Is de redding van allen dan aan ons?
Deel 3
door Rick Longva

In deel 1 en 2 keken we naar verscheidene verzen die sommigen die geloven dat een gebrek aan menselijke inspanning er voor kan zorgen weg te vallen (hun redding in Christus kunnen verliezen) aandragen, en wij zagen dat, wanneer deze verzen in hun juiste context worden genomen, dit niet het geval is. We zagen ook dat deze verzen niet bewijzen dat menselijke inspanning iemand gered kan houden. In dit deel zullen we kijken naar verzen die niet alleen deze leer ontkennen (net zoals de verzen die mij toegezonden werden), maar ons vertellen dat het niet alleen een gebrek aan begrip is, maar manipulatie door religieuze leiders die mensen tot deze valse aanname heeft gebracht, dat mensen de controle hebben over hun lot wanneer het op redding in Christus aankomt.

De apostel Paulus schreef:

"En indien nu ons evangelie bedekt is, is het bedekt in die verloren gaan, in wie de god van deze aion de gedachten van die niet geloven verblindt, zodat de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die afbeelding is van God, de Onzichtbare, hen niet bestraalt."
(2 Korinthe 4:3,4)

A.E. Knoch schreef in verband met deze verzen:

"Het evangelie van de heerlijkheid van Christus! Ik zou willen dat ons evangeliseren tot deze hoogte zou stijgen! En waarom ontbreken Christus' heerlijkheden zo zeer in de evangelie-inspanningen van vandaag? Omdat de god van deze aion niet alleen het denken van de ongelovigen verblindt, maar men het evangelie centreert op zonde en het zelf en op reiniging - alles behalve op Christus en Zijn heerlijkheden." (einde sitaat). A.E. Knoch wrote, concerning these verses:

Dit is wat het evangelie "de wegval leer" noemt; ze is gebaseerd op zonde, het zelf en zelfreiniging. Het heeft in het geheel niets van doen met het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Daarom lopen ongelovigen er voor weg; zij kennen hun zwakte en hun fouten, en zij weten dat het veel gemakkelijker is te blijven in wat voor toestand ook waarin ze zijn, meer dan hopeloos te proberen hun vlees te reinigen om overeen te komen met een religieus systeem van geloof. Zodra eenmaal onthuld is dat dit niet het geval is, en niet noodzakelijk, en zij het evangelie van de heerlijkheid van Christus horen, komt geloof vanzelf tot hen die op dit moment apart gezet zijn in Christus. Zij zien onmiddellijk Christus als "De Redder," en niet zichzelf pogend hun vlees in een heilige vorm te slaan, redding waardig.

Die gelovigen die in het lichaam van Christus zijn zijn niet bang voor deze valse leer dat het vlees kan vernielen of behouden wat de geest is begonnen. Alleen zij die verblind zijn door de god van deze aion vrezen hun vleselijke kracht om vernielen of hen in Christus te behouden.

De god van deze aion

Er wordt veel onderwezen over wie of wat de god van deze aion is. Sommigen geloven dat het Satan (beschuldiger, tegenstander) is; anderen geloven dat het menselijk redeneren is (gericht op het "zelf"), of de vele religies (Christelijke en heidense sekten) met hun vele goden en beelden van aanbidding; anderen geloven weer dat het menselijk regeren is (zelfregering zonder God). Ik ben van mening dat het alle vier is en niet dat een er van in en van zichzelf werkt, zij werken samen, zich van elkaar voedend, de ongelovige voedend, alsook hen voedend die onbeproefd zijn in het Woord van God (Efeze 4:14). Zij die Christus opeisen als hun Redder, die blind deze vier krachten volgen (mogelijk onwetend) die hen wensen weg te trekken van het zegel en de controle van de geest, en hun geloof plaatsen onder de controle van hun vlees.

Wat het ook moge zijn, een "god" is alles wat de ware en enige God niet is. En een "god" zal er voor zorgen dat u paden volgt die weg leiden van de ware God, iemand misleidend te geloven dat ze zij aan zij wandelen met Hem.

Paulus zegt dit in 1 Korinthe 8:5-7.

"Want ook wanneer er namelijk zijn die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, net zoals er vele goden en vele heren zijn, er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie alles is en wij door Hem. Maar niet in allen is de kennis, maar sommigen zijn tot op dit moment in de traditie van de afgod en eten het als afgodenoffer; hun geweten, zwak zijnde, wordt bezoedeld. "

Het filter

Wij, die gelovigen zijn, hebben een filter waardoorheen wij onze gedachten kunnen laten gaan over wat we geloven dat de waarheid is: "De Schrift." Er is geen andere bron die ons is gegeven om waarheid omtrent God te verstaan; dat is waar onze kennis van Hem, en Zijn wil voor ons, vandaan komt. Als we eerlijk zijn met onszelf en geen vrees hebben bloot te leggen wat we geloven waar of vals te zijn, dan zullen we het door het filter laten gaan. Wat er uit komt zullen we ondervinden dat waarheid is. Maar al te vaak brengen wij onze gedachten en plaatsen we ze op de pagina's van de Bijbel, in plaats van dat we onze gedachten door de Schrift halen om te zien of het de Enig Ware God is Die ze in onze harten en denken plaatste, of dat het de god van deze aion is die de Schrift manipuleert om bij onze gedachten te passen.

De Bereeérs kenden deze les. Ons wordt in Handelingen 17:11 verteld wat zij deden nadat zij de woorden van Paulus hoorden.

" Dezen nu waren edeler dan die in Tessalonica, die het woord met alle bereidwilligheid ontvangen, dag na dag vragend de Schriften onderzoekend of deze dingen zo mogen zijn."

Paulus, toen hij aan Titus schreef, vertelde hen dit aangaande het belang, alsook het gevolg, van gezond onderwijs uit de Schrift.

"het betrouwbare woord overeenkomstig het onderwijs hooghoudend, opdat hij in staat zal zijn ook op te roepen in de gezonde onderwijzing en die tegenspreken te ontmaskeren."
(Titus 1:9)

Zodra we wegdrijven van de Schrift als onze belangrijkste bron voor het zoeken van de waarheid, stellen wij onszelf bloot aan ongezonde leren, en veel van deze ongezonde (onschriftuurlijke) leren zijn al honderden jaren aanwezig en de meeste zijn nooit echt onderzocht. Natuurlijk is er veel te leren, maar we moeten altijd nieuw gevonden en oude leren van mensen naar de Schrift brengen om te zien of die het zo heeft.

Paulus schreef aan de Thessalonicenzen aangaande de Bron van de woorden die hij onderwees, alsook waar het Woord van God werkzaam is:

"En vanwege dit ook danken wij God op ononderbroken wijze, omdat, het woord van God, bij ons gehoord, accepterend, jullie niet het woord van mensen ontvangen, maar zoals het waarlijk is: het woord van God, dat ook inwerkt in jullie, die geloven."
(1 Thessalonicenzen 2:13)

Aan de Hebreeën gaf Paulus het recept voor het ontwaren van ideaal onderwijs, alsook van dat wat niet ideaal is:

"Want ook jullie zijn vanwege de tijd verschuldigd leraren te zijn. Hebben jullie weer behoefte door iemand onderwezen te worden welke de elementaire dingen van het begin zijn van de gezegden van God en zijn jullie er toe gekomen behoefte aan melk te hebben en niet aan vast voedsel? Want elke die deelheeft aan melk is onervaren in het woord van rechtvaardigheid, want hij is onmondig. Maar het vaste voedsel is van volwassenen, die, vanwege de gewenning, de zintuigen hebben geoefend in het onderscheid maken tussen zowel het ideale als het kwade."
(Hebreeën 5:12-14)

Het negeren van het Woord staat ons toe fouten te geloven en die waarheid noemen. We moeten altijd onthouden dat:

"Elk Geschrift is door God geïnspireerd en heeft ook baat voor onderwijzing, voor weerlegging, voor correctie en voor discipline, die in rechtvaardigheid, opdat de mens van God toegerust zal zijn, volkomen toebereid zijnde, voor alle goed werk."
(2 Timotheüs 3:16,17)

Het is in de door God geïnspireerde Schrift (juist ingedeeld - 2 Timotheüs 2:15) dat we leren wat het goede is dat we dienen te vestigen. Dat is de kern van de Schrift. Dat is wat elke gelovige zou moeten weten vanaf het moment dat we tot bewustwording van Christus in ons worden gebracht. Toch is het zelden dat dit wordt aangemoedigd en nauwelijks onderwezen. In plaats daarvan worden velen aangemoedigd materiaal te lezen dat ze verteld wordt dat ze zouden moeten lezen; sommigen worden gebeden gegeven die ze moeten bidden om te weten wat God van hen verwacht. Op het moment dat ze dit soort redenering gingen geloven, precies op dat moment, gaven ze onbewust hun vrijheid in Christus over aan een ander (Galaten 5:1; Romeinen 8:15), en hebben ze zichzelf geplaatst onder het gezag van het vlees.

Geen religie. Dat is nog eens vrijheid in Christus!

Ik ga een lang deel van de brief van Paulus aan de Kolossenzen citeren. Ik zal bepaalde verzen weglaten, maar ik moedig u aan dit allemaal te lezen:

"Kijk uit dat er niemand zal zijn die jullie als buit wegvoert door de filosofie en lege verleiding, overeenkomstig de overlevering van de mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld, en niet overeenkomstig Christus, want in Hem woont alle volheid van de Godheid op lichamelijke wijze. En jullie zijn vervuld in Hem Die het hoofd is van alle overheid en autoriteit,.."
(Kolossenzen 2:8-10)

"Laat niemand dan jullie oordelen in spijziging of in drinken of in het deelnemen aan een feest of van nieuwe maan of van sabbatten, welke een schaduw zijn van het op het punt staande. Het lichaam, echter, is van de Christus. Laat niemand jullie diskwalificeren in gewilde nederigheid en in godsdienstige praktijk van de boodschappers, paraderend wat hij heeft gezien, onterecht opgeblazen wordend onder het denken van zijn vlees, en zich niet houdend aan het Hoofd, vanuit Wie heel het lichaam is, door de verstrekt wordende en verenigd wordende assimilaties en banden, groeiend in de groei van God. Indien jullie dan stierven, samen met Christus, vanaf de elementaire dingen van de wereld, waarom worden jullie officiële besluiten opgelegd alsof levend in de wereld? Toch niet dat jullie zouden aanraken, ook niet dat jullie zouden proeven, ook niet dat jullie in contact zullen komen, welke dingen allemaal tot in vergankelijkheid zijn in het gebruik, overeenkomstig de instructies en onderwijzingen van de mensen, wat (inderdaad een woord van wijsheid hebbend in eigenzinnige godsdienstige praktijk en in nederigheid en in het niet sparen van het lichaam) niet van enige waarde is tot verzadiging van het vlees"
(Kolossenen 2:16-23)

"Indien dan jullie samen werden gewekt met Christus, zoek dan de dingen omhoog, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Wees gezind naar de dingen omhoog, niet de dingen op de aarde, want jullie stierven en het leven van jullie is verborgen, samen met Christus, in God."
(Kolossenzen 3:1-3)

Dit deel van Kolossenzen neemt de noodzaak weg voor menselijke religie om een actief aandeel te hebben in de wandel van gelovigen. Het is alleen religie die u zal zeggen niet te proeven, niet aan te raken, niet te voelen, maar dat is niet de levende Christus. Het is alleen religie die u zal vertellen bepaalde dagen te houden, alsof die heiliger zijn dan enig andere dag. Het is alleen religie die engelen en dode heiligen plaatst in posities van aanbidding. Alleen religie zal u doen bezig zijn met uw vlees en het hemels noemen of God erende gehoorzaamheid.

Christus vertelt ons dat onze levens in Hem verborgen zijn (Kolossenzn 3:3), de plaats waar we niets vanuit onszelf kunnen doen om onszelf te bewaren of onszelf, of onze redding, meer zeker maken, omdat wij niet alleen verborgen zijn in Hem, maar omdat wij in Hem ook compleet zijn (Kolossenzen 2:10).

Paulus vertelt ons van dit vertrouwen dat hij voor alle gelovigen heeft.

"dezelfde overtuiging hebbend, dat Die in jullie goed werk onderneemt, dit zal volbrengen tot op de dag van Jezus Christus."
(Filippenzen 1:6)

Dat wat in alle gelovigen werkt (de geest van Christus), Zijn werk doorheen ons uitvoerend, zal voortgaan te werken tot de dag van Jezus Christus, wanneer Hij terugkeert om alle gelovigen te verzamelen in Zijn aanwezigheid (1 Thessalonicenzen 4:13-18), en deze werking zal voortgaan in ons te werken tot aan het einde van de aionen. We kunnen het niet stoppen. We kunnen het een tijdje negeren, maar we kunnen het niet stoppen, zo sterk zijn we niet.

Niet wij

"Word dan nabootsers van God, als geliefde kinderen en wandel in liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft en Zichzelf overlevert ten behoeve van ons, als offergave en slachtoffer aan God, tot in een aromatische geur."
(Efeze 5:1,2)

Niets of niemand kan het offer dat Christus bracht om ons allemaal bij God te brengen ongedaan maken. Zijn offer opende de weg waarop we, door Christus, imitatoren van God kunnen en willen worden. Als imitatoren van God zullen we in liefde en waarheid wandelen, beide zoekend, en altijd naar Christus kijkend Die de Inwijder en Perfectmaker van ons geloof is (Hebreeën 12:2). Paulus moedigt ons in deze verzen van Efeziërs aan waardig in Christus te wandelen, en een paar verzen later waarschuwt hij hen die het niet doen, dat zij niet een lotdeel in het Koninkrijk van Christus en God zullen genieten (Efeze 5:5).

Een lotdeel in Christus is onze hoogste positie in het komende Koninkrijk. Onze redding is een andere zaak; het is iets dat niemand van ons in Christus ooit zou moeten denken of geloven dat het herroepen kan worden.

Paulus vertelt ons in Romeinen dat niets ons kan scheiden van God's liefde voor ons.

"Want ik ben overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch tegenwoordig zijnde dingen, noch de op het punt staande dingen, noch machten, noch verhevenheid, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden vanaf de liefde van God, de liefde in Christus Jezus, onze Heer."
(Romeinen 8:38,39)

Dat is waar een imitator van God worden allemaal over gaat: Liefde (Efeziérs 5:1). God is liefde (1 Johannes 4:8) en het kennen van Zijn liefde stelt ons denken en onze harten veilig met de kennis dat Hij nooit zal ophouden van ons allen te houden. Het geeft ons vrede wanneer anderen onze tekortkomingen, smetten en falen aanwijzen.

Zou Liefde een besmet persoon uitwerpen, een persoon die geschapen is met een beschadigde chip die hen wegdrijft van God (Romeinen 3:11)???

God's liefde zou dat niet doen.

God's liefde zou en zal er voor zorgen dat de persoon zich bewust wordt dat:

"Maar wij hebben deze schat in gebruiksvoorwerpen van aardewerk, opdat de overtreffendheid van de macht van God zal zijn en niet vanuit ons..."
(2 Korinthe 4:7)

De leer van menselijke inspanning zou dat omdraaien door te zeggen dat deze aarden vaten deze transcendente kracht hebben om onze weg naar God's liefde te bewerkstelligen, of uit Zijn liefde te vallen.

(Het woord transcendent betekent: bestaan of ervaring voorbij het normale of fysieke niveau).

Met andere woorden: we zijn niet op die manier gebouwd, God wel. Daarom is het allemaal uit God en niet uit ons.

Eens gered, altijd gered

"Want daar immers, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet kende, heeft God een welbehagen om door de domheid van de proclamatie die geloven te redden, daar immers Joden tekenen verzoeken en Grieken wijsheid zoeken."
(1 Korinthe 1:21,22)

Om bevestigd te zijn in Christus toont ons de waarheid dat God ons in Christus heeft geplaatst en God verzegelt ons door Zijn Geest in onze harten te plaatsen.

"de Christus, in Wie ook jullie het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in Wie ook, gelovend, jullie verzegel worden met de geest van de belofte, de heilige, die onderpand is van ons lotbezit, tot verlossing van de verwerving, tot lof van Zijn heerlijkheid."
(Efeze 1:12-14)

Wij, die op dit moment geloven, zijn God's Eigen aangekochte bezit, verzegeld door heilige geest, en wij hadden op geen enkele wijze deel aan de aankoop of de verzegeling. Wij werden gekocht vóór de nederwerping van de wereld (Efeze 1:4).

God keek niet vooruit in de tijd en zag wie zou gaan geloven, en Hij wist dat al helemaal niet met zekerheid totdat wij het deden (na-kennis). Hij bestemde ons voor te geloven, voordat wij ooit bestonden en stelde de tijd waarop we zouden gaan geloven. Zo zeker is onze redding en zo veilig is onze redding. Hoe we weten dat dit waar is, is omdat het allemaal God's werk is, niet dat van ons.

Jammer genoeg gelooft de meerderheid in een god die geen flauw idee heeft wie zal geloven, tot zij de beslissing nemen om te gaan geloven. Voor hen is God een god van na-kennis, een god die wacht om in een bewustwording te komen van hen die in Hem zullen geloven. En zodra hij zich dat bewust is wacht hij om te zien wie de menselijke kracht heeft (supermensenkracht) om heilig genoeg te worden om de finishlijn te halen.

Waarom dan het evangelie verkondigen?

De waarheid is dat wij het zijn die niet weten wie gesteld is te geloven; wij wisten zelfs niet dat wij zelf zouden geloven, tot we het deden. Daarom verkondigen wij het evangelie van God, omdat door het horen van de waarheid, zij die uitgekozen zijn van vóór de nederwerping van de wereld onmiddellijk zullen geloven (Handelingen 13:48). Niemand hoeft overtuigd te worden om gered te worden, we geloven zodra wij het ware evangelie horen. En wij hebben ons vlees niet nodig om ons zeker te houden in Christus, we weten dat wij in Hem verborgen zijn en verzegeld door Zijn Heilige Geest.

Alleen zij die geloven dat zij een beslissing namen door hun eigen vrije wil, worstelen met hun redding en zekerheid in Christus. Het ware evangelie hebben zij niet gehoord. Zij menen dat hun redding bewerkt is of verloren gaat door hun eigen daden, en vaak verandert hun gemoedstoestand, en ook door de valse leren en begrippen die door controlerende leiders worden onderwezen.

Om tot deze waarheid te komen, dat alles uit God is en niet uit ons, en wij door Hem bewaard worden, hoeven we alleen het onderstaand gedeelte van de Schrift te lezen.

Paulus vertelt ons dit in Romeinen 8:28-39.

"Wij nu hebben waargenomen dat voor hen die God liefhebben, God alle dingen mee-werkt tot in het goede voor degenen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepenen zijn, -
29 omdat wie Hij tevoren kende, Hij ook tevoren bestemt gelijkvormigen te zijn van de afbeelding van Zijn Zoon, tot het Eerstgeborene te zijn onder vele broeders.
30 En wie Hij tevoren bestemt, dezen roept Hij ook, en wie Hij roept, dezen rechtvaardigt Hij ook, en wie Hij rechtvaardigt, dezen verheerlijkt Hij ook!
31 Wat dan zullen wij naar deze dingen uitspreken? Indien God ten behoeve van ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Die zeker de eigen Zoon niet spaart, maar ten behoeve van ons allen overlevert, hoe zal Hij ook niet, samen met Hem, ons alle dingen genadig geven?
33 Wie zal tegen uitgekozenen van God aanklagen? God is degene Die rechtvaardigt!
34 Wie is die veroordeelt? Christus Jezus, de Stervende, veeleer echter De gewekt wordende, Die ook is in de rechterhand van God, Die ook ten behoeve van ons pleit?
35 Wie zal ons scheiden vanaf de liefde van God die is in Christus Jezus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard?
36 Zoals het is geschreven: "Wegens U worden wij de hele dag ter dood gebracht; wij worden gerekend als schapen van slachting."
37 Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars, door Die ons liefheeft.
38 Want ik ben overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch tegenwoordig zijnde dingen, noch de op het punt staande dingen, noch machten,
39 noch verhevenheid, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden vanaf de liefde van God, de liefde in Christus Jezus, onze Heer. "
(Romeinen 8:28-39)

Dat is de "VOORKENNIS" van God, de Bewaarder van Zijn aangekochte bezit. Onze zekerheid hebben wij, hoe dan ook, in Hem, aan ons onthuld in twaalf korte verzen. Hij kende ons tevoren, Hij riep ons, Hij rechtvaardigde ons, Hij verheerlijkt ons, en de reden voor dit alles is opdat Hij ons één kan maken aan het beeld van Zijn Zoon. En niets zal Hem stoppen om dat te bereiken.

Hoe kan een mens iets daarvan bereiken of teniet doen door hun eigen vlees? Zij die dit zeggen dat zij het kunnen, zouden een god van deze aion genoemd kunnen worden, een god die zij iedere morgen in de spiegel zien, hopend dat zij doorheen de dag, week, maand, jaren en tot in de eeuwigheid de kracht hebben om hen te bewaren.

Door naar deel 4

Rick
www.godisgod.cawww.hetbestenieuws.nl