Vrije Wil en de Euromast
door Wim Janse

Definitie van vrije wil:
Een vrije wil is een onafhankelijke wil, die in de uitoefening ervan niet door krachten en machten van buitenaf wordt beïnvloed, gestuurd of gehinderd.

Beste lezer,

u zegt dat u gelooft dat de mens van God een vrije wil heeft gekregen en dat u die nog heeft, ook al bent u zondaar, omdat u die vrije wil moet gebruiken om "voor Jezus te kiezen"? Gaat u even met me mee?

Ik wil u uitnodigen uw vrije wil aan ons allemaal te laten zien. Ik ga met u een uitdaging aan!
Ik daag u uit met me mee te gaan naar een notaris, om daar in een wettelijk geldig document het volgende vast te leggen:

  • Als u slaagt in deze uitdaging, dan krijgt u alles wat ik bezit en ik sluit mijn website(ik heb dan geen computer meer, dus kan ik er ook niks meer mee).
  • Maar slaagt u niet, dan...
  • gaan al uw bezittingen naar mij, en ik zet ze om in een stichting ten behoeve van de verspreiding van het goede nieuws van universele verzoening en
  • blijft mijn website bestaan
Akkoord? O.K!

Naar de Euromast!
Nadat we bij de notaris zijn geweest gaan we naar de Euromast in Rotterdam. Als we boven zijn, en dat is voor mij wat hoor - ik krijg al hoogtevrees als ik mijn schoenen aantrek!- dan doet u uw jas uit en uw schoenen, en u klimt op de rand van het platform op zo'n honderd meter hoogte. De mensen die u toeschreeuwen: "Niet doen, niet springen!!!", die spreekt u vol vertrouwen en kalmte toe: "Mensen, wees niet bang, ik ga alleen maar mijn vrije wil uitoefenen. Ik ben zo weer bij u terug!" En ja hoor, u tilt eerst één been op en daarna het andere, en...... u zweeft! U blijft hangen waar u bent! De mensen staan verbluft te kijken! Hoe kan dat nou?
U zweeft wat verder weg en roept de mensen toe: "Zie je wel, ik wil niet vallen en door mijn vrije wil te gebruiken val ik ook niet."
U maakt een rondje rond het platform en langzaam zakt u langs de mast naar beneden. Onderweg haalt u wat vuiltjes van de mast en zwaait u vrolijk en vriendelijk naar de mensen die op de grond naar u staan te kijken. Bij de scheepsbrug aangekomen houdt u stil en laat u door de stomverbaasde mensen daar bewonderen. Na een tijdje gaat u verder naar beneden. Bij de grond aangekomen geeft u uzelf een zetje en u raast omhoog! "Wat zie ik? Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee, het is VrijeWilMan!"
Na een vlucht over de haven en een rondje om de Erasmusbrug keert u weer terug en onder daverend applaus zet u weer voet op de Euromast. Het Journaal is al onderweg om u te interviewen!
U krijgt van mij uw jas en schoenen retour en ik haal alvast mijn geld en bankpasje tevoorschijn. Met een vorstelijk gebaar wijst dat af: "Dat is niet nodig, beste vriend," zegt u. Ik ga knippend en buigend af en snel naar huis, waar ik mijn website afsluit. Het bewijs is geleverd: de mens heeft een vrije, niet door oorzakelijkheden beperkte wil.

Onzin?
Vindt u dit nou net zo'n ongelofelijk verhaal als ik? Dat hoop ik wel, want het is natuurlijk klinkklare onzin. Wie van een toren afstapt, zonder hulpmiddelen als een touw of parachute, die overleeft dat niet. Ik denk dat niemand zal denken dat dit niet zo is. Maar toch is dit verhaaltje ten diepste wat vrije wil inhoudt! Als u een echt vrije wil heeft, dan heeft u niets met Gods wetten te maken! Uw wil staat daar buiten.
Waarom is het onzin?
Om de doodeenvoudige reden dat we allemaal aan de natuurwetten onderhevig zijn, de praktijk van alledag wijst dat wel uit, en ... omdat onze wil daar niet bovenuit kan. Maar als nu onze wil dat al niet kan, is die dan wel zo vrij? Ik zal nu proberen via een aantal teksten uit Gods eigen Woord aan te tonen dat de wil van de mens (oh ja, we hebben een wil) absoluut niet vrij is. Leest u mee?

Ten eerste wil ik even kijken naar een tekst die uitsluit dat een mens uit eigen (vrije?) wil God gaat zoeken en zo tot geloof komt:

"er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt"
(Rom.3:11)
Dat lijkt me wel duidelijk genoeg? Niemand! En als ze het al doen, dan is het niet "ernstig," ze doen maar wat.

U wil toch uit eigen beweging (door uw vrije wil) naar God toe? Dat is een loffelijk streven, maar...

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
(Joh. 6:44)
Duidelijk? Maar met uw vrije wil kunt u daar toch omheen? En toch staat er "niemand". Er staat niet: "Niemand, behalve de mensen met een vrije wil."

En waarom kan dat niet?

Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten,...
(Rom. 11:32)De NBG heeft hier nog"hen allen" staan, maar in het Grieks staat "hen" er niet. Het gaat om iedereen.
Lijkt me ook duidelijk genoeg, nietwaar? God heeft iets gedaan waardoor wij het niet kunnen. Dat is geen reclame voor de vrije wil, zou ik zo denken. En..., denk eens na..., zou God hier nou ingaan tegen iets wat Hij u zelf zou hebben gegeven en wat u absoluut nodig heeft voor uw redding? Ik denk niet dat Hij zoiets zou doen. U wel?

Maar hoe zit het dan, kiest God mensen uit?

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.
(Efe. 1:4)
God doet wat Hij wil en daar kunnen wij niet omheen. En Hij heeft het niet aan ons gevraagd, Hij gaat gewoon om onze "vrije" wil heen!

Maar hoe zit het dan?

"Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang."
(Spreuken 16:9)
Het is God die bepaalt!

Wat zegt u, gelooft u nu NOG steeds in vrije wil? Lees dan eens dit:

"Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het.
23. Nu dan, zie, de Here heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en de Here heeft onheil over u besloten."

(1Kon. 22:22,23)
Dus God doet wat Hij denkt dat nodig is, tegen die vrije wil van deze profeten in? Kennelijk wel. Kunnen die profeten er dan niets tegen doen? Nee, geen ene sikkepit.

"Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?"
(Dan. 4:35)
Maar dat kan God toch niet doen, die mensen hebben toch een vrije wil??

En Daniël is niet alleen in die mening:

"Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten."
(Jeremia 10:23)
Weinig vrije wil te vinden, vindt u ook niet? God bepaalt de weg.

En wat dacht u van hooggeplaatsten, zoals bijvoorbeeld koningen, die zullen toch wel....? Jaaa.... Toch? Of....

"Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt."
(Spreuken 21:1)
Aiiiiiiii.... ook al geen vrije wil voor koningen..... Maar u dus wel?

Van de Here zijn de schreden eens mans, maar een mens, hoe zal hij zijn weg doorzien?
(Spreuken 20:24)

"Zal een bijl zich beroemen tegen hem die ermee hakt? Zal een zaag pochen tegen hem die ze hanteert? Alsof een stok zwaait wie hem opneemt; alsof een staf opneemt hem die geen hout is!" (Jesaja 10:15)
en koppel dat nu eens aan Romeinen 9:21, waar wij vergeleken worden met klompjes klei:
"Of heeft de pottebakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?"
Heeft klei, heeft een bijl, heeft een zaag een vrije wil?

"..in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil"
(Efeze 1:11
Het is God die alles bepaalt en alles uitwerkt naar de Raad van Zijn Wil. Dat wij die met onze wil wat kunnen tegensputteren, dat zal ik niet ontkennen, maar uiteindelijk zal Hij bereiken waar Hij aan is begonnen: Redder worden van alle mensen, opdat Hij kan zijn Alles in allen(1Tim.4;10 en 1Kor. 15:28).

Nee, mij zult u niet op de Euromast zien en daar al zeker niet van zien afspringen! Ik kijk wel uit, zo vrij is mijn wil niet. De uwe nog steeds wel? Dan heeft u een probleem: u ontkent wat God zegt!
© www.hetbestenieuws.nl