Mamma, is opa nu in de hel?
door Wim Janse

Wat een vraag!
Is dit niet een vreselijke vraag die dit kind aan zijn moeder stelt?
"Mamma, Jantje zei me dat opa een zondaar was en dat hij nooit Jezus als zijn verlosser heeft aangenomen. En Jantje zei ook dat opa daarom nu in de hel is, waar hij altijd zal branden en altijd pijn zal hebben! Mamma, is dat waar??"
Inderdaad een hartverscheurende vraag die dit kleine jochie stelde over zijn opa, die hij zo lief had. Een opa waarmee hij ging vissen en die zijn fiets repareerde, waarvan hij had gezien dat hij zijn vader en moeder zo graag mocht. Het jong snapte er niets van en was diep bedroefd. Opa had dat niet verdiend. Opa was lief!

Wat de kerken zeggen.
De moeder in dit voorbeeld zal, als ze is opgegroeid in een christelijk gezin, voor haar antwoord moeten zoeken in de zaken die zij in de kerk heeft geleerd. En de meeste, zo niet alle, kerken leren dat een persoon Jezus Christus als zijn of haar redder en Heer moet hebben aangenomen. Anders, als men sterft zonder dat te hebben gedaan, zal hij of zij naar een eeuwigdurende hel gaan. Er is geen tweede kans voor de zondaar.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
(Joh. 3:16 NBG)
Dit is misschien wel het meest beroemde vers in de Bijbel en wordt over de hele wereld gebruikt om mensen aan te sporen zich te bekeren en Jezus Christus aan te nemen als hun Verlosser en Heer. Het vers wordt ook vaak gebruikt om te "bewijzen" dat je absoluut NU Jezus Christus moet accepteren om "eeuwig" leven te verkrijgen. Doe je dat niet dan ben je voor "eeuwig" verloren en wacht na je dood de hel.

Meer vragen.
Is God rechtvaardig?
Beoordeelt God alle mensen op de zelfde manier?
Richt Hij, in gevallen van gelijk gedrag of wangedrag, alle mensen op de zelfde manier of heeft Hij 'favorieten' die Hij op een lichtere manier zal richten?

En wat gebeurt er met de mensen die nooit een kans hebben gehad om Jezus als hun Verlosser aan te nemen, simpelweg omdat ze werden geboren voordat Jezus op Arde was?

En dan nog dat 'Gehenna', waar mensen in geworpen worden?

Zelfs de Here Jezus zelf vertelde ons over een "leven na de dood" in het verhaal van de arme Lazarus en de rijke man, die na zijn dood zijn "ogen opsloeg in de hel" (Lucas 16:23 NBG). Is dat niet genoeg bewijs?

Drie woorden.
Er zijn in verband met dit onderwerp drie Griekse woorden van belang, Tartarus, Hades en Gehenna. In alle gevallen worden ze vertaald met hel.

Tartarus. Dit heeft niets met ons mensen te maken. Dit slaat op engelen:

"Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;"
(2Petr. 2:4 NBG)
Hades. Dit is de plaats waar, na de dood, de ziel van de mens naar toe gaat en wordt bewaard tot het moment van de Grote Witte Troon, waar God de mensheid zal richten.O.a. Mattheus 11:23, 16:18, Luc. 10:15, 16:23, Hand. 2:27, 2:31, Openb. 6:8, 20:13,14. Hier telkens vertaald met 'dodenrijk'. Andere vertalingen, speciaal Engelstalige, hebben hier vaak ook 'hel'.

Gehenna. Een plaats vlakbij Jeruzalem, een vroegere vuilstortplaats.

Het Gehenna
In de dagen dat Jezus Christus op Aarde was, was er net buiten Jeruzalem een vallei. Die vallei werd "de vallei van Hinnom" genoemd, en lag ten Zuid-Westen van de stad. De Griekse naam voor de vallei was: Gehenna. Die plaats werd gebruikt als afvalstortplaats. Op een stortplaats zijn altijd brandjes aan de gang, zo ook op deze. Het was ook, en hier is de connectie, de plek waar karkassen van dode dieren en de lijken van ter dood gebrachte misdadigers werden verbrand.

"En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt,..."
(Marcus 9:47 NBG)
Het woord "hel" dat hier wordt gebruikt is een misvertaling van het woord "gehenna" (Strong #1067). Het is het Griekse woord voor Hinnom en dat stamt af van het Hebreeuwse "gaj" = vallei of dal.
Maar wat gebeurt er nu als iemand in het vuur van het "gehenna" wordt geworpen? Het lichaam vergaat toch zeker tot as? Zullen de criminelen van de toekomst, want daarover gaat het hier, "eeuwig" branden in die vallei van Hinnom? Nee, natuurlijk niet. Vuur is in de Bijbel vrijwel altijd een middel tot reiniging. Vuur maakt schoon, het maakt puur! Het is nooit echt 'eeuwig', zodra vuur zonder brandstof komt gaat het uit. Denk ook maar aan de brand die Sodom en Gomorrah vernietigde. Ook daar werd gesproken van een 'eeuwig' vuur (Judas 1:7). Toch, als u er nu naar toegaat, zult u er geen vlammetje meer aantreffen. Het 'eeuwig' hier is een relatieve uitdrukking, het duurde lang in ons oog, maar in absolute zin slechts misschien een paar maanden? Ook het vuur in de vallei van Hinnom, brandend terwijl Jezus sprak, is nu uit!

Wanneer zullen die mensen uit Markus 9:47 dan in dat vuur in de vallei van Hinnom worden geworpen? Dit vers verwijst naar een tijd die nog moet komen, een tijd dat Israel als Gods volk weer is herstelt en zal regeren over de Aarde. Dan zal het zgn. Koninkrijk der Hemelen op Aarde zijn. Op dit moment is de Vallei van Hinnom geen vuilstortplaats. Sterker nog het is zelfs een mooi gebied met bomen en wijnranken. Maar dan zal het weer zijn oude taak terug krijgen: stortplaats. En dan zullen de lijken van de ge-executeerde misdadigers op die plek worden verbrand. Net als vroeger. Ook zij die de regering van Christus zullen weerstaan zullen daar eindigen.

De rijke man in de hel?
Het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus in de hel (grieks-Hades) is deel van een lange serie gelijkenissen die Jezus vertelde over het onderwerp van de komst van het Koninkrijk der Hemelen.
In dit verhaal waarschuwt Jezus de Schriftgeleerden (de rijke man in het verhaal, zie de kleur en materiaal van hun kleding!) om naar Hem te luisteren en zich voor te bereiden op de komst van Zijn Koninkrijk. Lazarus is in dit verhaal een beeld van de gewone man en van de heidenvolken, die wel de boodschap willen aanvaarden en deel zullen uitmaken van het Koninkrijk. De tijd om naar het evangelie (het goede nieuws!) te luisteren en er op te reageren was spoedig na de hemelvaart van Jezus al over. God riep toen Paulus om het evangelie te verkondigen onder de "natiën" (dat zijn wij!).
Nog even dit: het woord hel is niets anders dan ons woord hol, een gat in de grond. De luchthaven Schiphol is gebouwd op de plek waar vroeger een woest meer was en waar veel schepen vergingen. Deze schepen gingen dan naar de "hol", hel. In het Engels is het nog duidelijker: "hell" is daar een oud woord voor de put waarin vroeger de boeren hun aardappelen bewaarden tegen de vorst.

Een verhaaltje.
Een evangelist rijdt op zijn motor door de jungle van de Amazonewouden in Brazilie. Het is al laat in de middag en een van de banden raakt lek. Omdat de duisternis spoedig zal vallen besluit de evangelist eerst een plekje te zoeken om te overnachten en de lekke band pas de volgende morgen te repareren. Die morgen vertrekt hij na de reparatie snel naar zijn reisdoel, een Indianenstam die nog nooit door een blanke is bezocht en ook nog nooit van het evangelie van Jezus Christus heeft gehoord.
Zodra hij is aangekomen in het dorp gaat hij op zoek naar het dorpshoofd en verklaart de reden van zijn komst. Het dorpshoofd geeft hem toestemming om zijn verhaal te doen.
Na de eerste uitleg en vertelling wordt het stil in het dorp, heel stil. Sommige mensen beginnen wat te huilen. De evangelist vraagt dan ook aan het hoofd wat er aan de hand is. Ook het hoofd begint te huilen en vertelt hem, in tranen: "U zei dat u 'goed nieuws' voor ons had, maar in werkelijkheid is dit heel slecht nieuws! Gisteren is een van de oudsten van ons dorp overleden. Nu weten we van die God van u en hoe machtig Hij is. Maar dat maakt ons ook verdrietig. Onze vriend is gestorven voordat u hem kon vertellen van Jezus. Hij kon dus niet kiezen voor Jezus. U zei dat mensen die niet voor Jezus gekozen hebben voor altijd in de hel zullen branden! Waarom bent u niet eerder gekomen, dan was hij misschien gered?"

Wat zegt de Schrift nu hier over?
Het is misschien vreemd voor u, maar de Schrift zegt hier ... NIETS over! Het zijn de kerken die dit 'geloof' hebben ontwikkeld over een wrekende God die toestaat dat mensen 'eeuwig' zullen branden vanwegen hun zonden!!

Maar is dit ook waar?
Laten we eens kijken wat de Schrift ons te vertellen heeft over dood en een mogelijk leven na het huidige. In het Oude Testament vinden we geen mededeling over leven na de dood. Als er al over gesproken wordt is dat in verband met het Hebreeuwse woord "sheool"; in het Nieuwe Testament wordt hiervoor het Griekse "Hades" gebruikt. Vraagt u nu een in de Schrift opgeleide Jood wat "sheool" betekent, dan trekt deze zijn schouders op en zegt: " Sorry, dat weten we niet. Sheool betekent 'het ongeziene'."

Wat gebeurt er nu eigenlijk als iemand doodgaat? De Schrift beschrijft het zo:

 • het vlees, dat wat voor ons zichtbaar is, gaat in het graf en vergaat.
 • De 'pneuma', dat wat ons doet leven, gaat terug naar God.
 • De ziel, het resultaat van de combinatie tussen vlees en geest, maar ook ons waarnemen, ons voelen, ons "ik", gaat naar het dodenrijk, "sheool/Hades".

  De Schrift suggereert nergens dat we na de dood een bewustzijn hebben. De theorie van de 'onsterfelijke ziel' is dan ook niet te vinden in de Schrift, ook hier is sprake van een menselijke redenering. En een foute!! Tot het moment van de opstanding is er geen leven!!

  Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt met opa?
  Laten we kijken naar wat er op Golgotha gebeurde toen Christus stierf en een paar dagen later weer werd opgewekt uit de dood.

  "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods"
  (Rom 3:23 NBG)
  ALLEN hebben gezondigd, er is geen uitzondering! Maar daar stop het niet, gelukkig!
  "en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus".
  (Rom 3:24 NBG)
  ALLEN hebben gezondigd en een klein clubje gelovigen worden gered? Zegt dat de Schrift? NEE, zeker niet!! ALLEN hebben gezondigd en ALLEN worden om niet gerechtvaardigd door Zijn Genade! DAT zegt het evangelie!!

  Meer bewijs?

  "Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven."
  (Rom 5:18 NBG).
  Met één daad van gerechtigheid, door Jezus Christus aan het kruis, verzoent God ALLE mensen met Zichzelf!

  Meer bewijs?

  "Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor (van -Conc.NT.) alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen".
  (1Tim 4:10NBG).
  Dus, ALLE mensen worden gered door wat Christus deed aan het kruis in Jeruzalem. Daarbij komt dat er iets speciaals gaande is voor 'hen die geloven'; zij mogen het nu al weten!

  Daarom kunnen we zeggen: ALLE mensen worden gered, ook opa en ook die oudste uit het indianendorp. Jezus redt ieder mens die ooit stierf vanaf Adam tot de laatste die ooit zal sterven.

  ALLEN zijn gered (verleden tijd!!), door het werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.
  Wij worden gered en er is niets dat WIJ daaraan nog moeten of kunnen toevoegen.
  "Het is volbracht!" Jezus Christus heeft het al gedaan, voor iedereen!

  De opstanding der doden.
  Nu we hebben gezien dat ALLE mensen zijn gered, kunnen we uitzien naar het moment dat allen weer levend worden gemaakt door God. Wordt dit gedaan tijdens één grote opstanding? Nee, dit wordt gedaan in vijf stappen:

  Stap 1: De opstanding van Jezus Christus. Dit is al gebeurd.

  "Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn".
  (1Cor. 15:20 NBG)
  Jezus Christus was de eerste die opstond uit de dood. Wat daaruit voortkwam is te lezen in 1Cor. 15:21
  "Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst."
  (1Kor. 15:21-23;NBG)
  Eerst dus de opstanding van Christus; die gebeurde in 30 n.Chr. (ongeveer, een precies jaartal is niet gegeven), een paar dagen na zijn kruisiging.

  Stap 2: De opstanding en 'opname' van 'het lichaam van Christus'.
  Jezus Christus beloofde dat Hij zou terugkeren op het moment dat Israel weer terug was in het land, in een tijd ddie erg moeilijk voor het volk zou zijn. Eigenlijk is deze 'stap' een gedeelde stap. Het eerste deel van deze 'stap' is de, voor de wereld onzichtbare terugkomst van Jezus in de lucht voor zijn lichaam (1Cor 15:51,52). Het tweede deel, zichtbaar voor iedereen, is kort daarna voor Israel, 'stap 3'.

  Stap 3: De opstanding van hen die stierven in Israel en gedurende de zgn. Grote Verdrukking. Aan het eind van die Verdrukking zal Israel in doodsnood verkeren. Dan zal Jezus Christus zichtbaar terugkeren op Aarde, de strijd aanbinden met de duivelse machten en die overwinnen. Daarna breekt een periode van 1000 jaar aan waarin de Aarde zal genieten van een weergaloze tijd van vrede en welzijn. Aan het eind van deze 1000 jaar zal de Duivel nog eenmaal worden losgelaten om een laatste aanval op God te doen. Dan volgt 'stap 4'.

  Stap 4: De opstanding van allen die ooit zijn gestorven en nog niet eerder zijn opgewekt. Allen verschijnen dan voor de Grote Witte Troon (Openb. 20:11-15). Een deel van hen zal wederom sterven doordat ze in de "Poel des Vuurs' worden geworpen. Zij blijven dood gedurende de laatste 'aion'.

  Stap 5: Aan het einde van de laatste 'aion' zal ook de laatste vijand, de tweede dood (de 'Poel des Vuurs'), worden overwonnen en zullen ook zij die daarin werden geworpen weer levend worden gemaakt en hun knie buigen voor Christus. Als dat is gebeurd dan zal Christus zichzelf met al zijn macht en kracht onderwerpen aan Zijn Vader. Dan zal de Vader zijn: "Alles in allen"

  "Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."
  (1Kor. 15:28;NBG).
  Nee, de opa van dat kleine jongetje is niet in een hel; opa is dood en blijft dat, totdat God zegt dat het juiste moment voor hem is aangebroken om op te staan uit de dood. Dat is een prachtige belofte!
 • © www.hetbestenieuws.nl