Waarom We Zondigen,
of:
hoe een kleine fout in een vertaling
kon leiden tot een groot misverstand!.

door Wim Janse.

Zijn vader en moeder waren ziek, daarom moest Jantje maar alleen naar de kerk. "Luister goed", Jantje, hadden zijn vader en moeder gezegd: "dan kun jij straks ons vertellen wat de dominee heeft vertelt in zijn preek. Op die manier ben jij onze oren en missen we toch niets".
Kleine Jan ging op weg, naar de kerk.
Na afloop ging hij snel naar huis, waar pa en ma al op hem zaten te wachten. "Nou", zij vader: "Waar ging de preek over?" "Oh", zei Jantje: "Het ging over zonde." "Ah," zei vader: "En wat had de dominee daar over te zeggen?"
"Hij zei dat hij er tegen was!".

Zonde, een probleem?
Ja, we kunnen er grappen over maken, maar voor heel veel mensen is zonde een groot probleem. Het heeft voor heel wat slapeloze nachten gezorgd. En wat nog meer zei, ook God vindt zonde een zeer serieus probleem, maar Hij heeft het ontzag-inboezemend opgelost. Daarover een andere keer.

De meeste kerken leren en de meeste mensen geloven dat we sterven omdat we zondigen; het is onze eigen schuld. En ze gaan dan naar Paulus' brief aan de Romeinen om je het bewijs aan te leveren:

"Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben"
(Rom. 5:12 NBG)
Zie je wel, zo zegt men, daar staat het: "zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, OMDAT ALLEN gezondigd hebben". Luid en duidelijk! We sterven omdat we zondigen! Het is onze eigen schuld! Heb je nog niet genoeg bewijs? In Jacobus 1:15 staat het ook:
"Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort."
(Jacobus 1:15 NBG)
"zonde, ...., brengt...de dood voort". Einde van de discussie!

"Omdat allen" of "waarop allen"?
Voordat we nu toch deze conclusie trekken, stel ik toch voor even te kijken naar een andere mogelijkheid. Er is namelijk een probleempje met de tekst.
De concordante methode van vertalen heeft geleerd dat we dit vers op een andere manier moeten vertalen. Door consequent hetzelfde Nederlandse woord voor het Griekse woord uit de originele teksten te vertalen, komen we veel dichter bij een juiste en heldere vertaling.
Op deze tekstplaats heeft het Grieks twee kleine woordjes: eph ho. De NBG van 1951 en de meeste andere vertalingen vertalen hier: "omdat allen". Maar dit is niet juist; "omdat" in het Grieks is: dioti! Eph ho hoort te worden vertaald met "waarop". Als we dit doen dan ontstaat een geheel andere vertaling:

"Derhalve, gelijk door een mens de zonde de wereld binnen kwam, en door de zonde de dood, zo is ook de dood in alle mensen doorgegaan, WAAROP alle mensen zondigden"
(Rom. 5:12; eigen concordante vertaling - wj).
"Waarop" allen zondigden?
Maar, wacht eens, dat wil zeggen dat we niet sterven omdat wij zondigen! Het moet betekenen dat de dood zo'n grote macht over ons heeft dat het er voor zorgt dat we zondigen.

Maar wat dan met Jacobus 1:15, daar staat toch dat we sterven als gevolg van onze zonden?
Jazeker, dat staat er. Laten we eens kijken wat er precies staat:

"en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort."
Ah, zie je wel, zult u zeggen, omdat wij zondigen! Ja, prima, maar lees het stukje nu eens in de context waarin het staat? Jacobus schrijft hier aan gelovigen die verdrukking ondergaan en weggetrokken dreigen te worden van het geloof door hun eigen verkeerde verlangens. Jacobus waarschuwt hen dat als ze niet snel een eind maken aan hun verlangens, ze daaraan uiteindelijk zullen sterven. We moeten hier denken aan zaken als te veel drinken, eten en roken, of ander levensbedreigend gedrag. Jacobus spreekt hier over ziekmakend gedrag dat er voor kan zorgen dat we te vroeg zullen sterven. Hij noemt dat zondig gedrag. Jacobus praat hier over een heel ander probleem dan Paulus in Romeinen 5:12.

Waarom zijn we stervende?
We hebben nu gezien dat we allemaal zondigen omdat we sterven. Maar hoe werkt dat dan? Waar is het verband?

Daarvoor moeten we terug naar de eerste hoofdstukken van onze Bijbel. In Genesis 1 vinden we de geschiedenis van de re-creatie van de aarde en de creatie van de mens.
In Genesis 2 worden Adam en zijn vrouw, Eva, door God in een speciaal voor hen gemaakte tuin gezet: de Hof van Eden. In die Hof waren allerlei vruchtdragende gewassen waarvan Adam en Eva mochten eten. Maar er waren twee zeer speciale bomen: "Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad."
(Gen. 2:9; NBG) Nergens vinden we dat Adam en Eva niet mochten eten van de "boom des levens", maar wel was het hun verboden te eten van de "boom der kennis van goed en kwaad":

"En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven."

(Gen. 2:16,17;NBG)
God zei dat Adam "voorzeker" zou "sterven" als hij van deze boom at. Maar Adam liep in de subtiele val van de Satan: hij ging twijfelen aan Gods bedoeling! Adam at en daarmee hadden we een probleem!!

Ja, maar waar is dan die verbinding met ons zondigen? Adam zou sterven, maar wat heeft dat nu met ons te maken?

Om tot een oplossing te komen die ons laat zien waarom wij zondigen omdat we sterven, moeten we dieper graven in de tekst van Genesis.
Adam zou "voorzeker sterven" nadat hij van de vrucht had gegeten. God had dat gezegd. Maar wat had God nu precies gezegd? De waarheid zit hem in de vertaling van de Hebreeuwse woorden hier. Het Hebreeuws voor "voorzeker sterven" is, correct vertaald, "stervende zult gij sterven" of ook wel "sterven zult gij, stervend". Dit geeft nieuw licht op de zaak. Adam werd een stervend schepsel op het moment dat hij van de vrucht at! Hij leefde, stervende, totdat hij 930 jaar oud was! Da's pas nieuws!!

Laten we nu noch eens naar Romeinen 5:12 kijken:

"Derhalve, gelijk door een mens de zonde de wereld binnen kwam, en door de zonde de dood, zo is ook de dood in alle mensen doorgegaan, WAAROP alle mensen zondigden"
(eigen concordante vertaling - wj).
Adam veranderde, door het eten van de vrucht, van een levende ziel in een stervende ziel: hij werd een sterveling! God verwijderde hem uit de Hof, zodat hij geen toegang meer had tot de boom des levens. Dankzij Adam, dankzij dat ene moment van ongehoorzaamheid tegenover God, zijn ook wij nu stervelingen. We WORDEN geen sterveling omdat we zondigen, zoals Adam; nee, we ZIJN als sterveling als we worden geboren. "Zo is ook de dood in alle mensen doorgegaan".

Zijn we levend of stervend?
Adam werd sterveling en door hem zij wij hetzelfde - sterveling. Maar hoe zorgt dit er dan voor dat we zondigen, het probleem waarvoor we een antwoord zoeken?

Het antwoord zit in Romeinen 5:21. Daar lezen we:

"gelijk de zonde als koning heerste in de dood"
(Rom. 5:21; NBG)
De zonde regeert als koning in de dood. De Dood heeft een metgezel. De Dood en Zonde komen nooit alleen, het zijn onafscheidelijke vrienden!!
Romeinen 5:12 vertelde ons al dat de dood is doorgegaan in alle mensen. Zonde komt met de dood mee, dus kunnen we ook zeggen: zonde is doorgegaan tot alle mensen!

Romeinen 5:12 zei dat "de dood is doorgegaan in alle mensen..". De meeste, zo niet alle, mensen denken dat we beginnen te leven op het moment dat we geboren worden. Niets is verder van de waarheid. Het feit dat "de dood is doorgegaan in alle mensen" wil zeggen dat "stervende stervend is doorgegaan in alle mensen"! Op het moment dat we geboren worden, beginnen we te sterven!
Onze ontwikkeling van baby naar volwassene mag er dan wel indrukwekkend uitzien, maar het is niets anders dan het voorbeeld van de bal en de heuvel.
Een bal wordt van de top van de heuvel afgerold. Zijn snelheid neemt toe naar mate hij verder van de heuvel afrolt (voor ons: het groeiproces). Op het moment dat de bal de voet van de heuvel bereikt en op de vlakke weg komt, begint hij steeds langzamer en langzamer te gaan (onze midden jaren) en na verloop van tijd komt hij tot stilstand(onze dood).
Wij willen graag denken dat we vanaf onze geboorte af aan, we eerst pure groei genieten en ontwikkeling, maar in werkelijkheid is het tegendeel waar. We beginnen met sterven op het moment dat we geboren worden. Voor velen een vreselijk idee, maar toch is het waar!

Hier hebben we dan de oplossing voor ons probleem: we zijn, net als Adam, mensen die aan het sterven zijn! We zijn, vanaf onze geboorte, in een staat van "stervende stervend".
Zoals we zagen, de Dood (het proces van sterven) komt nooit alleen. De Dood komt met zijn metgezel: Zonde. "Zonde regeert als koning in de dood". Er staat niet: "in de doden". Er valt niet zo veel te regeren over mensen die dood zijn!
Zonde regeert over hen die in het proces van sterven zijn.

Daarom zondigen wij:
wij zijn onder een regeerder die ons doet zondigen.
Wij kunnen daar niets aan doen, we zijn stervende!


Heeft de Dood het laatste woord?
Dood en Zonde hebben zeker niet het laatste woord. Ze zijn al overwonnen!
Nu regeert Genade (Rom. 5:21)
Ere zij God, Die voorzag in een oplossing voor ons probleem: Jezus Christus en die aan het kruis op Golgotha! Hij betaalde de prijs voor ons allemaal. Onze zonden werden gerechtvaardigd en wij zijn verzoend. Ere zij Hem!© www.hetbestenieuws.nl