Licht, Leven, Liefde
door Rick Longva

Niets?

"Waar was jij toen Ik de aarde fundeerde? Vertel het indien jij met verstand weet!"
(Job 38:4)

Ik hoorde iemand tot een ander zeggen: Wanneer je iets uit niets kan maken, dan ben je waard God genoemd te worden."

Ik weet niet waar het gesprek over ging, want dat was alles wat ik hoorde toen ze aan mij voorbij gingen.

Ik begon na te denken over die opmerking: "Iets uit niets."

Schiep God alles wat we zien en niet zien uit niets?

Toen vroeg ik mezelf of er een tijd was waarin er niets was, en dacht al snel: God is er altijd geweest. Er was een tijd (bij gebrek aan een beter woord) dat er niet iets zoals tijd was, geen aarde, geen sterren, gen planeten, geen ruimte, niets zichtbaars of tastbaars, alleen God.

Er moet wel licht zijn geweest, want van God wordt gezegd dat Hij licht is.

"°God is licht en in Hem is geen duisterheid, geen enkele."
(1 Johannes 1:5)

Er moet wel liefde zijn geweest, want van God wordt gezegd dat Hij liefde is.

".. want God is liefde."
(1 Johannes 4:8)

En ook...

"God is Geest."
(Johannes 4:24)

En de Geest maakt levend (Johannes 6:63).

Dus voordat er iets geschapen werd was God er, Die Geest, Licht, Leven en Liefde is.

Er is nooit "niets" geweest, er is altijd God geweest, dus moet God alles uit Zichzelf geschapen hebben, wat betekent dat alles aan God toebehoort en dat alles hier is voor één reden: Zijn doelstelling.

Hoeveel duisternis er ook in deze wereld is, hoe de dood ook in allen werkzaam is, en de liefde aan de meesten voorbij schijnt te snellen, moet alles, uiteindelijk, eindigen in Licht, Leven en Liefde, omdat de Schrift leert dat alles van God is en alles uit Hem geschapen is en allen in Hem leven. En wij worden in de Schrift er van verzekerd dat God Alles in allen zal zijn.

Uit God

"Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn."
(Romeinen 11:36)

Alles wat geschapen werd kwam uit God.

Jezus zei uit de Vader te komen.

"en zij weten waarlijk dat Ik van U uit kwam."
(Johannes 17:8)

Jezus kwam om de liefde van God te tonen voor Zijn schepping (Johannes 3:16) en kwam om leven te geven aan de wereld (Johannes 6:32). Hij zei in de boezem van de Vader te zijn, ofwel het hart van God.

"Niemand heeft ooit God gezien. De enigverwekte God, Die is in de boezem van de Vader, Die ontvouwt Hem."
(Johannes 1:18)

Jezus is het hart van God, Alles wat Jezus deed en zal doen is de liefde van God.

Christus is de enige manier waarop we God zullen zien, want God is onzichtbaar.

"God is geest ... Niemand heeft ooit God gadegeslagen ... de onvergankelijke, onzichtbare, alleen wijze God..."
(Johannes 4:24; 1 Johannes 4:12; 1 Timotheüs 1:17)

Jezus Christus is het Beeld van de onzichtbare God. Hij is de Eerstgeborene van ieder schepsel. Heel de schepping is door Christus uit God geschapen.

"Die de afbeelding is van de onzichtbare God ... er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie alles is en wij door Hem. Maar niet in allen is de kennis, maar sommigen zijn tot op dit moment in de traditie van de afgod en eten het als afgodenoffer; hun geweten, zwak zijnde, wordt bezoedeld."
(Kolossenze 1:15; 1 Korinthe 8:6,7)

Heel de schepping begon met Christus en alles zal in Hem eindigen. Dan zal Hij alles aan God overhandigen. Dat is waarom Hij van Zichzelf zegt in Openbaring 22:13 en dat Paulus van hem zegt in 1 Korinthe 15:28...

"Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. ... En wanneer ook maar aan Hem alles zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem Die Hem alles onderschikt, opdat God zal zijn Alles in allen."

Jezus is ook Degene doorheen Wie het Licht van God schijnt en Die het Licht naar de wereld brengt.

"Ik ben het licht van de wereld."
(Johannes 8:12)

Hij is het vleesgeworden Woord dat het licht en leven van heel de mensheid is.

"In het begin was het Woord en het Woord was naartoe God, en God was het Woord. Deze was in het begin naartoe God. Alle dingen gebeurden door Hem en los van Hem gebeurde ook niet één ding dat gebeurd is. In Hem was leven en het leven was het licht van de mensen. ... En het Woord werd vlees en woont in een tent onder ons."
(Johannes 1:1-4; 14)

Zonder dit Licht zou er geen leven zijn. Er zou niets bestaan!

Bij de wedergeboorte van de aarde was licht het eerste dat verscheen.

"En Elohim zegt: "Het is licht," en het is licht"Genesis 1:3)

Voordat de zon, maan en sterren, de ruimte en zonnesystemen tot stand kwamen was er licht. Plantenleven, bomen, alle vegetatie kwamen tot bestaan voordat er een zon werd gezien in de tweede hemelen (Genesis 1:11-18).

Dit Licht was het leven van de wereld en dit Licht zal het licht van de wereld zijn in de toekomende tijd.

"En de stad heeft geen behoefte aan de zon, noch aan de maan, dat zij in haar zouden verschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lammetje is haar lamp. En de natiën zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot in haar."
(Openbaring 21:23,24)

Alles zal bestaan in het Licht en alles zal groeien in dit Licht.

Er zal geen duisternis meer zijn, want: "De heerlijkheid van God verlicht haar."

Zoals Johannes zegt in zijn eerste brief:

"God is lich en in Hem is geen duisternis."

Dit licht zal het denken van heel de mensheid verlichten over Hem Die hen schiep, en allen zullen Hem kennen.

God zal het Licht in allen zijn, er zal geen duisternis van welke soort dan ook meer zijn, nergens.

  • Geen duisternis van kwaad en misleiding.
  • Geen duisternis van dood.
  • Geen duisternis van pijn en verdriet.
  • Geen duisternis van misverstaan of ongeloof.

Duisternis zal niet meer nodig zijn; het zal z'n taak vervuld hebben, want ook dit werd uit God geschapen.

"Vormgever van licht en scheppend de duisternis, Maker van welzijn en scheppend het kwaad, Ik, JAHWEH, doe al deze dingen."
(Jesaja 45:7)

Verlichting

"Let er dan op dat het licht in jou geen duisternis is."
(Lukas 11:35)

Dat vers zegt dat er licht is dat duisternis kan zijn. Met andere woorden, er is een vals licht dat in werkelijkheid alleen duisternis is. Het schijnt, maar het verlicht niet; voor zover het de waarheid betreft verhult het de waarheid. Het zal er voor zorgen dingen te geloven die niet waar zijn, maar klinken alsof ze dat wel zouden kunnen zijn.

Ons, als gelovigen, wordt verteld de Schrift te controleren wanneer iemand zegt dat het uit de Schrift komt, en als dat zo is zal het licht brengen en leven en Christus groter maken; als dat niet zo is zal het duisternis brengen en verwarring en de mens groter maken. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 4:5,6.

"Want niet onszelf proclameren wij, maar Christus Jezus, als Heer, en onszelf als jullie slaven vanwege Jezus, want God zegt: "Vanuit duisternis zal licht schijnen," dat doet schijnen in onze harten tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het gezicht van Jezus Christus."

Zoals eerder gezegd, Christus is het hart van God. Het is Hij Dïe schijnt in onze harten en de waarheid en kennis verlicht die heerlijkheid brengt aan God. De mens kan onderwijzen, maar God onthult en verlicht.

"Het was het waarachtige licht, dat elk mens verlicht, komend tot in de wereld."
(Johannes 1:9)

Er zal een tijd komen waarin dat vers vervuld zal worden, wanneer iedereen uit de duisternis geleid zal worden en verlicht zal worden door het ware Licht. Maar voor nu geldt:

"En het licht verschijnt in het donker en het donker greep het niet."
(Johannes 1:5)

Het evangelie werd gegeven om heel de mensheid te verlichten en te onthullen dat leven en onvergankelijkheid uit God is, doorheen Christus. Het zal licht en leven geven aan allen die het horen. Het zou nooit vrees en verwarring, duisternis of dood, verdriet of slavernij moeten brengen. Paulus vertelt ons:

"onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad, de dood buiten werking stellend, echter leven en onvergankelijkheid aan het licht brengend, door het evangelie."
(2 Timotheüs 1:10)

Toen alles uit God door het Woord van God geschapen was, was God van plan dat allen op den duur Hem kennen en in Hem zijn in leven, licht en liefde. Hij sprak het en het zal gedaan worden.

"zo is Mijn woord dat uitgaat vanaf Mijn mond. Het keert niet leeg tot Mij terug, maar het doet veeleer wat Ik verlang. En wat Ik zond zal voorspoedig zijn.
(Jesaja 55:11)

"Door het woord van JAHWEH werden de hemelen gemaakt, en door de geest van Zijn mond heel hun leger ... Want Hij, Hij sprak en het was. Hij, Hij gaf instructie en het stond."
(Psalmen 33:6,9)

"Van JAHWEH is de aarde en haar volheid, de wereld en haar inwoners in haar."
(Psalmen 24:1)

"Al Uw maaksels zullen U toejuichen, JAHWEH, en Uw getrouwen zullen U zegenen."
(Psalmen 145:10)

"Want bij U is de fontein van leven, in Uw licht zien wij licht.
"(Psalmen 36:9)

"God, rijk zijnde in ontferming, vanwege Zijn vele liefde waarmee Hij ons liefheeft."
(Efeze 2:4)

"Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn. Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen."
(Romeinen 11:36)

Rick
www.godisgod.cawww.hetbestenieuws.nl