God is God en wij niet
door Rick Longva

"God is geen man."
Numeri 23:19

Ik krijg zo het idee dat de meeste mensen denken dat God een oude man is die in de hemel woont. Hij loopt rond, z'n mantel aanpassend, heeft de zaterdagen vrij en brengt het merendeel van Zijn tijd door zittend op een troon, waar een tafeltje staat met daarop een gigantische zandloper, waarvan het zand langzaam de bodem bedekt, kijkend en wachtend op de dag des oordeels.

De Schrift leert ons dat God overal is, dat Hij alles ziet en alles weet, dat Hij op geen enkele manier beperkt is.

"Want in Hem leven wij en bewegen wij en zijn wij, ... ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn." Handelingen 17:28, Romeinen 11:36.

God, Die geest is, heeft Zichzelf doorheen de Schrift op verscheidene manieren onthuld om zo Zijn gedachten en wegen aan Zijn schepping te onthullen. Hij heeft een menselijke vorm aangenomen, alsook andere natuurvormen. Deze worden theofaniën genoemd.

De Schrift zal termen gebruiken als:

 • Het Gezicht van God;
 • De Hand van God;
 • De Rug van God;
 • De Stem van God;
 • alsof Hij mens is.

  God zei tot Mozes:

  "Jij kunt Mijn gezicht niet zien, want de mens zal Mij niet zien en leven." Exodus 33:20

  De heerlijkheid van God zou voor een sterveling te groot zijn om naar te kijken.

  Betekent dit dat God een uiterlijk heeft?

  Nee!

  God is onzichtbaar.

  Het betekent dat alle wonderen van God, Zijn wegen, Zijn doelstelling, Zijn wezen voor een sterveling te veel zouden zijn om op te nemen; daarom onthult Hij Zich in wegen waar de mensheid mee kan omgaan.

  Hier zijn een paar van de vormen die Hij aannam.

  Hij wandelde in de hof met Adam. De vorm die Hij aannam wordt ons niet verteld; we worden verondersteld aan te nemen dat Hij het beeld van de mensheid aannam, zodat Hij met Zijn schepping kon omgaan. Adam zei tot God in Genesis:

  "Ik hoorde Uw geluid in de tuin en ik vreesde omdat ik naakt ben, en ik verschuil mij." Genesis 3:10

  Later verscheen Hij aan Abraham in de vorm van een man.

  "En JAHWEH verschijnt aan hem te midden van de eiken van Mamre. En hij zit in de opening van de tent, op het warmste van de dag. En hij heft zijn ogen op en hij ziet. En aanschouw, drie mannen staan bij hem." (Genesis 18:1,2)

  Hij verscheen aan Mozes in een brandende struik.

  "En een boodschapper van JAHWEH verschijnt aan hem in een vuurgloed, middenin de doornstruik. En hij ziet en aanschouw!, de doornstruik brandt in het vuur, maar de doornstruik wordt niet verslonden! En Mozes zegt: "Alstublieft! Ik trek mij terug en ik zal dit grote verschijnsel bekijken, en zien waarom de doornstruik niet wordt verteerd." En JAHWEH ziet dat hij zich terugtrekt om te zien. En Elohim roept tot hem vanuit het midden van de doornstruik en Hij zegt: "Mozes! Mozes!" En hij zegt: "Aanschouw mij!" (Exodus 3:2-4)

  Later, toen zij in de wildernis waren, verscheen Hij 's nachts aan Israel in een vuurpilaar en overdag in een wolk.

  Exodus 13:21-22 "En JAHWEH gaat vóór hun aangezicht bij dag in een wolkkolom, om hen te gidsen op de weg, en 's nachts in een vuurkolom om hen licht te geven, om dag en nacht te gaan. En de wolkkolom verwijdert zich bij dag en de vuurkolom bij nacht niet voor het aangezicht van het volk."

  In het Nieuwe Testament zien we God in een andere vorm.

  Johannes 1:1-2, 14. "In het begin was het Woord en het Woord was naartoe God, en God was het Woord. Deze was in het begin naartoe God. ... En het Woord werd vlees en woont in een tent onder ons. En wij slaan Zijn heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enigverwekte bij de Vader, vol van genade en van waarheid."
  Kolossenzen 1:14-15, 2:9. "in Wie wij de verlossing hebben, het laten gaan van de zonden, Die de afbeelding is van de onzichtbare God, Eerstgeborene van elke schepping. ... want in Hem woont alle volheid van de Godheid op lichamelijke wijze."

  Deze verzen spreken uiteraard over Christus.

  Zo kunnen we zien dat God, Die onzichtbaar is, heeft verkozen Zichzelf in veel verschillende vormen aan de mensheid te onthullen en Zichzelf door deze vormen heeft onthuld en nog onthult.

  Beperkte God Zichzelf toen Hij Zelf in deze vormen kwam?

  Nee!

  Was Hij alleen in de vorm en nergens anders?

  Nee!

  Door deze vormen ging God om met individuen, en op andere tijden met veel mensen, om te onthullen wat Hij op punt stond te doen, of aan het doen was of zal doen.  DE ZOON.

  "In vele delen en op vele manieren
  spreekt God,
  lang geleden sprekend tot de vaders in de profeten,
  in deze laatste van dagen tot ons in de Zoon..."
  Hebreeën 1:1-2

  Nu onthult God Zichzelf in de Zoon, Christus.

  Hij toont Zijn liefde voor Zijn schepping door Christus. Christus kwam niet om religie aan de wereld te brengen. Hij kwam om God te onthullen en Diens liefde voor de wereld en om heel de mensheid tot Zich te trekken.

  "God beveelt Zijn liefde tot in ons aan, ziende dat, toen wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf... Want God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn Zoon, de enigverwekte, geeft, opdat elke in Hem gelovende toch niet verloren zal gaan, maar dat hij aionisch leven zal hebben. Want God vaardigt Zijn Zoon niet af tot in de wereld opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zal worden... hoe dat God in Christus de wereld verzoenend was tot Zichzelf, aan hen hun misstappen niet toerekenend."
  Romeinen 5:8; Johannes 3:16,17; 2 Korinthe 5:19.

  Alle religies vereisen een of ander offer dat men moet brengen om ingewijd te worden in de religie. U zal in de Bijbel lezen waar God met verschillende mensen, of groepen mensen, op zekere tijden omging op manieren die een soort van offer vereisten. Al deze offers waren ontworpen om te falen, omdat ze een mens nodig hadden om ze te laten werken. Als ze hadden moeten werken zouden ze niet gefaald hebben. Elke menselijke inspanning, of offer, zal altijd in falen eindigen wanneer het op onze redding aankomt. Daarom kwam Jezus in de wereld. Zijn offer was eenmalig, voor allen, geen ander offer is nodig, en dit is het verschil dat het Christendom verondersteld wordt te brengen.

  "...want dit deed Hij bij één enkele gelegenheid, Zichzelf ten offer brengend... In welke wil wij geheiligd zijn, door de offergave van het lichaam van Jezus Christus, bij één enkele gelegenheid... En waar ook maar het laten gaan van deze dingen is, is er niet meer een offergave aangaande zonde." (Hebrews 7:27; 10:10, 18).

  God was dit in Christus aan het doen. Jezus was en is het middel dat God gebruikt om heel de mensheid tot Zichzelf te brengen.

  God is Degene Die ons met Zichzelf verzoende; onze redding is helemaal Zijn werk.

  "omdat wij gehoopt hebben op de levende God, Die redder is van alle mensen."
  1 Timotheüs 4:10.

  Het is God Die de Redder is. De meesten proberen de redding weg te nemen van God door te zeggen dat het aan u is om uzelf te redden. Ze nemen het voltooide werk aan het kruis en de opstanding, en reduceren het tot een menselijke beslissing of offer en noemen dat  "Het Evangelie." Deze leer probeert God van Zijn soevereiniteit en Christus van Zijn bediening te beroven.

  "En er is in niemand anders redding, want ook is er geen andere naam onder de hemel die werd gegeven aan mensen, in welke het bindend is dat wij gered worden... Die onze zonden Zelf in Zijn lichaam omhoog bracht op het hout... hoe dat God in Christus de wereld verzoenend was tot Zichzelf, aan hen hun misstappen niet toerekenend."
  Handelingen 4:12, 1 Petrus 2:24, 2 Korinthe 5:19.

  Dit was en is allemaal God, in Christus, niet wij. Het is Hij Die de Redder is, niet wijzelf. Het is Zijn Naam die voor onze redding gegeven is, niet de onze. Het is Hij die onze zonden wegdroeg, niet wij die proberen onze eigen zonde te verwijderen, en het is Hij Die allen met Zichzelf zal verzoenen.

  Zo simpel is het!

  Ook al lijkt het dat God, zo nu en dan, neerbuigt naar een mens, Hij is nog steeds God. Wanneer dit tot u door gaat dringen zal u echt God als GOD gaan zien. Dit is voor de meeste mensen een vreemde zaak, omdat de meesten Hem zien als een man, of laten we zeggen: een Superman, met de redeneringen van een mens. U zal ook Christus gaan zien als Degene doorheen Wie God al Zijn wegen vervult, heel Zijn schepping in onderschikking aan God brengend.

  "...want alles onderschikt Hij onder Zijn voeten. Maar wanneer ook maar Hij zal zeggen dat alles onderschikt is, dan is dat duidelijk buiten Hem Die aan Hem het al onderschikt. En wanneer ook maar aan Hem alles zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook zelf onderschikt worden aan Hem Die Hem alles onderschikt, opdat God zal zijn alles in allen."
  1 Korinthe 15:27-28

  En wanneer u God als GOD gaat zien zal u begrijpen wat Jesaja bedoelde toen hij geïnspireerd werd dit over God te schrijven:

  "Want Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet Mijn wegen, zegt JAHWEH met nadruk."
  Jesaja 55:8

  Met andere woorden: "Hij is God en wij niet."

  Rick
  www.godisgod.ca  www.hetbestenieuws.nl