Het geheim van Babylon
Deel 13 - De drie oostelijke beesten

door A.E.Knoch

   
Welke koninkrijken vormen het wilde beest van de Apocalypse? We hebben al ontdekt dat de vrouw die het ondersteunt geen ander is dan de afvallige natie Israel. Het doet ons genoegen dat veel studenten van de Schrift tot inzicht komen dat de met de ster gekroonde vrouw van het twaalfde hoofdstuk Israel is, het gelovige Israel. Het is maar ťťn stap verder naar de logische conclusie dat de ongelovige vrouw ook Israel is, de afvalligen van de natie.

Verder, door te verwijzen naar het zevende hoofdstuk van DaniŽl, waar het wilde beest te zien is in het proces van vorming, en haar onderscheiden componenten nog steeds van elkaar verschillen, vonden we dat het tien-hoornige monster een westelijke militaire confederatie zal zijn. Het zal een vereniging zijn van de natiŽn van het Christendom, terwijl de leeuw, de luipaard en de beer oostelijke koninkrijken zijn. De vraag blijft nu: welke oostelijke koninkrijken worden door deze beesten vertegenwoordigd en welk principe onderscheidt hen van elkaar?

DE SLEUTEL NAAR DE APOCALYPSE

Voordat wij de oplossing van dit schijnbare enigma zoeken willen we de aandacht richten op de goddelijke verdelingen van de Apocalypse. In al onze studies van Christus' Openbaring heeft niets zoveel vruchtbare resultaten opgebracht als de (h)erkenning van het feit dat de verscheiden delen van het boek gaan over de verschillende heerlijkheden van Christus. Ze verwarren ze niet. Het begeleidende korte raamwerk bevat de sleutel naar dit schitterende boek en zal heel goed alle studie terugbetalen die er in gegeven wordt.

De twee hoofddelen houden zich bezig met de troon (4:1 - 11:18) en de tempel (11:19 - 20:15). Het ene portretteert Israel's politieke herstel, het andere haar religieuze verlossing. Het een houdt zich bezig met heersen, het ander met religie. In het ene is Christus de gezalfde Koning, in het andere vervult Hij priesterlijke taken. In het eerste is alles gebaseerd op een visioen van de troon; in het latere is alles gefundeerd op het verbond en getuigenis die in het heiligdom gezien worden.

In verband met de troon verschijnt de valse messias als een veroveraar die op een wit paard rijdt. In het tempeldeel is hij ťťn van de hoofden van het wilde beest. Laten we er in het bijzonder op letten dat dit beest niet slechts overheersing zoekt, maar aanbidding eist. Anders dan een koning of een veroveraar heeft het een profeet die heel de mensheid oproept aan hem goddelijke offers aan te bieden. Het wordt geobsedeerd door de draak. Als de Man van Zonde neemt hij een plaats in in de tempel van God, zich tonend dat hij God is (2 Thess. 2:4).

Laten we niet dit zeer belangrijke punt missen: Het beest beeldt een religieuze hierarchy uit. We ontkennen niet dat het is samengesteld uit koninkrijken in politieke zin, maar deze moeten gezien worden als essentieel religieuze eenheden. Bijvoorbeeld: als het tien-hoornige monster een militaire liga van tien westerse natiŽn is, wat zou dat dan anders zijn dan de eenheid van het Christendom? De essentiŽle basis van zulk een federatie, hoewel niet herkend en niet bevestigd, zou het verschil in religie zijn tussen het westen en het oosten.

Hier hebben we een aanwijzing die ons naar een besliste conclusie zou moeten leiden. Indien het een vraag van religies is en deze door de beesten vertegenwoordigd worden, dan zouden we moeten vinden dat er drie grote religies in het oosten zijn en ťťn in het westen. En komt dit niet exact overeen met de feiten? Het begeleidende schema toont de religies van de wereld, het benaderende aantal aanhangers, en de lokatie van elk.

DE BELANGRIJKSTE RELIGIES VAN DE WERELD
Christenen Boedisten Brahmanen Mohammedanen
1,900,000,000 324,000,000 781,000,000 1,100,000,000
Europa en
Amerika
China en
Japan
India,
Etc.
Turkije en
aangrenzende
landen
Anderen, 39,100,000 HebreeŽn 14,000,000

De vier grote religies van vandaag zijn het Christendom, het Boedisme, het Brahmanisme en de Islam. Daarsnaast is er een relatief klein aantal van kleine geloven, inclusief veertien miljoen Joden. Het Christendom omvat ongeveer 1.900.000.000 aanhangers, het Boedisme 324.000.000, het Brahmanisme 781.000.000 en de Islam, of Mohammedanisme, 1.120.000.000. De Islam omvat Turkey en de omgevende natiŽn; het Brahmanisme komt het meest voor in India, en het Boedisme verenigt Japan en China.

Het laatste conflict van de tijd zal niet slechts een campagne voor de opperheerschappij over het land van Palestina zijn; het zal een doodstrijd zijn tussen de religies van de wereld en de ene religie die van God is. Het zal een heilige oorlog zijn tegen de Joden die alleen de ware God aanbidden en weigeren het wilde beest te aanbidden.

De verschillende beesten in het zevende hoofdstuk van DaniŽl worden koninkrijken genoemd. Het zeventiende vers dat hen "koningen" noemt is waarschijnlijk een verbastering. Het Chaldeese woord voor "koningen" en dat voor "koninkrijken," in het absolute meervoud, lijken zoveel op elkaar dat ze gemakkelijk voor elkaar aangezien kunnen worden. Het kleinste aanvoegende streepje aan ťťn letter verandert "koninkrijken" in "koningen." Bovendien leest de Septuagint "koninkrijken." Het vierde beest wordt herhaaldelijk een koninkrijk genoemd en het omvat tien koningen.

Indien dan deze koninkrijken zijn, welke relatie onderhouden zij dan met de tempel en met Israel als de priesternatie? In oude tijden was religie een staatszaak. Nebukadnesar was noch de eerste noch de laatste die religieuze alsook politieke onderschikking eiste. Net als het wilde beest, of zijn hoofd, zal de anti-christ van de toekomst mťťr dan politieke trouw eisen. Hij zal de aanbidding van heel de mensheid hebben. Zijn beeld zal het object zijn van goddelijke eer die ver uitgaat boven die welke toegewezen is aan de meest verhoogde potentaat.

De strijd tussen Israel en de natiŽn ten tijde van het einde zal voortkomen uit hun weigering het beeld te aanbidden, niet zozeer uit een breuk van politiek geloof. Dit alles leidt ons tot de conclusie dat de beesten van DaniŽl en het samengestelde beest van Openbaring koninkrijken zijn waarin religie direct of indirect een staatszaak is. Dit zal ons een heldere aanwijzing geven over de mogelijke opstelling van de natiŽn in de eindtijd.

Laten we veronderstellen dat de koninkrijken van vandaag zich zouden afscheiden naar hun religieuze geloven. Zouden zij sowieso overeenkomen met het visioen van DaniŽl? De opmerkelijke parallel die dit doet denken leidt ons er toe ons af te vragen waarom dit nooit eerder is opgemerkt. Verdeel de natiŽn volgens de grote religies en zij vallen vanzelf samen in vier groepen die overeenkomen met de vier beesten die DaniŽl zag in zijn visioen.

Laat me niet verkeerd begrepen worden dat ik zou leren dat de beesten van DaniŽl geen koninkrijken zijn, want dat zijn ze wel. Maar net zoals het was in de dagen van Nebukadnessar zal religie het onderwerp van heerschappij zijn. We kijken naar een groepering van de koninkrijken langs de lijnen van de grote wereldreligies. Net zoals het Christendom in het westen zal organiseren, zo zal elk van de andere drie geloven in het oosten organiseren.

Wat is er uiteindelijk meer te verwachten dan dat de draak zijn krachten op deze wijze organiseert? Hij zou gewillig zijn de soevereiniteit over de wereld aan onze Heer Zelf te geven, als Hij alleen maar voor hem zou buigen en hem aanbidden. De hoogste menselijke waardigheid zal voor hem niet voldoende zijn. Hij en zijn bedrogene zullen de plaats van God innemen en hier is waar zij zullen botsen met de weinigen die trouw aan Yahweh zijn. Het gelovig overblijfsel zal hem politiek dienen, maar religieus - nooit!

…ťn gevolgtrekking van deze lijn van denken schijnt redelijk zeker te zijn. De confederatie van westelijke natiŽn zal, in de praktijk, omsluiten wat het beste "Christendom" genoemd kan worden.

Overeenkomend hiermee zal er een samentrekken zijn aan de kant van de andere religies, zodat elk een hoofd van zichzelf zal hebben. …ťn zal inderdaad vier hoofden hebben, een omstandigheid die nauwelijks waar kan zijn voor een natie. Het schijnt eerder een gemeenschap van vier natiŽn te zijn met een gezamenlijke religie die hen samenbindt, zoals de westelijke federatie samengesteld zal zijn uit tien koninkrijken met een gezamenlijk geloof.

Uit dit alles zal het schijnen dat, in de eindtijd, na de verovering van het oosten door het westen, alle religies van de aarde eer zullen brengen aan de Man van Zonde, uitgezonderd een handvol Joden. Daarom zal de hele religieuze wereld een heilige oorlog organiseren om het zwakke groepje uit te roeien dat trouw blijft aan Yahweh.

Laten we, met het licht dat we zo verkregen hebben, ons nogmaals wenden tot de paarse vrouw op het paarse beest. Dat het beeld van ontrouw van doen heeft met Israel's relaties met Yahweh kan niemand goed ontkennen. Het bestaat uit het gaan achter de goden van de natiŽn in plaats van trouw te blijven aan Yahweh. De verschrikkelijke afvalligheid van Israel wordt op onze harten geflitst zodra we inzien dat het beest niets minder is dan de religieuze federatie van de wereld, gevormd door Satan om God's Naam van de wereld uit te wissen. Dit is haar steun! Dit is haar roemen!

Hiervan alleen een politieke alliantie te maken berooft het meerendeels van haar snode aanvallendheid. In haar hart haat het beest de naam en het volk van Yahweh, zelfs wanneer ze afvallig zijn. Toch stoeien ze met Zijn vijanden en hebben een genoegen in hun steun en leven in overdaad van hun giften. De pijnlijkste van alle oordelen vallen op haar.

De natie die de geur van Yahweh's naam onder de andere natiŽn zou verspreiden vindt weelde en luxe en kracht en heerschappij door zich te richten op de federatie van alle valse religies op aarde! Steun ontvangen van de politieke tegenstanders van Yahweh zou verraad zijn; de gunst en vleierij genieten van alle valse geloven die Satan bedrieglijk binnengesmokkeld heeft over de mensheid is tienvoudig meer verraderlijk.

Indien we geen andere bediening dan deze hadden - om Zijn geliefde heiligen te waarschuwen tegen de grote misleiding die snel groeit en dreigt hen te misleiden - was alleen dit al onze inspanningen waard.

Satan mobiliseert zijn krachten voor de laatste grote opstand tegen onze God en tegen Zijn Christus. Het Christendom wordt verondersteld aan de kant van God te zijn en onoverwinnelijk tegen de aanvallen tegen de aanvallen van Satan. Maar, helaas, het is het Christendom dat Satan's meest effectieve gereedschap zal zijn om zijn doel te bereiken. Na het verzamelen van zijn krachten en het zwaard er van gebruikend om de hele wereld naar zijn evangelie om te keren, gebruikt hij het Christendom om Christus en God uit te drijven en heel de mensheid te dwingen hem te aanbidden.

Hoeveel van God's geliefde heiligen zien het ware doel van de grote politieke bewegingen die vlak voor ons opdoemen? De kerken zullen zich verheugen bij de vooruitblik op vrede en een confederatie om het af te dwingen, zodat er geen oorlog meer zal zijn. Zij weten niet dat er "oorlogen en geruchten van oorlogen" zullen zijn totdat Hij komt Die alleen ware vrede zal geven. Zij zullen niet weten dat de confederatie om vrede te onderhouden in werkelijkheid een confederatie is om aanbidding af te dwingen. Zij zullen niet weten dat het de sterke verleiding is waartegen wij gewaarschuwd zijn geworden. De grote leugen van de eindtijd is zeker om allen te misleiden die Christus en de kracht van Zijn aanwezigheid niet kennen. Elke belofte van zegen buiten Hem om is de geest van de anti-christ die altijd bij ons is geweest, maar die snel tot z'n toppunt komt in de anti-christ, het grote hoofd, niet alleen van de politieke wereld, maar ook het voorwerp van aanbidding door heel de wereld.

De ware betekenis van "anti-christ" is niet "tegen Christus," maar "in plaats van Christus." Satan zal zijn ware kleuren niet tonen, maar voorstellen uit te voeren wat Christus slechts beloofde. Yahweh heeft vrede beloofd, maar niet voordat de Prins van Vrede is gekomen en Zijn oorlog tegen de menigte van Satan heeft gewonnen. De draak belooft vrede buiten God om, zonder op Zijn tijd te wachten, maar juist zijn vrede is een oorlogsverklaring tegen God.

De leer dat het wilde beest van de eindtijd het herboren Romeinse rijk is, wordt met succes gebruikt om Bijbelstudenten te verblinden voor haar ware karakter. Niet alleen beperkt het tot een zeer klein deel van de volken van de aarde, wanneer ons wordt verteld dat haar gezag zal reiken over "elke stam en volk en taal en natie"(Openb. 13:7), maar het faalt volkomen om rekening te geven over het feit dat "allen die verblijven op de aarde het zullen aanbidden" (Openb. 13:8).

Zullen we onze mede-heiligen niet waarschuwen tegen dit verleidende bedrog? En zullen we onze eigen harten niet opdragen naar niets anders uit te zien dan Christus? Laten we elke zegen afwijzen die uit een andere bron komt. Laten we er zeker van zijn dat alleen Hij in staat is de honger van de wereld te bevredigen en haar dodelijke wond te genezen.

Het geheim van Babylon - deel 14

   


© Concordant Publishing Concern