Gods scheppende Origineel
door
A.E.Knoch

De namen en titels van Christus zijn de meest nauwgezette studie waard, en zouden nauwkeurig in de originele talen bestudeerd moeten worden, zoals gepresenteerd in de sublineair van de Concordant Version. Daar lezen we van HET ORIGINEEL VAN-DE-SCHEPPING VAN DE-GOD. In zinsneden als deze is de relatie van de woorden met elkaar van het allergrootste belang. Hier is het de zogeheten genitief [tweede naamval], die we de bezittende naamval zullen noemen.

Het is niet alleen DE-God, maar tou, VAN-DE, en Theou, van God, niet Theos, God. Het is niet God Zelf, maar iets dan van Hem is, dat wil zeggen, de schepping. Een lange lijst met voorvallen van deze vorm zal te vinden zijn op pagina 259 van de lexicon in de complete Concordant Version, alsook op pagina 128 van de Internationale uitgave (Openb. 3:14).

Daar hebben we ze onderverdeeld in groepen: Zoon, Koninkrijk, geboren, heerlijkheid, genade, hand, zicht, oordeel, boodschappers, kracht, rechtvaardigheid, geest, wil, woord, en andere. Deze honderden voorbeelden verenigen hun getuigenis in het bevestigen dat wat ook van God is, duidelijk uit God is. Alles is van God (2 Kor. 5:18). Dat laat duidelijk zien dat alles niet God Zelf is, zoals sommigen denken. Een zoon is van een vader, maar geen enkele zoon is zijn eigen vader. Een schepping door een man is niet de man zelf. Gods schepping is niet God.

Verder is, in het voor ons liggende voorbeeld, "begin" of "Origineel" van de schepping noch God noch schepping, maar behoort het tot de schepping en moet geschapen zijn. Volgens de Concordant Version concordantie komt deze vorm voor in Markus 10:6; 13:19; Rom. 1:20; 8:19; Kol. 1:5; Hebr. 9:11, 2 Petr. 3:4, en in deze passage, Openb. 3:14. In feite komt de zinsnede "begin van de schepping" voor in Markus 10:6: 13:19; 2 Petr. 3:4 en verwijst ze naar het eerste deel van de tijd waarin de schepping bestond. Maar onze passage is in de Openbaring van Jezus Christus, en Hij is degene Die door deze zinsnede wordt aangeduid. Zijn relatie met de schepping is meer beslissend uiteen gezet in Kolossenzen 1:15-17, waar van Hem wordt gezegd dat Hij de Eerstgeborene van ieder schepsel is (wat laat zien dat Hij Degene is), en al het andere in Hem werd geschapen en door Hem en voor Hem, en dat Hij vóór allen is. Zo ook werd het menselijk ras in en door Adam geschapen, die vóór de rest was. Laten we exact geloven wat onthuld wordt, en niet onlogisch redeneren om het op één lijn te krijgen met de afvalligheid van het Christendom.

© Concordant Publishing Concern

©Concordant Publishing Concern