De engelen - feiten en fictie

door Ernest L. Martin  1932-2002

Het eerste dat de volwassen Christen over engelen zou moeten weten(en dit gaat over ALLE engelen, zowel die als "goed" als die als "kwaad" beschouwd worden) is de Schriftuurlijke leer dat God vaak Zijn engelen beschuldigd van het doen van het dwaze en verkeerde(Job. 4:18). Er bestaat geen engel in heel het universum die een perfect karakter heeft en die op z'n tijd niet iets doet dat dwaas of verkeerd is. Niemand van Gods mensenkinderen zou ooit mogen denken dat ALLE engelen zonder uitzondering gelijk in karakter en rechtvaardigheid zijn en dat zij ALLEN gelijk zijn in de rollen die ze door God toegewezen hebben gekregen om te spelen in de gang van zaken in hemel en op Aarde. Men moet zich herinneren dat zelfs Satan, de Duivel, een engel is die lijkt op een "engel van licht". Satan imiteert pure en onvervalste "rechtvaardigheid"!(2Kor. 11:14,15). Ja, Satan de Duivel lijkt op het eerste gezicht op een engel van licht(en NIET zoals de wereld hem afbeeldt als een rood wezen met een drietand in zijn hand en met een gemene grijns op zijn gezicht). Eigenlijk is Satan een van de meest heerlijke van de geestelijke wezens in het universum en hij is zeer gewillig om dit te tonen aan een ieder die hem zoekt. Ja, Satan houdt er van zijn heerlijkheid aan de mensheid en aan anderen te tonen, maar God zet hem tegelijkertijd op zijn plaats als "een moordenaar van het begin"(Joh. 8:44).

Maar voordat we meegesleept worden, laten we oppassen niet Satan de Duivel uit te sluiten uit deze discussie. Laten we de feiten onder ogen zien. Er is GEEN enkele engel(zelfs niet de hoogste van de aartsengelen) die kan claimen perfect te zijn in karakter en absoluut en totaal gehoorzaam te zijn aan God en Christus Jezus. Precies zoals de apostel Paulus het duidelijk maakte dat wij mensen allen bevuild zijn met zonde("Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" - Rom. 3:23), zo zijn dezelfde criteria voor oordeel door God op gelijke wijze toepasbaar op de engelen. Simpel gesteld: sommige engelen mogen heerlijk zijn wanneer God ze gebruikt voor specifieke opdrachten(zowel in het besturen van natuurlijke fenomenen op Aarde, als in het activeren en met kracht onderhouden en besturen van de werking van het universum, of in het helpen bij het van tijd tot tijd bewaren van Gods volk, als God ze daartoe opdracht geeft, of zelfs wanneer God ze gebruikt bij het veroorzaken van chaos en wanorde), ze zijn geen vervangers voor God, onze hemelse Vader en voor Christus Jezus, onze Oudste Broer. Ieder van ons mensen heeft slechts één Bemiddelaar tussen ons en de hemelse Vader, en die persoon is Jezus Christus(1Tim. 2:4-6) en ALLEN Hem! Wordt niet misleid te geloven dat u uw kwaliteit van leven of vooruitgang in enige noodzakelijk geestelijke kennis kunt verbeteren door te vertrouwen op engelen(die veel lager in rang en gezag zijn dan Christus of de Vader) om uw zoektocht naar bewustzijn en rechtvaardigheid te ondersteunen.

Voor wat betreft ons die de waarheid verstaan(speciaal hen die de volwassen leer van "het geheimenis" kennen die door de apostel Paulus werd opgetekend in zijn brieven aan de gelovigen in Efeze, Filippi en Kolosse), wij hebben GEEN engelen die bemiddelen tussen ons en God of tussen ons zelf. Wij hebben Christus Jezus zelf(1Tim. 2:4-6). Het is feite een zonde als iemand van ons een engel vraagt om ons bij wat dan ook te helpen in tijden van nood. Dit is niet waar ze voor geschapen zijn of hoe ze in onze levens functioneren. Het is waar, God kan een engel(of zelfs een heel legioen) zenden om ieder van ons te helpen wanneer het nodig is, maar voor de volwassen Christen zouden God en Christus Jezus Degenen moeten zijn tot wie wij ons richten. We zouden zulke engelontmoetingen nooit moeten uitlokken. Doen we dat wel, dan zullen we eerder wel dan niet een engel ontmoeten die niet de geloofsbrieven van God en Christus Jezus heeft dan u denkt. Het blote feit dat er aan u een engel verschijnt betekent niet automatisch dat dit een engel van God is of dat deze God en Zijn leer vertegenwoordigt.

De waarheid is: engelen hebben meer ellende aangericht op Aarde dan goed, en in het tijdperk dat voor ons net achter de horizon ligt(waarover God in de Schrift spreekt als over de Tijd van het Einde), zullen zij een effectieve rol van kwaad en onrecht spelen op een wijze dat zelfs mensen die de eerstelingsvruchten hebben van de Heilige Geest, op het punt zullen staan deze engelen te volgen in hun valse leer. Geloof me, deze valse engelen zullen er vreselijk goed uit gaan zien in hun houding ten opzichte van mensen op deze Aarde! We zien nu al een opflikkering van activiteit in de media waarin(door televisieprogramma's en boeken waarvan het algemene publiek houdt) de engelgemeenschap vrijwel altijd als rechtvaardig en welgezind wordt afgebeeld. Deze leringen zijn net zo ver bezijden de waarheid als mogelijk is voor hen die de leer van de Heilige Schrift kennen.

De belangrijkste valse leerstelling die kwaadaardige engelen graag onderwijzen.

In deze introductie over het onderwerp "engelen" wil ik u de allerbelangrijkste leerstelling in de wereld geven waarmee gevallen engelen(demonen en geesten van doden) de mensen aanvallen die het gemakkelijkst te misleiden zijn. Onderschrijft u deze valse leerstelling niet, dan zullen de meeste van de kwade engelen bij u weg blijven en nooit meer proberen met u in contact te treden om hun gemanipuleer uit te voeren. Maar aanvaardt u deze leerstelling wel, en velen in de kerken doen dat, dan bent u degene wie de kwade engelen het meest zullen pogen te beïnvloeden.

De valse leerstelling is dat alle mensen, ook de overledenen, in leven zijn en functioneren, omdat iedereen een onsterfelijke ziel(of geest) zou hebben.
Maar de Bijbel leert in niet mis te verstane termen, dat de mensheid GEEN "onsterfelijke ziel" heeft. Het is een feit dat de Heilige Schrift stelt dat "de ziel die zondigt, die zal sterven"(Eze. 18:4). Wanneer een mens sterft, dan sterft de ziel met de mens. De geest die door God gegeven werd om de mens in leven te houden, keert terug naar God(Prediker 12:7 - Let er op dat dit "Gods geest" is die terugkeert, NIET die van de mens). Wanneer dit gebeurt raakt de persoon buiten bewustzijn en weet niets meer van wat er in het leven buiten hem gebeurt(Pred. 9:5; Psalm 6:5; 146:4). Verder leert het Nieuwe Testament dat een mens(ook een Christen) moet sterven en wachten tot de opstanding uit de doden, die gebeuren zal bij de wederkomst van Christus of bij het oordeel voor de Grote Witte Troon, voordat iemand tot het leven kan worden terug gebracht(1Kor. 15:35-38). En zelfs hoewel de apostel Paulus zei dat hij bij zijn dood(voor zover het zijn bewustzijn betrof), onmiddellijk na zijn overlijden in de aanwezigheid van Jezus zou zijn(Filip. 1:19-24), was de apostel zich zeer wel bewust dat de feitelijke gebeurtenis (van het terugkomen naar het leven) pas zou gebeuren bij de komst van Christus, in wat hij later in Filippenzen noemde "de uitopstanding uit de doden"(Filip. 3:11; zie het Grieks). Paulus zei dat zijn kroon van beloning aan hem gegeven zal worden "in die dag" in de toekomst, wanneer Christus terugkeert bij de wederkomst(2Tim. 4:6-8).
Wordt niet misleid door het populaire(maar totaal verkeerde) idee te geloven dat iemand na zijn dood door gaat met leven(dat wil zeggen: met een nieuw geestelijk soort "ziels" of "geest-begiftigd" bestaan). Dat is eenvoudig NIET WAAR! Wanneer u of iemand anders op Aarde sterft, dat is die persoon zo dood als een spijker of als een stuk rots. Het is waar, God houdt een bestand bij van alles wat u heeft meegemaakt in dit leven, en Hij slaat het op op wat men Zijn geestelijke "cassettebandje" mag noemen, maar er is in deze in het geheel niet de minste vorm van bewustzijn betrokken. Alle bewuste activiteit stopt bij de dood. Alleen met de opstanding uit de doden bij Christus' wederkomst zullen wij, Christenen, terugkomen tot een geestelijk leven(of welk leven dan ook). Dat is een feit dat alle Christenen NOOIT zouden mogen ophouden te geloven. Veel engelen, echter, zouden willen dat u iets anders gaat geloven, en de meest opmerkelijke onder hen is Satan, de Duivel.

De waarheid is: alle mensen die gestorven zijn(beginnend met Adam en Eva en allen in alle daarop volgende eeuwen tot heden - inclusief alle profeten en apostelen van God) zijn nog steeds in hun graf, wachtend op hun opstanding uit de doden. Geen enkele Christen of ander rechtvaardig persoon gaat bij zijn dood "onmiddellijk naar de hemel." Het is waard te herhalen dat zij hun bewustzijn verliezen en geen leven ontvangen, totdat God Zijn geest naar hen terug stuurt(NIET "hun" geest) en die geestelijke "leven-gevende kracht" in hun opgewekte lichaam plaatst en daarmee in hen het leven herstelt. Engelen die zich misdragen of schadelijk zijn(en daar zijn er heel wat van) WILLEN NIET dat mensen deze waarheid geloven. Dat is de reden dat ze leden van uw familie of vrienden kunnen nadoen die recentelijk (of al langer geleden) zijn gestorven en zeggen dat ze voortleven in een geestelijke vorm. Zulke engelen zijn leugenaars!
Dit is de eerste sleutel om te onthouden en nooit te vergeten als men met welk soort engelen dan ook te maken krijgt. Laat een engel zich aan u zien of aan anderen en stelt hij dat hij "een dode" is(zoals Maria, de aardse moeder van Jezus), en dat die persoon naar de hemel is gegaan en daar in de aanwezigheid van God voortleeft, DAN IS DE ENGEL DIE DAT LEERT EEN LEUGENAAR!
Het allereerste wat Satan de Duivel aan Eva vertelde, was de leugen dat een mens niet zou sterven als die mens zondigde. Satan vertelde Eva dat ze zouden doorgaan met leven, ook al had God hen gezegd "ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven"(Gen. 2:17). Satan was een leugenaar, net als alle andere engelen die nog steeds deze onzinnige leer verkondigen.

Nadat Adam en Eva gegeten hadden van de vrucht van de boom, stierven ze niet "ten dage van"(dat wil zeggen: op de dag dat ze zondigden). We lezen later echter, in andere literatuur die ik zal openbaar maken in mijn boek over engelen, dat God bedoelde: "in Zijn dag van duizend jaren". Dus, wat gebeurde er nu met Adam en Eva? Zij stierven, maar later. Waar zijn Adam en Eva nu? Ze zijn dood, in hun graf, en wachten op hun opstanding uit de doden. Waar zijn Abraham, Mozes, David, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Johannes de Doper, de apostelen Petrus, Johannes en Paulus en alle Christenen die gestorven zijn sinds die eerste eeuw(en die ook vandaag de dag nog sterven op Aarde)? Ze zijn ALLEN in hun graf, in een onbewuste staat en ze zijn ALLEN in afwachting van de opstanding van de doden(niet van de levenden!!), die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus.

De eerste en belangrijkste les die alle mensen in verband met het onderwerp van engelen zouden moeten begrijpen, is het feit dat ALLE mensen die sinds Adam gestorven zijn, nog steeds in een onbewuste staat zijn in hun graf(met als enige uitzondering van Jezus Christus, die drie dagen na Zijn kruisiging opstond tot geestelijk leven en nu in de hemel is, bij Zijn Vader). Onthoud deze belangrijke regel! ALLE mensen zijn sterfelijk en dit omvat ook de ziel en de geest die God hen geeft. Het is een kernwaarheid die u in staat zal stellen de rol van de engelen in menselijke zaken op juiste waarde te schatten. Geen enkel mens die ooit leefde heeft een "onsterfelijke ziel", die nooit sterft. Die leer over de "onsterfelijke ziel" is een satanische leugen! De doden zijn dood, en ze leven NIET!

Ter afsluiting wil ik u een uitleg aanbieden, maar niet een verontschuldiging.
Ik wil u uitleggen dat ik me er heel wel van bewust ben dat ik telkens weer in dit artikel(en in andere door mij geschreven artikelen), misschien soms tot misselijk makend toe, zeer de nadruk gelegd heb op het feit dat de doden dood zijn en dat NIEMAND tot op heden (afgezien van Christus) opgevaren is naar de hemel(Joh. 3:13) en dat dit ook niet zal gebeuren tot de wederkomst van Christus. En, zoals gezegd, ik biedt u geen verontschuldiging aan. Waarom? Omdat het bij dit onderwerp zo belangrijk is dat we de basisleer van de Heilige Schrift kennen en begrijpen over alle belangrijke zaken betreffende de redding en wat onze rol zal zijn(zowel nu als na het moment van onze opstanding). Onthoud daarom: de doden zijn dood. Laat geen engel of geesteswezen proberen u van het tegendeel te overtuigen. De Bijbel is heel duidelijk in deze. Sta dan ook stevig op deze grond!
© www.hetbestenieuws.nl