Hou van me of Ik schiet!
door Wim Janse.

Je ziet het zo vaak, de uitspraak dat we iets moeten doen om behouden te worden. In sommige kerken gaat het zo ver dat men zelfs zichzelf beschadigt om met God in het reine te kunnen komen. In ieder geval meent men toch altijd wel dat je tenminste "voor Jezus moet kiezen", anders gaat het mis met je. Laten we eens kijken wat Gods Woord er over te zeggen heeft.

Johannes 3:16..... en 17.

Een van de allerbekendste teksten uit de Schrift is misschien wel Joh. 3:16. Je ziet er zelfs op de Olympische Spelen mee adverteren langs de baan!! Wat staat daar in Johannes?
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
Laten we eerst even de tekst corrigeren. De NBG en ook de Statenvertaling hebben hier "eeuwig" staan. In het Grieks staat daar "aionion". Wat betekent dat? We hebben er geen goed Nederlands woord voor en daarom houd ik het even op de Nederlandse vervoeging: aionisch (of eonisch). Een "aion" is een stuk tijd, meestal erg lang, met een bepaald begin en een zeker einde. Het gaat hier dus niet om "eeuwig leven", maar om "eonisch leven", leven gedurende een bepaalde, toekomstige aion/eon. Goed, dat weten we nu.

Wat staat er nog meer in dat beroemde vers? Er staat dat God de "wereld" liefhad. Er staat dus niet: "dat kleine, verstandige groepje." Met wereld wordt echt iedereen bedoeld, de hele schepping.

En dan staat er die voorwaarde: "die in Hem gelooft". Dat is een echte voorwaarde, je komt er niet omheen. Toch rijst er de vraag die we moeten beantwoorden: "Houd dit nu in dat, wie niet in Hem gelooft, ook voor altijd (eeuwig) verloren is?" De vraag is simpel en dat is ook het antwoord: nee!!

Waarom kan ik dat zo absoluut zeggen? Nou, heel eenvoudig vanwege de beperking die er in het vers staat! We hebben net gezien dat er niet "eeuwig leven" staat, maar "aionisch leven". De beperking is dat woordje "aionisch". We zullen even kijken wat er met die aionen aan de hand is.

Gods Woord beschrijft 5 verschillende aionen:

1. Aion 1 - vanaf het moment van de allereerste schepping tot aan de nederwerping daarvan.
2. Aion 2 - vanaf het herstel van de eerste aarde en het scheppen van Adam (Gen 1: 3-27 tot aan de Zonvloed uit Noach's tijd).
3. Aion 3 - vanaf Noach tot de wederkomst van Christus (in deze aion leven we nu).
4. Aion 4 - vanaf de wederkomst tot de vernietiging van de aarde door vuur (het 1.000 jarig rijk)
5. Aion 5 - vanaf het herstel na de vuurramp tot aan de voleinding der tijden (de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Openbaring 21 en 22).
Goed, dat weten we nu. Maar wat nu met dat "aionisch leven"? Dat "aionisch leven" speelt zich af in die twee toekomstige aionen en daar ligt gelijk de beperking. Maar met de aionen houdt het, zoals we zullen zien, niet op! Voor deelname aan de aionen is het nodig om voor Jezus te kiezen, dat is juist. Maar lees nu je Bijbel eens goed en kijk eens waar die voorwaarden staan. Staan die bij Paulus? Nee, je zult het nergens bij hem vinden. Ze komen alleen voor bij de geschriften van de apostelen van het besnijdenis-evangelie!! Dat "kiezen voor Jezus" is een zaak van Israël en het evangelie dat Israël verspreiden mag, om deel te mogen nemen aan a. het Koninkrijk der Hemelen op aarde (als Jezus terugkomt voor hen) en daarna b. ook te mogen zijn op de nieuwe aarde van Openbaring 21 en 22. Dat Israël-evangelie is nu echter niet van kracht. Met het opzij stellen van Israël door God in het midden van de eerste eeuw, is ook de aan hen gegeven opdracht (Matt. 28:19) tijdelijk opzij gezet.

Is wat Israël predikt nou "Hou van me of ik schiet?" Als het in de juiste tijd en juiste omgeving wordt gebracht: Nee! Hoe gek het ook klinkt, nee! Waarom niet? Israël had een andere relatie met God dan wij, heidenen. Israël had een verdrag/verbond met Hem. En het is binnen dat verbond dat die vraag om te kiezen wordt gesteld. Wij, uit de heidenen, hebben nooit zo'n verbond gehad. Daarom wordt die voorwaarde ook nooit door de voor ons bestemde apostel gesteld. Bij ons is het louter en alleen: genade. Wij hoeven niet te kiezen, wij krijgen alles: om niet!!Voor ons is het opleggen van die voorwaarde "kies voor Jezus of ga verloren", een foute zaak. Voor ons, in deze tijd, zou het inderdaad "Hou van me of ik schiet" zijn.

Wat is er dan met ons aan de hand en met de rest van alle mensen die ooit hebben geleefd?
Toen Jezus aan het kruis leed en stierf, deed hij dat voor alle mensen (voor de wereld). Niet om ook maar iemand te veroordelen, maar om te behouden. Weet u, vers 16 is bekend, wereldbekend, maar kent men ook vers 17?

"Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde."
Ziet u: de wereld behouden! Helemaal geen veroordelen! Maar als dat "aionisch leven" dan niet voor alle mensen geldt, wat is er dan aan de hand?
Aan het eind van de aionen, zal Christus iedere vijand (u en ik en alle verdere schepselen) aan Zich onderworpen hebben, niet met de knoet, maar met liefde. Dan komt het moment dat ook Hijzelf Zich zal onderwerpen: aan de Vader.
"25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."

(1Kor. 15:25-28;NBG)
Als we dat moment hebben bereikt, dan eindigt de tijd. Dan treedt er een toestand in van optimale vreugde. Dan zal God Zijn doel hebben bereikt: Alles te zijn in allen. Om daaraan deel te krijgen is geen "kiezen voor Jezus" noodzakelijk, daar is de apostel Paulus heel duidelijk over. Wij kiezen niet, wij worden gekozen! Niemand gaat verloren, al het verlorene wordt gevonden en gered. Daarom kan Paulus ook gerust schrijven dat God de redder is van alle mensen en dat er met die mensen die nu al geloven iets bijzonders aan de hand is (1Tim. 4.10). Daarom kan Paulus ook gerust schrijven dat God alle mensen levend zal maken (1Kor. 15:22 - "levend maken" wil niet alleen zeggen: doen opstaan uit de dood, maar is hoger: het is het aandoen van onsterfelijk, onvergankelijk leven, net zoals Jezus dat nu al heeft).
"Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden."
Allen sterven in Adam(klopt, nietwaar?), en allen worden in Christus levend gemaakt! U ziet het, beide groepen zijn even groot, er gaat geen mens verloren!

Kijk, dat is nou "evangelie", een goed bericht! Daarom mag je ook nu niet zeggen dat je nu, in deze tijd moet "kiezen voor Jezus". God heeft, in Zijn zoon, al lang voor u gekozen. Hij heeft door het bloed en het lijden van Zijn Zoon, al lang geleden u (met de wereld zelfs, zonder dat ze het weten) met Zich verzoend. God heeft geen problemen meer met u!! Waarom heeft u die dan nog wel met Hem? God nodigt u uit: "weest met God verzoend"(2Kor. 5:20 - Concordant vertaald, dichter bij het Grieks). Leef als verzoende, God is niet uw vijand, Hij is uw liefhebbende Vader. Een liefhebbende Vader zet geen pistool op uw hoofd en zegt "Hou van me of Ik schiet!" of "Je moet kiezen voor Mijn Zoon, zo niet dan......". Het is "Kind, kom bij me!!"

Ziet u nu het verschil tussen wat de traditionele theologie leert en wat Gods Woord u laat weten? Ik denk dat de keus niet moeilijk is. Toch? De beperking van het "een ieder die in Hem gelooft" ligt dus bij de aionen waarvoor dat nodig is. Voor de uiteindelijke redding, zodat we allemaal mogen deelnemen aan het "God, Alles in allen", heeft God al gezorgd, onvoorwaardelijk!!!

Blijft bij u vraag hangen: Gaat dat allemaal zo makkelijk? Antwoord: Ja en nee.
Ja, dat is het resultaat van wat Jezus voor u en mij deed aan het kruis.
Zal de mens dan zo makkelijk wegkomen met al z'n slechte daden? Nee, de mens is en blijft aanspreekbaar voor wat hij of zij in dit leven gedaan heeft. Er zullen aan het eind van deze en de volgende aion, een aantal gerichten plaatsvinden en dan zal een ieder volkomen overtuigd worden van alles wat hij of zij deed (goed en kwaad). Ook zal het niet zonder correctie blijven, maar dat is een ander verhaal.
© www.hetbestenieuws.nl