De lijst met namen van de aartsvaders

door Wim Janse

Het is alweer een flink aantal jaren geleden dat ik een lijst maakte met de namen en jaartallen van de eerste mensen op aarde. Daarbij vielen me een aantal dingen op waar ik later misschien nog eens over wil schrijven.

In deze lijst ziet u de namen, het geboortejaar (zowel na Adam als vůůr Christus), het aantal jaren dat de persoon geleefd heeft en hoe lang hij had geleefd voordat de erfgenaam werd geboren.

De berekening van het aantal jaren vůůr Christus is opgehangen aan ťťn jaartal: het 30e jubeljaar, dat zo rond de tijd van het einde van de aardse bediening van onze Heer plaatsgevonden moet hebben. Na veel zoeken ben ik terecht gekomen bij een inmiddels al overleden (maart 2011) rabbijn: Ben Zion Wacholder. Deze man stelde (met een paar anderen) dat 132/133 n.Chr. een Jubeljaar zou zijn geweest. Twee Jubeljaar periodes terug tellend (dat is 2 x 49 jaar - zie noot), kom je uit op 34/35 n.Chr. als het 30e Jubeljaar. Dat is dan ook het ankerpunt voor het vaststellen van de jaartallen uit de Bijbel in onze jaartelling.

Noot. Velen denken dat een Jubeljaarperiode 50 jaren duurt. Deze gedachte meent men te kunnen onderbouwen middels Leviticus 25:10,11, waar staat dat men het vijftigste jaar moest heiligen als Jubeljaar. Men denkt dan dit een herhalend systeem van 50, 50, 50 jaren is, enz. Maar dat is een onjuiste lezing. Het gaat hier om het 50e jaar na de eerste invoering van het Jubeljaarsysteem. Ze moesten 7 series van Sabbatsjaren tellen (49 jaren dus) en dan zou het volgende (50e) jaar het Jubeljaar zijn. Maar dat 50e jaar zou gelijk weer het 1e jaar van de nieuwe Jubeljaar cyclus zijn. Joodse bronnen hebben dat aan mij bevestigd. Zo kom je voor 30 Jubeljaren uit op 30 x 49 = 1470 jaren.

De lijst van Adam tot en met de Exodus

Geboortejaar
"na Adam"
Geboortejaar
"vůůr Christus"
Naam
Leeftijd
bij overlijden
Periode tot erfgenaam
03997Adam930130
1303867Set912105
2353762Enos90590
3253672Kenan91070
3953602Mahalalel89565
4603537Jered962162
6223375Henoch365
weggenomen
65
6873310Metusalach969187
8743123Lamech595182
10562941Noach950500
15562441Sem600102
16562341ZONDVLOED
16582339Arpaksad43835
16932304Selech43330
17232274Eber46434
17572240Peleg23930
17872210Rehu23932
18192178Serug23030
18492148Nachor14829
18782119Terach205PROBLEEM!

Nu komen we bij de geboorte van Abram. Hier is een probleem. Lees je de tekst in Genesis 11:26, dan lijkt het of Terach in zijn 70e jaar een drieling heeft verwekt. Maar uit het sterfjaar van Terach en het jaar dat Abram naar Kanašn vertrok (Gen. 12:4), na de dood van zijn vader, blijkt dat dit geen juiste conclusie is. Terach is 205 jaar geworden. Hij overleed in Haran. Na Terach's dood in 1878 + 205 = 2083 na Adam, verliet Abram op 75 jarige leeftijd Haran om naar Kanašn te gaan. Daaruit blijkt dat Abram in 2083 - 75 = 2008 na Adam in Kanašn aankwam. Dat staat gelijk aan 1914 v. Christus.
We herhalen daarom de laatste regel van de lijst.

18782119Terach205130
20081989Abram17575 tot verbond
20831914Abram
verbond Gen. 12

We weten nu het jaar waarin Abram in Kanašn aankwam en daarmee het jaar waarin God het verbond met hem maakte (Gen. 15). Het geboortejaar van Abram was 2008 na Adam. Tel daarbij 75 jaar op en je hebt 2083 na Adam of 1914 v. Christus.

De Exodus

Nu kunnen we het jaar van de Exodus vastleggen. God maakte het verbond met Abram in het jaar dat deze in Kanašn aankwam, in 2083 na Adam ofwel 1914 voor Christus. Volgens Paulus, in Galaten 3:17, kwam de wet er 430 jaar later bij. Dat moet dus in 2513 na Adam of 1484 voor Christus zijn geweest. Eens kijken of dat, met de datum van het 30e Jubeljaar in gedachten, klopt.

Het 30e Jubeljaar zou in 34/35 na Christus zijn geweest. 30 x 49 = 1470 jaar. Terug rekenend vanaf 1 Tishri 34 n.Chr, is dat 1470 - 34 = 1436 voor Christus. Daarbij tellen we 1 jaar voor het niet bestaande jaar 0, en we hebben 1437 v. Chr. als beginjaar van de cyclus van Jubeljaren. Deze cyclus is niet begonnen in het jaar dat Israel het land binnen trok. Algemeen wordt aangenomen dat er eerst nog 7 jaren nodig waren om het land te veroveren en te zuiveren en daarna het land te verdelen onder de stammen en families van Israel. Dat brengt ons voor de intrede bij 1437 + 7 = 1444 v. Chr. Tel daarbij dan weer de 40 jaren van het verblijf in de woestijn en je hebt de Exodus in 1444 + 40 = 1484 v. Chr. De berekening klopt.

Toch jammer, die 2513

De Exodus was dus 2513 na Adam. Dat is nou jammer. Waarom? Het zou mooi zijn als er 2520 jaren waren geweest. Laten we even naar het boek Openbaring gaan. Daar vinden we in Openbaring 12:14 de uitdrukking "tijd, tijden en een halve tijd" (zie ook DaniŽl 7:25 en 12:7). Dat blijken 1260 dagen te zijn. Twee maal 1260 is 2520; kortom, 7 "tijden". Als we nu dagen veranderen in jaren, dan zien we dat er 7 jaren tekort schieten om de Exodus te laten plaatsvinden, 2520 jaren (7 tijden!) na de schepping van Adam. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de tijdtelling niet is begonnen bij de schepping van Adam, maar bij de intrede van de zonde door Adams overtreding. Dan zou er vůůr die overtreding een periode van 7 jaren van onschuld zijn geweest, die niet werd geteld en leven we na de overtreding in de tijd van schuld. Zomaar een gedachte, geen doctrine.

Nog wat verdere jaartallen

Met de bovenstaande gegevens in de hand kunnen we ook berekenen wanneer bijvoorbeeld Izašk en Jakob zijn geboren.

20081989Abram17586 (Ishmael)
100 (Izašk)
20941903Ishmael137?
21081889Izašk18060
21681829Jakob/EzauJakob 147
23151682Sterfjaar
Jakob

Wanneer werd Jozef geboren?

Jakob leefde nadat hij naar Egypte was gegaan nog 17 jaren en stierf daar, 147 jaar oud (Gen. 47:28), in 2315 na Adam of 1682 v.Chr. Dat houdt in dat Jakob 130 was toen hij naar Egypte kwam, bij Jozef, in het jaar 2298 na Adam of 1699 v. Chr, het jaar dat de grote hongersnood begon. Tel daarbij de 7 jaren van overvloed en je hebt het moment dat Jozef onderkoning werd (hij was toen 30 jaar oud - Gen. 41:46) in 2298 - 7 = 2291 na Adam of 1699 + 7 = 1706 v.Chr. Tel dan de 30 jaren er bij en je hebt het geboorte jaar van Jozef: 2261 na Adam of 1736 vůůr Christus.

De bouw van de Tempel

We kunnen nu ook het jaar vaststellen waarin met de bouw van de tempel werd begonnen. 1 Koningen 6:1 stelt dat dit gebeurde in het 480e jaar na de Exodus. Dat wil zeggen, in 2513 + 480 = 2993 jaar na Adam of 1484 - 480 = 1004 voor Christus. Dat was in het 4e jaar (dus na 3 jaar) van Salomo. Dat wil zeggen dat Salomo koning werd in 104 + 3 = 1007 voor Christus. Nu kunnen we ook uitrekenen wanneer David en Saul koning werden. David en Saul regeerden beide 40 jaren. David eindigde in 1007 en begon dus in 1047 v.Chr., en Saul begon dan in 1087 v. Chr.
We kunnen nu ook zien wanneer de tempel van Salomo klaar was. Salomo begon de bouw in 2513 + 480 = 2993 na Adam (ofwel 1004 v. Chr.). De bouw duurde 7 jaren. De tempel was dus klaar in 2513 + 7 = 3000 jaar na Adam (of in 997 v. Chr.).

David geboren en gezalfd

Nu we het jaar weten waarin David koning werd, 1047 v.Chr,. weten we ook wanneer hij werd geboren, want David was 30 jaren oud (2Sam. 5:4) toen hij aantrad. Dat moet dus in 1047 + 30 = 1077 v. Chr. zijn geweest.
Wanneer werd David gezalfd? De enige informatie die de Bijbel geeft is in 1 Sam. 16. David was de jongste zoon van IsaÔ. Verder wordt hij beschreven als rossig, mooie ogen hebbend en schoon van voorkomen. Over leeftijd wordt niet gesproken. Toch hebben velen een gokje gemaakt en men denkt dat hij zo rond de 15 jaren oud was, omdat hij alleen op de schapen aan het passen was. Dat zou inhouden dat David in ongeveer 1077 - 15 = 1062 v.Chr. door SamuŽl werd gezalfd.

Ussher

Voor wie bekend is met de telling van professor James Ussher (1581-1656), die bij 4004 v.Christus uitkwam als jaar van de schepping van Adam, 7 jaar meer dan deze telling dus, even de mededeling dat het verschil zit in het ankerpunt dat Ussher gebruikte. Hij legde het 30e Jubeljaar neer in 27/28 n.Chr. Vandaar die 7 jaar verschil.

Tenslotte

Kijkend naar bovenstaande cijfers gaat je, als je goed kijkt, iets opvallen. Er zijn tussen Adam en nu ongeveer 6000 jaren verlopen (iets meer zelfs). Wat nu als je die 6000 jaren in twee stukken van 3000 gaat knippen en ze onder elkaar gaat leggen? Is er herhaling? Jazeker!

In de eerste lijn zien we na 1656 jaar de Zondvloed in de dagen van Noach. Daarna, in 2513 na Adam, is er de Exodus, de bevrijding van het volk Israel uit Egypte (wat staat voor de wereld).
In de onderste lijn schakelen we over naar onze jaartelling en zien we op het 1656 punt (nu vanaf 997 v.Chr., het 3000 punt), de bouw van de Al Aksa moskee in 660 n.Chr., waarna de wereld werd overspoeld met de Islam. En 2513 jaar na het einde van de eerste 3000 is er ook zo'n belangrijk punt: de Reformatie, ofwel de bevrijding van het Woord van God uit de religie.

Niet alleen worden de 3.000 jaren herhaald, ze liggen ook tussen punten in de eerste lijn en de tweede lijn.
In 2341 v.Chr. vond de Zondvloed plaats. Tel daar 3.000 jaar bij op (plus 1 jaar voor het niet bestaande jaar 0) en je komt uit in 660 n.Chr, het jaar van de bouw van de Al Aksa moskee in Jeruzalem.
In 1484 v.Chr. was de exodus uit Egypte. Tel daarbij 3.000 jaar op (plus dat ene jaar) en je komt uit op 1517 n.Chr., het jaar van de Hervorming, de bevrijding van Gods woord. Ook was dit het jaar waarin het Ottomaanse rijk Israel inlijfde in het Ottomaans kalifaat.
© www.hetbestenieuws.nl