In een begin
door Rick Longva

"Want elk huis wordt door iemand geconstrueerd, maar Die alle dingen construeert is God."
(Hebreen 3:4)

Ik geloof in schepping. Ik geloof dat het ordelijk was en heel precies gepland, niet een serie van onbekende willekeurige daden. Of het God zes dagen of miljoenen jaren kostte is voor mij geen zaak.

Waar het het creatieve proces betreft zijn er niet erg veel details in de eerste hoofdstukken van Genesis, want dat is niet het doel van de Schrift. De Schrift werd geschreven om God en Zijn wegen aan de mensheid te onthullen. U zal in astronomie en geologie moeten graven om iets van de vaagheid in te vullen. Het is een onderwerp waarin ik nog steeds zoek, maar door geloof geloof ik dat Hij de Schepper van alles is.

In Genesis staat er dat Elohim schiep.

"In begin schiep Elohim de hemelen en de aarde."
(Genesis 1:1)

Elohim is het meervoud van het Hebreeuwse El, dat God betekent, absolute Godheid, Onderschikker. De titel Elohim, naartoe-Onderschikkers, laat zien dat er in het creatieve proces nog een ander was, zoals God zegt:

"Wij maken een mens in Ons beeld, als Onze gelijkenis."
(Genesis 1:26)

Ons wordt verteld dat God geest is, onzichtbaar, en dat Hij nooit gezien is.

"Niemand heeft ooit God gadegeslagen."
(1 Joh. 4:12)

"de Koning nu van de aionen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, alleen wijze God..."
(1 Tim. 1:17)

"God is geest."
(Joh. 4:24)

Ons wordt ook verteld dat er maar n God is.

"wij hebben waargenomen... dat er geen enkele andere God is dan n!"
(1 Kor. 8:4).

"opdat jullie zullen weten en jullie Mij zullen geloven en jullie zullen begrijpen dat Ik het ben. Vr Mij werd geen el vorm gegeven en na Mij zal er geen zijn"."
(Jes. 43:10)

Voordat er iets geschapen werd, zo wordt ons verteld, was er alleen God. Zoals Paulus zegt kwam alles uit God.

"er is voor ons maar n God, de Vader, vanuit Wie het al is..."
(1 Kor. 8:6)

En ook in Romeinen 11:36.

"Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn."

Hiermee zien we dat er ooit God was, en alleen n God, Die geest is, onzichtbaar, daarom nooit gezien. Om Zichzelf aan Zijn schepping te kunnen laten zien moest Hij een Beeld hebben, aangezien Hij werkt in een fysieke wereld, en dat Beeld moest geschapen worden om gezien te kunnen worden.

De Schrift geeft ons antwoorden over de volgorde van schepping. Hoewel Genesis zegt dat de hemelen de eerste waren in de volgorde van schepping, onthult de Schrift dat vrdat de hemelen geschapen werden, er een Eerste in de schepping was.

De Eerste in de volgorde van schepping wordt genoemd: de Eerstgeborene van elk schepsel, het Woord, de Eerste en de Laatste, de Zoon, het creatieve Origineel, het Beeld van de onzichtbare God. Uiteraard slaan deze titels op Christus.

De schrijver van Spreuken 8:22-30 schreef dit:

"JAHWEH, Hij verwierf mij bij het begin van Zijn weg, voorafgaand aan Zijn tot stand brengingen, vanaf toen.... Vanaf de aion werd ik ingehuldigd, vanaf het begin van het voorafgaande van de aarde; toen er geen waterdiepten waren werd ik verwekt in barensween... toen was ik naast Hem, als Zijn pleegkind, en was ik vol verrukkingen, dag na dag, iemand die plezier maakte voor Zijn aangezicht, altijd."

Johannes noteerde deze woorden van Christus over Zijn begin in Openbaring 3:14.

"Deze dingen nu zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin van de schepping van God."

De King James en de NASB vertalen dit vers met:

"De Amen, de getrouwen en ware Getuige, het Begin van de schepping van God."

In Johannes 8:42 en 17:8 zegt Jezus:

"want Ik kwam uit vanuit God en Ik arriveer."

Paulus zegt dit van de schepping van Christus:

"De Eerstgeboren van elk schepsel."
(Kolossenzen 1:15)

Met deze verzen kunnen wij het begin van God's schepping zien: Christus, het Creatieve Origineel.

Christus is eigenlijk de enige rechtstreekse schepping van God; al het andere werd uit God door Christus voor Christus geschapen.

Christus is het Beeld van de onzichtbare God, de Bemiddelaar tussen God en mensheid; God onthult Zichzelf aan Zijn schepping doorheen Christus.

"Niemand heeft ooit God gezien. De enigverwekte God, Die is in de boezem van de Vader, Die ontvouwt Hem...Die de afbeelding is van de onzichtbare God, Eerstgeborene van elke schepping... want in Hem woont alle volheid van de Godheid op lichamelijke wijze...Want er is n God en ook n Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus."
(Joh. 1:18; Kol. 1:15; 2:9; 1 Tim. 2:5)

Omdat de volheid van God in Christus woont, is Hij waardig als God aanbeden te worden, zoals Thomas zei na Zijn opstanding: "Mijn Heer en mijn God "(Joh. 20:29).

Paulus vertelt ons dit over Christus'godheid:

"Die in de gedaante van God zijnde, het niet beroving achtte gelijke te zijn aan God... Daarom ook verhoogt God Hem uitermate en begunstigt aan Hem de naam boven alle naam, opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen, van ophemelsen en van op-aardsen en van onderaardsen, en alle tong zou toejuichen dat Jezus Christus Heer is, tot in heerlijkheid van God, de Vader "
(Filip. 2:6, 9-11)

Dus met deze verzen kunnen we God een vorm zien aannemen waarin Hij kan omgaan met Zijn schepping op een manier die allen eens zullen begrijpen en een verhouding mee hebben.

Uit Wie - door Wie

"Want het betaamde Hem, vanwege Wie alle dingen en door Wie alle dingen zijn, vele zonen tot in heerlijkheid leidend..."
(Hebr. 2:10)

Met de schepping van Christus begint God nu alle dingen doorheen en voor Christus te scheppen.

"Hij is vr alles en het al staat samen in Hem."
(Kol. 1:17)

Omdat God het einde kent vanaf het begin, en de Schrift zich bezig houdt met tijden, tijdperken of aionen, maakte Hij meer dan waarschijnlijk eerst de aionen, want die zijn het tijdsysteem waarin God's handelen met Zijn schepping plaatsvindt.

" In vele delen en op vele manieren spreekt God, lang geleden sprekend tot de vaders in de profeten, in deze laatste van dagen tot ons in de Zoon, Die Hij plaatst tot lotbezitter van alle dingen, door Wie ook Hij de aionen maakt..."
(Hebr. 1:1,2)

Alles van deze scheppingen, verleden, heden en toekomst, was al gepland door God voordat iets er van bestond.

"maar wij spreken wijsheid van God in een geheim dat verhuld was, dat God tevoren bestemd had, vr de aionen..."
(1 Kor. 2:7)

De volgende in de schepping waren mogelijk alle hemelse wezens, want God vertelde Job dat allen het uitriepen van vreugde bij de schepping die voor hun ogen onthuld werd.

"Waar was jij toen Ik de aarde fundeerde? Vertel het indien jij met verstand weet! Wie plaatste haar afmetingen, want jij weet het toch? Of wie strekte over haar een meetlint uit? Waarop werden haar voetstukken verzonken of wie wijst haar hoeksteen aan, toen de sterren van de ochtend tezamen jubelden en alle zonen van Elohim juichten?"
(Job 38:4-7)

Nadat deze hemelse wezens geschapen waren werden de hemelen geschapen. Dan zou daarna Satan, de Tegenstander, geschapen worden.

"In Zijn geest werden de hemelen bekoorlijk gemaakt. Zijn hand had barensween met de wegvluchtende slang."
(Job 26:13)

De King James vertaling zegt: "Zijn hand formeerde de slinkse slang."

Op dat moment was alles wat de aarde vult geschapen, zoals Genesis hoofdstuk n ons vertelt.

Niet alleen werd heel de hemelse en aardse schepping door en voor Christus geschapen, alle krachten van de wereld, zichtbaar en onzichtbaar. En de hemelingen zijn ook door en voor Hem geschapen.

"Want in Hem wordt geschapen het al, dat in de hemelen en dat op de aarde, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot in Hem geschapen, en Hij is vr alles en het al staat samen in Hem" ... Laat elke ziel onderschikt worden aan de superieur zijnde autoriteiten, want er is geen autoriteit dan onder God. ... Vormgever van licht en scheppend de duisternis, Maker van welzijn en scheppend het kwaad, Ik, JAHWEH, doe al deze dingen."
(Kol. 1:16,17; Rom. 13:1; Jes. 45:7)

Al deze autoriteiten en krachten werden door God geschapen om al Zijn voornemens en Zij doel met de mensheid te vervullen, alsook Zijn kracht te onthullen. Een voorbeeld van aards gezag dat God gaf om Zijn kracht te onthullen zou wel Farao zijn.

"Want het Geschrift zegt tot de Farao: "Tot in dit wek Ik u uit, opdat Ik in u Mijn macht zou betonen en zodat Mijn naam afgekondigd zou worden in heel de aarde." Dus dan: Hij ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil."
(Rom. 9:17,18)

Een van de hemelse autoriteiten aan wie God gezag gaf zou Satan zijn, die door Paulus "De overste van de autoriteit van de lucht" wordt genoemd (Efe. 2:2).

Satan wordt door Paulus de god van deze aion genoemd (2 Kor. 4:4).

Bij de verleiding van Jezus biedt Satan alle koninkrijken doorheen de aion aan Hem aan.

"En Hem omhoog leidend op een hoge berg, toont de duivel Hem in een ogenblik van tijd al de koninkrijken van de bewoonde wereld. En de duivel zei tot Hem: "Ik zal u al deze autoriteit geven en hun heerlijkheid, omdat zij aan mij is overgeleverd. En aan wie het geval is dat ik zal willen geef ik haar."
(Luk. 4:5,6)
Johannes zegt in zijn eerste brief: "... dat de gehele wereld in het boosaardige ligt." (1 Joh. 5:19).

Satan kreeg zijn macht niet op eigen houtje, er staat duidelijk dat ze aan hem gegeven werd; en alleen God kon die geven aangezien Hij de absolute macht en gezag heeft over heel Zijn schepping.

Een voorbeeld van hoe God zowel aardse als hemelse krachten (wereldgezaghebbers, het beest) gebruikt om Zijn voornemens te bereiken, kan gevonden worden in Openbaring 17:17.

"want God geeft tot in hun harten Zijn mening te doen en n mening te doen, en hun koninkrijk aan het wilde dier te geven, totdat de woorden van God tot een einde gebracht zullen worden."
(Openb. 17:17)

Geen van deze soevereinen heeft absoluut gezag of kracht, ze zijn tijdelijk. En wanneer zij hun doel in God's proces vervuld hebben zullen ze ophouden autoriteit en kracht te hebben.

"Want Hij wijzigde de tijdperken en de vastgestelde tijden; Hij deed koningen verlopen en doet koningen opstaan..."
(Dan. 2:21)

God heeft nu alle autoriteit aan Zijn Zoon gegeven, de opgstane Christus, omdat alles doorheen Hem en voor Hem was geschapen.

"Aan Mij werd gegeven alle autoriteit in de hemel en op de aarde." (Matt. 28:18)

Deze autoriteit, die God aan Christus heeft gegeven, zal op den duur heel de mensheid tot God trekken door alle andere soevereiniteiten, krachten en autoriteiten tot niets terug te brengen. Wanneer Christus alles wat God Zich heeft voorgenomen heeft vervuld, zal Hij alles overdragen aan Zijn Vader en God.

"En wanneer ook maar aan Hem alles zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem Die Hem alles onderschikt, opdat God zal zijn alles in allen."
(1 Kor. 15:28)

Christus zegt dit van Zichzelf in Openbaring 22:13.

"Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde."

Met andere woorden: Christus is het creatieve Origineel, de Eerste van de schepping; alles was doorheen Christus uit God geschapen en alles zal aan Hem onderschikt worden aangezien Hij de Voleinding van alles is. Alles begon in God doorheen Christus en zal in God doorheen Christus eindigen. Wanneer dit aan het einde van de aionen bereikt is zal Christus in de Vader zijn, opdat God Alles in allen zal zijn.

De Elohim, naartoe Onderschikkers, zullen dan alles aan de El, Onderschikker, overdragen.

"daarna het einde, wanneer ook maar Hij het koninkrijk aan Zijn God en Vader zal overdragen."
(1 Kor. 15:24)

Vr het begin van de schepping was God Alles in Zichzelf; bij de voleinding van de aionen zal God Alles in allen zijn.

Hoewel dit voor de meesten een geheim of mysterie is dat door traditie en religie bedekt is, wordt het duidelijk in de Schrift geleerd.

Paulus zegt dit in Efeze 3:8,9, 1 Korinthe 8:6,7 en in Hebreen 1:3,4.

"Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd de genade gegeven deze aan de natin te evangeliseren: de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus, en alles te belichten wat het beheer van het geheim inhoudt, dat verhuld was vanaf de aionen in God, Die alle dingen schept ... er is voor ons maar n God, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot in Hem, en n Heer, Jezus Christus, door Wie alles is en wij door Hem. Maar niet in allen is de kennis ... Die, de afstraling zijnde van de heerlijkheid en afdruk van Zijn aanname, bovendien alle dingen dragend door de uitspraak van Zijn macht, reiniging van de zonden makend, is gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogten."

Alles begon in God, doorheen Christus; alles zal in God, doorheen Christus, eindigen.

Rick
www.godisgod.cawww.hetbestenieuws.nl