Perioden van 120 jaren en Openbaring 12
een mogelijk scenario
door Wim Janse

Ik zal het maar toegeven, ik heb iets met getallen. En dat komt bij het lezen en bestuderen van de Bijbel best van pas, want dingen vallen me op. Zo wil ik het eens met u hebben over perioden van 120 jaren. Soms ligt het er duimen dik bovenop, soms is de periode verborgen; maar altijd zit er, aan het einde van zo'n periode, een opmerkelijke gebeurtenis aan verbonden.

De eerste periode van 120 jaren is die uit de tijd vlak voor de Zondvloed in de dagen van Noach.

"En JAHWEH zegt: "Mijn geest zal niet rechten met de mens voor de aion, waarin hij bovendien vlees is; en zijn dagen worden honderd en twintig jaren.""
(Gen. 6:3;SW)

Vaak wordt hier gedacht dat hiermee de maximale lengte van de leeftijd van de mens wordt bedoeld. De hoge leeftijden die de mensen vr de vloed bereikten (de oudste was Methusalem - 969 jaar) werden na de vloed niet meer gehaald. Toch zie je dat bijvoorbeeld een man als Jakob 659 jaar na de vloed nog steeds een leeftijd bereikt van 147!

Het gaat in Genesis 6:3, naar mijn mening, om een aankondiging. De mensheid heeft nog 120 jaar te gaan voordat de Zondvloed gaat komen.

Dus 120 jaar (de periode) en daarna de zondvloed (de gebeurtenis).

De tweede periode. Mozes sterft op 120 jarige leeftijd (Deut. 34:7). Na zijn dood neemt Jozua het stokje over en hij gaat met het volk, na de 40 jaar rondwandeling in de wildernis, het beloofde land binnen. Een paar jaar later, na de oorlogen om het land te zuiveren, wordt de viering van sabbats- en jubeljaren ingevoerd.

Dus Mozes sterft na 120 jaar(de periode) en daarna trekt het volk het land binnen (de gebeurtenis).

De derde periode. De eerste drie koningen van Israel: Saul, David en Salomo, regeerden ieder 40 jaren. Samen is dat 120 jaar. Aan het einde van die periode werd het volk Israel verdeeld in twee groepen, het tien stammen rijk en het twee stammen rijk.

Dus drie koningen regeren samen 120 jaar (de periode) en daar de splitsing (de gebeurtenis).

De vierde periode waar ik naar wil wijzen is een wat meer verborgen periode. Deze loopt van de verwoesting van de tempel van Salomo en de vernietiging van Jeruzalem door Nebukadnessar in 586 vr Christus tot aan het aantreden van koning Artaxerxes I in 466 vr Christus. In deze periode zijn een paar punten aan te wijzen die van belang zijn en die we later weer terug zullen zien.
De periode begint dus in 586 voor Christus en eindigt in 466 voor Christus.
Het eerste punt is 50 jaar na de vernietiging van de tempel en Jeruzalem in 586, in 536 voor Christus, waar Cyrus (of Kores), koning van de Meden en de Perzen, opdracht geeft om de tempel te herbouwen; een klein deel van de wegvoerde Israelieten mag mee. Door tegenstand is de tempel pas 20 jaar later klaar, in 516 voor Christus (onder koning Darius)
Weer 50 jaar later, in 466 voor Christus, komt in het Medo-Perzische rijk koning Artaxerxes I aan de macht. In zijn zevende jaar beveelt Artaxerxes Ezra om delen van het volk terug te brengen naar Israel. In zijn twintigste jaar (in 446 v.Chr) geeft Artaxerxes de opdracht aan Nehemia om de stad te herbouwen en de rest van het volk terug te brengen. Is Artaxerses een type van wat de Grote Koning, Christus Jezus, straks zal gaan doen?

Dus 120 jaar tussen 586 en 466 v. Chr. (de periode) en daarna de herstelgever (de gebeurtenis).

Deze volgorde (50 - 20 - 50 jaren) zien we terug in de vijfde periode.

De vijfde periode is niet in de Bijbel te vinden, want ze begint in 1897 na Christus. Dan vindt in Bazel (Zwitserland), onder leiding van Theodor Herzl, het eerste Zionistische Congres plaats. Ik ben van mening dat dit het begin was van de vervulling van de profetie over de dorre doodsbeenderen uit Ezechil 37. Let op! Wat we sindsdien en ook nu in Israel zien is niet het eindresultaat van de profetie, want al zitten er pezen en spieren en huid op, de profetie zegt met nadruk dat er geen geest in hen was (het hedendaagse Israel is voor het overgrote deel een werelds land en volk).
Opvallend is dat in de periode die na 1897 volgt, een parallel aan te wijzen valt met de periode tussen 586 en 466 vr Christus. 50 jaar - 20 jaar - 50 jaar.
Vijftig jaar na 1897 gebeuren in het jaar 1947/1948 twee dingen. Het eerste gebeurde in New York op 29 november 1947, toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties instemde met een plan voor de verdeling van Palestina in een Joods, een Arabisch en een internationaal te besturen deel. Dit wordt onmiddellijk gevolgd door een guerrilla oorlog van de kant van de Palestijnen. Op 14 mei 1948 is er de stichting van de staat Israel.
En daarna vinden we ook hier een periode van 20 jaren, want 20 jaar na 1947 vindt in 1967 de zesdaagse oorlog plaats en verovert Israel Samaria, de stad Jeruzalem met de (vermeende) tempelberg.
Deze periode eindigt 50 jaren na 1967 in 2017/2018. Is er dan iets te verwachten?

U kent natuurlijk de profetie uit Openbaring 12, waarin een vrouw een zoon baart die naar de hemel wordt weggenomen. De vrouw wordt daarna 1260 dagen in de wildernis bewaard. Wat is nu zo opvallend? 

Op 23 september 2017 zal aan de hemel het teken (Openb. 12:1) van deze profetie te zien zijn! Dan zal de vrouw (het sterrenbeeld Virgo/Maagd - duidelijk een beeld voor Israel) bekleed zijn met de zon, de maan zal onder haar voeten staan en boven haar hoofd zijn twaalf sterren te zien (negen echte sterren en drie planeten). Uit de schoot van de vrouw komt de planeet Jupiter, de koningsplaneet.

Johannes schrijft dat dit een teken is. We mogen niet verwachten dat dit ook op deze datum in werkelijkheid zal worden uitgevoerd, want wat aan de hemel te zien zal zijn is een teken en tekenen kondigen iets aan dat later vervuld zal worden. Zal ergens in 2017/2018 onze Heer opstaan, Zijn heiligen ophalen en Satan de hemel uit schoppen? Het zou zo maar kunnen!
Let op, dit teken is buitengewoon zeldzaam. Sommigen zeggen zelfs dat dit, zo precies, in de menselijke geschiedenis nog nooit is voorgekomen en ook in de komende 1000 jaar niet zal voorkomen!

Gevolg?

Is het gevolg hiervan dat ook wij, de leden van het Lichaam van Christus, worden weggenomen op het moment dat in Openbaring 12 wordt uitgebeeld? Ik denk het niet. Ik denk dat onze wegrukking al eerder gaat gebeuren. Voor over wie het in Openbaring 12 gaat leze men dit artikel van A.E. Knoch. Broeder Knoch geeft aan dat het hier, met die mannelijke zoon, gaat om de 144.000 evangelisten uit de 12 stammen van Israel, die nu nog openbaar moeten worden en hun werk moeten gaan doen, maar later, na de grote verdrukking van Israel, met Christus terug zullen komen om hun positie als regeerders over de natin in te nemen en hen met een ijzeren staf gaan regeren. Let er op dat hier niet gesproken wordt over een ontmoeting in de lucht.

Maar dan is er nog maar weinig tijd, zult u zeggen.

Dat klopt. Het venster waar we naar kijken is inderdaad beperkt. Het teken vindt plaats in september 2017, maar dat wil niet zeggen dat het ook in die maand verwezenlijkt wordt; tekenen worden gegeven voorafgaand aan de tijd waarin het gaat gebeuren. Net als in 1947/1948 kunnen gebeurtenissen plaatsvinden in dat hele (Joodse) jaar. Een vervulling in september 2017 en in voorjaar 2018 is al te vroeg, want dan zou de anti-christ al het verdrag gesloten hebben (september 2017 min 3.5 jaar geeft voorjaar 2014 // voorjaar 2018 min 3.5 jaar geeft najaar 2014. We zijn aan beide al voorbij). Stel dat de vervulling plaatsvindt in het najaar van 2018. Dan zou de grote verdrukking in die tijd kunnen beginnen; de grote verdrukking duurt 3.5 jaar en loopt af in voorjaar 2022. Rekenen we dan vanaf najaar 2018 3.5 jaar terug, de tijd van de eerste helft van de laatste jaarweek, dan komen we uit op voorjaar 2015. Wordt de ecclesia dan in het voorjaar weggerukt? Zoals ik al zei, dat hoeft niet. Als dit zo is (ik ben voorzichtig) dan sluit (of versterkt) de anti-christ in het voorjaar van 2015 het verbond met velen. Maar dan zal de anti-christ vr die tijd zijn naam en faam al gevestigd moeten hebben. En wie staat er zijn komst in de weg? (2 Thess. 2:6). Naar mijn mening zijn wij dat, de leden van het Lichaam van Christus! Volgens mij moet de ecclesia worden weggenomen voordat de anti-christ zijn neus aan het venster kan drukken!
Laat ik het zo zeggen. Het zou mij in het geheel niet verbazen als wij vr het voorjaar van 2015 worden weggenomen. Kijkend naar allerlei signalen uit de wereld kan het niet anders of binnen afzienbare tijd zal er iets "ploffen" (letterlijk of figuurlijk), waarna de anti-christ zal opstaan en met machtige wonderen de aandacht op zich zal vestigen.

Garantie?

Geef ik nu de garantie dat dit ook inderdaad in deze tijdsperiode zal gaan gebeuren? Nee, want niemand weet van die dag en ure dan onze Vader in de hemel. Het is een mogelijk scenario dat afhankelijk is van de waarheid over het 120 jaren systeem en of het teken van september 2017 ook werkelijk in die tijdsperiode (tussen najaar 2017 en najaar 2018) zal worden verwezenlijkt. Niets weerhoudt God er van om zaken op een ander moment uit te voeren en de vervulling van het teken van Openbaring 12 op een later tijdstip te laten gebeuren.

Voor meer informatie over het teken aan de hemel in 2017 verwijs ik naar:
deze korte video en misschien ook naar deze video over hoe zeldzaam dit teken is. De videos zijn afkomstig van YouTube (van Chisza7). Beide zijn helaas in het Engels.

Heeft u een woord gelezen waar u meer over wil lezen, vul het dan hieronder in.
© www.hetbestenieuws.nl