"De Ziel Doden"
(Matthëus 10:28)

door A.E.Knoch

Noot van de vertaler.
In dit artikel komt u het woord "vernietigen" tegen. U dient hierbij niet te denken aan totale vernietiging (zoals het fijnmalen van puin of verbranden, waardoor het niet meer bestaat in de oorspronkelijke vorm), maar aan het uiteen halen in delen, waardoor het geheel niet meer funcioneert.


"En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel."
(Matt. 10:28;NBG)
De discipelen van de Heer zouden weinig moeite gehad hebben dit stukje Schrift te verstaan vanuit hun standpunt; ons onvermogen komt voort uit de poging het aan te passen aan ons standpunt.

Strikt gesproken kán de ziel helemaal niet worden gedood. Het kan alleen in figuurlijke uitdrukkingen waarin de persoon wordt weergegeven door de "ziel", waarvan wordt gezegd dat deze zal sterven. Het is opmerkelijk dat zelfs in deze passage God niet zegt dat Hij in staat is de ziel te doden, maar haar te vernietigen. Bij het overlijden keert de ziel terug naar het ongeziene (Hades). Ze heeft in feite geen onafhankelijk bestaan. Ze is het gevolg van de vereniging van lichaam en geest. Als die eenheid wordt verbroken, bestaat de ziel niet meer. Ze naar het "onwaarneembare" te zenden is slechts een andere manier om uit te drukken dat, voor zover het onze zintuigen betreft, ze uit het bestaan is verdwenen.

Maar de discipelen van de Heer zouden tegen deze verklaring vanuit een heel praktische hoek hebben aangekeken. Zouden ze gedood worden, wat zou dan hun ervaring zijn geweest? Hoewel ze zouden sterven, hun eerstvolgend bewuste moment, wanneer de ziel terugkeert bij de opstanding, zou er een van de heerlijkheid van het koninkrijk zijn! Alles wat de mens hen kon aandoen was het afsnijden van verder lijden en hen binnenleiden in hun beloning.

Maar zo gaat het niet bij God. Tijdens het koninkrijk (en we laten veel liggen als we niet voortdurend het koninkrijk in zicht houden bij het lezen van de "evangeliën) zal de dood veel betekenen voor hen die haar verdienen. Niet alleen zullen hun lichamen worden vernietigd in het Gehenna-vuur, dat de plaats van bestraffing zal zijn in die tijd, maar ze zullen bij de vernietiging van hun zielen alle vreugde mislopen die het koninkrijk biedt.

Zij die door mensen worden gedood, ontsnappen aan lijden en ontwaken tot heerlijkheid; zij die door God worden vernietigd verliezen hun heerlijkheid en ontwaken om te lijden aan het hekje voor de Grote Witte Troon.

Zie die er naar streven dat koninkrijk binnen te gaan zullen veel nut hebben van deze uiteenzetting, want velen zullen het koninkrijk binnengaan via de weg van de dood van het lichaam en de opstanding.

© Concordant Publishing Concern© ©Concordant Publishing Concern