God rechtvaardigt ALLEN, Redt ALLEN, Verzoent ALLEN
en doet ALLEN herleven!

door Edgar C.Jones

Deze boodschap is geschreven aan de ware kinderen in het geloof, die eerbied hebben voor de Genade, Vrede en Barmhartigheid die hen voortdurend zegent door God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Het is een oproep aan hen die verdrukt en verdrietig zijn door hun contact met de afval en het aanwezige kwaad dat zo rondgaat onder de heiligen vandaag.
Met deze boodschap gaat ook ons gebed uit voor hen die veel wat hen dierbaar was in de laatste dagen hebben zien wegvallen. Velen werden hiervan triest en ontmoedigd, verward of verbaasd! We vertrouwen er op dat zij weer opnieuw de Schrift zullen gaan bestuderen, zodat de verwarring mag verdwijnen en in plaats daarvan het licht en waarheid van de God van de Schrift in hen mag gaan schijnen; de universele Schepper en Verzoener!
Ons gebed is:
"En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid
10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, "

(Phil. 1:9,10 NBG)
We stellen u deze zaken voor opdat uw gezichtsveld mag worden vergroot, zodat uw liefde en lofprijzing moge toenemen tezamen met de toename van uw inzicht van de genade en heerlijkheid van Hem
"krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil"
(Efeze 1:11 NBG)
Voorheen hadden we het belang van deze uiteenzetting over Gods handelen niet gezien. We waren gebonden door ideeën, gebaseerd op on-Schriftuurlijk gebruik van woorden, zoals in de zin "naar het eeuwig voornemen" (Ef. 3;11 NBG) en, als we het al kenden, werden we bezig gehouden, niet met de inhoud ervan, maar met de voortgang (het proces), niet met het doel! Nu echter kennen we de juiste vertaling van deze tekst:
"in overeenstemming met het doel der aionen"
(Ef. 3:11 Concordante vertaling NT)
en onze gedachten springen over de details heen en stellen zich in op het uiteindelijke doel waarvan God spreekt. Nu kunnen we ook de uitdrukking
"die in alles werkt naar de raad van zijn wil"
op zijn juiste waarde schatten.
We kunnen nu zien dat onze bestemming vast staat, het is geen onzekere zaak, want God zet alles op de daarvoor bedoelde eindbestemming! We zien nu niet alleen een plan, vooraf uitgewerkt en voorzien, maar ook een doel waarin alle dingen actief meewerken; waarin de Almachtige God zijn voorrecht gebruikt van de Godheid als Plaatsbepaler.
Toen we dit eenmaal zagen, moesten er heel wat zaken worden bijgesteld. Ons begrip van zaken die we voorheen als waar beschouwden moesten worden gecorrigeerd. Ons zicht werd verhelderd inzake uitspraken zoals in Romeinen 11:36, 1Tim. 4:9-11, 1Tim. 2:4-6, Rom. 5:18,19, 1Cor. 15:22-28 en Col. 1:20. Ze gaven er helderheid en kracht aan en nu hebben we een begrip van God in Zijn relatie tot het universum dat overeenkomt met de heerlijkheid van zijn Godheid.

Laten we nog eens kijken naar deze Schriftgedeelten. Laten we eens zien hoe helder ze nu schijnen. Laten we voelen hoe ze ons hart verwarmen en ons sterken in de geest terwijl ze ons verstand verlichten.

In Romeinen 11:36 hebben we een uitgebreide verklaring die het universum laat zien, in zijn verband met God. Het universum is niet het gevolg van toevalligheden. Het is het resultaat van Gods werken; Hij riep het uit; Hij is het die de koers bepaalt, Hij is het die haar toekomst garandeert.

Wij moeten de uitdrukking waarderen die zegt

"het al is door Hem en voor Hem geschapen"
(Col 1:16b Conc. NT)
. We mogen ons verheugen in God Die door de Schriften wordt geopenbaard, want deze verklaring brengt bevrediging in onze harten want het universum blijkt te bestaan op redelijke gronden en heeft een redelijke verklaring voor zijn bestaan. Hierin zien we dat Gods liefde alles zal overwinnen, want het brengt het universum, en alles daarin, in harmonie met Hem zelf. Onze geest verheugt zich ook daarin dat we weten dat ons verlangen naar het voorbijgaan van de huidige wereld en de invoering van betere dingen, deel is van de werkelijkheid die zijn vastigheid heeft in de God die ons heeft gemaakt. Sterker nog, de geest die wij hebben ontvangen, is van Hem die alles bepaalt en Zijn Eigen Wil uitwerkt, van de alwijze God, de almachtige en al liefhebbende. Onze harten zouden moeten uitroepen
"Hem zij de glorie gedurende de aionen! Amen!"
(Rom 11:36 Conc. NT).


De rechtvaardiging van ALLE mensen
"Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer (de - Conc. NT) velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer (de - Conc. NT) velen rechtvaardigen worden".

(Rom. 5:18,19 NBG)
Hier hebben we de proclamatie van een rechtvaardige daad voor alle mensen en haar uitwerking die alle mensen rechtvaardig zal verklaren; en zo zeker als mensen door een man (Adam) zondaars werden, zo zeker zullen alle mensen rechtvaardig worden door Een (Christus).

Het diepste dieptepunt en het hoogste hoogtepunt uit de geschiedenis zijn gevormd rond de ongehoorzaamheid van de eerste man en de gehoorzaamheid van de tweede! Deze twee handelingen worden contrasterend beschreven in de verzen 12-19 van Romeinen 5; de verzen 18 en 19 schetsen de uitwerking van het hele probleem.

Laten we eens goed kijken naar deze twee verzen 18 en 19. Om het wat eenvoudiger te maken zullen we ze in hun literaire verband zetten, opdat de vergelijkende en contrasterende beter naar voren komen:

v. 18: Derhalve

  A/ gelijk het
   B/ door een daad van overtreding
    C/ voor alle mensen
     D/ tot veroordeling gekomen is,

  a/ zo komt het ook
   b/ door een daad van gerechtigheid
    c/ voor alle mensen
     d/ tot rechtvaardiging ten leven.


v. 19: Want
  A/ gelijk het
   B/ door de ongehoorzaamheid van een mens
    C/ de velen
     D/ zondaren geworden zijn

  a/ zo zullen ook,
   b/ door de gehoorzaamheid van Een
    c/ de velen
     d/ rechtvaardigen worden.


Deze verklaring is helder en to-the-point; er is geen dubbelzinnigheid; het is kompleet en krachtig! We hebben drie primaire verklaringen, B, C. en D. In B zien we de handelingen van de twee. In C zien we de gevolgen van hun handelen en in D de kwaliteit van het effect.
In B wordt ons verteld dat de ene handeling in beide gevallen voldoende was voor het effect: allen die door Adam's handeling worden aangedaan, worden ook aangedaan door Christus' handeling.
In D wordt de kwaliteit van het effect omgekeerd! De eerste man bracht veroordeling, hij bracht allen tot zondaar. De tweede man bracht rechtvaardiging ten leve; Hij bracht hun rechtvaardiging!

Laten we goed begrijpen dat 'rechtvaardig gebracht' meer is dan rechtvaardiging, net als aanklagen meer is dan beschuldigen! Ook moeten we begrijpen dat deze verzen niet toepasbaar zijn tijdens het Koninkrijk der Hemelen, want dat is een aion waarin mensen zullen sterven vanwege hun eigen ongerechtigheid, maar in die tijd dat we, in Christus, de voleinding zullen zien van het doel waarin allen worden gered en zonde en dood zal worden weggedaan.

De Levendmaking Van ALLEN

"Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;
24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

(1 Cor. 15:22-28 NBG)
In Romeinen 5:18,19 werd ons verteld van de morele status waarin de mensheid zal worden verheven, hier, in 1Cor. 15:22-28 wordt gesproken over de kwaliteit van het leven dat aan hen zal worden gegeven om in staat te zijn op dit hoge niveau te kunnen bestaan.
Ook deze passage zullen we eens bekijken in haar literaire framework:
v. 22: Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
v.23--Maar ieder in zijn eigen rangorde:
  (1)--23-- Christus als eersteling,
   (2)--23 vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;
    (3)--24-- daarna het einde,

(A)--24 wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt,
  (B)--24 wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
   (C)--25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
    (D)--26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
   (c)--27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.
  (b)--27 Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
(a)--28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Als we deze passage langs lopen worden de stappen duidelijk waarmee God Zijn Doel van levendmaking van allen bereikt.
Allen worden levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde.
Drie rangorden worden aangegeven die de 'allen' van vers 22 omvatten; deze orden worden niet tegelijkertijd levend gemaakt; er zijn drie onderscheiden momenten aangegeven door de woorden 'eersteling', 'vervolgens' en 'daarna'. In de verzen 24-28 krijgen we een uitgebreide uitleg van de 'daarna' orde: de voleinding. Dus, op een door God vastgesteld moment en manier zal de dood worden afgeschaft en allen zullen worden levend gemaakt.
Zo wordt God ALLES in ALLEN!

De Redding van ALLE mensen
"Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een (de- Conc.NT) Heiland is voor(van - Conc.NT) alle mensen, inzonderheid voor (van - Conc.NT) de gelovigen.
11 Beveel en leer dit.

(1Tim. 4:9-11 NBG)
Hier wordt ons verteld dat de levende God de Redder is van ALLE mensen.
" die een (de- Conc.NT) Heiland is voor(van - Conc.NT) alle mensen, inzonderheid voor (van - Conc.NT) de gelovigen.
Hiermee stemt 1Tim 2:4-6 overeen.

Laten we hier goed over nadenken.

Zal Gods Wil voor de mensheid worden vervuld? We schrikken er toch zeker van terug om te denken dat dit niet zo zal zijn! Maar hoevelen nemen dit aan en verblijden zich er in? Hoe dan ook, wij die geloven dat God aan het werk is in het universum, nemen dit aan. Anderen beperken het tot de gelovigen, maar zien dan voorbij aan het belang van de dubbele verklaring.
Er wordt ronduit gesteld dat er een speciale Verlossing is voor de gelovigen; zij zijn een speciale 'orde' in 'alle mensen'. Gods heerlijkheid vereist de Verlossing/Redding van allen. Zijn Wil voor de mensheid is Redding, niet als een fase in een proces, nog als een experiment dat speelt met de wil en keuze van ons mensen, maar als hun Plaatsbepaler - God.

Gods glorie verlangt de redding van allen. Hij zal Zijn glorie bereiken, dat staat vast.

Late we nog eens kijken naar de drie Schriftgedeelten die we zojuist hebben besproken.

 • Rom. 5-----ALLE mensen zullen gerechtvaardigd worden.
 • 1 Cor.15---Alle mensen zullen levend gemaakt worden.
 • 1 Tim.4----Alle mensen zullen gered worden.

  De Verzoening van het AL
  " Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
  10. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, speciaal van hen die geloven" (1 Tim. 4:9-11; eigen concordante vertaling - wj))


  Tenslotte gaan we naar Kol. 1:20. Hier wordt verteld:
  "en door Hem het AL tot Hem verzoenende (vrede makend door het bloed van Zijn kruis) door Hem, hetzij op de aarde of in de hemelen."
  Zo worden we uit de omgeving der mensheid opgenomen in het universele; dit wordt nog eens benadrukt door de versterkende uitdrukking " hetzij op de aarde of in de hemelen". Zo wordt ons verteld dat wat we gezien hebben als de toekomst van alle mensen, ook de toekomst is van het gehele universum.

  Beste broeders en zusters,
  laat ons deze heerlijke waarheden omhelzen die God voor ons onthuld heeft. Laat ze een deel van ons worden, zodat we ze vanuit ons leven kunnen laten zien. Laten ze ons hart vullen met de liefde van God en Zijn Zoon. Laten we God loven, de levende God, de universele Schepper en Verzoener, de God en Vader van onze Here Jezus Christus.

  "Hem zij de glorie der aionen! Amen!" • www.hetbestenieuws.nl