De minder bewandelde weg - deel 3
door
Rick Longva

(Ga met de muis op een onderstreepte tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst)
(Alle Schriftteksten zijn uit de SchriftWoord vertaling, tenzij anders aangegeven)

Maak voortgang

"De ekklesia, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem Die het al in allen vervult"(Efe. 1:23)

In dit korte leven proberen de meesten van ons ons best te doen in onze gekozen loopbanen: de beste dokter, de beste artiest, de beste zakenman, de beste handelaar of wat het ook mag zijn. En op een bepaald moment in onze loopbaan zullen we dat misschien bereiken. We pieken. Maar naarmate de tijd vordert worden onze handen beverig, onze gedachten bewolkt, en onze bruikbaarheid wordt onbruikbaar. De geest van God, echter, bewerkt in ons exact het tegengestelde. Hij piekt nooit in dit leven; hij groeit altijd in een dieper verstaan van Hem Daarom worden wij niet moedeloos! Maar indien ook onze uiterlijke mens wordt aangetast, toch wordt ons innerlijk van dag tot dag vernieuwd. [2 Kor. 4:16]. We mogen misschien voor een tijdje een plateau bereiken, maar we bereiken nooit de top van het verstaan van alle kennis van God Nu zijn er ook vele andere dingen die Jezus deed, waarvan, in het geval dat zij n voor n geschreven zullen worden, ik gis, zelfs de wereld zelf niet de geschreven wordende boekrollen zou kunnen bevatten. [Joh. 21:25]. Er zal een tijd komen waarin degenen die de minder bewandelde weg gegaan zijn al wat er is om te weten getoond zal zijn, die tijd wordt de dood genoemd, maar tot dat moment werkt God al in ons, meer en meer onthullend over Wie Hij is.

Mijn oude vriend Al Stahl zou zeggen: "God, zo schijnt het, heeft nooit haast, maar als gezegd zou kunnen worden dat Hij dat een keertje wel had, dan is het voor hen aan Wie Hij, in dit leven, Zichzelf wil onthullen."

De meesten van hen die op de minder bewandelde weg zijn, zijn tot de bewustwording gekomen dat zij anders zijn dan de meeste anderen (de massa) die zij in het Christendom ontmoeten. Zij weten dat zij niet hier zijn om de wereld te redden van zonde. Zij weten dat dit al tweeduizend jaren geleden is bereikt en al in de voorkennis van God was vr de neerwerping van de wereld [waargenomen hebbend dat jullie niet met vergankelijke dingen, met zilvergeld of met bewerkt goud, werden losgekocht vanuit het zinloze van jullie gedrag, van het door de vaders overgeleverde 1 Petr. 1:18-20; En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden, iedereen van wie zijn naam niet is geschreven in de boekrol van het Leven van het Lammetje, het afgeslacht zijnde vanaf de neerwerping van de wereld. Openb. 13:8; Neem waar, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt Joh. 1:29]. Zij zijn zich er van bewust geworden dat het redden van heel de mensheid, en het hen brengen tot de bewustwording van God, niet het onmiddellijke plan van God is, maar dat het plaats zal vinden in de toekomst, bij de voleinding 22 Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, 23 maar ieder in de eigen rangorde: de eerste vrucht van de oogst is Christus, vervolgens die van Christus zijn in Zijn aanwezigheid, 24 daarna het einde, wanneer Hij ook maar het koninkrijk aan Zijn God en Vader zal overdragen, wanneer ook maar Hij alle overheid en alle autoriteit en macht buiten werking zou stellen. 25 Want het is voor Hem bindend koning te zijn, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal plaatsen. 26 De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood, 27 want alles onderschikt Hij onder Zijn voeten. Maar wanneer ook maar Hij zal zeggen dat alles onderschikt is, dan is dat duidelijk buiten Hem die aan Hem het al onderschikt. 28 En wanneer ook maar aan Hem het al zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem die Hem het al onderschikt, opdat God, zal zijn alles in allen. [1 Kor. 15:22-28]. Nu, in deze era, roept Hij een volk uit, een overblijfsel vanuit de mass van de mensheid, om mede-lotdeelbezitters met de Christus te worden, om zonen en dochters van God te zijn, heersend en regerend met Christus. Dat is het doel van het Zichzelf onthullen aan hen die Hij wil dat zij Hem kennen. Velen die Jezus volgen hebben geen idee van deze waarheid. Hun organisaties hebben hen zo druk bezig gehouden met de programmas van hun kerken, dat zij niet de tijd hebben om stil te staan en de redding van God te zien, het voltooide werk van Christus. Ze hebben geen tijd om deze waarheid grondig te bestuderen, en als de waarheid al bekend zou worden, mogelijk zelfs niet eens weten dat het in de Bijbel staat.

Zij die op de minder bewandelde weg zijn wordt deze waarheid (dit geheim) vanuit de Schrift getoond, dat God een volk aan het uitroepen is om beheerders van Zijn waarheid te zijn, nu en in de toekomende aionen Laat een mens ons zo rekenen, als assistenten van Christus en beheerders van geheimen van God. [1 Kor. 4:1]. Velen in het Christendom zijn bezig geweest en proberen nu te vestigen wat zij geloven dat de "ware kerk" is; zij die op de minder bewandelde weg zijn zoeken naar de leer van de "oorspronkelijke kerk." Het verschil? Zij die op de minder bewandelde weg zijn zijn niet op zoek naar een lokale bijeenkomst, zij zoeken naar de waarheden die de apostel Paulus vertelden aan hen van Efeze, dat na zijn heengaan hongerige wolven zouden komen en zouden verdraaien en verslinden 20 Onder niets onttrek ik mij van het aan jullie verkondigen van de nuttig zijnde dingen en jullie publiekelijk en van huis tot huis te onderwijzen, 21 betuigend aan Joden en bovendien aan Grieken de bezinning tot God en geloof in onze Heer, Jezus Christus. 22 En nu, neem waar, ik, gebonden zijnde in de geest, ga tot in Jeruzalem, niet waargenomen hebbend de dingen die mij in haar tegemoet komen, 23 behalve dat de heilige geest stad na stad betuigt, mij zeggend dat er voor mij boeien en verdrukkingen blijven. 24 Maar van geen enkel heb ik een woord, noch maak ik de ziel kostbaar voor mijzelf, totdat ik mijn loopbaan en de bediening tot volmaaktheid zou brengen, die ik in ontvangst nam bij de Heer Jezus, om het evangelie van de genade van God te betuigen. 25 En nu, neem waar, ik heb waargenomen dat jullie mijn gezicht niet meer zullen zien, jullie allen in wie ik doorheen kwam, het koninkrijk proclamerend, 26 omdat ik namelijk aan jullie getuigenis geef in deze dag, vandaag, dat ik rein ben van het bloed van allen. 77 Want ik onttrek mij niet van het aan jullie alle raad van God te verkondigen. 28 Geefm acht op julliezelf en op heel het kuddetje, in welke de heilige geest te midden van jullie toezichthouders plaatste om de ekklesia van God te hoeden, die Hij Zich verwerft door het bloed van de Eigene. 29 Ik heb echter waargenomen dat, na mijn buiten bereik zijn, zware wolven tot in jullie binnen zullen komen, het kuddetje niet sparend. 30 En vanuit jullie zelf zullen mannen opstaan, verdraaide zijnde dingen sprekend, om de leerlingen los te rukken, achter henzelf. 31 Daarom: waakm, herinnerend dat drie jaren, nacht en dag, ik niet ophoud, met tranen een ieder attenderend. 32 En nu zet ik jullie voor aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Die kan bouwen en het lotbezit geven in allen die geheiligd zijn. [Hand. 20:17-32], en dat ook deden. Deze geheimen zijn sinds de tijden van de apostelen door de meeste volgelingen verlaten 29 Ik heb echter waargenomen dat, na mijn buiten bereik zijn, zware wolven tot in jullie binnen zullen komen, het kuddetje niet sparend. 30 En vanuit jullie zelf zullen mannen opstaan, verdraaide zijnde dingen sprekend, om de leerlingen los te rukken, achter henzelf. [Hand. 20:29-30].

Er zijn geen universiteiten om naar toe te gaan waar je deze waarheden (geheimen) van de oorspronkelijke ekklesia (kerk) kan leren. God scheidt doorheen de geschiedenis mensen af, en ook nu, om beheerders van Zijn geheimen te zijn Laat een mens ons zo rekenen, als assistenten van Christus en beheerders van geheimen van God. [1 Kor. 4:1]. Wat God ons over Hem wil laten weten, wat Hij deed en doet en zal doen, onthult Hij door die mensen die Hij heeft uitgekozen om het te weten Want mijn Heer JAHWEH zal geen ding doen, behalve wanneer Hij Zijn overweging onthult aan Zijn dienaren, de profeten. [Amos 3:7]. Adam en Eva waren de eerste mensen aan wie God vertelde over de Redder Die zou komen om terug te draaien wat was begonnen toen Adam en Evan van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten En vijandschap stel Ik tussen jou en tussen de vrouw, en tussen jouw zaad en tussen haar Zaad. Hij kwetst jouw hoofd en jij kwetst Zijn hiel. [Gen. 3:15]. Waren er toen anderen mensen op de planeet? Ik geloof van wel. Kan, na Abel gedood te hebben, zei tot God dat wie hem zou vinden hem zou doden om wat hij had gedaan. Was Kan bezorgd over zijn moeder en vader, dat zij hem zouden doden? Ook: toen Kan zijn familie verliet, waar vond hij de vrouw om zijn echtgenote te zijn? Ik zal hier niet in details gaan; in de toekomst zal ik misschien een artikel wijden aan dit onderwerp en de schepping van de mens. Ik vermeld dit alleen omdat met alle mensen op aarde in die tijd, God slechts twee verteld van Zijn plan voor een Redder voor heel de mensheid: Adam en Eva. De rest werd in de duisternis achtergelaten, achtergelaten om hun eigen goden te scheppen, hun eigen filosofin te bedenken, ook al vertelt Paulus ons dat zij diep in zichzelf weten dat er maar n God omdat zij namelijk, God kennend, Hem niet als God verheerlijken of danken, maar zij werden zinloos gemaakt in hun redeneringen en het onintelligente van hun hart wordt duister gemaakt. 22 Bewerend wijs te zijn, worden zij dom gemaakt, 23 en zij veranderen de heerlijkheid van de onvergankelijke God in de gelijkenis van een afbeelding van een vergankelijk mens en van vliegende schepsels en van viervoeters en van kruipende dieren. [Rom. 1:21-23]. Deze duisternis zal alleen blijven tot de onthulling van Christus aan de massa van de mensheid bij en na de Grote Witte Troon, waar Hij en God onthuld zullen worden aan heel de mensheid die Hen, doorheen de eeuwen, niet kenden.

Voor ons, n, heeft Hij door Zijn woord onthuld dat deze goden die door de mensheid uitgevonden zijn, "niet-goden" zijn [4 Dan aangaande de spijziging van de afgodenoffers: wij hebben waargenomen dat er geen enkele afgod in de wereld is en dat er geen enkele andere God is dan n! 5 Want ook wanneer er namelijk zijn die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, net zoals er vele goden en vele heren zijn, 6 er is voor ons maar n God, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot Hem, en n Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem. 7 Maar niet in allen is de kennis, maar sommigen zijn tot op dit moment in de traditie van de afgod en eten het als afgodenoffer; hun geweten, zwak zijnde, wordt bezoedeld. 1 Kor. 8:4-7; Maar toen, inderdaad, God niet waargenomen hebbend, waren jullie slaven voor hen die van nature geen goden zijn.Gal. 4:8], zodat degenen die op de minder bewandelde weg zijn niet verleid zullen worden terug te gaan op de weg die zij achter zich lieten, maar vooruit gaan op de smalle weg die leidt naar het kennen van Hem.

Velen (niet-gelovigen) zijn op dit moment, en waren in het verleden, verblind voor de waarheid van God en kunnen zelfs niet het idee over God, of welke god dan ook, aanvaarden. Met alle religies doorheen de tijd is God voor de ongelovige slechts een deel van de puzzel van de wanhoop van de mensheid voor iets beters dan er nu is. Ook deze blindheid maakt allemaal deel uit van God plan Hij nu, antwoordend, zei tot hen: "Jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk van de hemelen te kennen, maar aan die is het niet gegeven."[Matt. 13:11; Want God sluit allen samen op tot in onzeglijkheid, opdat Hij Zich over allen zou ontfermen. Rom. 11:32], maar er komt een tijd wanneer ze zich bewust zullen worden dat Hij God is Ontspan je en weet dat Ik Elohim ben. Ik zal onder de natin verhoogd worden. Ik zal in het land verhoogd worden. [Psalm 46:10].

Hij scheidt ongekwalificeerde, gebroken vaten af

De oorlog die zij die op de smalle weg zijn voeren om de Ware God aan anderen te brengen, is er niet een van vlees en bloed, maar een geestelijke. Het is een oorlog die de geest in hen aanvalt door tegenstanders die trouw eisen aan de dingen van deze aarde, tegenstanders die vechten en proberen de zonen van de mensheid aan zich te binden, wat behoren tot een religie of het onderschrijven van menselijke filosofie of politiek kan inhouden.

Er zouden geen toespelingen van grandeur moeten zijn op de smalle weg. Degene die er op wandelt zal door anderen beschouwd worden een dwaas te zijn 26 Want bekijk de roeping van jullie, broeders, dat er niet vele wijzen overeenkomstig het vlees waren, niet vele machtigen en niet vele edelen, 27 maar God kiest de dommen van de wereld uit, opdat Hij de wijzen te schande zal maken, en God kiest de zwakken van de wereld uit opdat Hij de sterken te schande zal maken. 28 En God kiest de onedelijke dingen van de wereld en geminacht zijnde dingen en de dingen die niets zijn, opdat Hij de wel iets zijnde dingen buiten werking zou stellen, 29 opdat niet alle vlees zich zou beroemen in het zicht van God. [1 Kor. 1:26-29], in het bijzonder wanneer zij die buiten zijn jou beoordelen vanuit hun perspectief.

Deze tegenstanders zullen u er aan herinneren dat niet opgevoed bent in de seminaries van hun hogere onderwijs. Maar wees niet ontmoedigd 27 Alleen: wees burgers op een wijze waardig van het evangelie van Christus, opdat hetzij komend en jullie waarnemend, hetzij afwezig zijnde, ik de dingen aangaande jullie zou horen, dat jullie vast staan in n geest, in n ziel samen wedijverend in het geloof van het evangelie, 28 en in niets schichtig gemaakt worden door die tegenstreven, wat voor hen een aantoning van ondergang is, maar voor jullie van redding. En dit is vanaf God. [Filip. 1:27,28]. Zij zullen u er ook aan herinneren dat u slechts een werkman, een boer, een secretaris, een huismeester, een assistent voor de een of andere persoon met een veel hogere opleiding bent. Zij die op de brede weg zijn zullen u ook vertellen dat u niet-succesvol bent, niet-opgevoed in hun religieuze wegen. U bent van de minderheid van gelovigen (als ze al erkennen dat u een gelovige bent), u heeft geen bediening, u bent een non-conformist, een iconoclast. Nogmaals, wees niet ontmoedigd, want u bent in goed gezelschap Nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes aanschouwend, begrijpend dat zij ongeletterde en gewone mensen zijn... [Hand. 4:13], zeker wanneer u tijd doorbrengt met Christus door Zijn woord.

Zoals het bij de meeste mensen gaat, ze kijken naar de buitenkant. Maar Die in Wiens dienst u staat kijkt naar het tegendeel En JAHWEH zegt tot Samul: "Het moet niet zo zijn dat jij kijkt naar zijn uiterlijk en naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik verwierp hem. Want het is niet wat de mens ziet, want de mens ziet met de ogen, maar JAHWEH ziet naar het hart." [1 Sam. 16:7]. Hij kijkt naar de binnenkant, waar de grootste verandering plaatsvindt, waar Hij verkiest Zijn werk te doen, niet waar anderen kunnen kijken, waar alleen Hij kan zien, waar uw geest wordt vernieuwd Schep voor mij een zuiver hart, Elohim, en vernieuw in mij een gevestigde geest.[Psalm 51:10]. Het is een geestelijk ontwaken redde Hij ons, niet vanuit werken in rechtvaardigheid welke wij doen, maar overeenkomstig Zijn ontferming, door het bad van wedergeboorte en van vernieuwing van heilige geest [Tit. 3:5; God is geest en voor die Hem aanbidden is het bindend te aanbidden in geest en in waarheid. Joh. 4:24]. Uw geest zal zo nu en dan hier tegen oorlogvoeren en zal misschien nooit inhalen wat uw geest ontvangt Waak en bid dat jullie niet binnen zullen gaan tot in beproeving! De geest is wel bereidwillig, maar het vlees is zwak. [Matt. 26:41; En op dezelfde wijze komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wat zouden wij bidden naar hetgeen bindend is, dat hebben wij niet waargenomen, maar de geest zelf pleit ten behoeve van ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Rom. 8:26], en dat is waarom u onwaardig geoordeeld zal worden door hen die op de brede weg zijn, van wie de standaarden vaak hoger zijn dan die van God.

U zal onmiddellijk in de gaten krijgen dat God niet kiest zoals de wereld kiest: een smetteloos persoon, gerespecteerd door de massa; de meeste mensen die Hij kiest zijn beschadigd en niet-gekwalificeerd, met achtergronden die zo gebroken zijn dat alleen Hij hen kan gebruiken: gebroken aarden vaten Maar wij hebben deze schat in gebruiksvoorwerpen van aardewerk, opdat de overtreffendheid van de macht van God zal zijn en niet vanuit ons. [2 Kor. 4:7].

Hij zal Degene zijn Die de niet-gekwalificeerden kwalificeert tegelijkertijd de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, 13 Die ons uitredt vanuit de autoriteit van de duisternis en ons verplaatst tot in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, 14 in Wie wij de verlossing hebben, het laten gaan van de zonden, [Kol. 1:12-14; Want God is het Die in jullie zowel het willen als het werken inwerkt, ten behoeve van het welbehagenFilip. 2:13]. Hij zal Degene zijn Die hen opvoedt die Hij op de weg zet Ik zal jou doen nadenken en Ik zal jou richting geven op deze weg die jij zal gaan. Ik zal jou raad geven. Mijn oog is op jou. [Psalm 32:8; Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.119:105].

Voor het grootste deel voldoen wij niet aan het wereldse beeld van een  "Christen," laat staan dat van het Christendom. Paulus vertelt ons zelfs dat wij de dommen van de wereld zijn, maar wij zijn degenen die God kiest; dit is Gods manier van werken, zodat Hij de wijzen kan verwarren Want bekijk de roeping van jullie, broeders, dat er niet vele wijzen overeenkomstig het vlees waren, niet vele machtigen en niet vele edelen, maar God kiest de dommen van de wereld uit, opdat Hij de wijzen te schande zal maken, en God kiest de zwakken van de wereld uit opdat Hij de sterken te schande zal maken. [1 Kor. 1:26,17].

Zijn domheid is wijzer dan de wijsheid van de mens

Zij die zoeken God te kennen leren niet over al de wijsheid van God, wij leren van de domheid (sommige vertalingen hebben hier dwaasheid) van God want het domme van God is wijzer dan wijsheid van de mensen en het zwakke van God is sterker dan kracht van de mensen. [1 Kor. 1:25]. Het is wijsheid en kennis en het is uit God, maar alleen dat waarin God Zichzelf neerbuigt naar ons niveau om Hem te kunnen verstaan in deze lichamen van vlees en bloed. In Zijn wijsheid verkoos Hij veel details weg te houden tot een verre toekomst, tot voorbij de voleinding van de aionen, een geheim. Hij heeft ons de Schrift gelaten, die zich bezig houdt met Zijn plannen totdat de tijd niet meer is. Voorbij dat punt is maar weinig onthulling (uitgezonderd het feit dat wij allen met Hem zullen zijn wanneer de tijd niet meer is). Ons denken is niet in staat om de absolute wijsheid en onthullingen van God te verstaan. Hij geeft aan hen die Hem zoeken glimpjes van Zijn heerlijkheid, glimpjes van ons lotdeel, glimpjes van Zijn wijsheid en glimpjes van Zijn diepte Maar zoals het is geschreven: "De dingen die het oog niet waarnam en het oor niet hoort en in het hart van de mens niet op kwam, die maakt God gereed voor die Hem liefhebben." 10 MaarGod onthult het ons door Zijn geest, want de geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God.[1 Kor. 2:9,10], maar weten van l de heerlijkheden van God zal past gebeuren wanneer we volkomen gecontroleerd worden door Zijn geest en deze lichamen van vlees niet meer zijn. Onze harten zouden, terwijl we nog in deze lichamen zijn, uit onze borstkassen barsten en ons denken zou exploderen als ons "alle'details gegeven zou worden van Gods grote plan voor Zijn schepping in de komende aionen en in de eeuwigheid. Paulus werd veel detail gegeven over God, maar God gaf Paulus een doorn in zijn vlees: "opdat ik mij niet zal verheffen, werd aan mij een splinter in het vlees gegeven, een boodschapper van Satan, opdat hij mij met vuisten zal slaan, opdat ik mij niet zal verheffen"(1 Kor. 12:7), maar Paulus zegt: "Op dit moment ken ik ten dele, maar dn zal ik herkennen zoals ik ook word herkend"(1 Kor. 13:12). Paulus werd de kennis en wijsheid gegeven om te weten dat er veel meer aan God was dan aan hem tijdens zijn leven werd onthuld. Hij vertelt ons in Filippenzen 3:12-15: "Niet dat ik reeds in ontvangst nam, of dat ik reeds tot volmaaktheid ben gebracht, maar ik jaag het na, als ik het ook zal grijpen, waartoe ik ook werd gegrepen door Christus Jezus. Broeders! Ik reken mijzelf het nog niet te hebben gegrepen. Maar n ding - inderdaad de dingen achter mij liggende vergetend, maar mij helemaal uitstrekkend naar de dingen van voren - jaag ik na, overeenkomstig het doel, tot de trofee van de omhoog roeping van God in Christus Jezus. Zovelen als dan volwassen zijn, dit zullen wij gezind zijn. En indien jullie iets op andere wijze gezind zijn, ook dit zal God aan jullie onthullen."

Alle menselijke wijsheid, met haar verhalen, filosofin en ondiep verstaan van God, kan zelfs niet in de buurt komen van wat Paulus de domheid van God noemt want het domme van God is wijzer dan wijsheid van de mensen en het zwakke van God is sterker dan kracht van de mensen. [1 Kor. 1:25]. God heeft, in Zijn wijsheid, het op die manier ontworpen, zodat zij die Hem echt zoeken zullen weten niet verder te gaan dan wat Hij vanuit Zijn woord heeft onthuld Deze dingen nu, broeders, geef ik een ander aanzien in mijzelf en Apollos, vanwege jullie, opdat in ons jullie zouden leren niet gezind te zijn boven wat is geschreven, opdat niemand van jullie opgeblazen zal worden, de een boven de ander en tegen de ander. [1 Kor. 4:6].

Zij zullen de vele leringen van de brede weg verlaten, in het bijzonder die welke de claims hebben over naar de hemel gaan en terugkeren met verhalen over het spelen op harpen en het plukken van fruit van de boom des levens, heel de eeuwigheid, of te spreken van onvoorstelbare, eeuwigdurende kwellingen. Zij zullen er achter komen dat deze verhalen de wijsdom van mensen is. Dit zijn de verhalen die op de brede weg verteld worden, verhalen die op de een of andere manier hun zielen troosten. Ze zijn er in geslaagd God en Zijn woord in een pakket te stoppen en zij noemen het een belijdenis, zodat ze het product dat ze verkopen beter in de markt kunnen zetten. De geest in hen wordt in de tussentijd dood gewurgd vanwege gebrek aan kennis en waarheid over God Mijn volk wordt afgesneden vanwege gebrek aan kennis, omdat jullie de kennis verwerpen. [Hosea 4:6] en wordt door menselijk redeneren uitgedoofd Doof de geest niet! ... maar toets alles. Houd het goede vast! [1 Tess. 5:19,21].

In deze aion gebruikt God de domheid van het verkondigen van Zijn woord van Genesis tot Openbaring om hen te redden die nu van Hem zijn Want het woord, het van het kruis, is inderdaad domheid voor die verloren gaan, maar voor ons, die gered worden, is het macht van God ... Want daar immers, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet kende, heeft God een welbehagen om door de domheid van de proclamatie die geloven te redden [1 Kor. 1:18,21], om ons in een nauwere relatie met Hem te brengen, die de waarheid is voor deze aion van God voor ons, en ook de twee laatste aionen raakt, "opdat het geloof van jullie niet zal zijn in wijsheid van mensen, maar in macht van God"(1 Kor. 2:5). En zelfs met deze kennis van God: "De dingen die het oog niet waarnam en het oor niet hoort en in het hart van de mens niet op kwam, die maakt God gereed voor die Hem liefhebben." Maar God onthult het ons door Zijn geest, want de geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God"(1 Kor. 2:9,10), is het alleen de diepte van God dat Hij ons koos om aan ons dingen te onthullen vanuit Zijn woord, de Schrift. "O diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!"(Rom. 11:33). Zo kunnen we zien dat wat God ons vanuit de Schrift aan het onthullen is nog maar het begin is van Gods wijsheid die aan mensen wordt onthuld. Na de afsluiting van de aionen zal er zoveel meer zijn om onthuld te worden.

Ik herinner me dat ik vele jaren geleden bij mijn schoonvader zat. Hij hield zijn Bijbel omhoog en zei: "Ik denk dat er veel meer dan dit is dat God zal doen."

Vandaag zou ik helemaal met hem kunnen instemmen.

Hij schenkt ons een blik op ons lotdeel

God geeft ons, vanuit Zijn woord, een blik op wat klaar ligt voor ons die op de smalle weg zijn, alsook voor heel Zijn schepping. Zij die op de smalle weg zijn hebben geen verhaaltjes nodig of bedachte scenarios, of gewoonweg valse leer over wat ons lotdeel is; wij hebben de Schrift die ons onthult wat God voor ons in voorraad heeft. De schrijver van Hebreen (waarschijnlijk Paulus) geeft ons een blik op ons lotdeel. Het is weggestopt in het midden van vers twee van hoofdstuk n in het boek Hebreen. "Die Hij plaatst tot lotbezitter van alle dingen." Paulus schrijft hier van Jezus' lotdeel, maar hij schrijft ook over het lotdeel van de gelovige in de komende aionen. In Romeinen 8:17 vertelt Paulus ons wat ons lotdeel is: "Indien echter kinderen, dan ook lotbezitters; inderdaad, lotbezitters van God en mede-lotbezitters van Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden, dan is dat opdat wij ook samen verheerlijkt zouden worden." Zoals gezien kan worden, het lotdeel van Christus is ons lotdeel; wij zijn mede-lotbezitters" van het lotdeel van Christus. Dit lotdeel is niet eeuwig, het is aionisch. Aan het einde van de aionen zal Christus alles overdragen aan Zijn Vader en zal God Alles in allen zijn Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar ieder in de eigen rangorde: de eerste vrucht van de oogst is Christus, vervolgens die van Christus zijn in Zijn aanwezigheid, daarna het einde, wanneer Hij ook maar het koninkrijk aan Zijn God en Vader zal overdragen, wanneer ook maar Hij alle overheid en alle autoriteit en macht buiten werking zou stellen. Want het is voor Hem bindend koning te zijn, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal plaatsen. De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood, want alles onderschikt Hij onder Zijn voeten. Maar wanneer ook maar Hij zal zeggen dat alles onderschikt is, dan is dat duidelijk buiten Hem die aan Hem het al onderschikt. En wanneer ook maar aan Hem het al zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem die Hem het al onderschikt, opdat God, zal zijn alles in allen [1 Kor. 15:22-28]. Op dat moment zal God alles zijn voor iedereen. Tijdens de aionen zal Hij hen gebruiken die van Hem zijn om aan de rest van de schepping te onthullen Wie en Wat Hij is.

Ik weet dat ik dit een "blik" op ons lotdeel noemde. Ik denk niet dat wij zelfs ons maar kunnen indenken wat het "alles" is. We weten uit de Schrift dat alles van Christus is En naar hen toe komend spreekt Jezus tot hen, zeggend: "Aan Mij werd gegeven alle autoriteit in de hemel en op de aarde. [Matt. 28:18; De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles in Zijn hand gegeven. Joh. 3:35]. En we weten dat alles uit God is, door(heen) Christus, en dat alles door(heen) Christus naar God zal terugkeren Want vanuit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. [Rom. 11:36].

Maar wat is ons aandeel in het zijn van mede-lotbezitters van Christus' lotdeel?

Ik geloof dat het ons aandeel is om heel de schepping in een verstaan van Christus en God yte brengen 2 Of hebben jullie niet waargenomen dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien in jullie de wereld wordt geoordeeld, zijn jullie de minste van rechtbanken onwaardig. 3 Hebben jullie niet waargenomen dat wij boodschappers zullen oordelen? En dan niet de zaken van het leven? [1 Kor. 6:2,3]. Ten tijde van onze opstanding voor Hem zullen we alles weten, net zoals wij door Hem gekend zijn En in het geval dat ik een profetie zal hebben en ik alle geheimen zal waarnemen en alle kennis, en in het geval dat ik al het geloof zal hebben, zodat ik bergen verplaats, maar ik geen liefde zal hebben, ben ik niets. [1 Kor. 13:12]. En met die kennis van Hem zullen wij de rest van de schepping evangeliseren.

Op dit moment is er geen eer in het brengen van deze boodschap aan de massa; zij hebben een andere boodschap geleerd. Aan het einde van Paulus' bediening was hij door de meerderheid van die zich Christenen noemden verlaten Jij hebt dit waargenomen: dat al degenen die in Asia zijn van mij afgekeerd werden... [2 Tim. 1:15]. Zij schaamden zich er voor om verbonden te zijn met Paulus (die in de gevangenis was) en met zijn onderwijs. Toch zegt Paulus: "Maar ik schaam mij er niet voor, want ik heb waargenomen in Wie ik heb geloofd en ik ben er van overtuigd dat Hij machtig is het mij toevertrouwde te bewaken tot in die dag" (2 Tim. 1:12). A.E. Knoch schrijft in zijn Commentaar op het Nieuwe Testament over dit vers:

"De allesoverstijgende waarheden die aan de apostel Paulus toevertrouwd werden, komen altijd tegenstand tegen en brengen lijden over de belichamingen er van. Maar God zelf waakt over hen en doet hen van tijd tot tijd herleven, ook al weet de overgrote meerderheid niet van hun bestaan."

Het is alleen aan hen die het denken en de wil van Christus doorzoeken, Die deze waarheden (geheimen) toevertrouwde aan Paulus en anderen van de Schrift, dat deze zaken onthuld worden. Het komt er op neer dat deze geheimen spreken van Gods proces in het al bij Zichzelf brengen, Christus' lotdeel en ons lotdeel, alsook het lotdeel van heel Zijn schepping; en ze zijn daar, in de Schrift. God heeft ze veilig gesteld en onthult ze aan hen die ze met een open, onbevooroordeeld hart en denken zoeken.

Waar uw schat is

De kerk van vandaag wordt verteld dat als je goed doet je in het komende Koninkrijk beloond zal worden; je verzamelt je een schat in de hemel. Vraag hen wat dit goede dan wel is dat ze moeten doen en de antwoorden zullen variren van: tienden geven en naar de kerk gaan, gehoorzaam zijn aan hun leiders, niet vloeken, niet drinken, niet roken, hun vlees goed onderhouden. Wanneer men vraagt wat deze schatten die ze vergaren voor hun gehoorzaamheid zijn, hebben ze weinig of geen kennis van wat zij bijeen brengen. Hun wordt verteld dat het iets tastbaars is, iets waar ze zich in kunnen verheerlijken, ook al schrijft Paulus: "opdat niet alle vlees zich zou beroemen in het zicht van God" (1 Kor. 1:29), en zij deze schat plaatsen aan de voeten van Christus.

Alleen het vleselijk denken zou kunnen komen met aardse schatten die in de hemel opgestapeld worden. Bijeen gebrachte fortuinen van kostbare juwelen en goud, wat ook de menselijke geest maar kan verzinnen, zijn van geen waarde in het geestelijk gebied. Ze kunnen van pas komen in dit leven, maar in het volgende zijn ze zo waardeloos als nu stof is.

Deze schatten die bijeen gebracht worden zijn waarheden over God en Zijn Zoon en Zijn woord Ik ben uitgelaten over Uw woord, als iemand die veel buit vindt.[Psalm 119:162], waarheden die in de komende aionen aan anderen onthuld zullen worden die op dit moment niet zien of begrijpen.

De Concordante Grieks-Engelse Keyword Concordantie zegt ons dat de Engelse elementen van het Griekse "thesauros"(schat) zijn: (vertaald) "geplaatst-in-volgende dag", ofwel: wat bijeen vergaard is of opgeborgen voor later.

Veel van wat aan hen die op de smalle weg gaan wordt onthuld is een schat "geplaatst-in-volgende dag." Dit zijn waarheden die langs kwamen, afgeschaft en niet geloofd werden door de massa die alleen bezig is met wat zij nu zien, het tijdelijke. Toen Jezus deze woorden sprak over het vergaren van schatten in de hemel, zei Hij ook: "...waar ook maar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn" (Luc. 12:34). Dus, als u bezig bent met tastbare schatten, die aards zijn, dan is dat waar uw hart zich op zal focussen, op het bouwen van een werelds koninkrijk, hier en nu. "Nu" is tijdelijk.

Deze schatten (kennis en wijsheid van God), geplaatst in de volgende dag, zijn van veel meer waarde dan kostbare edelstenen 13 Blij is de mens die wijsheid vindt en de mens bij wie verstand houvast vindt. 14 Want haar koopwaar is beter dan koopwaar van zilver en en haar inkomen beter dan goud. 15 Ze is kostbaarder dan robijnen en al jouw verlangens zijn er niet mee te vergelijken.[Spreuk. 3:13-15], en ze zullen nogmaals geleerd worden in de toekomende aionen.

Lees de woorden van Paulus. Hij vertelt ons wanneer deze "geplaatst in volgende dag" schatten weer van waarde zullen worden: "Of hebben jullie niet waargenomen dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien in jullie de wereld wordt geoordeeld, zijn jullie de minste van rechtbanken onwaardig. Hebben jullie niet waargenomen dat wij boodschappers zullen oordelen? En dan niet de zaken van het leven?" (1 Kor. 6:2,3). De meeste Christenen zijn zich niet er van bewust dat deze verzen in hun Bijbel staan. Wie zijn deze boodschappers die oordeel nodig hebben? Wie zijn deze natin die oordeel nodig hebben? Deze zijn Christus' lotdeel, het gebied van de hemelingen waar de boodschappers (engelen), zowel goed als kwaad, verblijven, en de aarde, waar die van de natin, goed en kwaad, verblijven. Dit is ook ons lotdeel. Wij zullen een lotdeel hebben in dit heersen met Christus, dit onderschikken (oordelen, recht maken) van hen allen. Dit is waar uw schat, "geplaatst in de volgende dag," allen die het horen zal verlichten. Deze dag (de mensendag) wordt "een" dag van redding genoemd In een aangename periode beantwoord Ik jou en Ik help jou in een dag van redding." Neem waar! Nu is het een wel-aangename periode! Neem waar! Nu is het een dag van redding! [2 Kor. 6:2], het is niet "DE" dag van redding, zoals veel Bijbels het verkeerd vertaald hebben. Op Gods kalender zal redding eindigen, compleet zijn, bij de voleinding van de tijd, wanneer de laatste aion, de aion van de aionen, zal sluiten en God Alles in allen zal zijn Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar ieder in de eigen rangorde: de eerste vrucht van de oogst is Christus, vervolgens die van Christus zijn in Zijn aanwezigheid, daarna het einde, wanneer Hij ook maar het koninkrijk aan Zijn God en Vader zal overdragen, wanneer ook maar Hij alle overheid en alle autoriteit en macht buiten werking zou stellen. Want het is voor Hem bindend koning te zijn, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal plaatsen. De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood, want alles onderschikt Hij onder Zijn voeten. Maar wanneer ook maar Hij zal zeggen dat alles onderschikt is, dan is dat duidelijk buiten Hem die aan Hem het al onderschikt. En wanneer ook maar aan Hem het al zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem die Hem het al onderschikt, opdat God, zal zijn alles in allen [1 Kor. 15:22-28].

Deze wijsheid/kennis wordt alleen onthuld door de kennis en wijsheid van Christus. Wie Hij is. Wat Hij deed. Wat Hij aan het doen is. En wat Hij zal doen. Dit zijn de schatten die geplaatst worden in de volgende dag, en die op de smalle weg geplaatst zijn is het voorrecht gegeven ze te zoeken.

Zoals werd gezegd in deel 1 van deze serie: u zal onderweg stoppen in de vele kampen van het Christendom en u zal veel leren van de leraren in die kampen. Maar u zal die bekende stem horen, de stem van uw Herder Mijn schapen horen Mijn stem. En Ik ken ze en zij volgen Mij [Joh. 10:27], en u zal de grote kudde verlaten en u zal uzelf opnieuw terugvinden in wat Jezus, Paulus en Petrus het kuddetje noemen [Vrees toch niet, klein kuddetje, want jullie Vader heeft een welbehagen jullie het koninkrijk te geven. Luc. 12:32; Geefm acht op julliezelf en op heel het kuddetje, in welke de heilige geest te midden van jullie toezichthouders plaatste om de ekklesia van God te hoeden, die Hij Zich verwerft door het bloed van de Eigene. Hand. 20:28; hoed het kuddetje van God onder jullie, er op toeziend, niet op gedwongen wijze, maar uit vrije beweging, overeenkomstig God, ook niet op inhalige wijze, maar op bereidwillige wijze. 1 Petr. 5:2], een kleine groep van individuen die voortgaan naar een hogere bewustwording van Christus Die in hen gevormd wordt kindertjes van mij, van wie ik weer barensween heb, totdat Christus in jullie gevormd zal worden. [Gal. 4:19].

Rick.

Naar deel 4


www.godisgod.cawww.hetbestenieuws.nl