De Grootse Waarheid In De Schrift

doorA.E.Knoch

Durft u dat "ALLE" niet te geloven?

De Bijbel schijnt twee verschillende toekomsten te leren voor ongelovige mensen. Vrijwel allen zijn het eens dat de gelovige, die alleen vertrouwt op het bloed van Christus, zeker is van eeuwig vreugde. Maar zij die niet geloven, wat is hun toekomst? Velen houden vol dat dezen voor altijd zullen worden gepijnigd, anderen zeggen, dat zij die niet geloven, zullen ophouden te bestaan en een paar geloven dat ook zij op den duur zullen worden gered. Allen baseren zich daarbij op teksten uit de Bijbel. In iedere groep bevinden zich eerlijke, toegewijde Christenen die er naar verlangen de waarheid te kennen en daarnaar te leven.

Zij die de eeuwige kwelling leren, vinden een behoorlijk aantal teksten in de Bijbel, zoals de uitdrukking "eeuwige straf" in Mattheüs 25:46. Maar volgens andere goddelijke verklaringen, zullen alle mensen worden gered, gerechtvaardigd, levend gemaakt, en tenslotte verzoend met God (1Tim. 4:10; Rom. 5:18; 1Cor. 15:22; Col. 1:20). Hoe kan dit nu waar zijn? Wat is de oorzaak van deze tegenstelling?

Het zit hem in de vertaling, niet in het geïnspireerde Origineel! De woorden eeuwigdurend, eeuwig, eeuwigheid, altoos e.d. stammen van een woord met de betekenis van "tijdperk" - het Nederlands heeft er eigenlijk geen goed woord voor. Er zijn vijf aionen, wij leven nu in de derde aion. Twee zijn nog toekomst. Zij worden de "aionen der aionen" genoemd. Dit wordt vertaald met "in alle eeuwigheid"(b.v. Gal. 1:5 NBG). Zelfs in het Nederlands zien we dat "eeuwigheid" niet eindeloos kan zijn als er "alle" aan wordt toegevoegd! Zijn er dan meerdere "eeuwigheden"? Nee, "eeuwig" is eindeloos en wordt niet opgevolgd door een andere "eeuwigheid". Een "aion" (het Griekse woord hier) heeft een einde en wordt opgevolgd door een andere.

Een "aion" is een groot segment van de tijd, met een vast begin en een vast einde.

De huidige "aion" begon bij Noach's Vloed en zal duren tot de komst van Christus. De volgende "aion" zal 1000 jaren duren. Daarna volgt de laatste "aion".

De Schrift spreekt van vˇˇr -"aionische" tijden(1Cor. 2;7 conc.vertaling). Ze spreekt ook van het "einde van de aionen" (1Cor. 10:11). De tijden waren niet "eeuwig" in het verleden, ze zullen het ook niet zijn in de toekomst. Ze zullen tot een afsluiting komen aan het einde of "voleinding", als de Zoon afstand doet van de troon ten gunste van de Vader (1Cor. 15:24). De troon van de Zoon is gedurende de "aion der aionen", niet "in alle eeuwigheden" (Heb. 1:8).

"Eeuwigdurende straf" is er slechts gedurende een "aion" (Matt. 25:46). "Eeuwige pijniging"(Openb. 2:10) is beperkt tot de "aionische" tijden.

Dit stelt ons in staat om al Gods Woord te geloven. Het vergroot het kruis van Christus! Zonde, gericht en dood zijn tijdelijk, ingesloten binnen de tijden van de "aionen". Na de "aionen der aionen" (meestal vertaald met "in alle eeuwigheden" - NBG) zal Gods grootse doel zijn bereikt. Het "aionische" leven van de gelovige zal overgaan in het echte eeuwige leven, als de dood zal zijn afgeschaft en alle mensen levend gemaakt in Christus, net zoals nu allen sterven in Adam (1Cor. 15:22). Alle mensen zullen worden gerechtvaardigd(Rom. 5:18). Heel het universum zal worden verzoend met God door het bloed van het kruis van Christus (Col. 1:20). God zal zijn "Alles in allen".

Is dit niet een God die uw verering en aanbidding en waard is?

REDDING VAN ALLE MENSEN.

"Want God heeft allen tezamen ingesloten in weerspannigheid, opdat Hij aan allen barmhartig kan zijn"
(Rom. 11:32, eigen concordante vertaling - wj)

"Onze Redder, God, Die wil dat alle mensen worden gered en tot kennis komen van de waarheid"
(1 Timotheüs 2:4, eigen concordante vertaling - wj).

Wij vetrouwen op de levende God, Die de Redder is van alle mensen"
(1Tim. 4:10, eigen concordante vertaling - wj).

RECHTVAARDIGING VAN ALLE MENSEN.
"Dus, zoals door een krenking voor alle mensen veroordeling kwam, zo ook door een daad van rechtvaardigheid voor alle mensen rechtvaardiging ten leve
(Rom. 5:18, eigen concordante vertaling - wj)
LEVENDMAKING VAN ALLE MENSEN.
"Want evenals allen, in Adam, stervende zijn, zo ook, in Christus, zullen allen levend gemaakt worden."
(1Cor. 15:22, eigen concordante vertaling - wj).
VERZOENING VAN ALLE MENSEN
"Door Hem allen te verzoenen, vrede makend door het bloed van Zijn kruis."
(Col. 1:20, eigen concordante vertaling - wj).

Dit artikel werd hier geplaatst met toestemming van
©Concordant Publishing Concern
en mag niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.


ęConcordant Publishing Concern