De Koninkrijken
van het Nieuwe Testament

door Wim Janse

Koninkrijken in de Bijbel.
Er is veel geschreven en gesproken over Koninkrijken in de Bijbel. Er zijn natuurlijk de Koninkrijken van volken, zoals IsraŽl, Egypte enzovoort. In deze studie willen we kijken naar het woord koninkrijk en het begrip "Koninkrijk", zoals dat voorkomt in het Nieuwe Testament. Om een goed begrip te krijgen wat de betekenis van de verschillende koninkrijken is, gaan we ze eerst eens nader bekijken:
  De Koninkrijken:
 • Het Koninkrijk der (van de-) Hemelen
 • Het Koninkrijk van God
 • Het Koninkrijk van de Zoon
 • Het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde
 • Het Koninkrijk van de Vader

Koninkrijk van de Hemelen
Dit is het eerste Koninkrijk waarnaar we zullen kijken:
Het Koninkrijk der (van de-) Hemelen:
  "en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." Mattheüs 3:2.
In het Nieuwe Testament komt het "Koninkrijk der Hemelen" alleen voor in Mattheüs' verhaal over het leven van de Heer(32 keer)
Een ander naam voor dit Koninkrijk is: "Koninkrijk van Christus"
Betekenis: een tijd in de (nabije-) toekomst, wanneer Christus op Aarde zal regeren via Zijn dienstknecht IsraŽl. IsraŽl zal de wereld regeren en dienen als middelaar tussen God en de naties. Zij zullen regeren als priesters en koningen.
Wanneer: zodra Christus is teruggekeerd op Aarde en de duivel voor duizend jaren gebonden zal zijn.
Resultaat: enorme, aardse zegeningen voor iedereen.

Koninkrijk van God.
Dit is het tweede Koninkrijk dat we in de Schrift kunnen vinden. Het komt 79 keer in het NT voor.
 • "Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God"Eph 5:5
 • "en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid."1Thess. 2:12
Betekenis: de soevereiniteit van een Goddelijke Persoon. De persoonlijke loyaliteit aan de Heerser. Gods heerschappij in iemands leven.
Wanneer:NU!
Resultaat: doorwerking van God als heerser over iemands leven door de uitwerking van het geloof in Jezus Christus als Heer en Verlosser. Ook de acceptatie van andere mensen, omdat zij nog steeds zijn wat jij ooit was en ooit zullen zijn (in de toekomst) wat jij nu al bent: kind van God!

Koninkrijk van de Zoon.
Het Koninkrijk van de Zoon is niet letterlijk vermeld in de Schrift, maar eenvoudig te begrijpen.
 • " want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft" 1Cor 15:27
 • "maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap." Hebr. 1:8.
Wanneer:NA het Koninkrijk der Hemelen (dat is: over zo'n 1.000 jaar na nu), als de duivel is verslagen en is geworpen in de Poel des Vuurs. Dan zal God "een nieuwe hemel en een nieuwe Aarde" scheppen waarop de volken de tijd krijgen om te worden hersteld onder de liefdevolle scepter van de Zoon, Jezus Christus. Zijn heerschappij zal dan zo volledig zijn dat niets meer kan worden toegevoegd. De volken zullen dan bevrijd zijn van de slavernij van de Satan en diens demonen.
Resultaat: Fysieke zegeningen als nooit tevoren!
 • "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer."(Openb. 21:1)
  "en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan"(Rev. 21:4)
  "Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.
  3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren,
  4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.
  5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden."(Openb. 22:2-5)

Het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde.
 • "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde: " Col.1:13.
Dit Koninkrijk is de 'geestelijke' voorloper van het 'Koninkrijk van De Zoon' en zal blijven bestaan gedurende de komende aionen. Zijn de zegeningen in de Koninkrijk van De Zoon aard/fysiek, de zegeningen in het 'Koninkrijk van De Zoon van Zijn liefde' zijn daarentegen geestelijk en te midden van de hemelingen!
Betekenis:zij die geloven in Christus, hebben nu al een groot aantal zegeningen. Alleen zijn deze zegeningen niet voor hier op Aarde (hoewel de kennis van het bestaan van deze zegeningen al een zegen op zich is!), maar in de hemel: 'in Christ' en zullen voor ons werkelijkheid worden als we 'naar boven' gaan!
Wanneer: NU (geestelijk) en straks (werkelijk - in de hemel).

Het Koninkrijk van de Vader
 • "Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen." 1 Cor 15:28
Dit Koninkrijk is het laatste dat er zal zijn en zal nooit ophouden te bestaan. Als Christus zijn laatste vijand de knie voor Zich heeft zien buigen, dan zal Hij zichzelf onderschikken aan Zijn Vader. Met die daad zal Hij de geschiedenis voleinden en dan zal God zijn doel hebben bereikt:
de Vader: ALLES in ALLEN!!!

Wanneer: aan het einde van de laatste AION.

© www.hetbestenieuws.nl