"De Christus",
verduisterd in de vertalingen

door Wim Janse

"22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,
23 die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, Die alles in allen volmaakt"

(Efe. 1:22,23;NBG).

Als we in de Schrift lezen over "de Christus", dan denken we, terecht, onmiddellijk aan onze Heer, Christus Jezus, de "Hij" en "Hem" in bovenstaande verzen. Ook een aantal NBG-teksten uit Efeze doen in eerste instantie niet anders. Maar er is iets met deze vertaling(en andere) dat niet helemaal recht doet aan wat er in het Grieks staat. In Efeze 1:23 zou je namelijk kunnen denken dat het gaat over het feit dat Hij ons vervult met Zichzelf, en aan het vervolmaken, perfectioneren van de gelovigen(wat op zich natuurlijk waar is, maar in dit vers niet aan de orde). Maar dat staat er in het Grieks niet! Het gaat veel dieper!
In het Grieks staat er in vers 23(letterlijk vertaald in het Nederlands) dit:

"Welke is het lichaam van Hem, de vulling van de alles in allen gevuld wordend."
U zult het met me eens zijn dat dit geen fatsoenlijk Nederlands is en een beetje onbegrijpelijk. Daarom vertaal ik hier wat de Engelstalige Concordant Version heeft(mijn vertaling in het Nederlands):
"Welke Zijn lichaam is, het complement van Degene Die alles in allen completeert."

Dit is meer bruikbaar.

Het gaat me hier niet om het "Alles in allen", maar om "het complement van Degene Die..."

Eerst dit: Wat is een complement? Een complement is een deel van een groter geheel van hetzelfde materiaal, dat, nadat het toegevoegd is, het geheel compleet maakt. Een voorbeeld daarvan is een cake. Snij je een plakje van de grote cake af, dan is die niet meer compleet. Doe je het plakje weer terug, dan is de cake weer compleet.

"Degene Die" is uiteraard de Heer. "Zijn lichaam" is de ecclesia, de uitgeroepenen, het samenstel van gelovigen.

Voor mij is dit vers, naast alles wat er geschreven is over de getoonde grote liefde van God voor Zijn schepselen door Zijn Zoon ten behoeve van ons te laten sterven, één van de meest verbazingwekkende stukjes uit de Schrift. Hier staat namelijk dat "de Christus" nog niet compleet is en, houdt u maar vast, dat de gelovigen van nu, de leden van het lichaam van Christus, straks "de Christus" compleet zullen gaan maken. Denk u eens in, wij hebben niet alleen een Heer die "de Christus" is, wij worden deel van "de Christus"!! Wij zullen straks aan Hem toegevoegd worden om samen met onze Heer "de Christus" te vormen! Hoe ver genade kan gaan!!!

Komt de term "de Christus" in de Schrift voor? Ja, zelfs meerdere malen. Meestal slaat het op de Here Jezus Zelf, bijvoorbeeld als Zijn komst wordt aangekondigd(bv. Matt. 1:17) of als er rechtstreeks naar Hem als persoon wordt verwezen met de woorden "Jezus, die de Christus is"(bv. Joh, 20:31). Maar Paulus mag, zoals zo vaak, weer veel verder en dieper gaan en hij laat ons zien dat "de Christus" een veel groter begrip is en nog niet compleet; er is nu alleen een Hoofd! De rest is nog 'in het geboortekanaal'.

"Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, een lichaam vormen, zo ook "de Christus""
(1Kor. 12:12; de NBG laat hier "de" weg).
Mensen bestaan uit meerdere delen/leden, zo ook "de Christus".

"Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van "de Christus","
(Efe. 3:4; de NBG laat "de" weg).
In tegenstelling tot het feit dat het Jezus is die Christus is(wat algemeen bekend was), was "de Christus" een geheimenis en Paulus had daar inzicht in gekregen en mocht het geheim onthullen. Hij heeft mogen zien en vertellen dat "de Christus" niet alleen bestaat uit de Here Jezus, maar de Here Jezus plus Zijn lichaam, bestaande uit de uitverkoren gelovigen. Samen vormen zij "de Christus". Christus + Zijn lichaam = "de Christus".

"om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is "de Christus", samen te vatten"
(Efe. 1:10; ook hier weer laat de NBG "de" weg).
Maar het geheim ging nog verder! Het gaat nog veel dieper! Als "de Christus" zullen wij, aangestuurd door de Heer als Hoofd, samen met Hem, als hoofd dienen voor de hele schepping en onder dat hoofd, "de Christus", alles wat in de schepping is samenvatten. Het is ongelofelijk!

"totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van de Christus
(Efe. 4:13; de NBG laat "de" weg).
Er valt nog een lange weg te gaan en het doel zal zeker niet uit eigen kracht bereikt worden. God zal ons zo moeten veranderen dat wij die rijpheid, die noodzakelijke maat van wasdom, bereiken die past bij de compleetmaking van "de Christus". Dat zal pas kunnen zijn na de omzetting van onze vleselijke lichamen naar geestelijke, pal voor de opname. Nu hebben we nog veel te veel ballast aan boord en is "de Christus" nog in Christus(het Hoofd) verborgen.

"dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van "de Christus" is"
(Kol. 2:17; de NBG laat "de" weg).
Een schaduw is slechts een flauwe afspiegeling van de werkelijkheid. Straks komt die werkelijkheid, als we veranderd zullen zijn. Maar als de schaduw al zoveel rust een blijdschap geeft, wat zal dan de werkelijkheid wel niet doen?

"En de vrede van "de Christus", tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar"
(Kol. 3:15; de NBG laat "de" weg).
Wij zijn niet uit eigen wijsheid en kracht tot geloof gekomen en lid van het lichaam geworden, we zijn door God geroepen.

"want... Christus is het hoofd van Zijn gemeente; Hij is het, die Zijn lichaam in stand houdt"
(Efe. 5:23)
en
"Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente"
(Kol. 1:18).
Zullen wij hetzelfde zijn als de Heer? Ja en nee. We zullen wel een soortgelijk lichaam hebben als Hij nu al heeft, maar Hij is het Hoofd en het hoofd bestuurt het lichaam(en niet ieder lichaamsdeel is een hoofd). Uw hand kan niets doen zonder de opdrachten uit uw hersenen en ook uw voeten kunnen niet lopen als uw hersenen ze niet besturen. Zou ons hoofd ons lichaam geen opdrachten geven, dan zou het omkomen van de honger en de dorst. De Heer is ons Hoofd, Hij houdt ons in stand, Hij bestuurt ons; zonder Hem kunnen wij niets, net zoals Hij niets kon zonder Zijn Hoofd, de Vader(Joh. 5:19).

Zoals bij ieder lichaam bestaat ook "de Christus" uit een hoofd(de Here Jezus) en uit een romp plus ledematen(de leden van het lichaam van Christus, de uitgeroepen gelovigen). Het Hoofd werd vroeg in onze jaartelling levend gemaakt, na te zijn gestorven, opgewekt uit de doden en opgestaan. Nu, op dit moment, bestaat "de Christus" uit het hoofd, de Heer, en zijn wij in afwachting van de vervulling van de hierboven genoemde feiten in Paulus' brieven aan de gelovigen in Efeze en Kolosse. Zodra wij worden opgenomen zal "de Christus" compleet zijn en zal God de draad met Israël weer opnemen.

U vraagt misschien: Hoe moet ik dat lichaam van Christus zien? Is het maar één persoon of wordt het samengevoegd tot een persoon? Het antwoord is nee. Het is een metafoor. U kunt het misschien het best vergelijken met God en de Bruid, Israël. Daar is de bruid ook niet één persoon, één lijf, maar samenstel van een veelvoud van individuen. Zo is het ook met het lichaam van Christus.


Wat een eer, wat een eer, wat een eer, dat schepselen deel mogen uitmaken van "de Christus", met de Here Jezus samen Zonen van God worden. Jezus is Zoon van God, wij worden precies dat:

"Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. "
(Gal. 3:26)
Het is onuitspreekbaar wat een eer dat is voor mensen die door de zonde totaal van God verwijderd waren!

Wat een evangelie!
Wat een genade!
Wat een Heer!
Wat een God en Vader!
© www.hetbestenieuws.nl