De profetische geboorte van onze beschaving

door Ernest L. Martin  1932-2002
geschreven in 1975 en bewerkt door David Sielaff in juli 2002

We moeten aandacht schenken aan het Midden-Oosten. Profetie komt tot leven! Dit is een reden om zo af en toe naar Israel te gaan, om het brandpunt van alle profetie te bezien1). Profetie is voor mij een weg waarin God bewijst Zelf actief te zijn in menselijke zaken. We kunnen alles leren wat we willen over de leer, 2) maar God wil Zijn leer, Zijn onderwijs over redding, met profetische informatie ondersteunen, zodat wij kunnen zien dat Hij zeer actief bezig is met menselijke zaken op Aarde. Daarom moet ons denken gericht zijn op profetie, niet alleen omdat het interessant is, maar ook omdat we door enige van de gebeurtenissen zullen gaan die God in profetie tot stand zal brengen. Als dat het geval is, zouden we een goed en algemeen verstaan van profetie moeten hebben.

Ik wil een bepaalde periode van de tijd onderzoeken die van groot profetisch belang is geweest. Het gebeurde in het verleden, dat is zeker waar, maar de gevolgen voor vandaag zijn overduidelijk. De periode beslaat slechts zo'n 100 jaren in de geschiedenis van deze Aarde, maar geleerden hebben naar deze periode gekeken en er een bijzondere naam aan gegeven. De geleerden noemden het de "As-periode"["as" als in de as van een wiel]. Het is een van de meest belangrijke, ja, de meest belangrijke historische periode voor studie die ik in de Bijbel ken, afgezien van de eerste komst van Jezus Christus.

Waarom beginnen met Nebukadnessar?

Laten we beginnen met eerst een vraag te stellen. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom God de heidense wereldkoninkrijken liet beginnen met Nebukadnessar, de koning van Babylon in de 6e eeuw voor Christus? Waarom wachtte Hij tot de tijd van Daniël hoofdstuk 2 om de droom te geven waarin koning Nebukadnessar een beeld zag? Het beeld was gemaakt van verschillende metalen en van klei. Het hoofd was van goud en de lagere delen waren van zilver, koper, ijzer en dan tenslotte ijzer, vermengd met modderige klei. U kent allemaal wel het verhaal. Het 4e hoofdstuk van Daniël geeft commentaar op het beeld in Daniël 2.

Dit wereldkoninkrijk startte met Babylon. Toen Daniël de droom van Nebukadnessar interpreteerde, zei hij tot hem: "gij zijt dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe;", dat wil zeggen, een koninkrijk dat niet zo krachtig of belangrijk zou zijn als het Babylonische koninkrijk. Dat was het Perzische koninkrijk. Daarna zou een ander, nog zwakker koninkrijk komen, het Grieks-Macedonisch Rijk, en dan weer een ander, totdat we bij de voeten van het beeld kwamen, waar 10 tenen aan de voeten het hele beeld dragen.

We weten van Daniël dat zonder handen een steen uit een hoge berg gehakt zal worden. De steen rolt van de berg af, krijgt snelheid en raakt het beeld van de tien tenen. Het beeld valt omver en de steen vermorzelt dat beeld tot stofdeeltjes. De wind komt en blaast alle stof weg. Er is niets over van het beeld, nadat de steen het tot puin maakt en vernietigt. De steen is duidelijk het Koninkrijk van God. De persoon met soevereine macht die het het beeld met de steen vernietigt, is Jezus Christus. Er zal, zo schijnt het, niets van dit Babylonische beeld over blijven.

Maar waarom wachtte God zo lang voordat Hij deze serie van wereldrijken begon, die tenslotte zal eindigen bij de wederkomst van Christus? Wanneer je kijkt naar de geschiedenis vóór de tijd van Nebukadnessar, heb je volgens de chronologie van het Oude Testament ongeveer 3500 jaren voordat God het Babylonische hoofd van Nebukadnessar ten tonele brengt. Dat is een lange, lange tijd! Eerdere "wereldrijken" waren niet zo belangrijk als dat ene, waarvan Babylon het hoofd was.3)

Koninkrijken vóór het gouden beeld.

Kijk naar de grote koninkrijken die bestonden voordat Nebukadnessar het hoofd van goud werd. Wat te denken van het oude koninkrijk van Egypte, het koninkrijk dat de pyramiden voorbracht en vele andere mooie en zelfs verbazingwekkende constructies? Sommige van deze zaken zijn voor ons ook vandaag nog zichtbaar. We moeten erkennen dat ze machtige en krachtige koninkrijken waren, lang voordat het gouden hoofd ten tonele kwam.

We hebben in het 41e hoofdstuk van Genesis het verslag over Jozef. Het begrip en de kennis die God hem gaf, redde niet alleen Egypte van de hongerdood, maar heel de toen gekende wereld van die tijd! Hij verzamelde en verdeelde voedsel aan andere volken om hen te behoeden voor de honger tijdens de 7 jaren hongersnood. Op dat moment was Egypte zonder twijfel het machtigste koninkrijk op Aarde, relatief gesproken veel machtiger dan de Verenigde Staten of Engeland ooit waren. Egypte controleerde heel de toen bekende beschaafde wereld! Dat was Egypte in de tijd van Jozef. Egypte was niet het hoofd van goud, noch waren dat de latere Egyptische rijken die later elkaar opvolgden.

En wat dan te denken het oude koninkrijk van Assyrië, dat terug gaat tot 1.000 jaar vóór de tijd van Nebukadnessar? Het was 100 jaar vóór Nebukadnessar nog steeds erg krachtig. Het Assyrische Rijk werd geducht en gevreesd door alle rijken en koninkrijken. Het nam heel het Midden-Oosten over, en veroverde zelfs Egypte. Toch werd het Assyrische Rijk, of dat nu de vroegste vorm was of die tegen de tijd van Nebukadnessar en Jeremia, niet beschouwd als een van de wereldrijken.

En wat te denken van het oude Phoenisische Rijk(zowel een handels- als politiek rijk), het Elamitische Rijk, en moet ik het Hittitische Rijk uit Anatolië (in Klein Azië, het huidige Turkije) noemen? Dat was een van de grootste rijken van alle tijden! Het Hittitische Rijk bestond vóór Nebukadnessar.

Veel oude koninkrijken van de Bijbel werden al vóór Nebukadnessar erkend, toch schenen zij plotseling te verdwijnen rond de tijd van Nebukadnessar. In de profetieën van Jesaja schrijft deze twee hoofdstukken over de natie van Moab. Jesaja heeft bijna een heel hoofdstuk over de natie Ammon. Deze natiën waren over-Jordaanse stammen, die ten oosten van Palestina leefden. Zij verdwenen, politiek gesproken, van het oppervlak van de Aarde ten tijde van Nebukadnessar. Niemand heeft sindsdien meer van hen gehoord, behalve dan vanwege geografische overwegingen.

En wat dan met de oude Filistijnen? Zij waren 1.000 jaren lang vóór Nebukadnessar zeer goed gekend. Ga terug naar Abraham. Abraham trok met de Filistijnen op en Izaäk en Jacob deden dat ook. Ga terug naar de tijd van de Exodus, bij de verovering van het land Palestina. Hier komt Jozua in contact met de Filistijnen. We kennen allemaal Samson en David en anderen. En wat gebeurde er met de Filistijnen? Rond de tijd van Nebukadnessar waren zij, politiek gezien, verdwenen van het oppervlak van de Aarde!

Gebeurtenissen komen samen rond de tijd van Nebukadnessar. Wanneer was dan die tijd? Het was het laatste deel van de 7e eeuw en het begin van de 6e eeuw vóór Christus, zo ongeveer 585, 586 v.Chr. Deze 6e eeuw, wanneer God spreekt van een gouden hoofd dat opkomt(een nieuw soort beschaving), is een van de diep insnijdende tijden in de geschiedenis, een belangrijke historische demarcatielijn.

Andere "As periodes".

De Vloed, die 1656 jaren na Adam plaatsvond(volgens Oud Testamentische chronologie), was een belangrijke "as-periode". De voorafgaande beschaving werd door die fysieke catastrofe weggevaagd. Wat daarna opkwam was een totaal nieuwe beschaving. Kennelijk was dat een grote "as-periode".4)

Kijk naar de tweede komst van Christus op deze Aarde. Wanneer de steen naar beneden komt en het beeld aan zijn basis raakt, en heel het Babylonische systeem weg is, zouden we dat niet als een "as-periode" beschouwen? Het antwoord is ja, het is zeer zeker een "as-periode." Het steunpunt van die "as-periode" is de tweede komst van Christus en Zijn ingrijpen in wereldzaken. Hij zal een nieuwe beschaving brengen op deze Aarde.

Er zijn ook kleinere "as-periodes" geweest. Ik denk dat we daarbij de Exodus mogen insluiten. Ten tijde van de Exodus, toen de Israelieten uit Egypte kwamen, werd Egypte vrijwel vernietigd. De beschaving die hielp de pyramides te bouwen, werd verwoest.

De Kanaänitische beschaving in Palestina, dat door de Israelieten werd overgenomen, werd ook vernietigd. Je zou kunnen zeggen dat in die tijd een nieuwe, kleinere beschaving werd ontwikkeld. Dit markeerde een kleine "as-periode." Salomo's heerschappij was een kleine "as-periode." Ga naar het einde van het westelijke Romeinse Rijk in 476 n.Chr.; velen hebben dat als een "as-periode" gezien, zei het een kleine. De val van Rome veroorzaakte veel verwarring in Europa, Noord-Afrika en Asia.

We zouden de Protestantse Reformatie een andere kleine "as-periode" kunnen noemen. Voor sommigen van ons was de Reformatie zeer belangrijk. De Protestantse Reformatie was een belangrijke scheidslijn in Europa, samen met de uitvinding van de boekdrukkunst en de opkomst van de industriële tijd, die u en ik vandaag kennen. We moeten het toegeven, onze beschaving van vandaag is heel anders dan die van 500 jaren geleden.

Maar er is geen "as-periode"(met uitzondering van de Zondvloed) die zo volledig was in het kwijt raken van een eerdere beschaving, geen tijdvak was dieper ingesneden, dan de 6e eeuw vóór Christus, toen het Babylonische beeld voor het eerst door Nebukadnessar werd gezien. Wat we zullen vinden is dit: God zei via Daniël tot Nebukadnessar dat een nieuw type van beschaving over deze Aarde zou gaan komen. Ze zou doorgaan tot de tweede komst van Christus. U en ik leven vandaag nog in die Babylonische periode!

Het is van belang te zien of deze diep gesneden scheidslijn ook een historisch feit is. Als dat zo is, dan heeft Gods goddelijke onthulling in de profetie zin. Indien het geen feit was, dan kunnen we zeggen dat het menselijke verbeelding was.

Het interessante hier is dat de "as-periode" werd bewezen! Zonder enige twijfel! Geschiedkundigen hebben het gezien. Maar ook de Bijbel zelf spreekt er van, en niet alleen over het hoofd van goud dat toen begon en hoe het verder gaat tot de tweede komst van Christus. We hebben in de Bijbel een profeet die in het bijzonder werd opgeroepen om te zijn wat wij de "as-profeet" noemen, om de nieuwe beschaving die Nebukadnessar in een droom zag, in te luiden die Daniël in staat was te interpreteren. Die profeet was Jeremia.

Jeremia's opdracht.

Kijk in Jeremia hoofdstuk 1, daar vinden we Jeremia's opdracht5. Normaal vind je deze aanwijzingen van God aan het begin van de loopbaan van een profeet en dat vinden we dan ook bij Jeremia. De chronologie laat zien dat hij een 41 jarige bediening had voor het profeteren. Maar in het prille begin van zijn bediening, toen hij een jonge jongen was - zeker onder de 21, pikte God hem er uit en zei dat Hij een speciale opdracht had die hij moest vervullen. De rest van de 52 hoofdstukken van het boek Jeremia gaan over de uitvoering van die opdracht. Ik ben verbaasd hoeveel mensen deze essentiële en belangrijke opdracht, die aan Jeremia werd gegeven, over het hoofd hebben gezien.

De opdracht ging niet naar Jesaja, ze ging niet naar Ezechiël of Joël of Hosea of Maleachi. En ze ging ook niet naar mij. Ze ging naar één man, Jeremia. Hij werd kort voor de tijd van Daniël geroepen, juist toen Babylon groot aan het worden was. Jeremia was de profeet die geroepen werd om de "as-periode" in de geschiedenis te introduceren vanuit Gods oogpunt. Hij was de profeet die het moest laten zien, doorleven en de uitkomst er van geven. Daar gaan de 52 hoofdstukken van het boek Jeremia over. Zie in Jeremia 1:1-4 waarmee Jeremia werd geïdentificeerd.

"De woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, uit het priestergeslacht te Anatot in het land van Benjamin;"

De stad Anatot is er vandaag nog, een dorp op 2,5 mijl ten noord-westen van Jeruzalem. De tekst gaat verder:

"tot wie het woord des Heren kwam ten tijde van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het dertiende jaar van diens regering,
3 en verder ten tijde van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot aan het einde van het elfde jaar van Sedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot de wegvoering van Jeruzalem in de vijfde maand. "

Hij geeft hier gegevens die ons brengen naar het begin van Jeremia's profeteren.
De verzen 4 en 5:

"Het woord des Heren nu kwam tot mij:
5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld."

Dit is opmerkelijk! Hij was niet alleen een profeet voor Israel, hij was ook een profeet voor de natiën! Wat was de omvang van die opdracht, welke natiën omarmde ze? Het betekende alle natiën, alle volkeren op Aarde, welk ras dan ook, waar dan ook op Aarde, wat ook hun politieke status was. Hij was de profeet voor iedereen. "tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld." Dit gebeurde al voordat hij werd geboren.

De reden dat hij er uit was gepikt voordat hij geboren was, was dat God wist wat hij in de geschiedenis zou doen: een specifieke klus opknappen. God stelt natiën waar ze zijn en stelt hun grenzen vast(Hand. 17:26). Hij is de soevereine macht, niet alleen op deze Aarde, maar in heel het universum. Jeremia had problemen met zijn opdracht, dat is zeker waar, maar hij voerde ze wel uit, en deed dat heel precies.
Vers 6:

"Doch ik zeide: Ach, Here Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.
7 De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken.
8 Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren.
9 Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond;
10 merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten."

Dit is het vernietingsdeel van de opdracht. Maar let op de laatste woorden van de opdracht in vers 10, na het "te verwoesten". Er staat: "om te bouwen en te planten."

Die zes woorden zijn cruciaal. Hij moest niet alleen afbreken, maar hij moest planten. Naar wie moest hij gaan? Naar de natiën! De natiën moesten afgebroken worden. Ze moesten ontworteld worden, omver getrokken, vernietigd, neer geworpen.
Maar Jeremia was ook verantwoordelijk voor het opbouwen en het planten, wat betekent dat hij een nieuwe beschaving en nieuwe natiën moest brengen. God was degene Die, wetend wat er te gebeuren stond, een fundamentele verandering in de beschaving van het verleden zou brengen en een nieuwe beschaving waarvan de mensen nog nooit hadden gehoord.

Jeremia was in dit geheel de koningspion. Het werd in Babylon enigszins door Daniël in beweging gebracht. Dit gebeurde een paar jaar later, toen Daniël Nebukadnessar zag nadat de koning zijn droom over het gouden beeld had gehad. Dit Babylonische koninkrijk, hoe het er ook uit zou zien (Persisch, Grieks, Romeins, Europees, Japans, Afrikaans of zelfs Brits of Amerikaans), het zou steeds essentieel een Babylonisch beeld zijn dat voort zou bestaan totdat de steen naar beneden komt om het te vernietigen, ofwel, zoals we weten, tot de tweede komst van Christus.

Is dit allemaal in de geschiedenis gebeurd?

In de Bijbel staan allerlei soorten profetieën over koninkrijken, die, vóór de tijd van Nebukadnessar en Jeremia, net zo bekend waren als vandaag Duitsland, Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Maar ná Jeremia werd er nog maar zelden over deze koninkrijken gesproken. Ze waren zo buiten beeld, dat mensen ze binnen een kleine 100 jaar vergeten waren.

Ik herhaal: hoevelen van u hebben in Jesaja gestudeerd op de lange profetieën over Moab, en zeiden: waar is nu Moab? Wat was Moab? In de tijd van Jesaja was het net zoals je nu spreekt over Frankrijk. Of: wat dan over een zusternatie als Ammon-Moab en Ammon? Dat zou zoiets zijn als vandaag Spanje. De Filistijnen worden keer op keer genoemd in Oud-Testamentische profetie. Waar zijn de Filistijnen? Geleerden krabben zich het hoofd over deze profetieën. Waar zijn ze? Waar gingen ze heen? Wat gebeurde er met hen? Het schijnt dat tijdens de tijd van Jeremia een groot aantal natiën, die eerder zeer bekend waren, totaal verdwenen, vrijwel zonder een spoor na te laten. En toch spreekt de Bijbel over hen vóór deze tijd net zoals u en ik vandaag over Duitsland en Frankrijk spreken.

Nadat het Babylonische beeld is onthuld, krijgt de geschiedenis, zover die ons betreft, haar begin. Maar hoeveel pagina's staan er in een schoolboek over de wereldgeschiedenis over die eerste 3500 jaren (zoals opgeschreven in de Schrift) vóór Nebukadnessar? Misschien zijn het 10 pagina's op de totaal 500?

Vrijwel alle boeken over de oudste geschiedenis beginnen bij Babylon, of meer in het bijzonder bij Perzië of Griekenland, onmiddellijk daarna. U zult allerlei informatie vinden over Alexander de Grote, misschien wel een heel deel. Een schoolboek, als het compleet wil zijn, moet op z'n minst 100 tot 150 pagina's over Griekenland hebben, anders kunt u onze beschaving van vandaag niet begrijpen. Rome? Wel, een belangrijk werk zal ook daar zeker 100 tot 150 pagina's aan besteden.

Wat dan over de vroege Europese natiën als Rusland en Duitsland, Engeland en Frankrijk, enzovoorts? U kunt niet begrijpen hoe zij tot stand kwamen, tenzij u iets van Rome weet. De ketting van beschavingen gaat terug tot Babylon. Vóór die tijd, zo zeggen de meeste mensen, is niet van belang, vergeet het maar. De meeste chronologieën hebben geen idee van wat er ver voor Nebukadnessar gebeurde.

Werd Jeremia's opdracht, " om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten," volbracht? Ja!

En dat tweede, of "B" punt van zijn opdracht, "om te bouwen en te planten"? Was er een bouwen en planten? Ja! Onze hedendaagse beschavingen begonnen rond de 5e en 6e eeuw voor Christus. Dit is precies wat de Bijbel zegt!

Jeremia's verwoestingsopdracht.

Open Jeremia 25. Dit is bijna het middelste hoofdstuk van het boek Jeremia. Hiervoor gaf Jeremia vele profetieën over de verwoesting van Juda en van ander natiën rondom. Maar hoofdstuk 25 is waar hij een uittreksel geeft van de komende verwoesting, niet alleen die van de natiën die aan Israel grensden, maar van de natiën op de hele Aarde. Kijk naar Jeremia 25:15,16...

"Want aldus heeft de Here, de God van Israel, tot mij gezegd: Neem deze beker met de wijn der gramschap uit mijn hand en geef die te drinken aan alle volken, tot welke Ik u zend,
16 dat zij drinken en waggelen en dol worden ten gevolge van het zwaard, dat Ik onder hen zend."

Een zwaard is een symbool van oorlog. Het betekent een grote verwoesting door oorlog. De natiën zullen boos zijn, geschokt, zichtbaar bewogen. Zij zullen de "beker met de wijn der gramschap" dinken die komt uit Gods handen. Ga verder naar 25:17....

"En ik heb de beker uit de hand des Heren genomen en die aan alle volken, tot welke de Here mij zond, te drinken gegeven"

Ik stel deze vraag: naar welke natiën werd Jeremia gezonden? Hij zal ze hier opnoemen, te beginnen bij Jeruzalem. Denk er aan dat hij in de "beker met de wijn der gramschap" niet alleen zijn opdracht om de natiën te verwoesten doet, maar ook "om te bouwen en te planten". Naar welk land werd hij het eerst gezonden? Jeremia 25:18...

"aan Jeruzalem en de steden van Juda, met haar koningen en vorsten, om ze te maken tot een oord van puinhopen, tot een voorwerp van ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek, zoals heden ten dage het geval is;"

De eerste natie was Juda, beginnend met de hoofdstad, Jeruzalem. Het zal uitvloeien in de vernietiging van koningen, prinsen en de verwoesting van al de steden van Juda. Maar hij houdt hier niet op. Vers 19: "aan Farao, de koning van Egypte, met zijn dienaren, zijn vorsten en zijn gehele volk". Ook zij zullen te drinken krijgen van de "beker met de wijn der gramschap" van God. Wat er met Jeruzalem en Juda gebeurde, zal ook met Farao gebeuren. Vers 20....

"en aan de ganse gemengde bevolking en aan alle koningen van het land Us[ten oosten van de Jordaan]; aan alle koningen van het land der Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en het overschot van Asdod;"

Dat waren de steden van de Filistijnen. Ook zij zullen drinken van de beker met de wijn van Gods gramschap. Zij zullen boos zijn, bewogen worden, dronken zijn, en zij zullen vernietigd worden.

U moet alles tezamen nemen, want dat is de Schrift hier bedoelt. Kijk naar vers 21 en 22. Jeremia werd ook gezonden naar:

"21 aan Edom, Moab en de Ammonieten;
22 aan alle koningen van Tyrus, alle koningen van Sidon en alle koningen van het kustgebied aan de overzijde der zee;"

Ook zij zullen vernietigd worden. Zelfs de Phoenisische koloniën in het westelijk deel van de Middellandse Zee, zover als Noord-Afrika en Europa, zullen tot vernietiging worden gebracht. Vers 23...

"Dedan, Tema, Buz en allen die zich het haar rondom wegscheren;"

Dit is vlakbij de Arabische woestijn. En ja, kijk naar vers 24...

"aan alle koningen der Arabieren en
24 aan alle koningen der gemengde bevolking, die in de woestijn wonen;"

Ook zij zullen drinken van de beker met de wijn van Gods gramschap. Vers 25...

"alle koningen van Zimri,
25 aan alle koningen van Elam aan alle koningen van Medie"

Het oude Elamitische koninkrijk was hetzelfde als het gebied van Perzië in latere tijden. Maar hoevelen van ons hebben van het koninkrijk Elam gehoord? Wist u dat Elam bestond van ongeveer 100 jaar na de Zondvloed, tot de tijd van Jeremia en Nebukadnessar en dat het een van de machtigste machten was die er bestond, ten oosten van Mesopotamië? Jeremia werd naar Elam gezonden. Daarna hoorde je niets meer van Elam. Het was verdwenen!

Niet alleen moest hij ver naar het oosten gaan, naar de Elamieten, maar er staat: "aan alle koningen van Medië". De Meden leefden ten noorden van de Elamieten, tegen het Caucasusgebergte. In vers 26 gaat het verder: "aan alle koningen van het Noorden, die nabij of veraf zijn, de een na de ander;". Let er op hoe uitgebreid Jeremia's opdracht wel was!6) Kijk naar het middelste deel van vers 26:

"aan alle koningen van het Noorden, die nabij of veraf zijn, de een na de ander; aan alle koninkrijken der aarde, die op de aardbodem zijn, en de koning van Sesak zal na hen drinken."

Zijn opdracht besloeg de hele Aarde. Alle koninkrijken moesten drinken van de wijn van de gramschap van God. Heel de wereld moest onder een soort vernietiging gebracht worden, gruwel, verwoesting.

De profetie over Babylon.

Hier staat: "en de koning van Sesak zal na hen drinken". Sesak is een code voor Babylon(en alle geleerden erkennen dit). 7) Het betekent dat de koning van Babylon als laatste zal drinken van de wijn van de gramschap van God.

Er staat niet hoe lang daarna, toch? Wij kunnen nu weten hoe lang dat zou zijn uit het visioen dat God aan Nebukadnessar gaf over het gouden hoofd. We weten ook dat wanneer de steen uitgehouwen wordt die van de berg naar beneden rolt en het Babylonische beeld raakt aan de tenen, dat het dan valt en wordt vernietigd. Dan zal Babylon tenslotte vernietigd worden, net zoals dat met deze andere natiën is gebeurd.

Dat is tot op heden nog niet gebeurd. We weten dat Babylon werd overgenomen door de Meden en de Perzen. Maar weet u, de stad Babylon werd helemaal niet vernietigd. Ze werd steeds verder opgebouwd. Alexander de Grote nam ze over van de Meden en de Perzen. Vernietigde hij Babylon? Nee. Hij ging korte tijd verder met de opbouw.

Het Babylonische koninkrijk heeft nog niet haar verwoesting gezien zoals deze andere koninkrijken. Het is nog steeds nadrukkelijk aanwezig, hoewel het eigenlijke Babylon verdwenen is. Maar de religieuze, politieke en economische filosofieën, die het oude Babylon regeerden bij het begin van de "as-periode", regeren vandaag nog onze samenleving, en het zal zo blijven tot de tweede komst van Jezus Christus.

Daarom zal Babylon "na hen drinken", en dat is in feite lang na hen. Het is nog niet gebeurd. Maar ze zal haar uiteindelijke verwoesting vinden, zo totaal als alle andere hun verwoesting hebben gevonden, bij de "as-periode" die zal komen. Dat is de tweede komst van Jezus Christus op deze Aarde. Bij Zijn komst zal er een nieuwe beschaving ontstaan, precies zoals dat het geval was toen Nebukadnessar zijn heerschappij begon in Babylon. Vers 27...

"Zeg dan tot hen: Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israel: Drinkt, wordt dronken, spuwt, valt neer om niet weer op te staan, ten gevolge van het zwaard, dat Ik onder u zend!"

Ik denk dat sommigen dit niet willen doen. Maar....

"28 Als zij weigeren de beker uit uw hand te nemen om te drinken, zeg dan tot hen: Zo zegt de Here der heerscharen: Drinken zult gij;
29 want zie, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, begin Ik rampen te brengen, en zoudt gij dan vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, want het zwaard roep Ik op tegen alle bewoners der aarde, luidt het woord van de Here der heerscharen"

Die vernietiging vond toen plaats, zich verspreidend van natie naar natie; ze ging zelfs naar India, en, hoewel we daar weinig van terugvinden, zelfs naar China. Dat moest! Het verspreidde zich naar Europa en naar Afrika. Dat moest. We kunnen het aantonen vanuit de geschiedenis, hoewel de bijzonderheden in de buitenste delen van de wereld moeilijk aan te tonen zijn. "Het zwaard roep Ik op tegen alle bewoners der aarde, luidt het woord van de Here der heerscharen"

"30 Gij zult ook tot hen al deze woorden profeteren en tot hen zeggen: De Here zal brullen uit den hoge en uit zijn heilige woning zijn stem verheffen; geweldig zal Hij brullen tegen zijn dreve, een roep als van druiventreders zal Hij aanheffen tegen alle inwoners der aarde.
31 Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde, want de Here heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord des Heren."

"32 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde,
33 en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen."

Het meeste van de laatste verzen worden door vrijwel alle mensen alleen op een toekomstige eindtijd toegepast. En het zal ook gebeuren wanneer Babylon uiteindelijk vernietigd zal worden. Er staat dat Sesak na hen zal drinken. Sesak heeft dat nog niet meegemaakt. Het zal gebeuren bij de tweede komst van Christus. Maar vrijwel iedereen is voorbij gegaan aan de tijdsperiode, hier in de 6e eeuw voor Christus, toen Jeremia werd opgedragen te profeteren. Zoals ik al eerder zei wordt dit, hoewel niet in ieder detail, maar meer in het algemeen, door geschiedkundigen onderschreven.

Karl Jaspers, geschiedkundig filosoof.

Ik zal u nu een paar korte uittreksels geven uit een boek van Karl Jaspers, "The Origin and Goal of History"8). Hij schreef het in Duitsland in 1949 en het werd later in het Engels vertaald. Karl Jaspers stierf in 1972. Hij werd meer dan 90 jaren oud.

Jaspers werd erkend als een van de grootste geschiedkundige filosofen van onze generatie. Daarover bestaat geen twijfel. Er werden vele werken over Karl Jaspers zelf geschreven en over de filosofieën waarover hij heeft geschreven. Naar mijn oordeel is hij een van de meest diepzinnige waarnemers van de oude geschiedenis vanuit een filosofisch oogpunt. Ik moet ook zeggen dat Karl Jaspers niet bepaald een religionist genoemd kan worden. Hij was iemand die misschien wel geloofde dat er een God is, en misschien ook niet. Hij was niet zeker. Hij was niet evangelisch. Kijk naar wat hij zegt op pagina 1 van zijn introductie van wat hij de "as-periode" noemt, precies de tijd waar we hier over spreken, de tijd van Jeremia en de tijd toen het gouden hoofd begon. Hij probeert deze tijdsperiode te zien vanuit strikt geschiedkundige bewijzen en in het geheel niet vanuit Bijbels bewijs.

"Het lijkt er op dat de As van de geschiedenis te vinden is in de periode rond 500 v.Chr, in het geestelijk proces dat plaatsvond tussen 800 en 200 v.Chr."
Jaspers, Origin, 1

Hij plaatst het in het midden van die 400 jarige periode.

"Het is daar dat we de meest diep gesneden scheidslijn in de geschiedenis ontmoeten. De mens zoals we die vandaag kennen 9) ontstond toen. Kort gezegd mogen we dit de "as-periode" noemen"
Jaspers, Origin. 1

Iets verder spreekt hij over Jeremia's tijd.

"De duizenden jaren oude beschavingen worden overal tot een einde gebracht door de "as-periode" die hen deed smelten, hen assimileert, of er de oorzaak van is dat ze buiten beeld zonken."
Jaspers, Origin. 6
"Het was een tijd van gelijktijdige vernietiging en schepping."
Jaspers, Origin. 5

Voor mij is dat een zeer opmerkelijke uitspraak van een seculier geschiedkundige, omdat Jeremia 1:10 zegt dat God Jeremia zond om "uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten." En wat zegt professor Jaspers hier? "Het was een tijd van gelijktijdige vernietiging en schepping." Dat is absoluut waar. Jeremia 25 toont Jeremia's nauwe persoonlijke betrokkenheid aan bij de omverwerping van de oude wereld, en het was een uitgebreide betrokkenheid.
Jaspers gaat verder...

"De gedachte aan een "as-periode" levert ons de vragen en de standaarden waarmee we alle voorafgaande en volgende ontwikkelingen kunnen benaderen."
Jaspers, Origin. 8

Dat is nogal betrokken taal, en daarom moeten we er op wijzen waar hij hier over spreekt. De "as-periode" levert niet alleen de vragen, maar geeft ook de standaarden voor de "voorafgaande" generaties en ook voor de "volgende ontwikkelingen."

Dat is, wanneer we naar de Bijbel kijken, absoluut waar. Nebukadnessar "U bent het hoofd van goud." Dan komt later het Medo-Persische rijk, tenslotte het Grieks-Macedonische, het Seleucidische, het Romeinse en zo verder, tot en met de Europese koninkrijken. We moeten er ook de Chinese keizerrijken bij betrekken en de Indiase en de andere. Maar is het niet interessant dat onze standaard van beschaving helemaal terug gaat via Rome, Griekenland, Perzië, naar waar? Naar Babylon! En dit is precies wat Jaspers zegt dat er gebeurde, zonder Bijbelse openbaring. Het levert de standaarden waarmee wij volgende ontwikkelingen benaderen. En hij zegt dat ook over de voorafgaande.

"De omtrekken van de voorafgaande beschavingen lossen op."
Jaspers, Origin. 8

Zij zijn weg. Oude beschavingen, Assyrische, Egyptische, Hittitische, Elamitische, Midianitische, Foenisische, Palestijnse, Ammonitische, Moabitische, allemaal zijn ze, zegt hij, opgelost. En dat was wat Jeremia tot stand moest brengen, het oplossen van deze rijken.

"De volkeren die hen droegen[de eerdere beschavingen] verdwijnen uit het zicht zodra ze mee gaan doen in de beweging van de "as-periode"."
Jaspers, Origin. 8

Dit is zeer interessant, omdat professor Jaspers gelooft dat een grote externe kracht een hand moet hebben gehad in het tot stand brengen van deze nieuwe en totaal andere beschaving, het sociale systeem waaraan wij vandaag zo gewend zijn. Kijk naar dit volgende citaat...

"Het kan schijnen dat ik bezig zou zijn een directe tussenkomst door de Godheid te bewijzen, zonder dat openlijk te zeggen."
Jaspers, Origin. 18

Natuurlijk wil hij dat niet doen, omdat hij het niet gelooft. Maar indien u Jeremia en Daniël zou lezen, zou u zien dat het waar is. De Almachtige God had er Zijn hand in.

"De "as-periode" is op zichzelf in zoverre een wonder, omdat er geen echt afdoende verklaring mogelijk is binnen de grenzen van onze huidige kennis."
Jaspers. Origin. 18

Waarom zouden alle oude beschavingen verdwijnen? En waarom zouden splinternieuwe opkomen? Het is niet te begrijpen. Daarom zet Jaspers het in het gebied van een wonder. Het is dan ook niet vreemd dat hij zegt dat het er op lijkt dat een machtige kracht, de Godheid, er iets mee van doen heeft. Jaspers gaat verder...

"Indien de "as-periode" toeneemt in belang met de graad waarin wij ons er in onderdompelen, rijst de vraag: Is deze periode, of haar schepping, dan de maatstaf voor alles wat volgt?"
Jaspers, Origin. 18

Het antwoord is ja. Het is de maatstaf voor alles wat volgt. Nebukadnessar was het gouden hoofd, de standaard. Uit hem zou een standaard voor beschaving komen tot de wederkomst van Christus.

Het boek Openbaring noemt ons systeem nog steeds Babylon! 10) Babylon gaf de standaard. Al het andere dat volgt, inclusief de 10 tenen aan het einde van deze tijd, heeft een Babylonisch filosofische basis. Daarom noemt het boek Openbaring onze eindtijd Babylonisch. Ze is nog niet vernietigd. Sesak moet wachten op de rots of steen die naar beneden komt om Babylon te vernietigen, en het, net als de eerdere koninkrijken, verdwijnt in het stof.

Een nieuw begin.

"In deze tijd werden de fundamentele categorieën geboren waarin we vandaag nog steeds denken 11) en het begin van de wereldreligie werd geschapen, waarbij menselijke wezens nog steeds leven. De stap naar een universaliteit werd in iedere betekenis genomen."
Jaspers, Origin, 2

Met andere woorden, één wereldreligie, één wereldregering, het begon allemaal in de tijd van Nebukadnessar.

"Voor het eerst verschenen er filosofen."
Jaspers, Origin. 3.
"Wat later 'rede' en 'persoonlijkheid' werd genoemd, werd voor het eerst in de "as-periode" onthuld."
Jaspers. Origin. 4
"Machtige rijken, ontstaan door verovering, verrezen vrijwel tegelijkertijd in China, India en in het westen. Overal was het eerste gevolg van de ineenstorting een orde van technologische en organisatorische planning."
Jaspers. Origin. 5

Met andere woorden: er was een eerdere ineenstorting, dan beginnen plotseling gelijktijdig machtige rijken tevoorschijn te komen. Het is niet alleen in Babylon, maar het reikte tot in India en China.

In Jeremia 25:15,16 zegt God tot Jeremia: jij bent gezonden, of hij nu naar China ging of niet is een ander punt, jij bent gezonden naar alle volkeren op deze Aarde, en "zij zullen drinken." Hun rijken zullen vernietigd worden. Maar jij zal planten en ook bouwen.
Dit is wat Jaspers zei dat er gebeurde. Andere historici hebben hetzelfde waargenomen. Het volgende citaat is van een Franse geschiedkundige, die door Jaspers wordt geciteerd.

"Het kan onmogelijk toeval zijn dat 600 jaar vóór Christus Zarathustra (Zoroaster) in Perzië, Gahatma Buddah in India, Confucius in China, de profeten in Israel, koning Numa in Rome [een filosoof en religieus vernieuwer] en de eerste filosofen - Ioniërs, Doriërs en Eleactici - in Hellas[Griekenland] op het toneel kwamen, vrijwel gelijk met de hervormers van de nationale religie." 12)
Jaspers. Origin. 8

Met andere woorden: nieuwe religies begonnen in die tijd, in sommige gevallen gebaseerd op het oude, maar er kwamen nieuwe dingen tot stand. Israel had zeker een geschiedenis van voor die tijd, dat weten we. Maar waar het die andere religies betreft, de wereldreligies van Buddah en Confucius [Confucianisme is een soort van filosofie en religie in een], in China had men nog nooit van deze dingen gehoord en ook India had er nog nooit eerder van gehoord, tot op dat moment. De standaard van de wereld begon met Babylon. "U bent het hoofd van goud."

"Tijdens de eeuwen toen Lao-Tse en Confucius leefden in China[de 6e eeuw voor Christus] ging er een sterke beweging van de geest door alle beschaafde volkeren. In Israel profeteerden Jeremia, Habakkuk, Daniël en Ezechiël in een vernieuwde generatie (521-516) en de tweede tempel [een nieuw beging voor het Judaïsme] werd in Jeruzalem opgericht. Onder de Grieken leefde Thales [de eerste Griekse astronoom] nog. In Perzië schijnt een belangrijke herziening van Zarathustra's oude leer doorgevoerd te zijn en India bracht Sakyamuni voort, de oprichter van het Buddisme."
Jaspers. Origin. 4. 13)

Alles in dezelfde periode. Dit zijn de religieuze filosofieën die Azië en het westen vandaag beheersen. Het stamt allemaal uit Babylon.

"Het geheim van het gelijktijdige begin [over de hele wereld] van de "as-periode;" lijkt mij op een veel dieper niveau gesitueerd te zijn dan het probleem van de geboorte van de oude beschavingen. Ten eerste is de gelijktijdigheid veel nauwkeuriger..."

In de "as-periode" schijnen ze plotseling, gelijktijdig en overal op te duiken.

"en ten tweede houdt het verband met geestelijke, historische ontwikkelingen in het hele bewuste, denkende aspect van de mensheid."
Jaspers. Origin. 14

Met andere woorden: het denken is nu betrokken bij het nieuwe gedachtengoed dat nu oprijst. En het startte allemaal met het gouden hoofd, en dat kwam van Gods woord.

"Maar dat wat ons nu bekend is [voor ons vandaag, ons filosofische en religieuze denken] begint alleen bij de nieuwe tijd van de doorbraak."
Jaspers. Origin. 52.

Hij bedoelt de "as-periode", dat is waar de standaarden begonnen. Het laatste citaat is:

"De 'as-periode' volkeren zijn de Chinezen, de Indiërs, Iraniërs, Joden en Grieken. Voor hen was het zo te zeggen een tweede geboorte en daar doorheen legden ze de fundamenten van het geestelijk zijn van de mens en zijn [dwz. onze] huidige geschiedenis."
Jaspers. Origin 51.

Deze citaten zijn voor mij gewoon verbluffend. Ze zijn waar en correct, gezien door de bril van geschiedkundigen(niet alleen Jaspers, hij citeerde ook anderen). Mensen hebben deze "as-periode" van de geschiedenis opgemerkt, of ze nu de Bijbel geloven of niet. Maar is het niet interessant dat de Bijbel zei dat er een man, voordat hij geboren was, opgericht zou worden om af te breken en ook om te bouwen en te planten?

Tijdens die tijd had koning Nebukadnessar, de koning van Babylon, zijn droom. Daniël interpreteerde die voor hem en zei dat hij het eerste rijk zou zijn dat God zal erkennen. "U bent dit hoofd van goud." Uw filosofieën, uw ideeën zullen dit hele systeem doordringen, want u bent het hoofd. Het zal een lange tijd blijven bestaan, totdat de volgende "as-periode" zal beginnen, wanneer de steen naar beneden komt en deze Babylonische beschaving zal vernietigen, die overal verspreid is geraakt. Het laatste Babylon, Sesak, zal zijn oordeel krijgen, en zal drinken van de beker van de gramschap van God bij de tweede komst van Christus. Spoedig zullen wij in een nieuwe "as-periode" komen. Ze zal diepgaander zijn dan alles wat in de geschiedenis van de wereld is voorgekomen.

Het is van belang te herkennen dat Jeremia, Ezechiël, Daniël en anderen geschreven werden in het prille begin van wat de historici vertellen dat een "as-periode" was. Zij konden op geen enkele wijze weten dat al die vroegere rijken als de Elamieten, de Moabieten, de Ammonieten, de Filistijnen, de Egyptenaren en de rest, plotseling zouden ophouden en dat er dan een nieuw systeem zou ontwikkeld worden. Hoe zouden ze dat geweten kunnen hebben, levend in hun eigen tijd? Het werd hen verteld door de Almachtige God. Het werd iedereen verteld bij het allereerste begin van deze veranderingen.

Dit toont voor mij aan dat God het lot van de natiën en mensen op deze Aarde bepaalt. Wanneer Hij in een profetie zegt dat dingen zullen plaatsvinden (hoewel wij kunnen denken dat ze niet zullen gebeuren zoals wij dat willen), dan vinden ze ook plaats! Kijk naar de geschiedenis en vergelijk die met de Bijbel, bv. Jeremia en Daniël, en u zult zien dat beide als een hand in een handschoen passen.

Karl Jaspers had het bij het goede einde, toen hij zei dat het er op leek dat er in deze periode een ingreep was door de Godheid. Het was een wonder. Maar ik zal u vertellen dat God op het punt staat hier zeer binnenkort in te grijpen. Deze keer zullen niet alleen Karl Jaspers en andere historische filosofen deze dingen zien, maar de hele wereld zal uiteindelijk weten dat een nieuwe "as-periode" er aan zit te komen, wanneer Jezus Christus terug komt naar deze Aarde.

Afsluitende opmerkingen.

Om af te sluiten wil ik een paar vragen stellen.

Ten eerste: hoe omvangrijk was de vernietiging in de "as-periode"? Ik denk we er ons allemaal van bewust zijn dat Jeruzalem en Judea, ja heel de centrale Palestijnse regio, vrijwel geheel werd weggevaagd. Mensen werden gevangen genomen, steden in puin achter gelaten. Dit alles is door archeologen bewezen, daarom is er geen twijfel over. Het was dan ook niet vreemd dat het volk naar Babylon moest gaan en er 70 jaren blijven, voordat ze weer konden terugkeren. Het land was in zo'n totale verwoesting, dat het vrijwel onmogelijk was dat iemand in Palestina een bestaan kon hebben nadat de verwoesting door de Babyloniërs had plaatsgevonden. Wat Jeremia zei dat er ging gebeuren, gebeurde ook en daar kan geen twijfel over zijn.

En wat dan over de natiën rondom? Zoals u zich zult herinneren werd de profeet in Jeremia 25 naar alle natiën in de wereld gezonden, dichtbij en ver weg. Zij allen moesten drinken van de wijnbeker van de gramschap van God, die zou resulteren in verwoesting, gruwel en dat soort zaken.

Hoe omvangrijk was de vernietiging in de "as-periode"? Hebben we meer dan alleen Bijbels bewijs voor de vernietiging? Het antwoord is ja. Kijk naar Egypte. Van alle natiën van de oude wereld zouden wij Egypte als een van de grootste erkend hebben, teruggaand tot direct na de Zondvloed. Egypte werd zeer machtig. Men begon niet lang na de Vloed pyramides te bouwen. Tegen de tijd van Jozef en de tijd dat de Israelieten in Egypte waren, was er een enorm aantal gebouwen onder constructie die lange tijd hebben bestaan(en nog).

Wanneer men vandaag naar Egypte kijkt, of beter naar de ruïnes van Egypte, dan moet men erkennen dat dat het een van de belangrijkste natiën of rijken was van de oude wereld. Maar in deze periode van de "as-tijd", toen Jeremia profeteerde dat God de natiën van de oude wereld zou gaan wegvagen, was Egypte zeker geen uitzondering. Wij hebben profetieën van Ezechiël over Egypte. 14) Hij spreekt van de vernietiging van Egypte in nog duidelijker taal dan Jeremia. Kijk naar Ezechiël 29:8-10....

"Daarom, zo zegt de Here Here, zie, Ik breng een zwaard over u[Egypte], Ik ga mens en dier uit u uitroeien,
9 zodat het land Egypte wordt tot een woestenij en een puinhoop, en zij zullen weten, dat Ik de Here ben. Omdat gij gezegd hebt: Van mij is de Nijl, zelf heb ik hem gemaakt,
10 zie, daarom keer Ik Mij tegen u en tegen uw Nijlarmen en zal Ik het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan de grens van Ethiopie."

Dit betekent van de top van de delta regio, waar de Nijl in de Middellandse Zee stroomt, tot aan de zuidelijke grenzen van Egypte. Heel Egypte zal volkomen leeg en verwoest zijn. Kijk naar Ezechiël 29:11....

"Geen mensenvoet zal er doorheen trekken, zelfs geen dierepoot zal er doorheen trekken; het zal onbewoond blijven, veertig jaar."

Voor Judea en Jeruzalem moest er een periode van 70 jaren over dat gebied voorbij gaan. Maar voor Egypte waren het "slechts" 40 jaren. Totale en volkomen vernietiging, ten tijde van de "as-periode". Ezechiël 29:12-14...

" Ik zal het land Egypte maken tot een woestenij te midden van verwoeste landen; zijn steden zullen een woestenij zijn te midden van verdelgde steden, veertig jaar; Ik zal de Egyptenaren onder de volken verstrooien en hen verspreiden over de landen.
13 Want zo zegt de Here Here: na verloop van veertig jaar zal Ik de Egyptenaren bijeenverzamelen uit de volken, in wier land zij verstrooid zijn.
14 En Ik zal een keer brengen in het lot der Egyptenaren en hen doen terugkeren naar het land Patros, naar hun land van herkomst, en daar zullen zij een onbeduidend koninkrijk zijn."

Zij zouden niet langer zich verheerlijken en verhoogd zijn onder de natiën van de wereld. Het volk zou na 40 jaren terugkeren naar Egypte, niet overal, maar naar de oorspronkelijke geboorteplaats, Pathros, in het centrale deel van Egypte.

De Bijbel en zelfs de geschiedenis tonen aan dat de natie Egypte onmiddellijk na de Zondvloed begon te ontstaan in het centrale deel, in de buurt van Pathros. Nu keerden Egyptenaren terug naar dit centrale deel, waar zij opnieuw zouden gedijen, maar dan alleen op het niveau van een klein koninkrijk. Egypte is nooit meer teruggekeerd naar haar eerdere grootheid. Ze konden nooit meer pyramides bouwen zoals tevoren. Onder de Perzen bleven ze relatief onbelangrijk. Ook onder de Grieken was dat zo. In de Romeinse periode herkregen ze enige macht, maar Rome en andere gebieden van het Romeinse Rijk overvleugelden haar waar het macht en heerlijkheid betrof. In latere perioden verrees Egypte nooit meer boven andere natiën. Tot op vandaag, in 1975, vinden we Egypte niet terug onder de machtigste natiën van de wereld. 15)

Indien u zou willen weten hoe het was in de dagen van de grootheid van Egypte, kijk dan naar de overblijfselen en u zult verwonderd en bewonderend kijken naar wat de oude Egyptenaren in staat waren te bereiken. Sinds de tijd van de "as-periode" zijn ze nooit meer een grote macht geweest. Ze werden echt de mindere.

Kijk naar de natiën ten oosten van de Jordaan, zoals Moab en Ammon en Edom. Ze werden altijd onder de oorlogvoerende natiën gerekend. Hun land was erg goed, het had een groot agrarisch potentieel. Dit is te vinden in het boek van Jesaja. Maar na de "as-periode" zien we dat veel van het land tot woestijn is geworden, in het geheel niet meer productief, terwijl het volk min of meer nomadisch gaat leven in de regio.

Het enige gebied dat onbeschadigd uit de "as-periode" tevoorschijn komt(omdat het hoofd was over alles wat na die tijd zou komen) was het gebied van Babylon. Dit is zo volgens de Bijbel, maar de geschiedenis onderbouwt dat Babylon het overleefde. Babylon werd de hoofdstad van de wereld, toen de rest van de natiën vernietigd werd. Egypte werd overvleugeld. Moab, Ammon en Edom en Tyrus, zowel als Israel en Juda en Syrië en andere gebieden, werden vernietigd of op een heel laag pitje gezet. Babylon was de hoogste die er uit naar voren kwam. Zelfs toen het Babylonische rijk over ging naar de Perzen, zoals Daniël aankondigde, werd de stad Babylon niet verwoest; het bleef de hoofdstad. Nadat de Perzisch periode voorbij was en Alexander de Grote kwam en het Grieks-Macedonische leiderschap en soevereiniteit vestigde in het gebied van Babylon, werd de stad nog niet verwoest. Ze bleef bestaan. Ze begon pas te vervallen door gebrek aan onderhoud, maar de basis-filosofie van Babylon werd doorgegeven aan Perzië en van daar naar Griekenland. Griekenland gaf het door aan Rome en Rome gaf het door aan ons.

Babylon werd het gouden hoofd omdat zowat alle daarvoor strijdende natiën weggevaagd waren, zo één natie overlatend, Babylon, precies zoals Jeremia en Daniël zeiden dat zou gebeuren. Vrijwel al onze hedendaagse natiën schijnen, of dat nu door literatuur, geneeskunst, wetenschap, geschiedenis, filosofie, beeldhouwkunst, architectuur of zelfs religie is, te beginnen precies of kort na deze "as-periode". Denk er aan dat Jeremia ook moest planten en bouwen. 16) Het bouwen en planten was een wereldwijde constructie-arbeid, net zoals het vernietigen en het afbreken. Ook dat was wereldwijd.

Jeremia was de sleutelprofeet bij het bereiken van dit alles. Daniël hielp mee in het proces. Maar kijkend naar onze hedendaagse moderne tijd, naar de kunsten en wetenschappen waar u en ik bekend mee zijn, lijken ze alle terug te gaan naar de oude geschiedenis toen deze kunsten hun oorsprong hadden. Ze kunnen vrijwel allemaal teruggevoerd worden naar de 3e, 4e, 5e of 6e eeuw voor Christus, en veel verder kun je niet teruggaan. 17)

Wie was bijvoorbeeld de eerste heldendichter? Het was Homerus. Sommigen stellen hem rond de 6e eeuw voor Christus. Anderen geven hem eerder, dat is zeker waar, maar niet veel eerder.

Wie was de vader van de geschiedenis, de eerste persoon die een geschiedenisboek schreef? Herodotus. Er zijn zeker vele historici geweest die een boek schreven vóór de vader van de geschiedenis, Herodotus, die leefde in de 5e eeuw voor Christus, maar bij hem lag het echte begin.

Wie was de vader van de geneeskunst? We hebben allemaal de eed van Hippocrates gezien in de spreekkamers van onze dokters, genoemd naar Hippocrates, de vader van de geneeskunst. Hier worden we opnieuw meegenomen naar de 5e eeuw voor Christus en zitten we kort na de "as-periode".

Wie was de vader of grondlegger van de geometrie? Zijn naam was Euclides. Opnieuw een Griek, maar komend uit de tijd van de "as-periode".

Wie was de vader van de geografie? Strabo. Hij leefde in de 1e eeuw voor Christus, dat is zeker waar, maar veel van zijn bewijsmateriaal komt van mensen die niet voor de "as-periode" leefden, in de 5e en 6e eeuw voor Christus.

Wanneer begon de filosofie, de filosofieën waarmee u en ik vandaag bekend zijn? Ze starten rond de tijd van Socrates, in de 5e of laat 6e eeuw voor Christus. Er waren zeker voor-Socratesiaanse filosofen, dat klopt, maar die leefden allen in een tijd die dicht bij Socrates zelf lag. Vrijwel alle filosofie waarmee u en ik vandaag bekend zijn, kwamen uit of na de "as-periode", niet daarvoor.

De grote ruïnes van het oude Egypte werden vóór de "as-periode" gebouwd. Er moeten dus grote wiskundigen geweest zijn, lang voordat Euclides in beeld kwam. Er moeten in die vroege dagen fysici geweest zijn van grote naam. We weten dat dit zo was. We weten ook dat er toen historici waren. We weten ook dat er allerlei kunstenaars en wetenschappers waren. Ze moeten er wel geweest zijn. Maar wanneer je een wereld hebt die volledig vernietigd is, dan verdwijnen de namen van die mannen als stof in de wind. Wie wordt dan de vader van de geneeskunst, de vader van de geschiedenis, de vader van de geografie of de vader van dit of dat volk dat leefde na de "as-periode"? De nieuwe "vaders" krijgen hiervoor de erkenning omdat vrijwel alle eerdere documenten vernietigd werden.

Onze moderne geschiedenis begint in de 6e eeuw voor Christus met Babylon, precies zoals de Bijbel profeteerde. Nebukadnessar, "U bent dit hoofd van goud." Toen begon onze huidige beschaving. Babylon is sindsdien bij ons gebleven in al haar verscheidenheid aan vormen. Het is zeker waar dat verschillende delen van de wereld aan de macht kwamen, maar dat bleef allemaal binnen de Babylonische filosofie van dingen.

Babylon zal voortgaan te bestaan, totdat de volgende "as-periode" gebeurt. Dat zal zijn bij de tweede komst van Christus, precies zoals in de tijd van Jeremia beschavingen compleet werden vernietigd en er een nieuwe beschaving opkwam, waarmee we nu nog bekend zijn, wanneer Jezus Christus voor de tweede maal komt en Zijn weg op Aarde zal vestigen. Geloof me, er zal zo'n verschil zijn tussen de twee, dat we in de praktijk over een nieuwe Aarde zullen spreken.

Alles wat ik wil zeggen is: moge God die dag snel laten komen!

E.L. Martin.


Hieronder is het complete sleutelcitaat van pagina 8 van "The origin and goal of history", dat door Dr. Martin opgesplitst werd om alle onderdelen van het concept uit te leggen in de context van Jeremia.

"Samenvattend: De gedachte van de "as-periode" levert de vragen en de standaarden waarmee we alle voorgaande en volgende ontwikkelingen benaderen. De grenzen van de voorgaande beschavingen lossen op. De volkeren die ze droegen verdwijnen uit beeld zodra zij deelnemen aan de beweging van de "as-periode". De pre-historische volkeren blijven pre-historisch 18) totdat zij samenvloeien in de historische beweging die aan de "as-periode" vooraf gaat, of ze sterven uit. De "as-periode" assimileert alles dat overblijft. Uit haar ontvangt de wereldeschiedenis de enige structuur en eenheid die bleef bestaan, tenminste tot onze tijd"
Jaspers. Origin. 8

1. Hopelijk kunnen de politieke voorwaarden veranderen, zodat Israel en Palestina bezocht kunnen worden. Er moet veel werk gedaan worden voor "het herstel van alle dingen". Zulk werk is tijdens voortdurende strijd erg moeilijk.

2. Dit belangrijke onderwijs, zoals genade, zoals verzoening, geloof, de belangrijke leer van beschuldiging en een volledige uitleg van het geheimenis van God, die allemaal absoluut noodzakelijk zijn(als we ze vergelijken met profetie) en moeten altijd op een hoger niveau komen van de ladder van belangrijkheid. De beste verklaring van deze doctrines is te vinden in Dr. Martin's boek "The essentials of New Testament Doctrine"(Porland, OR; Associates for Scriptural Knowledge, 2001).

3 Indien we 3.500 jaar terug gaan in de tijd, zou je lang voor de tijd van Christus uitkomen. 3.500 Jaar terug vanaf nu brengt ons bij Mozes. Volgens de chronologie van het Oude Testament werd Adam geschapen en 3.500 jaar later zien we Nebukadnessar het hoofd van Goud worden en het Babylonische systeem tevoorschijn komen, dat u en ik nog steeds ervaren. We zijn allemaal in een religieuze of politieke zin deel van dit Babylonische beeld.

4. Het woord "as" betekent dat iets erom heen kan draaien. Een wip is een plank op een as, en die kan de ene of de andere kant op gaan. Wat steunt de hele plank? Het is de as.

5 Veel mensen hebben voor zichzelf een opdracht gesteld, zoals de opdrachten die aan Noach en Jona werden gegeven. Maar die opdrachten waren in werkelijkheid alleen aan die mannen gegeven. De meeste opdrachten in de Bijbel zijn nogal speciaal en specifiek, en zij behoren bij bepaalde personen. Hoevelen hebben opdrachten overgenomen in hun eigen levens, die zij eigenlijk niet horen te doen?

6 Of hij nu fysiek naar al die plaatsen ging valt te betwijfelen, maar zijn opdracht reikte wel zo ver.

7 In het Hebreeuwse alfabet, in plaats van bovenaan te beginnen, start van beneden af en neem de tweede letter vanaf beneden u krijgt de "Sh" en verdubbel die en u komt aan het einde. Dit zou letter 2 zijn en zou letter 10 zijn, teruggaand om de interpretatie van die passage daar te krijgen.

8 De uitgave die door Dr. Martin werd gebruikt is Karl Jaspers, The Origin and Goal of History (New Haven: Yale University Press, 1953).

9 Dit betekent: onze huidige beschaving en onze culturele basiswaarden.

10 Aan het eind van dit tijdperk zal er een hoofdstad zijn in het Midden-Oosten. Het originele Babylon zou boven kunnen komen, maar er zal een andere hoofdstad zijn, genaamd "Mysterie Babylon". Het zal de hele Aarde beheersen en die stad zal Jeruzalem zijn. God noemt het "Mysterie Babylon" omdat ze het laatste overblijfsel is van het beeld uit Daniël 2 dat de term Babylon op zich heeft.

11 Doelend op onze filosofieën, onze manier van naar dingen kijken. Jaspers zegt: "Menselijke wezens durfden op zichzelf te vertrouwen als individuen. ... De mens bewees in staat te zijn zichzelf innerlijk te contrasteren met het hele universum."

12 Jaspers citeert uit Ernst von Lasaulx' "Neuer Versuch einer Philosophie der Geschichte" (Munchen 1856, p. 115.).

13 Jaspers citeert een niet genoemd boek van Viktor von Strauss, verwijzend naar "zijn prachtige Lao-Tse commentaar" p. lxiv (1870).

14 Ezechiël leefde in dezelfde tijd als Jeremia. Beiden leefden in de "as-periode", de 6e eeuw voor Christus. ELM.

15 Helemaal aan het einde van de tijdsperiode, zo zegt de profetie, zal Egypte goud en zilver en andere weelde krijgen. Wie weet! Misschien zal er een grote olievondst gedaan worden in Egypte, maar dat is helemaal aan het einde van onze tijd, wanneer de 10 tenen tot stand komen die Daniël voorzegde.

16 Dit heeft helemaal niets van doen met de Brits-Israel gedachte.

17 Misschien kunt u teruggaan naar de 8e eeuw voor Christus met Homerus, die de vader van de heldendichten was, maar de meeste van de kunsten en wetenschappen, de grote religies die we vandaag kennen en onze beschavingen vormen, de manier waarop we denken en doen, hebben alle hun Genesis na de "as-periode". Het is zeer moeilijk geschiedkundig binnen te dringen in de tijd van voor die periode.

18 DE geschiedenis begon na de "as-periode".
© www.hetbestenieuws.nl