Bijna-dood en andere geestervaringen

door Ernest L. Martin  1932-2002

Er zijn massa's nieuwe boeken op de markt verschenen over engelen, leven na de dood, buiten het lichaam ervaringen en over mensen waarvan men denkt dat ze teruggekeerd zijn naar het aardse leven nadat ze een bijna-dood ervaring hadden gehad. Ik heb veel van die verslagen gelezen en ik heb ook een verscheidenheid aan rapporten doorgenomen over talrijke ontmoetingen met geestelijke krachten. Er is één ding dat ze allemaal gemeen hebben: hun ervaringen bevatten leringen die door de Bijbel geheel veroordeeld worden en een behoorlijk aantal er van bevat regelrechte fouten die net zo vals zijn als een biljet van drie dollar. Mijn kritiek wil niet zeggen dat zij die de ervaringen hebben gehad niet oprecht waren of dat zij zichzelf leugens vertelden. Nee, ik heb er niet de minste twijfel over dat veel van deze opgetekende ervaringen zeer reëel waren, maar de leer waarmee ze in verband staan is fout vanuit het Bijbelse gezichtspunt. In de grote meerderheid van gevallen presenteren deze ervaringen leerstellingen van engelkrachten waartegen de Bijbel ons waarschuwt. Denk er aan, Satan en zijn demonen zijn aan God tegengestelde krachten. En daar ligt het probleem. Deze ervaringen kunnen zeer gevaarlijk zijn als zij niet op de juiste wijze begrepen en verwerkt worden door hen die ze goedkeuren en zich er aan overgeven. Dit artikel verklaart de waarheid hierover. Het is de hoogste tijd dat de Bijbel de enige gids wordt en we niet onze waardering uiten over deze valse "zienerservaringen."

De apostel Paulus gaf Christenen de ernstige waarschuwing dat in de laatste dagen mensen zich zouden laten leiden door de leer van valse geestelijke krachten. Dit zijn de engelen die zich aansloten bij Satan en die door God tot op heden getolereerd worden. Hoewel ze bestaan en God het toelaat, draagt het Woord van God ons ook op deze valse engelkrachten en hun leider, Satan, te weerstaan.

" Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden"
(Jac. 4:7)

Hoewel we deze engelkrachten niet hoeven te vrezen, omdat God aan onze kant staat, zou men best niet neigen naar hun leer of er naar verlangen in hun aanwezigheid te zijn en hun invloed op te zoeken. God schiep ook ratelslangen en zij doen veel goeds door de knaagdierenstand op peil te houden, die zonder deze middelen de Aarde zouden kunnen overweldigen, maar ik heb geleerd uit de buurt te blijven van ratelslangen. Hetzelfde is van toepassing op de valse engelkrachten die door de apostelen "misleidende geesten" werden genoemd. Zij worden vergeleken met de verschillende giftige slangensoorten die in de wereld te vinden zijn. Let er op wat Paulus leerde aan Christenen die leven aan het einde van de aion waarin we nu leven:

"1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,
2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, "

(1Tim. 4:1,2)

Let op dit belangrijke punt. Hoewel Satan en zijn engelen door God vergeleken worden met slangen en draken(Openb. 12:9; 20:2), lijken ze uiterlijk in het geheel niet op slangen en draken. Het feit dat de meeste mensen denken dat Satan en zijn boze engelen er lelijk en grotesk uitzien, is een van de grote misleidingen die Satan en zijn engelen ons willen doen geloven. Juist het tegengestelde is waar. Satan en zijn verleidende geesten lijken voor mensen juist rechtvaardige en heerlijke geestelijke wezens te zijn, die op een in het oog vallende wijze uiterlijke schoonheid tonen aan hen die zich naar hen toe neigen. Het is waar, ze lijken op "engelen van licht." Zij zijn verbonden met licht en vaak tonen ze misleidend de kern van goedheid en zij zullen u met hun licht omarmen. Paulus waarschuwt!!

"de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid"

(2Kor. 11:14,15)

De meeste mensen zijn door Satan en zijn engelen misleidt door hen te laten denken dat zij rechtvaardig, goedwillend en goed zijn. En ja, vaak stellen deze engelgeesten dat Jezus werkelijk Christus is en dat allen zich aan Hem moeten onderschikken. Deze onderschikking is dan gewoonlijk door gehoor te geven aan de valse leerstellingen van deze verleidende geesten, die zeggen te komen in de naam en met het gezag van Christus Jezus. We moeten alert zijn op deze geesten. Herinner u dat Jezus Zelf zei:

"Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus,[dat wil zeggen dat zij zullen toegeven dat Jezus de Christus is], en zij zullen velen verleiden."
(Matt. 24:5)
Het zijn de velen die misleidt zullen worden, niet de weinigen. Juist omdat de engelkrachten, of de mensen die hen volgen, zeggen dat Jezus de Christus is en dat de apostelen goede boodschappers zijn, is geen garantie dat ze ware boodschappers van God zijn.

De apostel Johannes was nog duidelijker in zijn waarschuwing. Hij moedigde Christenen er toe aan op te passen voor de mensen die zeggen boodschappen over Christus en zijn leer te ontvangen van geestelijke machten. Voordat men de geesten of hun leringen gelooft, moeten deze geesten onderzocht en getest worden om te zien of zij de waarheid vertellen en of zij werkelijk boodschappers van de Vader en Christus zijn. Johannes schreef:

"vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. "
(1Joh, 4:1)

Nogmaals: let er op dat het "de velen" zijn die beïnvloed worden, omdat er vele valse profeten zijn die zich door heel de wereld verspreidt hebben. Zij zijn geïnspireerd door valse geesten. Dit is de duidelijke leer van de Heilige Schrift.

Hoe kunnen we valse geesten herkennen?

Het enige middel waarmee iemand kan weten of een engelkracht van God is of van Satan, is door hun uitspraken en verschijning te testen met het Woord van God, de Heilige Schrift. Sprekend over die valse geesten die in de Bijbel bekend staan als "geesten van doden"(de Septuagint spreekt hier van "bekende doden"), gaf de profeet Jesaja ons precieze en heldere instructies van God. Let er op wat de profeet zei:

"19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen[zoals hen die spreken in "tongen"]. Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen?
20 Tot de wet en tot de getuigenis! Indien men[de geesten of hun mediums] niet spreekt naar dit woord, is dat OMDAT ER IN HEN GEEN WAARHEID IS."

(Jes. 8:19,20;CV)

De centrale leer van deze passage van Jesaja is dat het volk van God niet de doden zou moeten zoeken! Waarom zouden mensen de doden niet moeten zoeken? De simpele reden is: de doden zijn zeer dood en op geen enkele wijze zijn ze nog in leven, of dat nu in het lichaam, de ziel of de geest is. De Bijbel leert heel duidelijk dat wanneer een mens sterft, die mens dood zal blijven(totaal zonder bewustzijn), totdat die persoon zal opstaan uit de doden bij de wederkomst van Christus of bij het oordeel voor de Grote Witte Troon. Dat is juist, de doden zijn echt dood en op geen enkele manier in leven. De doden zijn niet in staat tot wie dan ook te spreken. Zie wat de Bijbel te zeggen heeft:

"De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun geheugen[dwz. hun vermogen geheugen te hebben] is vergeten. "
(Prediker 9:5)

"Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?"
(Psalm 6:5)

"3 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is;
4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. "

(Psalm 146:3,4)

Het Nieuwe Testament is net zo duidelijk over de zaak dat de mensen sterfelijk zijn in lichaam, ziel en geest. Dode mensen doen zich niet levend en onsterfelijk voor. Alleen Christus is, na het leven van een mens geleefd te hebben, verhoogd tot de onsterfelijke staat. Hierover is de Schrift helder. Zie maar wat Paulus leerde:

"15 welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren,
16 die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen. "

(1Tim. 6:15,16)

De enige mens die op Aarde heeft geleefd en daarna stierf en nu onsterfelijkheid heeft, is Jezus Christus. Alle andere heiligen van God, zoals bv. Adam, Abraham, Mozes, David, Johannes de Doper, Petrus, Johannes, Paulus en alle anderen tot vandaag toe, allen zijn ze in hun graf en volkomen dood. Zij zijn zich volledig onbewust van alles wat rond hen gebeurt. Niemand van hen zal onsterfelijkheid aandoen tot de opstanding uit de doden bij de tweede komst. Dit is de simpele leer van de Bijbel.

" Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. "

(1Kor. 15:50-53)

Onsterfelijkheid wordt niet door ons mensen verkregen, zelfs niet als we Christenen zijn, tot de tweede komst van Jezus Christus op deze Aarde. Dit betekent dat alle mensen die gestorven zijn, vandaag niet in leven zijn.

Ontmoetingen met de doden?

De reden waarom Jesaja zei niet de doden te zoeken door heksen, helderzienden of visioenen of welk soort medium dan ook, is omdat het NIET de doden zijn die men ontmoet. In feite maakt men contact met wat de Bijbel "geesten van doden" noemt, gevallen engelen. Zij kunnen een dode met grote precisie nadoen. Zij kunnen u dingen vertellen die alleen de dode en u kunnen weten. Daarom worden ze ook "geesten van doden" genoemd, want ze hebben vaak toegang tot (of zijn "bekend" met) de meest intieme details uit het leven van de dode. Wanneer veel mensen vandaag zulke geesten ontmoeten, dan denken ze dat de dode nog steeds in leven is, terwijl de waarheid is dat ze in contact gekomen zijn met leugengeesten.

Vandaag de dag is een volle 95% van het Christendom misleid door Satan en zijn engelen in een geloof dat een persoon onmiddellijk na zijn of haar overlijden naar de hemel, hel of vagevuur gaat en daar levend verblijft. Dit is pure onzin. Deze valse leer heeft er toe geleid dat grote denominaties bijvoorbeeld aanvaarden dat Maria, de moeder van Jezus, nu in leven is en bijna als een godin in de hemel verblijft, en daar in staat is ten behoeve van de mensheid op Aarde te bemiddelen bij de Here Jezus en God. De Bijbelse waarheid echter is dat Maria dood is en in afwachting van de opstanding. De verschijningen die mensen zien van een geesteswezen dat zegt dat zij Maria is, of een ander overleden mens, zijn visioenen van leugens.

Bijna-dood ervaringen.

Wanneer mensen in een droom- of trance-achtige toestand zijn en dicht bij de dood, dan is het mogelijk om visioenen te hebben, en de Bijbel profeteert dat wanneer het einde van de aion nadert, er een toename zal zijn in geestelijke dromen en gezichten(Hand. 2:17). Niet al deze geestelijke ervaringen zijn slecht, maar er is een sterk bijbels persoon voor nodig om het kwade te onderscheiden van het goede. Bijna-dood ervaringen en zogeheten "uittredingen uit het lichaam" zijn eigenlijk visioenen en dat is wat Paulus zei wat het waren in 2Kor. 12:1-4. En hoewel de Bijbel nergens Gods volk aanmoedigt om zulk soort ervaringen na te jagen, zou het ons niet moeten verbazen als God toestaat dat sommige visioenen gebeuren. Ik heb persoonlijk nooit zulke dingen ervaren, maar ik heb goede vrienden en kennissen gekend die ze wel hadden. Veel van deze visioenen waren niet kwaadaardig en het kunnen tekenen zijn die God aan Zijn volk geeft om hen te bemoedigen en te laten weten dat Hij om ze geeft en voor ze zorgt en dat ze in Zijn liefhebbende handen zijn. Gelijksoortige visioenen worden soms gegeven aan mensen door wat we mentale telepathie noemen(dingen zien in visioenen van wat er op afstand gebeurt). Ik kende ooit een man die niet bijzonder godsdienstig was, maar een eerlijk en goed mens, die zijn zuster zag sterven in haar huis, terwijl ze bezig was met de geboorte van haar kind. Een dag later reisde zijn zwager dertig mijlen naar het zuiden om de man en de rest van de familie te vertellen wat er was gebeurd, maar zij wisten reeds de precieze details omdat die aan de broer waren gegeven in zijn droom/visioen. Met dit soort goedaardige soorten visioenen is geen probleem.

Maar pas op!!!

Als er in een visioen dat u of wie dan ook mag hebben één of meer personages voorkomen in de "geestenwereld" die zegt dat hij of zij een dode verwant of vriend is, of dat ze Maria is of Petrus, Paulus of Johannes, dan kunt u onmiddellijk weten dat de geestelijke persoonlijkheid een leugengeest is. Wat ik zou doen is deze geest zeggen dat deze onmiddellijk bij mij moet vertrekken en nooit meer terug mag komen, in de naam van en door het gezag van Jezus Christus! Ik zou op geen enkele wijze proberen te praten met zo'n "ratelslang", die flagrante leugens tot mij spreekt.

Nog een ander punt. Het is zeer gevaarlijk wanneer mensen een groot licht zien en in dat licht een persoon zien met lang, vrouwelijk haar, zoals de "Jezus" die sinds de vierde eeuw valselijk door artiesten wordt afgebeeld om te lijken op de heidense goden. Zo'n langharige geest IS NIET DE ECHTE JEZUS! Jezus Christus HEEFT GEEN LANG HAAR! Paulus zei dat mannen naar het beeld van God en Christus zijn en dat zij zichzelf moesten verzorgen zoals God en Christus en geen lang haar hebben zoals vrouwen. Het is een schande voor een man om lang haar te hebben(1Kor. 11:3-16). Ja, de priesters van God die in de Tempel verbleven, wat men als Gods Huis beschouwde, konden het Huis niet binnen gaan zonder eerst hun haar geknipt te hebben(Eze. 44:20). En hoewel Nazareeërs onder normale omstandigheden hun haar een tijdlang konden laten groeien, hield God zulke mensen toch weg van Hem. Nazareeërs konden Gods Huis niet binnen gaan als hun haar langer was dan normaal. Het woord "nazar" betekent in het Hebreeuws: gescheiden zijn. God hield zelfs Nazareeërs weg uit Zijn aanwezigheid totdat zij hun haar geknipt hadden. En Josephus, de Joodse geschiedkundige, hier geciteerd door Eusebius, zei dat in de tijd van Christus, de mannen bekend stonden om hun korte haar(Eusebius, Prep. Gospel., IX.9.).

Onthou dit goed: in de leer van de Bijbel zijn de enige geestelijke persoonlijkheden die mannelijk hebben en lang haar hebben als vrouwen: de gevallen engelen die uit de bodemloze put komen(Openb. 9:8). Toch zijn er vandaag hele kerkstromingen die leiders hebben die visioenen zien en wanneer de meesten in hun visioen hun "Jezus" gezien hebben, dan had hij altijd lang haar, zoals een vrouw! Deze "zieners" nemen niet de echte Jezus waar, zij zijn getuigen van boze geesten. God eist dat bepaalde geesten hun haar lang dragen als een teken van scheiden tussen Hem en henzelf. Het feit dat deze geesten lang haar hebben, zoals de heidense goden Zeus en Sarapis(die de kerken vandaag tonen als "Jezus"), laat iedereen die de Bijbel kent zien dat dit afbeeldingen van boze geesten zijn, en niet van God of Christus. Dit is een teken van God aan Zijn volk om boze geesten te herkennen. Hoewel het dragen van kort haar geen garantie is voor de rechtvaardigheid van een geest(er zijn ook andere testen), kan men toch onmiddellijk weten dat een geest gevallen is als die mannelijke geest lang haar draagt.

Wees er zeker van, alles wat we nodig hebben om de ware geesten van de valse te onderscheiden is Efeze 6:10-18 goed te lezen en toe te passen. Zo kunnen we beschermd zijn tegen de verkeerde invloeden van boze geesten.

"10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,
15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;"


Tot zover het artikel van E.L. Martin.

Toevoeging....

Dit is een verhaal dat mij voor waar werd verteld.

Het speelde in de eerste wereldoorlog, 1914-1918. Een Engelse jongeman is verliefd op een meisje. Op een bepaald moment wordt hij opgeroepen om dienst te nemen in het leger. Voordat hij weg gaat trouwt het stel nog.
Na afloop van zijn opleiding wordt de jongeman naar het front in Frankrijk gestuurd. Bijna dagelijks ontvangt zijn vrouw daarna een brief of een kaartje. Dat gaat weken lang zo door, tot.... de poststroom opdroogt. Een week of wat later wordt er op de deur geklopt en krijgt de vrouw de mededeling dat haar man in Frankrijk wordt vermist en waarschijnlijk is gesneuveld; men heeft zijn identificatieplaatje wel gevonden, maar hem niet.
Maanden van diep verdriet gaan voorbij en op een dag stelt een vriendin de vrouw voor om naar een seance te gaan en zo in contact te komen met haar overleden man. Na wat twijfelen gaat de vrouw akkoord en zo zitten ze een paar dagen later aan tafel bij het medium. Zodra de seance is begonnen meldt zich een geest, die zich voorstelt als de jonge man. De vrouw schrikt en wil weglopen, maar het medium vraagt haar de identiteit van de verschijning vast te stellen. De stem klopte al aardig en zij stelt hem een paar vragen waar alleen zij en hij het antwoord op weten. En hij geeft zonder aarzelen de juiste antwoorden. Het is haar man, geen twijfel mogelijk! Hij geeft ook aan dat hij bij een Duitse aanval gewond is geraakt, juist op het moment dat hij zijn plaatje had afgedaan om zichzelf te wassen en scheren; de Duitsers hadden hem gewond meegenomen en aan de andere kant van het front was hij toen overleden. Hij vertelde zijn vrouw ook dat hij het in de andere wereld goed had en dat ze over een tijdje maar een andere man moest gaan zoeken. Einde seance.
De vrouw vertrekt en is opgelucht. Ze heeft nu zekerheid.
Een tijd later is de oorlog afgelopen. Een maand na de wapenstilstand wordt er op de deur van het huis van de vrouw geklopt. Ze doet open en... valt flauw. Toen ze weer bij haar positieven was gekomen zag ze het gezicht van haar man! Hij leefde en was weer bij haar terug! Hij had de aanval overleefd en was door de Duitsers gevangen genomen. Omdat hij geen plaatje meer had, werd hij als spion behandeld en in een kamp in Duitsland gevangen gezet, zonder dat het Rode Kruis van hem wist en hem kon benaderen.

Hoe kan dit nu? De geest wist precies wie hij was en wist ook dat hij het goed maakte in de andere wereld. En nu.. stond hij in levende lijve voor zijn vrouw.

Dit verhaal lijkt me een goede illustratie van de opmerkingen die E.L. Martin hierboven maakte over geesten van bekende doden. Het is allemaal bedrog. Dood is dood tot de opstanding, en doden hebben geen bewustzijn en om te kunnen spreken heb je een minimale vorm van bewustzijn nodig.

U bent gewaarschuwd. Blijf ver weg van dit soort zaken!

Wim Janse
© www.hetbestenieuws.nl