Het geheim van Babylon
Deel 10 - Het gezicht van de efa

door A.E.Knoch

   
De vloed van religieuze en patriotische ijver draagt de Jood terug naar het land van zijn geschiedenis en hoop. Hij zal terug gaan, maar zal hij er blijven? De vraag wordt beantwoord door het Visioen van de Efa (Zach. 5:5-11).

De profeet ziet een efa vooruit gaan en wordt verteld: "Dit is hun gelijkenis doorheen heel de aarde." Het woord "oog" of "aspect," hier vertaald met "gelijkenis," werd vanouds door sommigen gelezen als "verdorvenheid." De twee woorden zijn in het Hebreeuws vrijwel zo identiek dat ze gemakkelijk met elkaar verward kunnen worden. Aangezien "verdorvenheid" de lezing schijnt te zijn geweest toen de Griekse en Syrische vertalingen gemaakt werden, is het waarschijnlijk de juiste. Het houdt de gedachte in van gelijkenis en geeft een krachtiger en meer bevredigend gevoel, daarom zullen ook wij het adopteren. Ze hebben Yahweh's wegen verdraaid en veranderd en het symbool van deze verdraaiing is een marktmaat. Ze zouden bewerkers van het land zijn; ze zijn over heel de aarde kooplieden en geldleners geworden.

Vrijwel alle landen hebben het een of andere teken dat verondersteld wordt concrete uitdrukking te geven aan de nationale idealen. Engeland heeft de leeuw, Duitsland de adelaar. Dit zijn slechts menselijke pogingen om hun trots uit te drukken. Het Zionisme heeft de dubbele ster van David gekozen om haar streven uit te drukken. Maar voor het denken dat in contact staat met God is het ware embleem voor de zonen van Jakob de schepelmaat.

Nu was een efa een droge maat die ongeveer drie liter omvatte. Dit kan heel wel de wereld van handel symboliseren, want het was het meest algemene middel van uitwisseling. Maar onze interesse richt zich niet op de efa zelf, maar op een vrouw die in het midden er van zit. Ze wordt er met kracht in vastgehouden door een rond loden deksel, dat met gevolg de mond er van sluit. Dit is in het land van Israel. Dan komen twee andere vrouwen naar buiten en transporteren het naar het land van Sinear, waar het op haar eigen basis gezet wordt en gevestigd.

Moeten we zelfs maar het feit noemen dat de in de efa verborgen vrouw dezelfde vrouw is die Johannes zag op de troon in Babylon, de grote commerciŽle metropool?

Gelovig Israel is geen handelaar. De vruchten van het land zijn voldoende en dankbaar levensonderhoud voor hen die het uit Yahweh's hand ontvangen. Waarom zou men Zijn geschenken ruilen voor het product van vreemde streken? Zolang Hij de vijg, de olijf en de wijnstok doet bloeien zijn zij tevreden met Zijn milddadigheid.

Dat is niet zo met ongelovig Israel. Zij zien naar de natiŽn voor hun weelde, niet naar Jahweh. Zij kunnen niet gevestigd worden in het land. Hun basis moet zijn in het midden van de wereldhandel, waar zij hun tol over alle handel kunnen nemen.

De vrouw in de efa is het afvallige Israel. Zij zal volledig omgeven worden door en gevangen worden in haar buitensporig verlangen om winst te maken. Dit is haar horizon; dit is haar leven. De visioenen van haar profeten, die ongekende zegeningen uit de hand van Jahweh voorzegd hebben, kunnen geen plaats vinden in haar beperkte cirkel. Zij heeft Jahweh en Zijn zegeningen niet nodig! Zij zal haar zegeningen van verre brengen. Zij zal zichzelf vestigen in koninklijke stijl en de hele wereld onder schatting brengen. Door middel van kapitaal zal zij alle natiŽn veroveren. Koningen zullen voor haar ineenkrimpen, want alleen zij is in staat hun obligaties te kopen. NatiŽn zullen voor haar slaven, want zij moeten de rente betalen. De wereld zal van haar zijn, ondanks Jahweh's fronsen.

Israel mag dan tevredenheid en blijdschap aanbieden, maar de hebzucht van goud zal haar geen rust geven. Rondkijkend vindt zij in Nebuchadnessar's oude hoofdstad, het centrum van alle wereldheerschappij, het juiste en passende toneel voor dit nieuwe despotisme - de autocratie van het kapitaal. Geld regeert de wereld veel meer dan keizers of koningen of het publiek. De tienvoudige confederatie, die zeker op zal rijzen uit de huidige wereldcrisis, zal alle politieke macht aan zichzelf toekennen, maar heersen over een bankroete wereld. Boven hen zal een vrouw staan - ongelovig, afvallig Israel - en zij zal een koninkrijk hebben over de koningen van de aarde.

Het geheim van Babylon - deel 11

   


© Concordant Publishing Concern