:
"Voor zover het over het teken op de privé notitie gaat, wenst u MIJN SERIEUZE BRIEVEN te kennen en die welke MIJN WERKELIJKE GEVOELENS bevatten, tegenover DIE BRIEVEN DIE DAT NIET DOEN, weet en onthoudt dan dat met (het woord) God[dwz. God-enkelvoud] een serieuze brief begint, en met (het woord) goden[dwz. goden-meervoud] er een begint die anders is(Epistle 13).
Liegen is noodzakelijk!

Het is algemeen bekend dat Plato's onderwijs over de onsterfelijkheid van de ziel en over de straffen in Hades, de EXOTERISCHE leer waren, bedoeld voor publieke consumptie. Het was duidelijk een VERZINSEL. Maar het vreemde is dat Plato, en de andere filosofen, geen enkel probleem hadden dit te onderwijzen. Ze dachten dat leugens noodzakelijk waren!

Ons wordt door Synesius, een Plato-aanhanger, verteld "dat filosofie, wanneer ze de waarheid heeft begrepen, het gebruik van LEUGENS EN VERZINSELEN toestaat" (Synesius, Epistle 15).
Dit zijn algemeen bekende feiten. Leugens en verzinsels werden regelmatig door de oude filosofen benut.
De oude heidenen geloofden dat het volk, speciaal op het gebied van de religie, misleid MOEST worden. Ze vonden dat het noodzakelijk was voor de staat. Zelfs de Romeinse Pontifex Maximus Scaevola verklaarde ronduit "dat gemeenschappen in religie misleid moest worden" (Augustine, City of God, Bk IV., ch. 10).
Augustinus vertelt ons verder dat:

"Varro, sprekend over religies, ronduit zegt dat er vele WAARHEDEN zijn waarvan het niet gepast is dat het gewone volk ze kent, en vele VALSHEDEN die voor het gewone volk toch nuttig zijn om als waarheden te ontvangen"(ibid.).
Het is opvallend dat de Bijbel hierover precies het tegendeel zegt. Ons wordt verteld dat God Zijn Geest zendt opdat wij naar ALLE waarheid kunnen worden geleid(Joh. 16:13).
Er kan geen twijfel over bestaan dat Pythagoras, Plato, Aristoteles en de anderen bewuste LEUGENS leerden over de onsterfelijkheid van de ziel en dat zij onder elkaar lachten over de leer van bestraffing in Hades, onmiddellijk na de dood. Deze mensen wisten beter.
Dr. Warburton, een door-en-door getrainde classisist, in het bijzonder op het gebied van de heidense religie, merkt op:
"Het is waar dat Plato in zijn geschriften de doctrine van een toekomstige toestand van beloning en bestraffing incalculeert, maar dit is ALTIJD TEN BEHOEVE VAN HET GEPEUPEL: dat de zielen van slechte mensen afdaalden in ezels en zwijnen[vanwege hun lage moraliteit]; dat de niet-ingewijde zou verblijven in modder en vuilte; dat er drie helle-rechters waren, en hij spreekt veel over Styx, Cocytus, Acheron, etc.., en dat alles zo serieus dat men begreep dat hij iemand was die te geloven was. Maar geloofde hij deze FABELS echt? WE MOGEN MET ZEKERHEID STELLEN DAT HIJ DAT NIET DEED"(Vol. 1, p. 452)
Plato en alle anderen WISTEN BETER!

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Paulus deze mannen weerspreekt. Zij waren degenen
"die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden; daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben."
Waarom? Omdat zij de waarheid Gods vervangen door de leugen... (Rom. 1:18-25) en de enige "waarheid" die ze hadden, was dat ze zelf LEUGENAARS waren.
Onthoudt, het zijn niet de LEUGENS die Gods volk vrij maken, maar de WAARHEID:
"en gij zult de waarheid verstaan,
en de waarheid zal u vrijmaken."

Heeft u een woord gelezen waar u meer over wil lezen, vul het dan hieronder in.


Dit artikel werd hier geplaatst met toestemming van
©ASK
Associates for Scriptural Knowledge
en mag niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.
© www.hetbestenieuws.nl