Is de redding van allen dan aan ons?
Deel 5 (slot)
door Rick Longva

Want het is onmogelijk

"Genees mij, JAHWEH, en ik zal genezen worden.
Red mij en ik zal gered worden,
want U bent mijn lofprijzing."
(Jeremia 17:14)

Wat zou duidelijker zijn dan deze proclamatie van de profeet Jeremia?

"Red mij en ik zal gered worden."

Of wat dan dit pleiten van de gevangenbewaarder in Filippi?

"En hen naar buiten voorgaand, zei hij met nadruk: 'Heren, wat is voor mij bindend te doen opdat ik gered zal worden?'"
(Handelingen 16:30)

Paulus' antwoord is het eenvoudigste dat iemand kan geven en de gevolgen er van zijn blijvend:

"Geloof in de Heer Jezus en jij zal gered worden, jij en jouw huis."
(Handelingen 16:31)

En, nogmaals, er zijn velen die u zullen vertellen dat geloof niet voldoende is, er is een onderhoudsclausule aan bevestigd, en tenzij UZELF de garantie onderhoudt wordt de garantie van nul en gener waarde. U wordt teruggebracht naar uw oorspronkelijke toestand, een hopeloze zondaar, zonder God.

Is het werkelijk mogelijk?

Het laatste deel van de Schrift dat mij werd gezonden dat dor velen geloofd wordt die leren dat wij door ons eigen doen onze redding kunnen verliezen, komt uit de brief aan de HebreeŽn:

"Want het is onmogelijk voor die eenmaal verlicht zijn geworden en bovendien het geschenk van het hemelse geproefd hebben, en partners geworden zijn van heilige geest, en de ideale uitspraak van God proevend, bovendien de machten van de op het punt staande te komen aion, en, afvallig zijnde, hen weer nieuw te maken tot in bezinning, weer voor zichzelf de Zoon van God kruisigend en openlijk te schande makend. Want de aarde, die de vele malen op haar vallende regenbui drinkt en kruid voortbrengt, geschikt voor diegenen vanwege wie ook het land wordt bewerkt, krijgt deel aan de zegen vanaf God, maar als ze dorens en stervormige distels uitbrengt is ze ondeugdelijk en vervloeking nabij, waarvan het einde in verbranding is."
(HebreeŽn 6:4-8)

Laten we, om dit deel van de Schrift beter te verstaan, een stukje terug gaan naar hoofdstuk vijf vers twaalf en lezen tot hoofdstuk zes vers drie. Paulus schrijft:

"Want ook jullie zijn vanwege de tijd verschuldigd leraren te zijn. Hebben jullie weer behoefte door iemand onderwezen te worden welke de elementaire dingen van het begin zijn van de gezegden van God en zijn jullie er toe gekomen behoefte aan melk te hebben en niet aan vast voedsel? Want elke die deelheeft aan melk is onervaren in het woord van rechtvaardigheid, want hij is onmondig. Maar het vaste voedsel is van volwassenen, die, vanwege de gewenning, de zintuigen hebben geoefend in het onderscheid maken tussen zowel het ideale als het kwade. Daarom, het woord rustend latend van het begin van Christus, zouden wij tot volwassenheid gebracht worden, niet weer het fundament van de bezinning vanaf dode werken neerwerpend en van geloof in God, van onderdompelingen, van onderwijs, bovendien van oplegging van handen en bovendien van opstanding van doden en van aionisch oordeel. En dit zullen wij doen, mits God het zal toestaan."
(HebreeŽn 5:12 - 6:3)

Lees dat een paar maal voordat u verder gaat met de verzen vier tot acht uit HebreeŽn hoofdstuk zes te lezen (de verzen waarvan wordt gezegd dat ze bewijzen dat we weg kunnen vallen).

Laten we eerst naar HebreeŽn 5:12-14 kijken.

"Want ook jullie zijn vanwege de tijd verschuldigd leraren te zijn. Hebben jullie weer behoefte door iemand onderwezen te worden welke de elementaire dingen van het begin zijn van de gezegden van God en zijn jullie er toe gekomen behoefte aan melk te hebben en niet aan vast voedsel? Want elke die deelheeft aan melk is onervaren in het woord van rechtvaardigheid, want hij is onmondig. Maar het vaste voedsel is van volwassenen, die, vanwege de gewenning, de zintuigen hebben geoefend in het onderscheid maken tussen zowel het ideale als het kwade."

Paulus vertelt deze gelovigen dat tegen deze tijd op hun reis in Christus, zij iets van deze waarheden die hij in de volgende paar verzen noemt zouden moeten onderwijzen, maar vanwege hun gebrek aan kennis van de Schrift, of mogelijk hun gebrek aan verlangen Hem te kennen, moeten zij in een bewustwording komen, of, in dit geval, een bewustwording van de basisprincipes van hun redding in Christus.

Paulus gebruikt het woord "onervaren". De betekenis van "onervaren" is: nog niet getest om kwaliteit of betrouwbaarheid te ontdekken. In het Grieks is het: a'peir, on-ervaren.

Zij die vandaag geloven dat zij weg kunnen vallen hebben geen tijd doorgebracht in de Schrift en zij hebben meer dan waarschijnlijk geluisterd en geloofd wat anderen hen vertelden wat ze zouden moeten geloven, die of uit traditie (religieus) of onwetendheid of agenda leren dat redding door hun eigen hand verloren kan gaan (het vlees).

Zij moeten nog tot een bewustwording van hun plaats in het Lichaam komen, hun positie in het Lichaam, wat dan hun zekerheid in Christus, het Hoofd van het Lichaam, zal onthullen (Kolossenzen 1:18; 1 Korinthe 12:12-27).

Men zou moeten begrijpen dat de enige manier waarop iemand zijn redding zou kunnen verliezen en uit het Lichaam van Christus geworpen worden, het Lichaam (Christus) zou moeten ophouden te bestaan. Dit is hoe vals deze leer is. Lees 1 Korinthe 15:12-19 voor een voorbeeld.

Zij die geloven dat zij weg kunnen vallen en hun redding verliezen zijn zij die onbeproefd zijn in het Woord van God en onwetend van de Kracht en Persoon die deze woorden overbrengen:

"Want het woord van God is levend en effectief en snijdender dan elk twee-snijdend zwaard en dringt door tot op deling van ziel en van geest, zowel van de verbindingen als van het merg, en is oordeelkundig van gevoelens en van gedachten van het hart."
(HebreeŽn 4:12)

De weergave hier, ziel en geest, is een andere manier van zeggen: vleselijk en geestelijk. Om de Schrift te kunnen verstaan dienen we de denkwijze van Christus te hebben (1 Korinthe 2:16). Het zielse (Adamische) denken zal u hoofdkennis geven die altijd Schriftuurlijke waarheid naar beneden zal trekken (1 Korinthe 2:14). Het geestelijk denken zal de waarheid verhogen naar waar het u plaatst in het geestelijk denken van Christus, alsof u met Hem zit in hemelse plaatsen (Efeze 2:6).

Nu gaat Paulus verder met hen te vertellen wat zij moeten doen om naar hogere kennis door te stoten.

"Daarom, het woord rustend latend van het begin van Christus, zouden wij tot volwassenheid gebracht worden, niet weer het fundament van de bezinning vanaf dode werken neerwerpend en van geloof in God, van onderdompelingen, van onderwijs, bovendien van oplegging van handen en bovendien van opstanding van doden en van aionisch oordeel. n dit zullen wij doen, mits God het zal toestaan. Want het is onmogelijk voor die eenmaal verlicht zijn geworden en bovendien het geschenk van het hemelse geproefd hebben, en partners geworden zijn van heilige geest, en de ideale uitspraak van God proevend, bovendien de machten van de op het punt staande te komen aion, en, afvallig zijnde, hen weer nieuw te maken tot in bezinning, weer voor zichzelf de Zoon van God kruisigend en openlijk te schande makend."
(HebreeŽn 6:1-3)

Ik geloof dat velen die geloven dat zij, door hun eigen vlees, hun redding kunnen verliezen, een inferieure aannemer in dienst hebben genomen, een (ziels denkende) aannemer die inferieure producten heeft gebruikt om op "Het Fundament" te bouwen. Die aannemer heeft gefaald de simpelste waarheden op Het Fundament te bouwen (onderwijzen en vestigen). Christus is ons Fundament (1 Korinthe 3:11) en velen hebben toegestaan dat het fundament ontwikkeld wordt met instabiel onderwijs (religieuze tradities). Andere aannemers (leraren) hebben gefaald hen de waarheid aangaande Christus te leren; zij hebben geprobeerd Het Fundament te ondermijnen, en Paulus, hier in deze verzen, vertelt hen met zoveel woorden tot Het Fundament toe af te scheuren wat zij geloven en helemaal opnieuw te beginnen met de elementaire waarheden, gebouwd op een zeker Fundament (dat niet vernietigd kan worden), en dan zullen zij in staat zijn door te gaan naar volwassenheid, als God het toestaat. En natuurlijk zal Hij dat doen, en met deze basiswaarheden zal God het materiaal leveren dat noodzakelijk is: zilver, goud en kostbare stenen, en niet hout, hooi en stro. En zelfs als er hout, hooi en stro, die "wij" vermengen met de andere elementen wanneer we voortgaan in de richting van het ontdekken van de waarheid, hebben zij die deze minderwaardige producten toevoegen zichzelf niet uitgeworpen, en zullen niet uitgeworpen worden (hun redding verliezen); zij zullen gered worden, maar als doorheen vuur, want het vuur zal de vergissing blootleggen en de waarheid zuiveren.

"Overeenkomstig de genade die mij van God wordt gegeven plaats ik als wijze bouwmeester het fundament. Een ander, echter, bouwt er op; maar laat ieder uitkijken hoe hij er op bouwt! Want een ander fundament kan niemand plaatsen naast hetgene dat er ligt, dat is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt met bewerkt goud en zilverstuk, kostbare stenen, houtdelen, gras of stro, het werk van ieder zal openbaar worden; want de dag zal duidelijk maken dat het onthuld wordt in vuur. En van welke aard ieders werk is, het vuur zal het toetsen. Indien iemands werk dat hij er op bouwt zal blijven zal hij loon in ontvangst nemen. Indien iemands werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden, maar zelf zal hij gered worden, maar zo: als doorheen vuur."
(1 Korinthe 3:10-15)

Zij zullen niet verworpen worden of levend verbrand of opgebrand, zij zullen gered worden, als doorheen vuur, door het zuiverende (reinigende) van God's rechtvaardige corrigerende vuur, dat ons allen zal zuiveren (Markus 9:49; HebreeŽn 12:29). We zouden allen dit vuur nu in onze levens moeten verwelkomen, het niet vrezen, aangezien dit vuur alle valse leer die we in onze kunnen hebben, en onder werken, zal zuiveren. Dit vuur zal ons dichterbij brengen om God te kennen en Zijn liefde voor ons, en Zijn wil voor ons onthullen (Filippenzen 2:13).

Nu kunnen we met dit kleine beetje kennis, doorgaan naar de verzen die mij werden toegezonden.

HET IS ONMOGELIJK

"Want het is onmogelijk voor die eenmaal verlicht zijn geworden en bovendien het geschenk van het hemelse geproefd hebben, en partners geworden zijn van heilige geest, en de ideale uitspraak van God proevend, bovendien de machten van de op het punt staande te komen aion, en, afvallig zijnde, hen weer nieuw te maken tot in bezinning, weer voor zichzelf de Zoon van God kruisigend en openlijk te schande makend."
(HebreeŽn 6:4-6)

De enige die tot de verkeerde conclusie zou kunnen komen, dat deze verzen leren dat het mogelijk is weg te vallen, daarmee er voor zorgend dat God jou verlaat, je (opnieuw) je verloren makend, zou iemand zijn die weinig of geen begrip van de Schrift heeft, of iemand die onder de dwang van een religie is geplaatst. Diegene zou een persoon zijn die zich niet bewust is dat het voor een gelovige ONmogelijk is, die verlicht is geworden (geen duisternis; 1 Johannes 1:5), en de hemelse geschenken heeft geproefd (waarvan redding er ťťn is; Johannes 6:37), gedeeld in de Heilige Geest (een andere hemelse gift, het zegel van de Geest; Efeze 1:13), de goedheid van het woord van God proefde (de waarheid; Johannes 14:6), alsook de krachten van de toekomende tijd (belofte van onsterfelijk leven; Johannes 5:24), en dan, door de een of andere zonde, op een bepaald moment wegvielen zodat ze zonder God zijn.

Door te geloven dat zij weg kunnen vallen, door hun eigen zwakke vlees, stellen zij wat Christus voor hen voltooid heeft (hun redding) openlijk te schande. Ze stellen dat Christus niet krachtig genoeg was hen veilig te houden. Zij hebben Zijn passie inferieur gemaakt, van armzalige kwaliteit. En door dat begrip wordt hen verteld wat zij moeten doen om te proberen zichzelf in God's gunst terug te brengen (hun redding in Christus te vernieuwen) door Christus nogmaals te kruisigen. Door dit te doen maken zij Zijn eenmalige passie van nul en gener waarde.

Paulus zegt dat dit onmogelijk is. Het kan niet gebeuren, bestaan of gedaan worden.

Hier zijn een paar dingen uit HebreeŽn waarvan Paulus zegt dat ze onmogelijk zijn.

Het eerste:

"want het is onmogelijk om met bloed van stieren en van geitebokken zonden te verwijderen."
(HebreeŽn 10:4)

Dus als iemand gelooft dat het onmogelijk is dat Christus' offer hun zonden wegdoet, en hen veilig houdt in Zijn Lichaam, dan hebben ze Zijn passie gereduceerd tot die van een stier of een geit.

De tweede:

"het voor God onmogelijk is te liegen"
(HebreeŽn 6:18)

Dus wanneer Paulus ons in HebreeŽn 6:4-6 vertelt dat het onmogelijk is voor hen die verlicht zijn hun redding te verliezen, hij ook echt bedoelt: "het is ONMOGELIJK!" Als dat niet zo is, dan heeft God gelogen, en deden ook Jezus en Paulus dat en alle anderen die dit stelden, dat Hij u nooit zal verlaten of u in de steek laten.

Maar wat Paulus NIET zegt is dit: het is niet onmogelijk voor een valse leraar om hen die onbeproefd zijn in het Woord en niet verlicht zijn door de waarheid die in hen onthuld is, te leren en te overtuigen dat zij hun redding kunnen verliezen. (Lees Galaten voor een voorbeeld van valse religieuze leraren die deze geloven neerwerpen). Religie kan hun volgelingen bijna alles laten geloven, zeker wanneer zij onbeproefd zijn in de Schrift. Dit is waarom, wanneer sommigen hun kamp van religie verlaten en tijd doorbrengen in de Schrift (op zichzelf), zij al heel snel komen tot een bewustwording van de misleiding die gebruikt is om de waarheid van de Schrift te bedekken, aangaande veel leer die zij moesten geloven, leer die gewoon niet in de Schrift staat.

Wees niet afgestompt

In HebreeŽn 6:9-12 herinnert Paulus ons aan God's geheugen en verzekering:

"Maar wij zijn, indien ook wij zo spreken, overtuigd aangaande jullie, geliefden, de betere dingen en redding hebbend. Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij het werk van jullie vergeet en de liefde die jullie betonen in Zijn naam, de heiligen bedienend en nog bedienend. Wij echter begeren dat ieder van jullie dezelfde ijver betoont naar de volle zekerheid van de hoop, tot op het einde, opdat jullie niet sloom zullen worden, maar nabootsers worden van hen, door geloof en geduld de beloften als lotbezit ontvangend."
(HebreeŽn 6:9-12)

Hoe kon Paulus overtuigd zijn van betere dingen van deze gelovigen en hen vertellen van de zekerheid van hun verwachting tot de voleinding (hun redding voltooid), als ze zouden kunnen wegvallen en hun redding verliezen? Wij dienen de verwachting die wij in Hem hebben te tonen tot de voleinding en niet afgestompt raken. Niet afgestompt raken in doen, alsook begrijpen dat we veilig zijn tot de voleinding, wanneer God Alles in allen zal zijn. Het is door geloof dat wij geloven, niet door werken van het vlees (Efeze 2:8,9), dus dienen we imitatoren te zijn van hen die door geloof en geduld het lotdeel van de beloften zullen genieten (lees HebreeŽn 11 voor een paar voorbeelden).

SAMENVATTEND

Redding door Christus heiligt ons (zet ons apart) en zal u smetteloos houden, niet vanwege uw vlees, maar vanwege Hem.

"En de God van de vrede, moge Hij jullie volledig en intact heiligen. Moge jullie geest en ziel en lichaam op onberispelijke wijze bewaard worden in de aanwezigheid van onze Heer, Jezus Christus. Trouw is Die jullie roept, Die het ook zal doen."
(1 Thessalonicenzen 5:23,24)

Petrus schreef:

"waargenomen hebbend dat jullie niet met vergankelijke dingen, met zilvergeld of met bewerkt goud, werden losgekocht vanuit het zinloze van jullie gedrag, van het door de vaders overgeleverde, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en vlekkeloos lam, tevoren gekend zijnde, inderdaad vůůr de neerwerping van de wereld, maar openbaar gemaakt wordend in het laatste van de tijden, vanwege jullie, die door Hem in God geloven, Die Hem wekte vanuit doden en heerlijkheid aan Hem gaf, zodat het geloof en de hoop in God zijn."
(1 Petrus 1:18-21)

Samenvattend: er is niet ťťn vers dat leert dat wij onze redding kunnen verliezen. Dat is een valse leer die onderwezen wordt door leraren die ůf hun opdracht vergeten zijn, ůf nooit geleerd werden:

"Geeft acht op julliezelf en op heel het kuddetje, in welke de heilige geest jullie als toezichthouders plaatste om de ekklesia van God te hoeden, die Hij Zich verwerft door het bloed van de Eigene."
(Handelingen 20:28)

Dus nu we kunnen zien dat deze leer van het verliezen van uw redding vals is. Wanneer iemand met deze leer naar u toe komt, dienen we...

"Kijk uit dat er niemand zal zijn die jullie als buit wegvoert door de filosofie en lege verleiding, overeenkomstig de overlevering van de mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld, en niet overeenkomstig Christus,..."
(Kolossezen 2:8)

Wanneer onze blik gericht is op Christus, zullen we voorbereid zijn te weten wat filosofie is, lege verleiding en menselijke traditie, en wat waarheid is. En de waarheid is dat God in staat is u te bewaren:

"Nu, aangaande Hem Die jullie kan bewaken, zonder struikelen, en smetteloos, in gejubel, te doen staan voor het aangezicht van Zijn heerlijkheid, aan alleen God, onze Redder, door Jezus Christus, onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en autoriteit vůůr de hele aion, ťn nu ťn tot in al de aionen. Amen."
(Judas 24,25)

Einde van deze serie.

Rick
www.godisgod.cawww.hetbestenieuws.nl