Danken voor alles, is dat mogelijk?
een studie naar aanleiding van 1Thess. 5:18 en Efeze 5:20
door Wim Janse

"dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u"
(1Thess. 5:18)

"dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles"
(Efe. 5:20)

Veel Christenen zeggen dat bovenstaande onmogelijk is. Hoe kun je nu voor alles danken? Alles houdt immers ook het negatieve in. Ja, danken voor zaken die fijn en plezierig zijn, dat is uiteraard geen probleem, maar danken voor zaken als ziekte en ellende, daar kun je toch niet voor danken? Nee, Paulus moet hier wel een hele slechte dag gehad hebben!

Nu zult u niet verwachten dat ik dit artikel schrijf om dit te bevestigen en dan heeft u gelijk. Het is namelijk wel mogelijk, u kunt wel danken voor negatieve dingen, maar dan moet u weten waarvoor u dankt.

God heeft het kwaad(Jes. 45:7 SV), en daarmee het negatieve, geschapen met een doel, namelijk om een duistere achtergrond te scheppen voor het goede. Wit tegen een witte achtergrond steekt niet af, maar zet het tegen een zwarte achtergrond en het knalt naar voren. Zo ook met goed en kwaad.
Maar het kwaad(dat wij als negatief ervaren) heeft nóg een functie: het is het extra gewicht, dat de trampoline van ons leven, met daarop de mens, zwaar doet inveren(de negatieve kant). Nu lijkt het er vanuit ons gezichtspunt op dat de trampoline permanent ingeveerd blijft, maar God, Die over de tijd heen kan kijken, weet dat het elastiek in de mat, zodra het gewicht van het negatieve(het kwade) wordt weggenomen door het offer van Christus aan het kruis, ons zal doen opveren naar een hoger niveau, een niveau dat we zonder de kennis van goed en kwaad niet zouden kunnen bereiken. Zo wordt ons negatieve door Gods "trampoline" tot iets positiefs gemaakt.

De meeste mensen zien de Adam van voor de zondeval als een ideaal. Laten we dat als uitgangspunt nemen en Adam's ervaringen als rekenkundig voorbeeld op de waarde 0(nul) zetten. Stel u overkomt iets zeer negatiefs en dat geven we de waarde -100. De mens zal al heel blij zijn als hij weer terug op die 0 van Adam zou kunnen komen. Maar God niet, God wil meer dan dat. Toen God zei dat Hij mensen wilde maken naar Zijn beeld en gelijkenis(Gen. 1:26), schiep Hij Adam. Was Adam aan God gelijk? Nee, want Adam was sterfelijk en bleef alleen in leven door te mogen eten van de Boom des Levens in de Hof waarin God hem gezet had. Adam had nog meer zaken waarin hij aan God ongelijk was. Zo had hij geen kennis van goed en kwaad, God had die wel. Wat God echter in Genesis 1:26 wilde was veel meer, veel hoger; Hij wilde mensen die in ieder opzicht op Hem lijken. Adam voldeed daar niet aan, maar 4000 jaar later was er een Mens die er wel aan voldeed, Jezus Christus na Diens opstanding, de Zoon van God zelf. Daarmee toonde God aan dat de schepping met het maken van Adam nog niet voltooid was(wel het werk wat nodig was om datgene klaar te maken wat voor de eerste fase nodig was), maar dat de schepping nog voortgaat(Openbaring 21:1) en pas haar voltooiing zal vinden bij de voleinding van de aionen, als ieder mens zijn knie voor Christus gebogen zal hebben en ook van die laatste mens een nieuwe schepping(2Kor. 5:17) gemaakt zal zijn.

Wat heeft dat nu met danken en het negatieve te maken? Nou... alles!

Wat wij als negatief ervaren(lijden e.d.) is een -(min) in ons leven. Maar God heeft een hemelloods vol kleine staande balkjes in voorraad en met die kleine staande balkjes kan en zal Hij van een liggend klein balkje(een -) een plus (+) maken.
Het kruis van Golgotha was een staande balk en de Here Jezus droeg Zijn eigen grote min(de dwarsbalk) naar Golgotha. Samengevoegd werden ze een plus(+). Het resultaat van die plus was niet een herstel van dingen naar een vroegere toestand(niet terug naar Adam in de Hof van Eden), het was het begin van iets heel nieuws, iets veel hogers. De Mens Jezus werd verhoogd tot Christus Jezus, de Heer en Koning en Priester, een Mens naar Gods beeld en gelijkenis!
Als nu God dat met Zijn Zoon kon doen, met zo'n g-i-g-a-n-t-i-s-c-h-e min van zonde op Zijn nek(over negatief gesproken!!) en God van die min een plus maakte, zal Hij het dan met onze veel kleinere minnetjes ook niet doen? God nam die giga-min van Zijn Zoon en maakte er een GIGA-plus van, met al die heerlijke zekerheden voor de mensheid in de toekomst!!

Dat is dan ook de reden waarom we "onder alles" kunnen danken "voor alles". God gaat van onze minnetjes plusjes maken. Als wij nu met een -100 ervaring zitten, zal Hij ons niet terugbrengen naar Adam, naar het nul niveau, maar Hij zal, door het omzetten van die - naar een +, ons veel hoger dan Adam maken. Onze negatieve ervaringen van nu worden straks omgezet in positieve ervaringen. Van -100 niet naar 0, maar naar +100!! We schieten vanuit de kelder van de min niet naar het straatniveau van de plus, maar gaan gelijk door, naar hogere sferen! En dat alles door Zijn wil, en door het kruis van onze Here, Christus Jezus!

Kijk, als u dit nu weet, dan kunt u, ook al doet het nu pijn, toch voor alles danken, want u dankt middels het huidige voor wat komen gaat.
© www.hetbestenieuws.nl